CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Anotace předmětů doktorského studia


D01AM1 - Aplikovaná matematika I
Garant:doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: SI  
Anotace: Základní pojmy teorie grafů, toky v sítích, párování, přiřazovací problémy, maďarský algoritmus, Hamiltonovské cesty a kružnice, barevnost grafů. Základy teorie fuzzy množin a fuzzy rozhodování. Metody vícekriteriálního hodnocení variant Agrepref a Electre. Logická výstavba matematiky, jazyk, formule, axiomy a odvozovací pravidla.

D01AM2 - Aplikovaná matematika II
Garant:doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: SI  
Anotace: Lineární diferenční rovnice a jejich soustavy. Úlohy matematického programování, konvexní funkce, konvexní a kvadratické programování. Lineární, cyklické kódy a jejich dekódování, Hammingovy kódy a BCH-kódy.

D01AMA - Aplikovaná matematika
Garant:doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: CME  
Anotace: Základní pojmy teorie grafů, toky v sítích, párování, přiřazovací problémy, maďarský algoritmus, Hamiltonovské cesty a kružnice, barevnost grafů. Základy teorie fuzzy množin a fuzzy rozhodování. Metody vícekriteriálního hodnocení variant Agrepref a Electre.

D01AP1 - Aplikovaná matematika a numerické metody I
Garant:doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: FMI  KD  PS  VH  
Anotace: Základní matematické modely a jejich počítačové realizace. Numerické metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami.

D01AP2 - Aplikovaná matematika a numerické metody II
Garant:doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: FMI  KD  PS  VH  
Anotace: Parciální diferenciální rovnice a jejich klasifikace. Teorie eliptických, parabolických a hyperbolických okrajových a evolučních úloh a jejich počítačové realizace.

D01AP3 - Aplikovaná matematika a numerické metody III
Garant:doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: PS  
Anotace: Základy funkcionální analýzy. Lineární operátory a spektrální teorie. Variační principy a jejich aplikace, slabé řešení. Soboleovy prostory. Metoda konečných prvků.

D01APL - Aplikovaná matematika a numerické metody
Garant:doc. RNDr. František Bubeník, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: GK  
Anotace: Vybrané partie z numerických metod algebry a vybrané partie matematické analýzy a numerických metod analýzy. Některé numerické metody řešení soustav lineárních algebraických funkcí. Obyčejné a parciální diferenciální rovnice a numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami. Parciální diferenciální rovnice, zvl. eliptické a evoluční rovnice. Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic eliptického, parabolického a hyperbolického typu, zvl. metoda sítí a variační metody. Integrální rovnice a numerické metody jejich řešení, vybrané partie počítačové grafiky a integrální transformace.

D01ATA - Aplikace funkcionální analýzy
Garant:doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: MAT  
Anotace: Algebra: Jordanův kanonický tvar matice. Spektrální vlastnosti matic. Nezáporné matice. Topologie: Topologické prostory, Hausdorffovy kompaktní topologické prostory. Tichonovova věta. Souvislé prostory. Spojitá zobrazení. Faktorové prostory. Metrické prostory. Arzeláova-Ascoliho věta. Matematická analýza: Hilbertovy prostory. Banachovy prostory. Lokálně konvexní lineární topologické prostory. Duální prostory, slabá a slabá* konvergence. Diferenciální a integrální počet na Banachových prostorech. Spektrální teorie. Věty o pevném bodě.

D01DIG - Diferenciální geometrie
Garant:doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: MAT  
Anotace: Při studiu zakřivení ekvipotenciálních ploch gravitačního, resp. tíhového potenciálu Země nevystačíme s pojmem plochy a pojmem skalárního součinu jak je známe z E. Diferencovatelná varieta jako zobecnění pojmu plochy. Tenzor jako zobecnění lineární a bilineární formy. Metrický tenzor jako zobecnění skalárního součinu. Tenzor křivosti a torze na ploše. Vektorové pole a derivace vektorového pole podle vektoru a podle vektorového pole, kovariantní derivace a absolutní diferenciál. Marussiho tenzor jako absolutní derivace diferenciálu gravitačního potenciálu. Vnější formy na plochách, Riemannova konexe. Plochy s konstantní Gaussovou křivostí a jejich geodetická zobrazení.

D01DYS - Dynamické systémy
Garant:doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: MAT  
Anotace: Přehled potřebných poznatků z algebry, matematické analýzy, topologie. Hladké systémy: Diferencovatelná varieta a diferencovatelné zobrazení. Vektorové pole a dynamický systém. Invariantní variety. Bifurkace vektorových polí. Atraktory a chaotické množiny. Spojité systémy: Dynamický systém na kompaktním metrickém prostoru. Invariantní množiny dynamického systému. Stabilita. Invariantní míry. Topologická a měrově-teoretická entropie. Některé modelové systémy a jejich vlastnosti.

D01EDR - Variační metody řešení lineárních eliptických diferenciálních rovnic řádu 2k
Garant:prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc. (FS ČVUT)
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: MAT  
Anotace: Diferenciální operátory v Hilbertově prostoru (prohloubení). Věta o minimu funkcionálu energie. Friedrichsovo rozšíření pozitivně definitních operátorů. Zobecněné řešení, existence a jednoznačnost. Zobecněné derivace, Sobolevovy prostory. Slabá řešení diferenciálních rovnic s okrajovými podmínkami.

D01EVP - Evoluční problémy
Garant:doc. RNDr. František Bubeník, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: MAT  
Anotace: Řešení evolučních parciálních diferenciálních rovnic metodou časové diskretizace: Abstraktní funkce. Metoda časové diskretizace. Parabolické parciální diferenciální rovnice řádu 2k v prostorových proměnných s počátečními a okrajovými podmínkami. Existenční věta. Integrodiferenciální rovnice parabolického typu. Rovnice s integrální podmínkou. Řešení hyperbolických diferenciálních rovnic metodou časové diskretizace.

D01FGE - Fraktální geometrie
Garant:doc. RNDr. Ondřej Zindulka, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: MAT  
Anotace: Elementární pojmy z topologie a reálné analýzy. Carathéodoryho konstrukce, metrické míry. Hausdorffovy míry. Minkowského a Hausdorffova dimenze. Samopodobné a samoafinní množiny. Součiny, projekce, průniky. Kakeyovy a Besicovitchovy množiny. dualita. Rektifikovatelné křivky. Aplikace.

D01MAS - Matematická statistika
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: CME  MAT  IŽP  
Anotace: Závislost a nezávislost náhodných veličin. Lineární model. Analýza rozptylu - jednoduché třídění. Regrese s více vysvětlujícími proměnnými. Výběr modelu. Analýza hlavních komponent. Faktorová analýza. Časové řady v časové doméně - Autokorelační funkce. Box-Jenkinsova metodologie. Časové řady ve frekvenční doméně - Fourierova analýza. Testy významnosti frekvencí. Aplikační software IBM SPSS Statistics nebo MatLab.

D01MLP - Metrické a lineární prostory
Garant:doc. RNDr. Petr Kučera, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: MAT  
Anotace: 1. Metrický prostor a jeho základní topologické vlastnosti. Spojitá zobrazení jednoho metrického prostoru na druhý. Separabilní metrické prostory. Úplné metrické prostory a Baireova věta o kategoriích. Podmnožiny metrického prostoru první a druhé kategorie. Kompaktní metrické prostory. Věty o pevném bodě. Souvislé metrické prostory. Součiny metrických prostorů.
2. Normované lineární prostory. Banachovy prostory. Banach-Steinhaussova věta, Banachova věta o otevřeném zobrazení, Hahn-Banachova věta. Lineární prostory se skalárním součinem. Hilbertovy prostory a jejich vlastnosti. Rieszova věta o reprezentaci spojitého lineárního funkcionálu na Hilbertově prostoru.
Příklady Banachových a Hilbertových prostorů. Prostory integrovatelných funkcí. Sobolevovy prostory.

D01MS1 - Matematická statistika I
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: FMI  KD  PS  VH  
Anotace: 1. Náhodný výběr - základní charakteristiky. Dvou a vícerozměrný náhodný výběr. Grafické zobrazování dat. 2. Myšlenka statistické inference. Jedno i vícerozměrné normální rozdělení. Centrální limitní věta. 3. Teorie odhadu - bodový a intervalový odhad. Aplikace na normální rozdělení. Predikční interval. 4. Testování hypotéz - sestavení testovacího problému. Pojem testové statistiky. P-hodnota. Testování parametrů jednorozměrného a dvourozměrného normálního rozdělení. 5. Lineární regrese - odhad parametrů, testování hypotéz, predikční intervaly, regresní diagnostika. 6. Simulace náhodných veličin a vektorů normálně rozdělených.

D01MS2 - Matematická statistika II
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: FMI  KD  PS  VH  
Anotace: 1. Závislost a nezávislost náhodných veličin. 2. Lineární model. Analýza rozptylu - jednoduché a dvojné třídění. Korelační analýza. 3. Diskriminační analýza. 4. Analýza hlavních komponent. Faktorová analýza. 5. Časové řady v časové doméně - Autokorelační funkce. Box-Jenkinsova metodologie. 6. Časové řady ve frekvenční doméně - Fourierova analýza. Testy významnosti frekvencí.

D01MSR - Matematické struktury
Garant:doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: MAT  
Anotace: Algebra: Komutativní algebra - konečná tělesa, struktura konečných těles, ireducibilní polynomy nad konečnými tělesy, cyklotomické polynomy. Komutativní okruhy, Noetherovské okruhy, Gröbnerovy báze, Hilbertova věta o nulách, sygyzy, aplikace Gröbnerových bází. Univerzální algebra, slovní problémy, přepisující systémy, rovnicově definované třídy algeber, algebraické specifikace abstraktních datových typů. Reprezentace algeber a grup, základní pojmy homologické algebry, A-R posloupnosti, algebry konečného typu, modulární reprezentace grup. Teorie kódů: Konečná tělesa, Hammingovy kódy, cyklické kódy, BCH-kódy a jejich dekódování, kódy kvadratických zbytků, RM-kódy, Goppovy kódy. Matematická logika: Sémantika a syntaxe výrokové a predikátové logiky 1.řádu, věta o kompaktnosti a úplnosti, rezoluční metoda dokazování. Ultraprodukt a základy teorie modelů. Modální logika a fuzzy logika.

D01MST - Matematická statistika
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: GK  
Anotace: Základy matematické statistiky, základní pojmy počtu pravděpodobnosti, diskrétní a spojitá náhodná veličina, vícerozměrná rozdělení a odhady parametrů rozdělení. Seznámení s pojmem testování hypotéz (jednovýběrová, dvouvýběrová analýza), s jednoduchou analýzou rozptylu a testy dobré shody a s pojmem regrese (jednoduchá lineární regrese, testování hypotéz v regresi, polynomická regrese). Různé typy spojitých rozdělení, otázky simulace, zvl. metoda inverzní distribuce a zamítací metoda. Vícerozměrné rozdělení. Časové řady, zvl. stacionární časové řady a jejich studium v časové i frekvenční doméně.

D01NME - Numerické metody
Garant:doc. RNDr. Petr Mayer, Dr., prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. (FS ČVUT)
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: MAT  
Anotace: Numerická algebra: Hledání kořenů rovnic soustav nelineárních rovnic. Metoda postupných aproximací. Aitkenův urychlovací proces. Newtonova metoda, modifikovaná Newtonova metoda. Soustavy lineárních algebraických rovnic. Eliminační metody Gaussova typu. Choleskiho rozklad. Soustavy s pásovými maticemi. Soustavy s pozitivně definitiními maticemi. Soustavy s třídiagonálními maticemi. Rychlé metody. Soustavy s řídkými maticemi. Iterační metody. Metody rozkladů (splitting up). Regulární rozklady. Metoda Jacobiho. Metoda Gaussova-Seidelova. Metoda SOR. Předpodmiňování soustav lineárních rovnic. Problémy vlastních hodnot. Mocninná metoda. Kelloggův proces. Metoda LR. Metoda QR. Zobecněný problém vlastních hodnot. Metoda inverzní iterace. Numerická analýza: Numerické počítání, zaokrouhlovací chyby, numerická stabilita. Numerický výpočet integrálů, numerický výpočet funkcionálů, numerický výpočet Fourierových koeficientů. Řešení počátečních úloh pro obyčejné diferenciální rovnice a jejich soustavy. Řešení okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice a jejich soustavy. Metoda konečných prvků, met. hraničních prvků. Evoluční úlohy s parciálními diferenciálními rovnicemi, racionální aproximace exponenciální funkce, Eulerova met. explicitní, Eulerova met. implicitní, met. Crankova-Nicholsonové, metody typu Runge-Kutta. Optimalizační metody, simplexová metoda, Uzawův algoritmus. Numerika nelineárních úloh, numerický výpočet bodu obratu, numerický výpočet bifurkačních bodů, určení centra singularit nelineární úlohy, Schmidtova - Lyapunovova redukce.

D01OBJ - Objektové programování
Garant:doc. RNDr. Petr Mayer, Ph.D.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: KD  PS  
Anotace: Základní principy objektově orientovaného programování, (C++, D, ADA, Fortran), navrhování algoritmů, členění programů na komponenty, koexistence programů různých platforem, přenositelnost programů na různé hardwarové platformy, bezpečnostní aspekty programování, použití kryptografie (šifrování, elektronický podpis apod.). Kódováni.

D01ODR - Obyčejné a parciální diferenciální rovnice
Garant:prof. RNDr. Jiří Neustupa, DrSc. (FS ČVUT)
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: MAT  
Anotace: Obyčejné diferenciální rovnice: Problém vlastních čísel. Řešitelnost problémů s okrajovými podmínkami. Klasická metoda sítí pro vlastní čísla a pro problémy s okrajovými podmínkami. Dvoustranné odhady vlastních čísel. Parciální diferenciální rovnice: Rovnice druhého řádu, klasifikace. Rovnice inženýrské praxe (s odvozením) a jejich základní vlastnosti. Klasická metoda sítí a Fourierova metoda.

D01PMS - Pravděpodobnost a matematická statistika
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: MAT  
Anotace: Vybrané partie z teorie pravděpodobnosti. Matematická statistika: Lineární model - odhad parametrů, testování, predikce. Nelineární model - jeho linearizace a odhad parametrů. Simulační metody.

D01PNM - Praktikum numerických metod - MATLAB
Garant:doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc., doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: MAT  
Anotace: MATLAB: Elementární vlastnosti jazyka. Uživatelský přístup. Vědecko-technické výpočty. Grafika. Interakce MATLABu s algoritmickými jazyky. Tvorba a vlastnosti M-souborů. Programování v kombinaci MATLAB a Maple.

D01PSM - Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: CMA  
Anotace:
 • Vícerozměrné normální rozdělení a odhady jeho parametrů.
 • Regrese s více vysvětlujícími proměnnými.
 • Metoda hlavních komponent.
 • Časové řady v časové a frekvenční doméně.
 • Bayesovské postupy.
 • Vybrané Monte Carlo metody.

D01VTP - Vektorový a tenzorový počet
Garant:Mgr. Milan Bořík, Ph.D.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: GK  
Anotace: Transformace bází a transformace souřadnic vektorů, křivočaré souřadnice. Tenzorová algebra a analýza v kartézských a křivočarých souřadnicích. Tenzorová funkce a tenzorová pole, diferenciální operátory. Tenzory v geodézii, Marussiho tenzor.

D01VTV - Vysoce výkonné metody pro vědecko-technické výpočty
Garant:doc. RNDr. Petr Mayer, Dr., prof. Ing. Zdeněk Bittnar (K132), DrSc., prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. (K132)
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Obor: MAT  
Anotace: Iterační metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Rychlé algoritmy. Gradientní metody. CG a GMRES. Předpodmiňování a jeho metody. Metody více sítí pro eliptické problémy (Multigridní metody). V-cyklus, W-cyklus. Metody typu rozkladu oblasti (Domain Decomposition Methods - DDM). Metody s překrytím, metody bez překrytí. Metody typu Neumann-Neumann. Metoda s vyvážením (Balanced DD). Úplná černá skříň Schwarzova typu s překrytím (Fully Black Box). Speciální metody pro neeliptické a indefinitní úlohy. Typické úlohy, Helmholtzova rovnice, Navierovy-Stokesovy soustavy. Agregace Leontěvovské soustavy. Stacionární vektory pravděpodobnosti stochastických matic. Všechny metody a algoritmy jsou navzájem propojeny a ilustrovány na neakademických příkladech modelů mechaniky, pružnosti, pevnosti a spolehlivosti staveb.

D02BEM - Bezkontaktní měřící metody v experimentální mechanice
Garant:prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: FMI  
Anotace: Metody generace a detekce fyzikálních polí. Bezkontaktní optické a elektronické metody měření makro a mikrotopografie povrchů (optická interferenční mikroskopie, moderní metody optické interferometrie, optická deflektometrie, AFM - Atom Force Microscopy, metody elektronové mikroskopie, optické rozptylové metody (BRDF, TIS), kapacitní metody). Optické metody měření deformací a posunů (holografická interferometrie, speckle metrologie, ESPI (Electronic Spekle Pattern Interferometry), moiré metody). Bezkontaktní měření vibrací a rychlostí pohybu vyšetřovaných objektů pomocí optických metod (Dopplerovská laserová vibrometrie, Dopplerovská anemometrie).

D02EFM - Experimentální fyzika a teorie měření
Garant:doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: FMI  IŽP  
Anotace: Principy experimentů, sestavování aparatury, sledování měřené veličiny. Základy teorie chyb. Obecné zásady metrologie, veličiny a jednotky, normování a atestace pro jednotlivé úlohy. Přímé měření hmotnosti, délek, času a dalších veličin. Měření nepřímými metodami. Měření neelektrických veličin elektrickými metodami, typy snímačů (převodníků). Zpracovávání naměřených dat a jejich uchovávání v elektronických pamětech. Experiment a měřící systém řízený počítačem, sestava čidlo, měřící přístroj, AD převodník, počítač.

D02FAE - Fyzikální a aplikovaná elektronika
Garant:doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: FMI  
Anotace: Stavba hmoty, energetické hladiny, pásová teorie, elektrony v kovech, emise elektronů, polovodiče, tranzistory, vedení proudu v plynech a ve vakuu, signál, kódování informace, usměrňovač, zesilovač, telegraf a telefon, oscilátor, oscilační obvod, bezdrátový přenos, vysílač a přijímač, regulace, regulační obvody, zpětná vazba, automatizace, servosoustavy řídící, měřící a pracovní, měniče odporové, kapacitní a indukční, relé, výkonové soustavy, uplatnění polovodičů, integrované obvody, tyristory, měřící a zobrazovací členy, elektromechanický počítač, kódování, elektronický analogový počítač, obvod sčítací, násobící, derivační a integrační, číslicové počítače, číslicové soustavy, mikroprocesory, použití počítačů, modelování, kvantové soustavy a emise světla, inverze kvantových soustav, emise spontánní a stimulovaná, dvou a vícehladinové přechody, rezonanční dutiny pro optický obor, lasery plynové, polovodičové a pevné, aplikace laserů.

D02FCH - Fyzikální chemie
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: FMI  PS  VH  
Anotace: Elektrické, magnetické, spektroskopické vlastnosti látek (atomová spektra, molekulová spektra, NMR, EPR). Skupenské stavy látek. Reakční kinetika (rozdělení reakcí z kinetického hlediska, reakční rychlost, katalýza). Fázové rovnováhy (adsorpce, adsorpční izotermy, využití adsorpčních jevů). Chemické rovnováhy (Guldbergův-Waagův zákon, rovnovážná konstanta, stupeň konverse,..) Základy elektrochemie (elektrolýza, transportní jevy v roztocích elektrolytů, konduktometrie a její využití, polarizace elektrod). Koloidní soustavy (rozdělení disperzních soustav, struktura koloidů, vlastnosti koloidních soustav, elektrokinetické jevy). Mikrostruktura stavebních látek (betonu). Struktura hydratované cementové pasty. Metody používané pro analýzu cementu, zatvrdlé cementové pasty, betonu (termická analýza, IR spektroskopie, rentgenová difraktometrie, rtuťová porozimetre, adsorpce plynů a par, pyknometrická metoda).

D02IAM - Instrumentální analytické metody
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: VH  IŽP  
Anotace: Spektrální metody: Emisní spektrální analýza. Atomová absorpční a fluorescenční spektroskopie. Absorpční spektroskopie v UV a viditelné oblasti. Absorpční spektrální analýza v oblasti vibračně-rotačních spekter (IČ spektroskopie). Rentgenová spektroskopie (rentgenová fluorescenční spektroskopie, rentgenová absorpční analýza, rentgenová difraktometrie). Magnetická rezonanční spektroskopie (nukleární magnetická rezonance, elektronová paramagnetická rezonance). Refraktometrie a interferometrie.
Separační metody: Extrakce. Chromatografie. Plošná chromatografie. Iontově-výměnná chromatografie. Afinitivní chromatografie. Gelová chromatografie. Plynová chromatografie (kolony, absorbenty, detektory). Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (termodynamika separace, mobilní a stacionární fáze, detektory).
Elektrochemické metody: Redoxní rovnováha, Elektrochemický článek. Hlavní typy elektrod (elektrody I a II druhu, redoxní, membránové). Potenciometrie (přímá potenciometrie-iontově selektivní elektrody, měření pH, nepřímá potenciometrie). Voltametrie a polarografie. Konduktometrie a dielektrimetrie.

D02KVM - Vliv klimatických vlivů na mostní a stavební konstrukce
Garant:doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: KD  
Anotace: Předmět je zaměřen na studium vlivu okolního klimatického prostředí na vlastnosti a chování stavebních a mostních konstrukcí. Sluneční energie, větrná energie, gradienty teplotních polí a vlhkostních polí okolního prostředí.

D02MTK - Mechanika a termodynamika kontinua pevné fáze
Garant:doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: PS  
Anotace: V předmětu budeme studovat modely používané v mechanice kontinua pevné fáze. Jde zejména o isotropní funkce, objektivní funkce, princip nezávislosti na pozorovateli, elastické materiály v konečné pružnosti, linearizovaná teorie, nestlačitelné materiály v konečné pružnosti i linearizované teorii, hyperelasticita, chování modelu vzhledem k determinantu gradientu deformace, definice prvního Piola-Kirchhofova tenzoru napětí v případě hyperelastického materiálu, materiálové modely v konečné pružnosti, elastické konstanty hyperelastického materiálu, homogenní-nehomogenní materiál Rheologické modely, Kelvinův-Voigtův materiál, Maxwellův materiál, viskózní materiály s vedením tepla, termoelastický materiál, adiabatický materiál. Clausiova-Duhemova nerovnost a její důsledky pro konstitutivní vztahy.

D02OPTE - Optika a optoelektronika
Garant:prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc., prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: FMI  GK  
Anotace: Základy geometrické, fyzikální a kvantové optiky. Relativistická optika. Základy fyzikální elektroniky. Lasery a gaussovské svazky. Moderní oblasti optiky a jejich aplikace v technice (adaptivní optika, gradientní optika, nelineární optika, akustooptika, elektrooptika). Zdroje a detektory záření. Fyzikální principy moderních optických prvků a přístrojů a jejich aplikace v technice.

D02OPZ - Optické zobrazení a moderní optika
Garant:prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: GK  
Anotace: Geometrická teorie optického zobrazení, zobrazovací funkce. Difrakce a interference světla, difrakční teorie optického zobrazení. Základy fotonové optiky. Nelineární optika a teorie laserů. Interakce světla s látkou, disperze a absorpce světla. Relativistická optika.

D02OZE - Obnovitelné zdroje energie a ŽP
Garant:doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: IŽP  
Anotace: Předmět se zabývá studiem závislosti mezi energetickými zdroji a kvalitou životního prostředí se zaměřením na využití obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky. Sluneční energie, větrná energie, fotovoltaická přeměna, helioenergetika, biomasa.

D02OZO - Optické zobrazení a metody zpracování obrazu
Garant:prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: FMI  
Anotace: Geometrická a difrakční teorie optického zobrazení. Základy fotometrie a kolorimetrie. Přenosové vlastnosti optických soustav. Metody dekonvoluce v prostorové a frekvenční oblasti. Digitální metody zpracování obrazu.

D02PEH - Přenos energie a hmoty ve stavebních konstrukcích
Garant:doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: KD  
Anotace: Předmět je zaměřen na teorii přenosu energie a hmoty ve stavebních konstrukcích s ohledem na měření fyzikálních parametrů charakterizujících tento proces; měření teplotních polí, vlhkostních polí stavebních konstrukcí, slunečního záření a energie větru.

D02PMY - Polymery
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: PS  IŽP  
Anotace: Základní pojmy polymerní chemie (monomer, polymer, polymerizace). Polymerizační reakce (radikálové, řetězové, iontové). Struktura a názvosloví polymerů (geometrické typy polymerních řetězců-lineární, rozvětvený, sesíťovaný; strukturní, triviální a komerční názvy). Fyzikální a chemické vlastnosti polymerů (termodynamika polymerů - skupenské stavy, fázové přechody; mechanické vlastnosti polymerů-pevnost, deformace elastická, viskoelastická, plastická; roztoky a rozpouštědla polymerů-ideální a termodynamicky dobrá rozpouštědla, srážedla). Degradace polymerů-fotochemická, oxidační, biodegradace, koroze.

D02PZN - Polymery a základy nanotechnologie
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: FMI  
Anotace: Základní pojmy polymerní chemie (monomer, polymer, polymerizace). Struktura a názvosloví polymerů. Fyzikální a chemické vlastnosti polymerů (termodynamika polymerů - skupenské stavy, fázové přechody; mechanické vlastnosti polymerů - pevnost, deformace elastická, viskoelastická, plastická). Roztoky a rozpouštědla polymerů. Degradace polymerů - fotochemická, oxidační, biodegradace, koroze. Využití polymerů v moderním stavitelství a ochraně životního prostředí. Nanosvět vs. makrosvět. Nanovlákna na polymerní bázi. Princip zvlákňování. Nanospider. Aplikační potenciál polymerních nanovláken (pasivní - molekulární síta, aktivní). Přetvoření nanovláken pomocí plazmových technologií: hydrofobizace, hydrofilizace, silanizace. Nukleace na nanovláknech. Bakteriocidita. Ochranné vrstvy. Experimentální techniky na určování strukturních vlastností nanovláknitých systémů. Exkurse do Centra pro nanotechnologie (Nanospider) a do FZÚ AVČR (plazmatická technologie).

D02TEP - Teorie elektromagnetického pole
Garant:prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: FMI  
Anotace: Maxwellovy rovnice. Materiálové vztahy. Hraniční podmínky. Lineární a nelineární prostředí. Elektromagnetické vlny. Polarizace, interference a difrakce elektromagnetických vln. Vyzařování a detekce elektromagnetických vln.

D02TER - Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: FMI  KD  PS  VH  
Anotace: Fenomenologická termodynamika rovnovážných procesů (principy, postuláty). Lineární nerovnovážná termodynamika (zobecněné síly a toky, symetrie). Přenosové jevy (difúze, konvekce, vedení tepla).
Úvod do teorie fázových přechodů (fáze, agregátní stav, Gibbsovo pravidlo fází, kondensace, solidifikace).

D02TF1 - Teoretická fyzika I (Statistická fyzika)
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: FMI  KD  PS  VH  
Anotace: Stavba a struktura hmoty. Modelování procesů na různých časových a prostorových úrovních popisu.
Základy statistické fyziky (stochastické procesy, pravděpodobnostní pojetí, statistická rozdělení, střední hodnoty, fluktuace).
Statistická termodynamika tekutin a pevných látek (soubory, základní postuláty, termodynamické funkce ideálního a reálného plynu, teorie kapalin a roztoků, krystaly).

D02TF2 - Teoretická fyzika II (Kinetické procesy v materiálech)
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: FMI  KD  PS  VH  
Anotace: Difúzní pohyb částic v plynné, kapalné a pevné fázi (Fickův zákon, rovnice difúze a její řešení, modely difúze na atomární úrovni popisu).
Přenos tepla (Fourierův zákon, rovnice vedení tepla a její řešení). Teorie fázových přechodů (parametr uspořádání, spinodální rozklad, nukleace, koalescence, solidifikace, dendritický a lamelární růst, morfologická stabilita fázového rozhraní).
Nanotechnologie (nanovrstvy, kvantové tečky, molekulární motory).

D02ZNT - Základy nanotechnologie
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Obor: PS  
Anotace: Nanosvět vs. makrosvět. Nanovlákna na polymerní bázi. Princip zvlákňování. Nanospider. Aplikační potenciál polymerních nanovláken (pasivní - molekulární síta, aktivní). Přetvoření nanovláken pomocí plazmových technologií: hydrofobizace, hydrofilizace, silanizace. Nukleace na nanovláknech. Využití standardních i přetvořených nanovláken v moderním stavitelství a ochraně životního prostředí. Bakteriocidita. Ochranné vrstvy. Experimentální techniky na určování strukturních vlastností nanovláknitých systémů. Exkurse do Centra pro nanotechnologie (Nanospider) a do FZÚ AVČR (plazmatická technologie).

D04ANG - Angličtina
Garant:Mgr. Petra Florianová
Katedra:K104 - Katedra jazyků
Obor: Všechny obory
Anotace: Cílem kurzu je seznámit doktoranda se základními útvary akademického stylu a připravit ho na reálné komunikační situace, jako je například prezentace vlastní vědeckovýzkumné práce, sepisování žádostí o grant, běžná korespondence, tvorba anotace apod. Dále by měl kurz pomoci s přípravou na zkoušku z anglického jazyka, kterou musí doktorandi povinně složit.
Kurz není povinný, není ukončen zápočtem ani zkouškou.

D04CES - Čeština
Garant:Mgr. Sandra Giormani
Katedra:K104 - Katedra jazyků
Obor: Všechny obory
Anotace: Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem.
Kurz není povinný, není ukončen zápočtem ani zkouškou.

D04FRA - Francouzština
Garant:PhDr. Svatava Boboková Bartíková
Katedra:K104 - Katedra jazyků
Obor: Všechny obory
Anotace: Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z francouzštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry.
Výuka je nepovinná.

D04NEM - Němčina
Garant:PhDr. Svatava Boboková Bartíková
Katedra:K104 - Katedra jazyků
Obor: Všechny obory
Anotace: Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z němčiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry.
Výuka je nepovinná.

D04RUS - Ruština
Garant:PhDr. Věra Čermáková
Katedra:K104 - Katedra jazyků
Obor: Všechny obory
Anotace: Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z ruštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry.
Výuka je nepovinná.

D04SPA - Španělština
Garant:PhDr. Svatava Boboková Bartíková
Katedra:K104 - Katedra jazyků
Obor: Všechny obory
Anotace: Student doktorského studia, který chce složit zkoušku ze španělštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry.
Výuka je nepovinná.

D05DRP - Doktorandská propedeutika
Garant:doc. Dr. Ing. Václav Liška
Katedra:K105 - Katedra společenských věd
Obor: AS  CME  CMA  FMI  GK  KD  MAT  PS  SI  UR  VH  IŽP  
Anotace: Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci. Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.
V KOSu uvádějte roli - volitelný předmět.

D10MA1 - Materiálové inženýrství I
Garant:doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
Katedra:K110 - Experimentální centrum
Obor: FMI  
Anotace: Klasifikace hmot podle struktury. Vztah mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi. Vlastnosti reálných stavebních hmot. Teoretické a skutečně dosahované vlastnosti stavebních hmot. Vliv vnějších podmínek na chování hmot. Hmoty s porézní strukturou. Kompozity. Progresivní trendy v materiálové základně. Programování vlastností nových typů hmot.

D10MDS - Metody diagnostiky systémů
Garant:doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
Katedra:K110 - Experimentální centrum
Obor: KD  PS  
Anotace: Základy experimentálního měření a instrumentace zkoušených prvků a konstrukcí. Teorie experimentu, měření a zpracování výsledků. Konstrukce a principy jednotlivých druhů snímačů, aplikace tenzometrie, zkušební stroje a zařízení. Statické a dynamické zatěžovací zkoušky konstrukcí, prvků a dílců. Destruktivní a nedestruktivní zkušební metody. Diagnostika stavebních konstrukcí.

D10SPM - Strategický projektový management
Garant:Ing. Šárka Pešková, Ph.D.
Katedra:K110 - Experimentální centrum
Obor: KD  
Anotace: Podávání projektu a jejich řízení v˙praxi od jejich zahájení, plánování, provádění, kontroly, až k bodu ukončení. Filozofie řízení pracovního týmů a implementace výstupů do praxe. Vedení projektové dokumentace a běžné administrativy, doplnění potřebných základních znalostí legislativního rámce České republiky a Evropské unie v daném zaměření.

D22MEC - Mechanizace staveb
Garant:doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Obor: PS  
Anotace: Zemní práce - povrchové těžení a úprava ploch rypadly, dozery, grejdry, skrejpry. Zhutňování zemin - hutnící válce statické, dynamické, dusadla, pěchy, vibrační desky. Výroba, doprava a zpracování betonů a malt, staveništní a mimostaveništní výroba, potrubní doprava. Doprava a manipulace stavebních materiálů - nákladní automobily a dempry, nakladače, dopravníky, manipulátory. Zvedací prostředky - věžové, mobilní a speciální jeřáby, stavební plošiny, vysokozdvižné vozíky. Stavba a údržba vozovek - stroje pro výrobu a pokládku živičných a cementobetonových ploch, pro zimní a letní údržbu vozovek. Stroje pro zakládání staveb - stroje pro velkoprůměrové vrtání, pro hloubení podzemních stěn, kotevní a injektážní technika. Podzemní a tunelářské práce - ražení štol a tunelů, mikrotunelování, bezvýkopové ukládání potrubí. Zařízení pro recyklaci stavebních materiálů - stroje pro bourání, třídění a recyklaci.

D22MRR - Modelování a řízení rizik v technologii staveb
Garant:prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Obor: PS  
Anotace: Základní pojmy z oboru rizikologie. Definice rizika a matematický model, příklady. Strategie 4T v ovládání rizika (převzetí, ošetření, ukončení, předání). Nástroje ovládání rizika. Expertní metody ve vyšetřování rizika, expertní týmy a rozhodování o riziku. Modelování, hodnocení a oceňování a management rizik. Management rizik v řízení projektů. Rizika podvodů a korupce. Rizika sporů a znaleckých posudků.

D22NTE - Inovace a speciální technologie (spolupráce s K126)
Garant:doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Obor: PS  
Anotace: Nové technologie od zemních prací až po dokončovací práce. Speciální technologie od zemních prací až po dokončovací práce. Rozdělení technologických postupů při realizaci staveb, s výkladem kladů a nebezpečí při jejich nezvládnutí resp. nedodržení. Technologie: Zemní práce, zhutňování zemin, zakládání, mechanizace na stavbě (zvedací a manipulační prostředky), limity v použití bednící technologie včetně ztraceného bednění, zdící technologie, technologie zastřešení novými způsoby, dokončovací práce.

D22RJS - Řízení jakosti a spolehlivosti
Garant:doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Obor: PS  
Anotace: Souvislosti mezi jakostí výstavbového procesu ve všech jeho fázích a spolehlivostí stavby. Defektologické pojmy a jejich hmotné i nehmotné zobrazení; zajištění jakosti nepokrývá pouze realizaci stavby, ale všechny fáze projektu. Komplex možných vad s nástroji na jejich vyloučení nebo odstranění. Tvorba a funkce systémů jakosti. Systém kontroly realizace staveb, kontrolní listy a metody řízení těchto kontrol vč. statistiky. Základy teorie spolehlivosti stavebních objektů, matematický popis spolehlivosti a popis vstupních faktorů vyšetřování v souvislostech se zajišťováním jakosti.

D22SZC - Soudně znalecká činnost
Garant:Ing. Miloslava Popenková, CSc., Ing. Vladimír Vácha, CSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Obor: PS  
Anotace: Vady a poruchy stavebních konstrukcí vznikající v procesu realizace stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění. Analýza vad a poruch za účelem prevence chyb při zpracování projektové dokumentace, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby. Metodika vypracování znaleckého posudku, ustanovení znalce na podání posudku, prvotní znalecké úkony, podklady pro zpracování posudku, vyhodnocení podkladů, podíl znalce při zabezpečení důkazů, zpracování posudku, závěrečné vyhodnocení.

D22TES - Technologie staveb pro doktorandy E
Garant:prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Obor: CME  
Anotace: Optimalizace návrhu realizace stavby. Deterministické a stochastické metody modelování procesů hrubé stavby. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové a technologické struktury stavebního procesu. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D. Návrh, optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh pomocných konstrukcí. Vady a poruchy způsobené technologiemi.
Vývoj nových procesů v oblasti hrubých vnitřních a dokončovacích prací. Tvorba a funkce systémů jakosti.
Stavebně technologické projektování a informační technologie. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní dokumenty projektu realizace stavby. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční řešení stavby.

D22TSH - Technologie staveb pro doktorandy I (procesy HSV a jejich optimalizace)
Garant:prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Obor: PS  
Anotace: Optimalizace návrhu realizace výkopů, základů a hrubé stavby. Deterministické a stochastické metody modelování procesů hrubé stavby. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové a technologické struktury stavebního procesu. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D. Návrh, optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh pomocných konstrukcí. Vady a poruchy způsobené technologiemi.

D22TSP - Technologie staveb pro doktorandy II (procesy PSV a jejich optimalizace)
Garant:prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., Ing. Miloslava Popenková, CSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Obor: PS  
Anotace: Mezioborové vztahy v technologii staveb, vazby na navrhování konstrukcí, oblast ekonomickou a ekologickou. Výrobní postup, výrobní princip, výrobní technika, výrobní a přírodní složka stavebního procesu. Technologický zákon a využívání jeho zákonitostí. Vývoj nových procesů v oblasti povrchových úprav vnitřních i vnějších, podlahového souvrství, fasádních plášťů a kompletačních dokončovacích prací. Připravenost stavby event. podkladu, optimalizace technologického postupu, aplikace systému sledování jakosti ve smyslu příslušných norem a požadavků stavební výroby, efektivnost kontrolních vstupů (vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jakosti), vliv vad a nedodělků na tvorbu výrobního procesu, metodika kontrolních plánů jakosti výrobního procesu, vazby mezi procesy, environmentální aspekty a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

D22TSR - Technologie staveb pro doktorandy III (Příprava a řízení projektů s IT)
Garant:prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Obor: PS  
Anotace: Optimalizace návrhu realizace objektu a stavby s využitím metodiky stavebně technologického projektování a informačních technologií. Deterministické a stochastické metody modelování realizace stavby. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní dokumenty projektu realizace stavby. Návaznost modelování realizace staveb na výkazy výměr a rozpočty. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční řešení. Softwarové nástroje pro přípravu a řízení realizace staveb.

D22TVS - Technologické vady staveb
Garant:doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Obor: PS  
Anotace: Analýza a diagnostika vad stavebních konstrukcí vzniklých při realizaci stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění (řešeno po jednotlivých technologických etapách). Aplikace získaných poznatků pro prevenci chyb při zpracování dokumentace pro plánování a řízení realizace stavby, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby.

D22VPS - Vady a poruchy staveb
Garant:doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Obor: CME  
Anotace: Analýza vad z hlediska nedostatečně zpracované příp. neúplné projektové dokumentace. Analýza a diagnostika poruch stavebních konstrukcí, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění (řešeno po jednotlivých technologických etapách). Aplikace získaných poznatků z provedených analýz za účelem prevence chyb při zpracování projektové dokumentace, řešení přípravy a realizace staveb.

D23ACH - Aplikovaná chemie
Garant:prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor: FMI  IŽP  
Anotace: Cílem předmětu je zlepšit úroveň chemických znalostí doktorandů a ukázat jim možnosti chemického přístupu k řešení jejich konkrétního projektu. Látka, směs, přípravek, materiál. Čistota a koncentrace. Chemické reakce. Chemická rovnováha. Význam pH. Chemická kinetika. Stechiometrické výpočty, látkové bilance. Chemická podstata stavebních hmot. Chemické procesy při aplikaci stavebních hmot. Chemická degradace a koroze. Význam a možnosti chemické analýzy ve stavebnictví. Chyby chemických rozborů. Správná laboratorní praxe. Zásady bezpečné práce s chemickými přípravky. Chemické riziko a legislativa.

D23AUM - Akustická a ultraakustická měření
Garant:Ing. Lukáš Fiala, Ph.D.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor: FMI  IŽP  
Anotace: Popis experimentů v oblasti fyzikální a prostorové akustiky a aplikace ultraakustiky v oblasti nedestruktivního měření fyzikálních materiálových parametrů. Popis a použití základních přístrojů pro akustická měření, využití generátorů, snímačů, zesilovačů a analyzátorů a záznamových zařízení. Praktické úlohy z prostorové akustiky (měření hladiny hlasitosti, doby dozvuku, stupně průzvučnosti ap.). Praktické úlohy z oboru nedestruktivního měření fyzikálních materiálových vlastností akustickými a ultraakustickými metodami (měření modulů pružnosti, rychlosti řešení vlnění, útlumu vlnění ap.). Praktické úlohy z oblasti ultraakustické defektoskopie (hledání trhlin a dutin v materiálu, určování nehomogenit ap.). Popsání principů a aplikace při využití akustické emise (předvídání krizových situací ap.).

D23IMP - Interakce materiálů a vnějšího prostředí
Garant:doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor: FMI  IŽP  
Anotace: Problematika změn stavu a vlastností materiálu v závislosti na podmínkách, kterým je vystaven. Charakteristika stavebních materiálů s podrobným popisem materiálů porézních. Vliv teploty a vlhkosti na fyzikální parametry materiálů. Stárnutí materiálů v různých podmínkách. Cyklování pro různé teploty, zmrazování a přehřívání. Vliv chemického působení na vlastnosti materiálů. Životnost s ohledem na přirozenou destrukci a na destrukci v rizikových podmínkách. Vztah kvality životního prostředí s exploatací stavby. Karbonatace betonu oxydem uhličitým ze vzduchu a další vlivy kontaminovaného prostředí na strukturu, vlastnosti a životnost materiálů.

D23MAI - Materiálové inženýrství
Garant:prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor: KD  PS  
Anotace: Prohloubení znalostí o stavebních hmotách. Popis hmot, výklad vlastností a chování hmot ve vztahu k jejich struktuře a složení. Utřídění současných poznatků o chování hmot a závislosti mechanicko-fyzikálních vlastností na vnějších vlivech a změnách prostředí vytváří souhrn vstupních dat pro programování nových stavebních hmot s optimálními vlastnostmi pro dané stavební aplikace a prognózy výroby nových typů materiálů.

D23MEK - Mechanika kontinua
Garant:prof. Ing. Robert Černý, DrSc., prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. (FS ČVUT)
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor: MAT  
Anotace: Kinematika kontinua. Malé a velké deformace. Lagrangeova a Eulerova metoda. Materiálové a prostorové derivace. Dynamika kontinua. Bilance hmotnosti, hybnosti a mechanické energie. Materiálové modely a jejich aplikace v bilančních rovnicích.

D23MTV - Měření termofyzikálních vlastností materiálů
Garant:doc. RNDr. Anton Trník, Ph.D.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor: FMI  
Anotace: Měření teploty. Základy kalorimetrie, klasická kalorimetrická měření. Měření měrné tepelné kapacity v širokém teplotním oboru. Aplikace inverzních úloh při měření tepelně technických veličin. Měření tepelné a teplotní vodivosti. Měření teplotních a vlhkostních dilatací. Měření vlhkosti vzduchu a porézních materiálů. Měření vodivosti vlhkosti a difúze vodních par. Navlhavost, nasákavost, vzlínavost. Závislost fyzikálních parametrů materiálů na vlhkosti a teplotě.

D23RTP - Řešení transportních jevů na počítači
Garant:prof. Ing. Robert Černý, DrSc.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor: FMI  
Anotace: Řešení stacionárních a časově evolučních procesů metodou konečných prvků. Počítačová implementace metody konečných prvků. Programování úloh metody konečných prvků v jazycích Fortran a C. Metody řešení nelineárních problémů. Řešení úloh se změnou fáze a úloh s chemickými reakcemi.

D23TJ1 - Transportní jevy v materiálech I
Garant:prof. Ing. Robert Černý, DrSc.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor: FMI  
Anotace: Teorie přenosu hmotnosti, hybnosti, momentu hybnosti a energie, bilanční rovnice. Stavové a fenomenologické rovnice pevných látek, kapalin a plynů. Bilanční rovnice ve vícesložkových systémech. Přenos tepla a látky v porézních materiálech. Přenos mechanického vlnění v materiálech. Teorie podobnosti, princip modelování.

D23TJ2 - Transportní jevy v materiálech II
Garant:prof. Ing. Robert Černý, DrSc.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor: FMI  
Anotace: Teorie přenosu náboje, elektromagnetické hybnosti, momentu hybnosti a energie. Materiálové relace v elektrodynamice. Interakce střídavého elektromagnetického pole o vysokých frekvencích s různými typy materiálů. Optické vlastnosti materiálů. Reflektivita a transmisivita opticky nehomogenních kovových a nekovových materiálů. Interakce laserového záření s kovy a polovodiči.

D23TPM - Transportní procesy v materiálech
Garant:prof. Ing. Robert Černý, DrSc.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor: MAT  
Anotace: Bilance hmotnosti, hybnosti a energie ve vícesložkových systémech. Konstrukce materiálových relací pomocí metod nevratné termodynamiky. Modelování přenosu tepla a vlhkosti v porézních materiálech. Difúzní, konvektivní a smíšené modely. Měření materiálových parametrů přenosu tepla a vlhkosti.

D24FZS - Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb
Garant:prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor: AS  PS  
Anotace: Optimalizace objektů pozemních staveb a jejich konstrukčních prvků z hlediska jejich materiálové a energetické náročnosti a s ohledem na splnění požadované úrovně funkčních požadavků a zajištění požadované spolehlivosti a trvanlivosti konstrukce. Hodnocení životního cyklu (LCA) staveb. Optimalizace konstrukcí z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Systémový model. Metody matematické optimalizace. Matematický model optimalizační úlohy. Multikriteriální hodnocení a optimalizace a metody hodnocení a optimalizace environmentálních odpadů staveb.

D24KPA - Konstrukční a prostorová akustika
Garant:doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Jiří Nováček, Ph.D.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor: PS  
Anotace: Předmět se zabývá fyzikální teorií a zásadami řešení staveb podle objektivních kritérií konstrukční a prostorové akustiky. V části konstrukční akustiky se zabývá metodami hodnocení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti konstrukcí mezi místnostmi a obalových konstrukcí budov vystavených hluku z pozemní a letecké dopravy a z průmyslové výroby včetně stavební činnosti. V části prostorové akustiky se zabývá metodami hodnocení a navrhování výrobních prostorů a pracovních nevýrobních prostorů z hlediska ochrany proti hluku a metodami hodnocení a navrhování sálů z hlediska kvality poslechu. Součástí všech témat jsou informace o dnešním stavu v české legislativě v konfrontaci se schválenými či schvalovanými ISO, EN a jinými mezinárodními i národními normami.

D24KSV - Konstrukčně statická problematika navrhování výškových budov
Garant:doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor: PS  
Anotace: V předmětu je kladen důraz na komplexní pojetí konstrukčního systému v interakci s vnějším prostředím. Statická a dynamická zatížení budov vyvolávají v konstrukci napětí a deformace, které lze vhodným návrhem nosného systému optimalizovat. Prostředkem k funkčnímu návrhu nosného systému je analýza zatěžovacích účinků spolu s verifikovaným výpočetním modelem konstrukce. Studium předmětu je doporučeno absolventům magisterského studia oborů Pozemní stavby a konstrukce, Konstrukce a materiál a Konstrukce a dopravní stavby.

D24MHK - Metody hodnocení komplexní kvality v rámci životního cyklu
Garant:Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor: UR  
Anotace: Udržitelná výstavba budov, metodologie hodnocení, kritéria hodnocení (environmentální, ekonomická, sociální), stanovení kriteriálních mezí (benchmarků), multikriteriální hodnocení, stanovení vah, hodnocení environmentálních dopadů v rámci životního cyklu - LCA, metody hodnocení komplexní kvality budov, praktická aplikace hodnocení na vybraném objektu.

D24MMO - Matematické modelování ve stavební fyzice pro doktorandy
Garant:Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor: PS  
Anotace: Studenti se během kurzu učí, jak sestavovat vlastní výpočetní modely vybraných problémů ze stavební fyziky, zejména z oblasti šíření tepla a vlhkosti. Důraz se klade zejména na představení principů numerického řešení vybraných problémů, jejich následnou aplikaci a kritické hodnocení výpočetních výsledků. Pro úspěšné vyřešení příkladů je nutné využít znalosti, které jsou postupně získávány během kurzu. U studentů se předpokládá absolvování některého z předchozích kurzů stavební fyziky a základní znalosti z matematiky.

D24MTV - Modelování tepelných a vlhkostních jevů v budovách
Garant:doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor: PS  
Anotace: Předmět se zaměřuje na základní fyzikální rovnice popisující transport tepla a vodní páry ve stavebních konstrukcích a na možnosti jejich numerického řešení. Podrobně je rozebrána problematika řešení různých typů difúzních a konvektivně-difúzních rovnic (šíření tepla čistým sáláním, prouděním a vedením a kombinací těchto transportních mechanismů), a to především s ohledem na využití metody konečných prvků a výpočetní techniky. V rámci předmětu je pozornost věnována rovněž programům simulujícím odezvu celého objektu na vnitřní a vnější tepelnou a vlhkostní zátěž. Studenti budou mít v rámci předmětu možnost s řadou simulačních programů přímo pracovat a ověřit si některé skutečnosti na konkrétních příkladech.

D24OBK - Obalové konstrukce z hlediska stavební tepelné techniky
Garant:doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor: PS  
Anotace: Normativní požadavky na obalové konstrukce budov. Normativní požadavky související s obalovými konstrukcemi budov. Obvodové pláště budov - jednovrstvé, vrstvené, masivní, lehké obvodové pláště, dodatečné tepelně izolační systémy. Střešní pláště - ploché, Šikmé a strmé střešní pláště. Jednoplášťové střechy, dvouplášťové střechy. Střešní pláště nad prostory s vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Vliv obalových konstrukcí na energetické hodnocení objektu, vliv na letní a zimní stabilitu prostoru. Energetické a ekonomické hodnocení.

D24OCH - Ochrana staveb proti vodě, mikroorganismům a radonu
Garant:prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., Mgr. Pavla Ryparová
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor: PS  
Anotace: Předmět seznamuje studenty podrobně s ochranou spodní stavby a obvodového pláště proti vlivům vlhkostí, biologických činitelů a radonu. Hlavní pozornost je kladena na otázky související s průzkumy, diagnostikou a ochrannými opatřeními stavebních konstrukcí. Vše z pohledu koroze, spolehlivosti, trvanlivosti, ekologie a stavebně technických vlastností stavebních materiálů a sanačních prostředků.

D24PBB - Vybrané statě z požární bezpečnosti budov
Garant:doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor: PS  
Anotace: Šíření tepla jednoduchou a složenou válcovou stěnou v aplikaci na protipožární izolace potrubí; přestup tepla v neomezeném a omezeném prostoru zasaženém požárem s využitím bezrozměrných čísel; vzájemné sálání dvou stěn s využitím součinitele vzájemné radiace sálavých ploch; šíření tepelné energie uvolněné při požáru sáláním - přenos tepla mezi dvěma rovnoběžnými a volně orientovanými povrchy, vliv stínících ploch, zvláštnosti sálání a pohlcování plynů, podstata záření plamene; způsob hoření a teplotní pole v hořící kapalině; důsledky výpočtů pro určení požární proluky mezi budovami, přetvoření požárních stěn vlivem vysokých teplot.

D24PSR - Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb
Garant:prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor: PS  
Anotace: Analýza vad a poruch staveb prokazuje nutnost zabývat se vzájemnou interakcí stavby a prostředí, interakcí konstrukcí a materiálů, které mají určitou vazbu. Na rozhraní konstrukcí, materiálů a jednotlivých fází vícevrstvých a složených konstrukcí dochází ke vzniku mechanických stavů napjatosti, k chemickým, biochemickým a fyzikálním reakcím, které způsobují poruchy, degradační a korozivní procesy, jejichž následkem dochází ke ztrátě funkční způsobilosti. K mimořádně závažným účinkům a vlivům patří zejména účinky změny teploty a vlhkosti, zejména všestranný účinek vlhkosti, které jsou nejčastější příčinou vzniku poruch a stárnutí staveb. Ochrana staveb před těmito účinky je základní prevencí před vznikem poruch a předčasnou ztrátou funkční způsobilosti. Zvyšující se agresivita prostředí vlivem průmyslových exhalací, dopravy apod. urychluje procesy stárnutí a narušování staveb.

D24SFP - Stavebně fyzikální problematika kompletačních konstrukcí
Garant:Ing. Běla Stibůrková, CSc., doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor: PS  
Anotace: Předmět podrobně seznamuje studenty s problematikou stavebně fyzikální analýzy kompletačních konstrukcí. Hlavní pozornost je věnována svislým vnitřním dělícím konstrukcím, podhledům a podlahám. Tyto konstrukce analyzuje z hlediska požadavků na tepelnou techniku, stavební akustiku a požární bezpečnost. Věnuje se stavebně technickým vlastnostem používaných materiálů, požadavkům na hodnocení konstrukcí v souvislosti s podmínkami vnitřního klima, ale i vlivu sledovaných konstrukcí na stabilitní problémy budovy.

D24SST - Vybrané stati ze stavební světelné techniky
Garant:Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D., Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor: PS  
Anotace: Kvalitu osvětlení je třeba vnímat jako komplexní problematiku, s přesahy do řady technických i netechnických oborů. Dostatek jasného světla během dne a dodržování světelné hygieny v noci výrazně ovlivňuje kvalitu života i zdraví člověka. Připravovaná evropská norma na posuzování denního světla v budovách přináší řadu nových postupů, jak hodnotit kvalitu světelného prostředí v budovách. Současně se v osvětlovací praxi objevuje řada nových technologií, požadavků, ale i nástrojů vhodných pro posouzení a optimalizaci osvětlení v budovách i mimo ně. Pomocí těchto nástrojů jsou v rámci D24SST řešeny světelně technické úlohy s důrazem na zajištění vizuálního komfortu a s ohledem na specifické funkce daného prostoru. Je hledán vhodný kompromis mezi četnými požadavky kvality vnitřního prostředí, energetickými, ekonomickými i provozními parametry.

D24TEO - Tepelná ochrana budov pro doktorandy
Garant:prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor: AS  
Anotace: Stavebně-energetické koncepce budov s důrazem na nízkoenergetické, pasivní a nulové domy. Provozní a stavebně-konstrukční souvislosti společně s řešením technických systémů budov. Samostatně se probírají specifická řešení pro typologicky odlišné budovy - bydlení, krátkodobé ubytování, administrativní budovy, budovy pro vzdělávání, sociální služby, kulturní účely, atd. Přednášky + samostatné seminární práce.
klíčová slova: integrované navrhování budov, stavební tepelná technika, nulové domy, pasivní domy

D24TOB - Tepelná ochrana budov v environmentálních souvislostech
Garant:prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor: PS  
Anotace: Tepelná ochrana budov (součást stavební fyziky) hraje významnou roli v navrhování a hodnocení stavebních konstrukcí a budov z hlediska udržitelného rozvoje. Předmět připomíná globální souvislosti, popisuje metody environmentálního hodnocení konstrukcí a budov, zabývá se energetickou kvalitou konstrukcí v reálném (zabudovaném) stavu. Věnuje se klasifikaci a navrhování nízkoenergetických budov.
Předmět se vyučuje pouze v letním semestru.

D25EAU - Energetický audit
Garant:prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Katedra:K125 - Katedra technických zařízení budov
Obor: PS  
Anotace: Seznámení se základními metodami a nástroji pro zpracování energetického auditu budov a jejich praktická aplikace. V části teoretické jsou přednášky, v části praktické pak zpracování předběžného energetického auditu konkrétního objektu na základě vlastního průzkumu ve 3-4 členných skupinách. Aplikace počítačového modelování energetických systémů budov. Metody efektivního průzkumu budov. Úsporná opatření v budovách. Komplexní posouzení zadaného objektu (průmyslová nebo občanská budova) na základě vlastního průzkumu konkrétního objektu pomocí dotazníku a návštěvy objektu. Analýza získaných dat a návrh úsporných opatření. Týmová práce v 3-4 členných studentských týmech. Výuku zajišťuje po stránce materiálového a organizačního zázemí Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov (CDOESB) při katedře TZB.

D25OIB - Optimalizační algoritmy technických zařízení inteligentních budov
Garant:doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Katedra:K125 - Katedra technických zařízení budov
Obor: PS  
Anotace: Obsahem tohoto předmětu doktorského studia na katedře TZB Stavební fakulty ČVUT je řešení problematiky optimalizace a její implementace v procesu systémového řešení inteligentních budov potažmo Smart Cities. Integrovaný řídicí systém budovy se simulací v reálném čase a sledování okamžité spotřeby energií není možný akceptovat bez technické a ekonomické diagnostiky, modelování a optimalizace. Obsah učiva je zaměřen na analýzu - rozbor a zkoumání optimalizačních metod v procesu řešení vnější a vnitřní inteligence budovy. Základním postupem řešení a tím i výkladu problému je metodický postup, který je dán v prvé řadě rozkladem definovaného matematického systému - optimalizace - na jednodušší podsystémové oblasti a to: výběrem zainteresovaných oblastí z numerické matematiky, matematické analýzy, aplikované matematiky, teorie množin, teorie grafů a matematické logiky s cílem pochopení teorie optimalizace až k její praktické aplikaci. Cílem předmětu je popsat základní vlastnosti stochastických algoritmů, včetně algoritmů genetických, testováním algoritmů na analytických a aproximačních funkcích s vyhodnocením závěrů pro uplatnění při technické optimalizaci. Hlavní orientace předmětu bude zaměřena především na tak zvanou technickou optimalizací, kdy neznáme přímo optimalizovanou funkci, ale jsme schopni získat hodnotu optimalizované funkce v libovolném bodě (například měřením určité veličiny). Stochastické optimalizační algoritmy mají tu výhodu, že i s takovými funkcemi dokážou efektivně pracovat.

D25ONZ - Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro budovy
Garant:doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Katedra:K125 - Katedra technických zařízení budov
Obor: AS  UR  
Anotace: Solární energie: fyzikální principy, aktivní systémy vzduchové a vodní, fotovoltaické články, využití pasivních solárních prvků v energetických systémech budov - zimní zahrada solární okno, krátko-, středně- a dlouhodobá akumulace tepelné energie, transparentní izolace, dvojité fasády, energetické střechy. Energie biomasy: problematika paliva - stébelniny, dřeviny, dřevní odpad, štěpky, palety. Geotermální energie: přímé využití, tepelná čerpadla - země - voda - vzduch, kalorifery, akumulace tepla. Energie větru. Zpětné získávání tepla. Palivové články pro vytápění budov.

D25TPB - Teorie vnitřního prostředí budov
Garant:prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Katedra:K125 - Katedra technických zařízení budov
Obor: PS  
Anotace: Teorie vnitřního prostředí. Tepelně - vlhkostní mikroklima. Kvalita vnitřního vzduchu. Vliv vnitřního prostředí na zdraví. Akustické mikroklima. Světelné mikroklima. Psychické mikroklima, uživatelské chování. Elektrostatické a elektroiontové mikroklima. Monitorování a měření parametrů vnitřního prostředí budov. Hodnocení vnitřního prostředí budov. Syndrom nemocných budov. Zpracování projektu tepelné pohody podle CSN EN ISO 7730.

D25TZ6 - Modelování energetických systémů budov III
Garant:prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Katedra:K125 - Katedra technických zařízení budov
Obor: PS  
Anotace: Kritéria optimalizace návrhů energetických systémů budov. Komplexní vs. jednoúčelové simulační programy pro systémy TZB. Modelování dynamických jevů v systémech TZB. Přehled SW pro analýzu energetických systémů budov (TRNSYS, Phoenics, Moist). Základy práce v prostředí UNIX. Úvod do práce se SW ESP-r. Modelování, simulace a analýza objektu pomocí SW ESP-r. Modelování tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí, vzduchotechniky a větrání budovy, vytápěcího zařízení, obnovitelných zdrojů. Simulace vlivu změny provozního režimu na spotřebu energie objektu.

D25UOB - Umělé osvětlení
Garant:doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Katedra:K125 - Katedra technických zařízení budov
Obor: PS  
Anotace: Současná světelná technika jako významná součást vnitřního prostředí budov patří mezi jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví našeho hospodářství. Například v oblasti světelných zdrojů jsou to především kompaktní a lineární zářivky a také oblast luminiscenčních diod zvaných LED diody. Řídící systémy zvyšují komfort působení osvětlovací soustavy a přinášejí významné úspory ve spotřebě elektrické energie. Stejně tak i digitalizace měřicích procesů přináší významné efekty v systému umělého osvětlení. Digitální řídící protokol je v současnosti využíván u elektronických předřadníků a dalších prvků řídící techniky. Integrované systémy osvětlovací techniky na bázi inteligentních řídících systémů lze považovat za stěžejní část výkladu tohoto předmětu. Tělesné a duševní zdraví člověka je silně ovlivňováno světlem. Světlo řídí lidský rytmus dne a noci a díky němu je v podstatě vůbec možný život. Kromě přirozeného světla ovlivňuje lidskou náladu, psychiku a duševní zdraví také umělé osvětlení. I takové otázky jsou součástí řešení obsahem tohoto předmětu.

D25YATM - Aplikovaná termomechanika
Garant:Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Katedra:K125 - Katedra technických zařízení budov
Obor: PS  
Anotace: Předmět obsahuje tři základní skupiny, ve kterých se student postupně seznámí s vybranými kapitolami z problematiky vlhkého vzduchu, termodynamiky par a sdílení tepla. Cílem každé kapitoly je seznámit studenty s principy zařízení obvyklých v systémech vytápění, větrání a chlazení, s kterými se setkají v praxi. V kapitole vlhkého vzduchu budou probrány typické i méně používané procesy odehrávající se při úpravě vzduchu ve vzduchotechnické jednotce. Část termodynamiky par je zaměřena na známé okruhy kompresorových a absorpčních chladících zařízení a tepelných čerpadel. V závěrečné kapitole budou vysvětleny procesy a principy vztažené k výměníkům tepla.

D26ACM - Pokročilé metody řízení nákladů
Garant:prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CMA  
Anotace: Předmět nabízí možnost zabývat se problematikou pokročilých metod řízení nákladů. Studium je ověřováno na vlastním aplikačním příkladu.
 • Analýza a kalkulace nákladů životního cyklu (LCC - life cycle cost) projektu a stavby. Deterministický a stochastický přístup.
 • Řízení nákladů rozsáhlých stavebních projektů (z pozice investora / dodavatele) - plánování nákladů, controlling nákladů, claim management, change management apod.
 • Kalkulace podle aktivit: Activity-Based Costing (ABC), Time-Driven Activity-Based Costing (T-D ABC)
 • Řízení podle aktivit a jeho vazby na nákladové řízení: Activity-Based Management (ABM)
 • Strategické nástroje řízení nákladů.
 • Hodnotový management

D26APM - Pokročilé metody projektového managementu
Garant:doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CMA  
Anotace: Cílem předmětu je studium a získání znalostí a dovedností s využitím pokročilých metod projektového řízení. Student se seznámí s odlišnými typy životního cyklu projektu (prediktivní, adaptivní a iterativní) a odlišnými přístupy k řízení projektu v závislosti na životním cyklu. Pro jednotlivé přístupy budou představena pozitiva a negativa a diskutována vhodnost využití na konkrétních typech projektů. Pozornost bude věnována zainteresovaným stranám projektu. Student získá schopnost identifikovat, ohodnotit a navrhnout relevantní strategii přístupu k zainteresovaným stranám a bude schopen analyzovat možná rizika plynoucí z jednotlivých zainteresovaných stran. Budou vytvořeny předpoklady pro systematický přístup k řízení projektů, rozvíjena schopnost studenta zohledňovat vliv okolí projektu při řízení i plánování projektu. Student získá znalosti o vytváření podmínek pro zlepšení kontroly průběhu realizace a aplikace nových poznatků v procesech řízení změn v organizacích, řízení programů a portfolií projektů.

D26ASM - Teorie a praxe strategického řízení ve stavebnictví
Garant:doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CMA  
Anotace: Předmět je zaměřen na teorii managementu velké stavební firmy aplikovanou na oblast strategického rozhodovacího procesu.
 • analýza stavebního trhu a tvorba možných postupů v oblasti strategického marketingu, investičních strategií a business politiky pro působení dané firmy,
 • organizační modely pro standardizaci právního postavení v rámci skupiny podniků, rozvoj organizačních modelů a standardizace procesního řízení včetně vazby na jednotlivé typy dodavatelských systémů pro stavební podnikání,
 • tvorba systémového řešení umožňující optimální návrh informačních systémů pro koordinaci a management procesů získávání zakázek, financování v jednotlivých fázích realizace přípravy a realizace klíčových projektů dané skupiny podniků,
 • zvláštnosti kapitálových investic stavební firmy do strojů a zařízení nebo pozemků pro navazující stavební development,
 • řídící proceduru pro nabídkové řízení, plánovací procesy, řízení produktivity postavitelnosti,
 • řízení rizik z realizace a financování zakázek, zamezení sporů a arbitráží,
 • možnosti krizového řízení stavebního podniku nebo velkých projektů.

D26EMA - Ekonomicko-matematická analýza volby
Garant: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CME  
Anotace: Okruhy problémů řešených na konzultacích: Komparace pojetí poptávky u Hickse a Barroa, Slutského rozklad. Využití Shepardova lemma v ekonomickém rozhodování. Cobb-Douglasova, Stone-Gearyho a quasi lineární funkce užitku. Royova identita, Marshallova funkce poptávky. Cournotova agregace, Engelova agregace. Teorém kompozitního statku. Spotřeba a alokace času, Pareto efektivní alokace. Změna a elasticita produkce, homogenita a homothetika produkční funkce. Technická a ekonomická efektivnost kombinace vstupů, Leontiefův přístup k technologii a produkční funkce. Cob Douglasova produkční funkce, CES produkční funkce, elasticita substituce v těchto funkcích, transformační křivka a marginální výnos transformace. Problematika Lagrangeova minima nákladů, Marshallovy funkce s více produkty a více závody ve firmě. Ward-Vanek model firmy, dokonalá incidence daní, vnější technologické úspory a náklady. Očekávání a tržní struktura, Nashova rovnováha. Matematická analýza cenové diskriminace, Paretova neefektivnost. Ztráta blahobytu Leibensteinův přístup, X- efektivnost, funkce blahobytu a Paretovo kritérium, Bergsonova hranice. Všeobecná rovnováha podle Walrase, podle Edgewortha, problém alokace v rovnováze. Kompenzační přístup, Hicks -Kaldorův test. Paretova efektivnost a optimálnost, Scitovského paradox, Gormanův paradox. Arrowův teorém, l. a 2. teorém blahobytu. Tržní selhání Pigou versus Coase, Lindhalovo equilibrium. Teorie 2 nejlepšího, Stacklebergova hra, vstupní hra, opakovaná hra, hra v podmínkách nedokonalých a neúplných informací, závěry Nashova vyjednávání. Algebraické vyjádření základních modelů oligopolu. Volba za nejistoty a rizika, produkce a nejistota, cena a technologická nejistota. Trh pojištění a Arrow-Lindův teorém, Všeobecná rovnováha za nejistoty.

D26ENM - Energetický management
Garant:doc. Ing. Miroslav Sedláček, CSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CME  CMA  
Anotace: Předmět energetický management se zabývá pojmem managementu obecně, energetického managementu, energetického hospodářství a energetické účinnosti v návaznosti na evropskou a národní legislativu. Cílem předmětu je objasnit základní přístupy a budoucí změny v sektoru stavebnictví v oblasti ekonomiky energetické efektivnosti. Absolvent předmětu získá přehled o strategiích směrem k udržitelné energetice budov a zejména jejich energetické efektivnosti. Součástí předmětu je téma vyhodnocení investic do energeticky efektivních opatření, programy podpory energetické efektivnosti, vícekriteriální hodnocení projektů, LCA (long-live cycle assessment) a LCC (long-life cycle cost).

D26EUF - Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů
Garant:doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: GK  KD  PS  SI  VH  IŽP  
Anotace: Potence finančních zdrojů z EU plynoucích do ČR a prioritní oblasti pro jejich využití. Manuál pro sestavení projektů spolufinancovaných z prostředků EU (metodologie Studie proveditelnosti projektů). Finanční, ekonomická, citlivostní a riziková analýza těchto projektů. Kvalifikační kritéria hodnocení projektů pro možné financování z prostředků EU.

D26FSP - Financování veřejných stavebních projektů
Garant:doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CME  
Anotace: Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o výhodách a možnostech získání a čerpání prostředků z veřejných zdrojů (národní zdroje, evropské zdroje, soukromé zdroje).
Student zpracuje studii proveditelnosti vlastního návrhu projektu z jeho zájmové výzkumné oblasti.
Předmět je obsahově zaměřen na:
 • Specifikace předmětu projektu.
 • Identifikace možných zdrojů financování, prioritní oblasti jejich využití a aplikace na vybraný projekt.
 • Metodika tvorby návrhu projektu.
 • Finanční analýza projektu včetně ekonomického vyhodnocení.
 • Cost-benefit analýza projektu.
 • Citlivostní a riziková analýza projektu.
 • Proces posouzení a hodnocení projektů.
 • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu.

D26HOD - Hodnotové inženýrství ve stavebnictví
Garant:prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CME  
Anotace: Metody vícekriteriálního hodnocení a hodnotové inženýrství ve stavebnictví. Možnosti vyjádření hodnoty variant (investiční záměr, návrh stavby, inovovaná technologie, výrobek apod.). Hodnota pro zákazníka v rámci celého životního cyklu. Stanovení hodnoty variant za rizika a nejistoty. Stanovení nákladů na funkce, analýza nákladů, technologická analýza. Analýza nákladů životního cyklu. Význam prognózování v rozhodování ekonomických subjektů při adaptivním a racionálním očekávání.
Seminární práce je zaměřena individuálně ve vazbě na téma disertační práce (sběr informací pro rozhodování, diagnostika problému, inženýrská tvůrčí práce, specifické problémy hodnocení variant aj.).

D26IFM - Informační systémy pro Facility Management
Garant:doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CMA  
Anotace: Předmět se zabývá problematikou informačního modelování a vícerozměrného parametrického objektově orientovaného modelování budov a procesů (BIM) jako moderního nástroje pro řízení (PIM) a provoz (AIM) výstavbových projektů. Propojení BIM a FM. Ovlivnění a optimalizace provozních nákladů v projektové fázi. Efektivní správa nemovitostí včetně údržby a obnovy. Posuzování budov z hlediska dopadů na životní prostředí. Využití IS pro certifikaci/recertifikaci Green Building. Propojení databáze a grafického modelu. Problematika implementace informačních systémů pro FM a překážky, které s implementací souvisejí. Okrajově se předmět zabývá propojením FM s legislativou, veřejnými zakázkami, problematikou dodavatelských systémů (IPD) a využití v různých sektorech stavebnictví.

D26IMO - Informační modelování v projektovém řízení
Garant:doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CME  
Anotace: Předmět se zabývá problematikou informačního modelování a vícerozměrného parametrického objektově orientovaného modelování budov a procesů (BIM) jako moderního nástroje pro řízení (PIM) a provoz (AIM) výstavbových projektů. Na problematiku se dívá z pohledu projektového řízení v rámci celého životního cyklu projektu. Klíčovou oblastí náplně předmětu je pochopení důležitosti informačního modelování v současném stavebnictví v ČR i v zahraničí. Dále pak znalost aktuálních trendů a budoucího vývoje problematiky, spolu se základní orientací v relevantních nástrojích a způsobech jejich použití. Předmět se dále zabývá problematikou implementace BIM na trhu a ve stavebním podniku a překážkách, které s implementací souvisejí. Okrajově se předmět zabývá implementací BIM do legislativy, veřejných zakázek, dodavatelských systémů (IPD) a využití v různých sektorech stavebnictví.

D26INO - Inovační inženýrství ve stavebnictví
Garant:doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CME  CMA  
Anotace: Průnik inovačního procesu a investičního procesu. Procesy pro posílení vědecko-technického rozvoje. Inovační management. Dynamické inovační podnikání. Principy řízení inovací v podniku. Smluvní vztahy, zajištění závazku, uplatnění ve fázi financování. Inovační politika jako součást firemní strategie. Hodnocení efektivnosti inovací. Státní programy pro oblast inovačního podnikání ČR, programy EU, mezinárodní programy, mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Přímé nástroje podpory. Nepřímé nástroje podpory. Složky systému a zásady řízení. Transfer technologií, organizační formy, sítě transferu technologií. Technologické poradenství. Formy ochrany průmyslového vlastnictví, patenty, ochranné známky, evropské patenty.

D26MIM - Manažerské a informační modely pro řízení stavebnictví
Garant:doc. Ing. Petr Dlask, CSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CMA  
Anotace: Předmět nabízí možnost zabývat se problematikou manažerského a informačního modelování. Studium je ověřováno na vlastním aplikačním nebo hypotetickém příkladu. V případě informačního modelování je obsahovým základem proniknutí do problematiky v oblasti stavebnictví. Obecná osnova:
 1. Rešerše možností s vazbou na téma seminární práce.
 2. Definování aplikačního nebo vědeckého příkladu pro zpracování manažerského nebo informačního modelu.
 3. Dekompozice úlohy a specifikace prvků zpracovávaného modelu.
 4. Návrh struktury matematického modelu a volba modelovacího prostředí.
 5. Implementace modelu v prostředí vhodného software.
 6. Rozbory chování a testování sestaveného modelu.
 7. Definice rizikových faktorů ve struktuře modelu, specifikace jejich dopadů na výsledné chování.
 8. Vyšetřování možností nástrojů řízení BIM, PIM, AIM.
 9. Rozbor implementačních možností informačního modelu.
 10. Rozbor a zvážení možností různých druhů analýzy (stabilitní, citlivostní, riziková, statistická).
 11. Definice a zpracování výstupních informací z řešené úlohy.

D26MVP - Metody vědecké práce
Garant:prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CME  CMA  
Anotace: Cílem předmětu je seznámit doktorandy s postupy a nástroji vědecké práce. Výchozí omezující předpoklady disertační práce. Definice problému, a zdůvodnění cílů a účelu disertační práce. Formulace výzkumných otázek a k nim příslušných hypotéz. Volba kvantitativních a kvalitativních metod, kterými bude disertační práce řešena. Etika vědecké práce. Verifikace výsledků vědecké práce včetně prokázání její reliability a validity.

D26ORS - Organizace a řízení stavebních procesů
Garant:doc. Ing. Václav Beran, DrSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CME  
Anotace: Užití ekonomických modelů pro organizaci staveb. Kloubení etap a procesů, diversifikace konstrukčních řešení, vazby na rozpočty a kalkulace staveb - analýza času a nákladů, informačních systémů (časové řady, užitky, rozhodování). Dynamika procesu, dynamika funkčních celků, dynamika stavby. Teorie dynamického chování ekonomických procesů. Cenové strategie, cenové optimalizace, cenový diskriminant, diferenciace produktů (equity-, preferential- and tiered pricing). Metody a nástroje regulace a řízení procesu realizace stavebního díla. Doklady, jejich obsah, vstupy, výstupy a vazby. Zdroje vyhodnocování realizace, financování stavby, použití nástrojů podpory vyjednávání (negotiations).

D26PRO - Projektové řízení ve stavebnictví
Garant:doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CME  
Anotace: Projekt a projektový management. Mezinárodní standardy a ISO 21500. Životní cyklus projektu. Strategie a cíle projektu. Plán struktury projektu, druhy projektových plánů. Metody, techniky a nástroje projektového managementu. Controlling v projektu. Okolí projektu. Organizace a komunikace v projektu a další oblasti řízení. Projektový tým, role a odpovědnosti projektového manažera. Zainteresované strany projektu, jejich hodnocení a strategie komunikace. Rizika projektu. Využití projektového managementu ve stavební praxi.

D26RIZ - Řízení jakosti a spolehlivosti
Garant:prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CME  
Anotace: Souvislosti mezi jakostí výstavbového procesu ve všech jeho fázích (počínaje záměrem stavebníka, managementem projektu, projektováním, zadáváním, managementem realizace, realizací stavby, záruční dobou) a spolehlivostí stavby (včetně jejího provozu po ukončení smluvních vztahů mezi stavebníkem a dodavatelem).
Defektologické pojmy a jejich hmotné i nehmotné zobrazení; zajištění jakosti nepokrývá pouze realizaci stavby, ale všechny fáze projektu. Komplexem možných vad (od vad rozhodování, vad zadávání až po vady předávání a přejímání díla, eventuálně vady řešení sporů) a s nástroji na jejich vyloučení nebo odstranění. Tvorba a funkce systémů jakosti.
Základy teorie spolehlivosti stavebních objektů, matematický popis spolehlivosti a popis vstupních faktorů vyšetřování a to v souvislostech se zajišťováním jakosti.
Student vypracuje stručné pojednání na zadané nebo zvolené téma, které bude po úpravě začleněno do jeho dizertační práce.

D26SIM - Simulační modely pro řízení ve stavebnictví
Garant:doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CME  
Anotace: Předmět nabízí možnost sestavení vlastního modelového aparátu na konkrétním aplikačním příkladu. Výstupy z modelu mohou tematicky vhodně podporovat zpracování disertační práce. Rozbory nestabilního chování z titulu rizika, neurčitosti a nejistot technicko-ekonomických úloh. Jedná se o dekompozici úloh různé povahy. Dynamický harmonogram, technicko-ekonomická degradace stavebních konstrukcí, model na bázi statistických dat, regionální modely, simulace procesů, řízení procesů, aplikace a dopady rizik v technicko-ekonomických úlohách, stabilitní analýza apod. Zpracování, implementace v prostředí vhodného software. Předmět zahrnuje analýzu a vyhodnocení řídících zásahů, jednorázových, intervalových, podmíněných. Výsledkem je interpretační příklad směřující k jeho publikaci v recenzovaném odborném časopise.

D26SMC - Strategic Management in Construction
Garant:doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CME  
Anotace: Předmět je zaměřen na podstatné rozšíření znalostí vybraných témat strategického řízení stavebních podniků a obecných problémů teorie stavební firmy jako jsou zejména rozvoj organizačních struktur a dodavatelských systémů. Dále pak na využití modelů procedurově orientovaného rozhodování ve strategicky důležitých oblastech - obchodní politika, marketing a činnosti v předrealizační fázi zakázek. Na to navazuje zkoumání adekvátních řídících procedur pro nabídkové řízení, plánovací procesy, řízení produktivity a postavitelnosti, řízení rizik z realizace a financování zakázek, zamezení sporů a arbitráží. Specifickým tématem jsou zvláštnosti kapitálových investic stavební firmy do strojů a zařízení a pozemků pro navazující development. Předmět je vyučován v anglickém jazyce pro všechny studenty.

D26TER - Teorie řízení
Garant:prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor: CME  
Anotace: Funkce managementu - rozhodování, plánování, organizování, koordinace, motivování a vedení lidí, kontrola a její formy. Komunikování, informační systémy pro řízení. Profil manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro úspěšný výkon manažerské funkce. Organizační struktura a projektování organizace. Provozní (operativní) management. Inovace jako odraz aktuálních změn a vývoje okolí. Konkurenceschopnost v globálním ekonomickém prostředí. Management znalostí. Koncepce měkkých a tvrdých faktorů podnikové prosperity. Vybrané problémy předmětu podle zaměření doktorské disertační práce.

D27AKK - Architektura a krajina
Garant:doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
Katedra:K127 - Katedra urbanismu a územního plánování
Obor: AS  
Anotace: Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelství. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.

D27URS - Strategie rozvoje sídel a regionů
Garant:doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc.
Katedra:K127 - Katedra urbanismu a územního plánování
Obor: IŽP  
Anotace: Systémové pojetí regionů: struktura krajiny, složky, vazby. Kvalita života ve vztahu k sídlu a regionu. Regionální a sídelní rozvoj ČR v evropském a globálním kontextu. Prevence úpadku sídel a regionů a degradace životního prostředí. Komunální inženýrství. Urbanistická ekonomie a efektivnost sídelních systémů. Regionální rozvoj, regionální politika. Stabilita území, obnova sídel a krajiny. Realizace strategických cílů rozvoje sídel a regionů.

D27USS - Urbanistická struktura sídel
Garant:doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
Katedra:K127 - Katedra urbanismu a územního plánování
Obor: AS  UR  
Anotace: Předmět je věnován prohloubení znalostí teorie a praxe přeměn urbanistické struktury sídel, jejich regenerace, přestavby, funkční a sociální transformace. Pozornost věnována prostorové struktuře a funkční skladbě, urbanistické koncepci a kompozici, koncepci krajiny a specifickým kvalitám obytného prostředí měst. Dále také charakteristickým rysům měst, jejich vnějšímu a vnitřnímu obrazu, urbanistickým a architektonickým hodnotám, urbanistickým vizím uspořádání městského organismu. Pozornost bude též věnována úloze zeleně a krajinných systémů ve struktuře městské a příměstské krajiny a transformacím přírodního prostředí v urbánní struktuře.

D28ASM - Aplikované statistické metody
Garant:RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: IŽP  
Anotace: Pojem pravděpodobnosti, náhodná veličina, náhodný vektor, popisná statistika, náhodný výběr, teorie odhadu, testování hypotéz, testy dobré shody, regrese, časové řady. Testy, jejich aplikace při posuzování experimentů, metody použití statistických postupů pro různé typy experimentů, ankety, jejich zpracování a použití.

D28AVK - Architektury výpočetních a komunikačních systémů
Garant:doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Základy digitální logiky, logické obvody. Strojová reprezentace dat, číselné soustavy, organizace počítače, strojový jazyk. Typy pamětí, sběrnice, periferie a jejich rozhraní. Víceprocesorové architektury.

D28DBB - Databázové systémy a datové formáty pro informační modelování budov
Garant:Ing. Jiří Kaiser, Ph.D.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Modelování stavu systému pomocí stavových diagramů (UML), datové modelování pomocí Entity Relationsip diagramu, platform independent data model, normalizace datového modelu, datové typy, platform specific data model. Implementace datového modelu v databázovém systému a plnění daty (data definition language, data manipulation language). Získávání dat z databáze (data query language) - dotazy do databáze, agregace dat, poddotazy, spojování tabulek.
Databáze pro manažerské informační systémy - postupy návrhu, ETL procesy, způsoby uložení dat a jejich optimalizace, zpracování dat, datová tržiště.
Datové formáty pro informační modelování budov (BIM) - IFC, IFCXML, COBie - obsah, struktura, využití.

D28INZ - Inženýrská informatika
Garant:doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc., Ing. Miroslav Sůra, CSc., RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: KD  PS  IŽP  
Anotace: V předmětu se doktorandi seznámí - v závislosti na oblasti svého zájmu případně předpokládané doktorské práce - s jednou z oblastí: optimalizační metody a aplikovaná matematická statistika, databáze, počítačová grafika a geografické informační systémy (GIS), umělá inteligence.

D28ISR - Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování
Garant:doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Struktura systému řízení (SŘ). Architektury SŘ. Klasifikace SŘ. Optimalizace v SŘ. Role informace v SŘ - informační systémy pro podporu řízení a rozhodování (ISŘR), Management Information Systems (MIS). Metodiky projektování, realizace a řízení ISŘR resp. MIS.

D28KOA - Kombinatorické algoritmy
Garant:doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Základy teorie NP-úplnosti. Klasifikace úloh. Pokročilejší polynomiální algoritmy (obecné párování, toky v sítích). Přehled možností řešení NP-těžkých úloh. Metody "hrubé síly", metody větví a mezí, backtracking. Dynamické programování. Použití celočíselného LP, generování omezujících podmínek. Heuristiky pro problém obchodního cestujícího a barvení grafu. Aproximační algoritmy a aproximační schémata. Metoda lokálního prohledávání. Použití náhody při kombinatorické optimalizaci.

D28KYB - Kybernetika
Garant:Ing. Miroslav Sůra, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Využití analogie mezi neživými a živými stroji/organismy. Struktura, proces, zpětná vazba. Regulace, řízení (se zpětnou vazbou, s pamětí). Rovnováha, stabilita, citlivost, neuronové sítě. Systémy technické, sociální, sociotechnické a jejich modelování.

D28MDS - Modelování dynamiky socioekonomických systémů
Garant:doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Úvod do modelování dynamiky tvrdých systémů. Sestavení systémové matice. Analýza a projektování pomocí teorie tolerancí a syntézy zátěžové veličiny. Principy systémové dynamiky pro modelování změn parametrů měkkých systémů. Typy prvků a vazeb v dynamických modelech. Návrh modelů pro systémy se zpětnými vazbami. Simulace chování systémů a tvorba politik.

D28MPB - Procesní modelování v informačním modelování budov
Garant:Ing. Jiří Kaiser, Ph.D.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Procesní modelování, modely spolupráce, modely choreografie, datové modelování v procesních modelech, standard Business Process Model and Notation (BPMN). Využití modelování procesů v informačním modelování budov. Adaptace standardu BPMN pro tvorbu BIM Execution Plan (BEP) a Information Delivery Manual (IDM). Principy návrhu informačních systémů, modelování požadavků na informační systémy, základy Unified Modeling Language (UML). Informační model budovy jako informační systém. Využití principů a nástrojů modelování informačních systémů při plánování tvorby a užívání informačního modelu budovy (BIM).

D28OPC - Objektové programování a C#
Garant:Ing. Miroslav Sůra, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Cíl: student bude schopný navrhnout a vytvořit (problémově orientovanou) aplikaci, zvolit a použít přiměřený postup a architekturu (případně některé návrhové vzory), rozumět důvodům použití konkrétní struktury aplikace.
Obsahem kurzu je především: Principy objektového programování, třídy, typy a objekty. Třída, její členy, rozsah platnosti; modifikátory. Instanciace tříd. Datové členy, metody, property; instanční a statické členy. Abstraktní třídy, interface. Dědičnost; generické třídy. Aplikace a knihovny, návrh formulářů, ovládací prvky, kontejnery, komponenty. Speciální třídy - výjimky, výčty, seznamy, asociační pole, vlákna; třída Attribute. Architektura MVC, zpracování událostí; Singleton, Listener, Messenger, Wrapper class. Reflexe.

D28OPT - Optimalizační modelování
Garant:Ing. Jana Kučerová, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Statická lineární a nelineární optimalizace. Dynamická optimalizace. Optimalizace hierarchických systémů. Optimalizace stochastických systémů. Simulace systémů a procesů. Spolehlivost systémů.

D28OS1 - Optimalizace systémů I
Garant:doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: MAT  
Anotace: Statické a dynamické jednoúrovňové systémy: Lineární optimalizace. Nelineární optimalizace bez omezení a s omezeními. Aplikace optimalizačních metod při řízení dynamických systémů. Statické víceúrovňové systémy: Identifikace subsystému. Optimalizace subsystémů. Metoda cílové koordinace, metoda koordinace modelů, smíšená metoda. Konvergence koordinačních algoritmů. Aplikace. Dynamické víceúrovňové systémy: Princip maxima, nutné podmínky optimality, různé úlohy optimálního řízení. Optimalizace dynamických víceúrovňových subsystémů: Metoda cílové koordinace. Aplikace.

D28OS2 - Optimalizace systémů II
Garant:doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: MAT  
Anotace: Stochastické systémy: Odhady stavů a parametrů systému metodou nejmenších čtverců. Optimální filtr. Aplikace. Analýza rizika ve stochastických systémech. Různé přístupy k analýze rizika. Analýza rizika metodou Monte Carlo. Případ nezávislosti rizikových faktorů a případ korelace rizikových faktorů. Aplikace.

D28OSP - Operační systémy
Garant:doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Operační systémy jako programové produkty. Modely procesů a vláken, jejich implementace. Algoritmy plánování činnosti procesoru. Stránkování, segmentace, virtuální paměť. Synchronizace procesů, ochrana proti uváznutí. Distribuované systémy, počítačové sítě.

D28SSI - Specifika stavebnictví a investiční výstavby
Garant:doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Lokální podmíněnost a lokální rozrůzněnost stavby. Dlouhodobost ve výstavbě a užívání stavby a míra neurčitosti. Rozsah a nákladnost ve vztahu k významnosti a prioritám. Heterogennost investičního díla a složitost modelů, projektů a programů. Specifika získávání zakázek (výběrová řízení) a stabilita programu firmy, marketing firmy. Rozsah kooperací na konečném díle a míra odpovědnosti.

D28TER - Teorie rozhodování
Garant:Ing. Jana Kučerová, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Rozhodování deterministické, za neurčitosti, za rizika, "soft" rozhodování. Konstrukce rozhodovacích modelů, pokročilé metody multikriteriálního rozhodování, rozhodovací stromy. Pokročilé modely teorie her. Rozhodování v procesech řízení. Podmíněnost rozhodování informační, legislativní a organizační podporou. Operativní a strategické rozhodování.

D28TGR - Teorie grafů
Garant:doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nezávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

D28TII - Teorie informace a informační systémy
Garant:prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Data, informace, znalosti. Syntaktická, sémantická a pragmatická stránka informace. Infrastruktura informatiky (technická, legislativní, organizační, etická), informační ekologie. Architektura a infrastruktura informačních systémů (IS). Přístupy k výstavbě IS (procesní, hierarchický, objektový), nákup versus vlastní vývoj. Zavádění IS (řízení změny, lidský faktor a organizační shoda). Efektivnost IS a význam IS pro strategický rozvoj organizace.

D28TSO - Teorie systémů, projektování a optimalizace systémů
Garant:doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Isomorfismus a homomorfismus. Strukturální a funkcionální pojetí systému. Identifikace systému, zvlášť dynamického. Metody postupu projektování: "Shora dolů", kompozitní, modulární, objektové, vrstvené. Statická a dynamická optimalizace. Optimalizace hierarchických systémů. Stochastické systémy. Simulace systémů a procesů. Spolehlivost systémů. analýza rizika.

D28TSP - Teorie systémů a systémové projektování
Garant:doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Obecná teorie systémů. Základní pojmy. Postup při systémovém řešení problémů. Identifikace systému a jazyky zápisu. Maticový zápis. Metodologie měkkých systémů. Úlohy na systému. Cíle a strategie systému. Architektura socioekonomických systémů. Predikce chování a metody počítačové simulace.

D28UIN - Umělá inteligence
Garant:doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Umělá inteligence jako soubor úloh. Dimenze neurčitosti úloh umělé inteligence (pravděpodobnost, mlhavost, rozpoznatelnost, neurčitost reakce na událost, deterministický chaos). Úlohy podle zvládnutelnosti algoritmů: optimalizace z více alternativ, podobnost, zkušenost, adaptabilita, vyhledávání jiného prostředí, rozpoznání obrazců a řeči (rozhodování při neúplné informaci), predikce, abstrakce, generalizace.

D28ZSZ - Znalostní systémy a znalostní inženýrství
Garant:prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Obor: SI  
Anotace: Teoretická východiska (znalost jako relace mezi informacemi, zkušeností, cílovým chováním, genetikou a vírou). Analýza a základy konstrukce znalostního (expertního) systému (explicitní a skryté znalosti). Systémy řízení znalostí (Knowledge Management Systems - KMS) a jejich funkce (tvorba, zachycení, uchování, Řízení a využití znalostí). Praktické případy využití KMS (Business Inteligence a Competitive Inteligence) a získávání strategické výhody.

D29AIH - Soudobé architektonické intervence v historickém prostředí
Garant:prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
Katedra:K129 - Katedra architektury
Obor: AS  
Anotace: Možnosti a limity soudobé architektonické tvorby v kontextu historického kulturního prostředí. Zásady a principy architektonických intervencí do historických staveb a památkově chráněných urbánních celků. Praktické příklady střetu/souznění prostorové památkové ochrany s novými architektonickými projekty a realizacemi. Praktické a teoretické příklady soudobých projektů v památkově chráněných lokalitách z hlediska aktuálního veřejně-právního schvalovacího procesu.

D29AIS - Architektura inženýrských staveb
Garant:doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Obor: AS  UR  
Anotace: Inženýrské stavby jako součást architektonické tvorby, typologická podstata a estetické hodnoty. Historie, typologie a design inženýrských staveb - silnice, železnice, stavby pro energetiku, vodní stavby, mosty, speciální stavby. Krajinotvorná a městotvorná funkce inženýrských staveb a podíl architekta na návrhu těchto staveb.

D29ATV - Architektonická tvorba
Garant:doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch. Vladimír Gleich
Katedra:K129 - Katedra architektury
Obor: AS  UR  
Anotace: Teoretická a koncepční architektonická tvůrčí činnost v oblasti navrhování a rekonstrukce staveb a souborů, včetně historických. Integrované pojetí teoretického i praktického aspektu architektonické tvorby jako komplexní tvůrčí discipliny, počínaje urbanistickým, hmotovým a krajinným konceptem, objemovým, strukturálním a provozně-technickým návrhem stavby, souběžně s formováním prostorů interiéru. Zaměření na vytváření kvalitního architektonického návrhu s maximální harmonií mezi jeho kulturní, estetickou, užitnou, technickou, ekonomickou i společenskou hodnotou.

D29HSP - Historické stavby v soudobých podmínkách
Garant:prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec
Katedra:K129 - Katedra architektury
Obor: AS  
Anotace: Kurz je zaměřen na hlubší seznámení posluchačů s vývojem architektury a stavby měst v prostoru Čech a Moravy. Slohy a kompozice v dějinách evropské architektury od období jejich vzniku až do současnosti. Spolu se sledováním vlastního vývoje architektury je vnímána širší syntéza typologie, stavitelství, uměleckých řemesel a výtvarných umění, podílejících se na finálním obraze exteriéru i interiéru stavby v celku i detailu. Je zdůrazněn význam determinujících činitelů architektury v soudobém využití historických staveb, vztah konstrukce, funkce a prostoru v architektuře historické a jejím soudobém využití.

D29KCV - Kulturně-civilizační vývoj Evropy
Garant:doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Obor: UR  
Anotace: Předmět zahrnuje sociální a kulturní vývoj v časovém rámci od starověkého Řecka po současnost. Výklad se děje formou tematicky uzavřených sedmi kapitol. Důraz je kladen na seznámení s novými interpretacemi a poznatky. Tematizuje se originalita počátků starořecké kultury a civilizace (význam Sókrata, Platóna - platónské přecenění rozumu, koncept ideálního státu) a Aristotela - klasifikace věd, rozvoj přírodních věd), vztah mýtu, náboženství, filosofie a vědy, specifika řecké vědy (spekulativnost, založení logiky a metodologie, absence vazby na experiment a d.) a její představitelé (Aristotelés, Archimédes atd.); dále nástup křesťanství, jeho dějinné proměny a trvající vklad do moderní společnosti; srovnává se renesance, reformace a protireformace a vyjádření těchto hnutí v architektuře; Galileo a Descartes - zakladatelé moderní vědy (E.Husserl: galileovsko-karteziánská racionalita) a Machiavelli jako zakladatel konceptu moderního státu, krize 17.století a třicetiletá válka; analyzuje se osvícenství jako projekt moderní doby a počátek modernizačních, emancipačních a disciplinačních tendencí (vyjádření těchto tendencí v architektonických projektech této doby; Foucault, Furet k fenoménu osvícenství a francouzské revoluce), zrod moderní vědy (královské akademie, koncept galileovsko-karteziánské racionality a její propojení s technikou a mocí); nástup industrialismu (proměna estetiky průmyslových objektů na přelomu 19. a 20.století) a nacionálních hnutí v 19.století; vztah vědy, techniky a kultury v moderní době (Heidegger k podstatě techniky); výklad uzavírá rozbor fenoménů ekologické krize (plus nástup ekologických a alternativních hnutí), postmoderny, informační společnosti a globalizace.

D29PDC - Průmyslové dědictví ČR - evidence, hodnocení, ochrana
Garant:prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
Katedra:K129 - Katedra architektury
Obor: UR  
Anotace: Kurzy se zabývají průmyslovými stavbami - vnímanými jako rozhodující součást průmyslového dědictví. První část je věnovaná sortimentu výrobních staveb na území ČR, způsobům jejich evidence a hodnocení ve vztahu k technologii a době jejich vzniku. Druhá část je věnovaná alternativám záchrany opuštěných industriálních objektů, na pozadí průmyslových úhorů (brownfields), s důrazem na konverze - využití pro nový účel. Průmyslové stavby jako součást kulturního dědictví. Výrobní stavby předindustriálního období - základní charakteristika, vztah ke krajině. Výrobní stavby industriálního období - základní charakteristika, urbanistické souvislosti. Způsoby evidence výrobních staveb, jejich hodnocení, základní kategorie, nástroje k ochraně. Změny výrobních struktur, ztráta původní funkce, odložené továrny, brownfields a průmyslové dědictví. Využití průmyslových objektů pro nové funkce, autenticita, teorie posledního pracovního dne. Využití průmyslových objektů pro nové funkce, předpoklady přizpůsobivosti, vrstevnatost, tvarové intervence.

D29PPG - Pokročilá počítačová grafika
Garant:Ing. Vladimír Hamata, CSc., Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Obor: AS  UR  
Anotace: Aktualizace a inovace znalostí z oboru počítačové grafiky. Prezentace nových principů, metod a nástrojů (programových i technických prostředků) vhodných pro architektonickou tvorbu. Klasifikace počítačových modelů, problematika převodu dat mezi programy. Moderní metody a techniky prezentace grafických výsledků práce.

D29PRA - Průmyslová revoluce a architektura
Garant:prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Obor: UR  
Anotace: Výklad světových dějin architektury na pozadí společenských a ekonomických proměn od Velké francouzské revoluce po současnost. Přednášky se dotýkají problémů architektury, vlivu techniky a vznikajících technologií na její půdorysný, prostorový a vizuální koncept. Jsou doplněny o teoretické koncepty architektury a urbanismu, jež byly ovlivněny vznikem nové společnosti a jejím racionalismem a pragmatismem. Důraz je také kladen na velké a podstatné urbanistické zásahy ve městech. Teorie a praxe architektury Velké franc. revoluce - východisko pro progresivní i konzervativní revoluce 20.stol. Prům. revoluce a její vliv na formaci půdorysu města, vznik předměstí a počáteční chaos industrializace, idealistické vize, sociální utopie a reformace. Arts and Crafts - reformační snahy zaměřené proti průmyslové výrobě, pokusy o návrat k řízené rukodělné práci, nová estetika a její vliv na evropskou kulturu. Proměna a přestavba půdorysu města v 2.pol. 19.st., vznik metropole a nové teorie moderního urbanismu. Nové technologie a jejich vliv na estetiku a prostorový koncept architektury v 19. a 20.století. Teoretický koncept modernismu, jeho vazby na industrializaci, typizaci, standardizaci a prefabrikaci. Ideál standardu. Tendence řešit sociální problémy společnosti pomocí moderní architektury a urbanismu. Soudobé technologie, přechod od industriální společnosti k informatice a její vliv na architekturu. Nanotechnologie a architektura.

D29PZV - Přestavba zemědělské výrobní základny
Garant:doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Obor: UR  
Anotace: Vysvětlení problematiky změn v zemědělské výrobní základně způsobených současnými ekonomickými a výrobními podmínkami. Otázky nové výstavby a rekonstrukcí stávajících objektů v menších hospodářstvích (rodinné farmy) a větších střediscích (zemědělská družstva) jsou uvedeny v návaznosti na nové technologie chovu hospodářských zvířat (včetně méně rozšířených chovů) i skladování zemědělských produktů. Řešení staveb a jejich příslušenství navazuje na technologickou část.

D29TEA - Teorie architektury
Garant:prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Obor: AS  UR  
Anotace: Předmětem výuky je seznámit studenty s oborem teorie jako metodickým nástrojem interpretace architektury a stavební kultury obecně, respektive názorové reflexe na ní. Současná metodika, úzce propojovaná s filosofií, sociologií a jinými humanitními obory se věnuje problémům výkladu v těchto názorových proudech:
Modernismus vycházející s teoretických podnětů významných představitelů architektury dvacátého století (Le Corbusier, Walter Gropius, Siegfried Giedion, Mies van der Rohe, ale také Kenneth Frampton, Ignasi de Sola Morales, ...)
Sémiotika, nauka o znaku, která se opírá o výklad založený na metodickém vkladu W.Morrise, F.de Saussure, rozvinutá teoreticky v architektuře Ch.Jencksem.
Fenomenologie jako alternativní způsob interpretace architektury, vycházející z filosofie E.Husserla a M.Heideggera, široce uplatněná metodologicky v teorii K.Lynche a především Ch.Norberga Schulze. Je přínosná zejména svým chápáním architektury jako součásti existenciálního a žitého prostoru.
Ikonologie, zabývající se symbolikou a významovostí stavebního díla (E.Panofsky, M.Chadraba)
Architektura a informatika, tendence, která se opírá o recentní poznatky vztahu architektury a digitálního věku a formuje teoretické základy výkladu architektury na prahu 21. století (W.Maas, Rem Koolhaas apod.)
Všechny tyto metodické přístupy jsou konfrontovány s dostupnou teoretickou literaturou, na jejímž základě studenti zpracovávají vybraný objekt stavebního díla - architektury formou teoretické eseje.

D29UPV - Územní plánování vesnic a krajiny
Garant:prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc., doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Obor: AS  
Anotace: Vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, venkovská obytná výstavba, vybavenost vesnic. Zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově. Ochrana veřejných zájmů v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu. Vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku.

D29VKT - Vybrané kapitoly z typologie staveb
Garant:doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Obor: AS  UR  
Anotace: Vazby vybraných typologických druhů staveb se současnou praxí a současnými teoriemi architektury a urbanismu jako odraz aktuálních potřeb společnosti. Funkční, dispoziční a provozní požadavky na stavby a soubory ve vztahu k soudobým urbanistickým a architektonickým aspektům. Možnost zvýšení kvality staveb a souborů rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčními stavebními soubory a jejich integrace v moderních prostorových strukturách. Uplatnění ergonomie jako neopominutelné součásti správného návrhu a kvalitního fungování stavby jako celku.

D29VPU - Veřejný prostor: urbánní komunikace v kontextu udržitelného rozvoje
Garant:doc. Ing. arch. Michal Šourek
Katedra:K129 - Katedra architektury
Obor: AS  UR  
Anotace: Komunikace je základním principem a funkcí města - v historickém stejně jako v urbanistickém smyslu. Veřejný prostor je platformou této komunikace: fyzický veřejný prostor ulic, náměstí, budov a pozemků, přístupných veřejnosti - a virtuální veřejný prostor médií. Komunikace komplexních urbánních hodnot ve vitálním veřejném prostoru je základnou udržitelného rozvoje města.
Seminář popisuje souvislosti a procesy rozvoje - nebo úpadku urbánních lokalit v kontextu udržitelného rozvoje tak zvaného vystavěného prostředí a objasňuje jejich komunikativní povahu. Příklady lokalit, které se nedokázaly rozvíjet udržitelným způsobem nebo takovou schopnost pozbyly, jsou východiskem nového pohledu na udržitelný rozvoj vystavěného prostředí a na jeho základní principy. Fenomén urbánní komunikace ve smyslu střetávání společensko-kulturních sil a zájmů, přenosu a přivlastňování materiálních, sociálních a kulturně-civilizačních hodnot obrací pozornost k veřejnému prostoru, k jeho rolím a typům a k jejich fungování. Seminář vysvětluje funkce a typy fyzického veřejného prostoru.

D29ZPP - Základy památkové péče v architektuře
Garant:prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
Katedra:K129 - Katedra architektury
Obor: AS  
Anotace: Seznámení se vznikem, vývojem a základními principy české památkové péče v kontextu vývoje a praxe památkové péče v Evropě a v Severní Americe. Filosofické, společenské a umělecko-historické principy teorie a praxe v péči o nemovité kulturní památky.

D32AFE - Advanced finite element analysis of solids
Garant:prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Obor: FMI  KD  MAT  
Anotace: This course will pick up where basic finite element courses stop. We will discuss some classes of failures of finite elements (shear and volumetric locking), and potential remedies (various types of reduced integration, nodal-integration discretizations, and multi-field approaches). Both solid and structural elements will be covered. We will consider static and dynamic response, in the smallđ and large-strain regime. The theory will be illustrated with concrete examples computed with inđhouse (open-source) finite element software, and the commercial program Abaqus (and its openđsource look-alike Calculix).
Předmět se vyučuje pouze v AJ.

D32DIA - Diagnostika konstrukcí
Garant:Ing. Pavel Padevět, Ph.D., Ing. Tomáš Plachý, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Obor: FMI  KD  PS  
Anotace: Předmět je zaměřen na seznámení se způsobem odběru a získáváním stavebních materiálů pro účely zjišťování jejich vlastností. Studenti jsou seznámeni s diagnostickými metodami určování vlastností materiálů podstatných pro posouzení konstrukcí z pohledu projektanta (statické, dynamické podklady, fyzikální podklady). Navazujícím tématem je použití výpočtových nástrojů s podklady získanými z provedené diagnostiky. Část obsahu předmětu je věnována přístupům a hloubce diagnostických metod. Výsledkem diagnostiky konstrukcí je určení zbytkové životnosti nebo použitelnosti konstrukcí.

D32DSK - Dynamika stavebních konstrukcí
Garant:prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Obor: KD  PS  
Anotace: Vlastnosti materiálů při dynamickém namáhání. Dynamická analýza kontinua, šíření vln. Interakce konstrukce a podloží. Přírodní a technická seismicita. Aeroelasticita stavebních konstrukcí, zatížení větrem. Kmitání stavebních konstrukcí - výškové budovy, komíny, stožáry, věže, dopravní konstrukce, základy strojů. Zmenšování dynamických účinků.

D32EX1 - Experimentální analýza konstrukcí I
Garant:prof. Ing. Michal Polák, CSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Obor: KD  PS  VH  
Anotace: Předmět je určen studentům, kteří neměli možnost se seznámit s cíli, úlohami a základními prostředky experimentální analýzy během předchozího studia. Analýza a všeobecná metodika diagnostiky stavebních konstrukcí. Veličiny a jevy sledované experimentálně. Měřící linka mechanických veličin, přenosové vlastnosti. Vyhodnocovací linka, metody zpracování atd.

D32EX2 - Experimentální analýza konstrukcí II
Garant:prof. Ing. Michal Polák, CSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Obor: KD  PS  
Anotace: Předmět navazuje na experimentální analýzu konstrukcí I. Měření na stavebních konstrukcích "in situ". Prostředky a zařízení k zatěžování budovy, základy a další konstrukce. Statické a dynamické zkoušky. Metody měření a vyhodnocování, identifikace, monitorování, diagnostika. Experimentální řešení fyzikálního modelu, teorie podobnosti, modelové zákony, stavba modelů.

D32MEC - Mechanika složených materiálů
Garant:prof. Ing. RNDr. Petr Procházka, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Obor: KD  
Anotace: Cílem je ozřejmit základní vlastnosti anizotropních a heterogenních materiálů, filozofii jejich řešení a způsoby homogenizace. Mikro-, mezo-, makro-, pohled na složené materiály. Hillova teorie kompozitů. Variační formulace, Hashin-Shtrikmanův variační princip, důsledky pro metody homogenizace kompozitů. Vlastní pnutí, Eshelbyho síly, metoda Mori-Tanaka, self-consistent, perturbační metoda. Aplikace, válcové skořepiny, deskostěnové konstrukce, vybrané stavební konstrukce (tunely, zemní konstrukce atd.).

D32MFA - Mikroskopická a fázová analýza stavebních materiálů
Garant:RNDr. Lubomír Kopecký
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Obor: FMI  
Anotace: Principy transmisní a reflexní optické mikroskopie. Polarizace světla a její využití při fázové analýze pevných látek. Přehled nejužívanějších dostupných technik optické mikroskopie. Aplikace optické mikroskopie ve výzkumu stavebních materiálů.
Principy elektronové mikroskopie a mikroanalýzy. Generování elektronů a jejich interakce se zkoumanými objekty, detekce a interpretace sekundárních emisí. Scanování (SEM) a transmisní elektronová mikroskopie (TEM) a mikroanalýza (EDAX). Přehled nejužívanějších dostupných technik SEM, TEM, EDAX. Aplikace SEM a EDAX ve výzkumu stavebních materiálů. Hodnota informace SEM a EDAX a její interpretace.
RTG (X-ray) fázová a strukturní analýza. Principy a využití RTG analýzy při strukturním a fázovém výzkumu stavebních materiálů. Fázová identifikace, přednostní strukturní uspořádání sledovaných fází. RTG strukturní analýza při výzkumu deformací materiálů.

D32MPO - Mikromechanika a popis mikrostruktury materiálů
Garant:doc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Obor: FMI  
Anotace: Předmět je zaměřen na seznámení s moderními měřícími metodami a jejich návazností na výpočetní metody pro stanovení mikromechanických charakteristik a dále jejich uplatnění pro popis materiálů. V popředí zájmu jsou cementové kompozity a geopolymery. Předmět bude obsahovat základy z následujících oblast: - Experimentální metody mikromechaniky - především nanoindentace, mikroskopie atomových sil a elektronová mikroskopie pro různé typy materiálů. - Metody stanovení mikromechanických vlastností pro heterogenní mikrostruktury v submikrónové oblasti. - Modely pro popis mikrostruktury stavebních materiálů. - Metody výpočtu vlastností kompozitu a homogenizace (analytické, MKP, FFT). - Kalorimetrie. - Praktická měření a aplikace na stavební materiály.

D32NU1 - Numerické metody mechaniky I
Garant:prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Obor: FMI  KD  PS  VH  
Anotace: Předmět je určen studentům, kteří neměli možnost se seznámit s MKP během předchozího studia. Je členěn do dvou částí: metoda konečných prvků (prutové konstrukce na pružném podkladě, úvod do kmitání a lineární stability řešení úloh teorie pole - vedení tepla a transport vlhkosti, přetváření zemin a jiných porézních látek, adaptivní sítě).

D32NU2 - Numerické metody mechaniky II
Garant:prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Obor: FMI  KD  PS  VH  
Anotace: Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z aplikace MKP: Metody řešení úloh lineární stability a dynamiky. Geometricky nelineární úlohy (stabilita, limitní a bifurkační body na zatěžovací dráze). Metody řešení úloh lineární a nelineární lomové mechaniky (singulární prvky, faktor intenzity napětí, J-integrál, COD apod.). Pravděpodobnostní modely v MKP (statistický přístup - simulační modely, nestatický přístup - pertubační technika atd.). Metody generace sítí pro MKP. Metody řešení algebraických rovnic.

D32OPT - Optimalizace stavebních konstrukcí a výpočetních modelů
Garant:prof. Ing. RNDr. Petr Procházka, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Obor: KD  
Anotace: Cílem je ozřejmit přístupy a metody optimalizace výpočetních modelů a stavebních konstrukcí. Typy optimalizace stavebních konstrukcí, variační formulace, vybrané optimalizační metody, užití moderních numerických metod - MKP, MHP, semianalytické metody, modely prutových a deskostěnových konstrukcí. Nelineární optimalizace, pružněplastická analýza, vzpěr. Vlastní pnutí, analýza transformačního pole. Aplikace, modelování ocelových mostů, kontaktní problémy (potrubní tahy, zemní svahy, tunelové obezdívky).

D32PRE - Přetváření a porušování materiálů
Garant:prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Obor: FMI  KD  PS  VH  
Anotace: Předmět je zaměřen na nelineární chování homogenních i heterogenních materiálů: Formulace konstitutivních rovnic základních materiálů (pružněplastický, vazkopružný, progresivně se porušující materiál). Matematické modely heterogenních materiálů (základy mezomechaniky). Základy lomové mechaniky (faktor intenzity napětí, energetické kritérium stability lokální trhliny, další kritéria, trhlina s lokalizovanou zónou plasticity SSY, rozměrový efekt, základy nelineární lomové mechaniky, únavové procesy).

D32RAM - Analýza a řízení rizika
Garant:prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. FEng., Ing. Tomáš Janda, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Obor: CMA  
Anotace:
 1. Terminology
 2. Theory - Probability and mathematical statistics, Reliability
 3. Risk analysis/assessment; Hazard identification; Risk quantification; Tools and numerical methods; Classical statistical inference; Bayesian inference; Monte Carlo methods
 4. Risk management; Decision analysis; Utility theory in decision analysis; Insurance; Uninsurable risk%

D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
Garant:prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Obor: AS  CME  FMI  GK  KD  MAT  PS  SI  UR  VH  IŽP  
Anotace: Struktura odborného vědeckého nebo technického článku, gramatické a stylistické aspekty odborného textu, proces tvůrčího vědeckého psaní. Správné začlenění rovnic do textu, typografické zásady, sazba v LaTeXu. Efektivní vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práce s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji. Citace a publikační etika, citační manažery, manuály stylu, podání článku a recenzní řízení. Bibliometrie, nástroje pro hodnocení vědy. Sdílení příkladů úspěšných vědecko-výzkumných výstupů.
Structure of a scientific or technical paper, grammar and style, scientific writing process. Properly integrating equations into text, typographic rules, typesetting in LaTeX. Effectively navigating and leveraging the global networked information environment as well as traditional resources and tools. Citations and publication ethics, citation managers, style guides, manuscript submission, and peer review. Bibliometry, science evaluation tools. Sharing the best practices of successful scholarship.

D32TES - Teorie spolehlivosti konstrukcí
Garant:prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Obor: FMI  KD  PS  
Anotace: Teorie spolehlivosti stavebních konstrukcí vychází z popisu řady nejistot, které se rozdělují na náhodnosti a neurčitosti. Ukazuje se, že historický vývoj metod navrhování a hodnocení spolehlivosti stavebních konstrukcí směřuje k soustavnému uplatňování výsledků pravděpodobnostních metod. Vysvětlují se teoretické základy a metodika navrhování a hodnocení spolehlivosti stavebních objektů přijatá za základ nových norem Evropského společenství.

D32ZAK - Základy nelineární mechaniky
Garant:prof. Ing. Petr Řeřicha, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Obor: KD  PS  
Anotace: Materiálová nelinearita, mezní únosnost: Mezní únosnost průřezu, křehký a plastický materiál. Mezní stav únosnosti, přírůstková metoda, mezní plastická analýza, příklady. Přírůstková metoda a metoda počátečních napětí, hledání limitního bodu. Aplikace na ocelové prutové a deskostěnové konstrukce. Geometrická nelinearita: Základy teorie konečných deformací. Malé deformace a konečné rotace. Stabilita pružných soustav, bifurkace, limitní body. Aplikace na ocelové prutové a deskostěnové konstrukce.

D33BEK - Betonové konstrukce
Garant:prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Současná úroveň výzkumu vlastností a chování betonu a betonových konstrukcí. Pokročilé způsoby navrhování. Nelineární analýza betonových konstrukcí. Numerické modelování jako nástroj pro identifikaci chování betonových konstrukcí (vznik a rozvoj trhlin, vliv teploty, smršťování, dotvarování, deformace).

D33BMO - Betonové mosty
Garant:prof. Ing. Jan Vítek, CSc., doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Vývoj materiálů a konstrukčních detailů pro betonové mosty. Využití moderních progresivních vysokopevnostních a lehkých konstrukčních materiálů. Speciální případy uspořádání a uložení mostních konstrukcí a účinky předpětí - půdorysně zakřivené a šikmé mosty, zavěšené a visuté mosty, konstrukce extradosed. Redistribuce namáhání při speciálních postupech výstavby. Částečné předpětí mostů. Technologie výstavby a jejich vliv na konstrukční uspořádání, včetně předpětí a betonářské výztuže.

D33BZK - Betonové a zděné konstrukce
Garant:doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: AS  
Anotace: Nové druhy betonu, vlastnosti a uplatnění - vláknobeton, samozhutnitelný beton, vysokopevnostní a vysokohodnotný beton. Pohledový beton. Lehký konstrukční beton. Betonové konstrukce - koncepční návrh betonových konstrukcí, prostorové betonové konstrukce, navrhování a uplatnění předpjatých prvků a konstrukcí. Zděné konstrukce - navrhování zděných konstrukcí, porobetonové zdivo, vyztužené zdivo.

D33DEG - Degradace a trvanlivost betonových a zděných konstrukcí
Garant:doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Degradační procesy betonových konstrukcí (degradace chemická, fyzikální, mechanická), včetně způsobů diagnostiky a návrhu a provádění sanačních opatření. Trvanlivost betonových konstrukcí s vhodnými a nevhodnými příklady konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Degradace zděných konstrukcí na příkladech pozemních a inženýrských konstrukcí.

D33EAC - Betonové prvky raného stáří
Garant:Ing. Michaela Frantová, Ph.D.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Problematika betonů raného stáří - hydratace, vývoj mikrostruktury betonu, pracovní diagramy betonu raného stáří. Modelování betonu raného stáří. Pokročilé metody analýzy a jejich netradiční uplatnění při návrhu postupu odbedňování s ohledem na dodržení tolerancí průhybu. Návrh kotevních oblastí pro předpínání betonů velmi raného stáří.

D33EZB - Extrémně zatížené betonové konstrukce
Garant:doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Chování betonu vystaveného zatížením o velké rychlosti přetvoření, jako jsou výbuchy, nárazy (těles, vozidel, apod.), či penetrace (projektily). Šíření rázové vlny v prostoru a materiálu zejména s ohledem na heterogenitu materiálu. Interakce různých extrémních zatížení, např. výbuch s následným požárem. Principy numerického modelování rychlých dynamických jevů.

D33FRC - Vláknobetonové kompozity
Garant:prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Vláknobeton jako konstrukční materiál. Navrhování konstrukcí z vláknobetonu. Využití nelineárních metod pro návrh vláknobetonových prvků a konstrukcí. Tvorba materiálového modelu, jeho kalibrace. Numerická analýza chování vláknobetonových konstrukcí, predikce vzniku a rozvoje trhlin. Dlouhodobé chování vláknobetonových konstrukcí.

D33FUZ - Užití teorie fuzzy množin ve stavebním inženýrství
Garant:prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Základní principy teorie fuzzy množin a fuzzy logiky. Fuzzy čísla a fuzzy aritmetika. Materiálové modelování pomocí fuzzy logiky. Určování hraničních mezí výsledků analýz pomocí fuzzy množin. Příklady aplikace fuzzy logiky a fuzzy čísel ve stavebnictví.

D33KHK - Komplexní hodnocení betonových a zděných konstrukcí
Garant:Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Předmět je zaměřen na komplexní hodnocení existujících zděných a betonových konstrukcí, tedy zejména:
- teoretické základy hodnocení konstrukcí vs. navrhování nových konstrukcí, vazba na platné technické předpisy
- diagnostické metody a jejich vhodnost pro jednotlivé materiály a typy konstrukcí
- stanovení návrhových charakteristik materiálů na základě vyhodnocení zkoušek (diagnostiky)
- zásady a provádění hodnocení existujících zděných konstrukcí
- zásady a provádění hodnocení existujících betonových, železobetonových a předpjatých konstrukcí
- zásady návrhu a ověření existujících konstrukcí při opravách

D33LCA - Životní cyklus betonových konstrukcí
Garant:Ing. Iva Broukalová, Ph.D.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Přístupy k návrhu betonových konstrukcí podle principů udržitelného stavění. Posouzení životního cyklu železobetonových a betonových konstrukcí (cradle-to-grave). Environmentální aspekty v navrhování betonových konstrukcí. Využití kompozitů pro zlepšení trvanlivosti a prodloužení životnosti konstrukcí. Recyklace v oblasti betonových a železobetonových konstrukcí.

D33NBK - Metody navrhování betonových konstrukcí
Garant:doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Pokročilé navrhování železobetonových konstrukcí - porovnání výpočetních modelů a metod. Nelineární působení, betonové konstrukce v režimu vysokých hodnot namáhání.

D33NZV - Netradiční způsob vyztužení
Garant:doc. Ing. Jan Vodička, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Možnosti a hranice ztužení struktury betonu rozptýlenou vláknovou výztuží. Zkoušky vláknobetonu. Možnosti využití vláknobetonu při návrhu betonových konstrukcí.

D33PRB - Předpjatý beton
Garant:prof. Ing. Jan Vítek, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Předem a dodatečně předpjatý beton, moderní předpínací systémy, lanové a tyčové předpínání. Nekovové druhy výztuže a jejich kotvení, vlastnosti, aplikace, nesoudržná výztuž, volné kabely, materiály pro zemní kotvy. Specifika předpjatých konstrukcí, vlivy objemových změn betonu na dlouhodobé působení. Předpínání v pozemních stavbách a v inženýrských stavbách - aplikace na konstrukcích. Trvanlivost a životnost předpjatých konstrukcí a rekonstrukce.

D33RBS - Recyklace v betonovém stavitelství
Garant:doc. Ing. Jan Vodička, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Využití druhotných surovin ze stavebního a demoličního odpadu v cementových kompozitech. Recyklované stavební materiály, stavební a průmyslové odpady jako složky betonu. Recyklace betonových konstrukcí. Aplikace recyklovaných materiálů v konstrukcích. Návrh složení nových kompozitů, jejich charakteristiky. Zkoušení vlastností nových kompozitů z recyklovaných materiálů.

D33RZM - Rekonstrukce a zesilování betonových mostů
Garant:doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Vlivy způsobující degradaci mostních konstrukcí, především betonu a betonářské i předpínací výztuže. Diagnostika - vizuální prohlídky, nedestruktivní metody a destruktivní metody. Stanovení zatížitelnosti. Způsoby opravy a zesilování betonových mostních konstrukcí.

D33STA - Stabilita prutových a plošných konstrukcí
Garant:prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Předmět seznamuje s metodami analýzy štíhlých prutových a plošných konstrukcí. Pruty a prutové soustavy. Tlačené pruty, ohýbané pruty, kombinace namáhání, prutové soustavy - stabilitní problémy, imperfektní konstrukce, vzpěrná pevnost, mezní únosnost, metody řešení, návrhové postupy. Boulení stěn. Lineární teorie boulení nevyztužených a vyztužených stěn. Nelineární teorie boulení nevyztužených a vyztužených stěn. Stabilita a únosnost trapézových stojin nosníků.

D33TEB - Technologie betonu - betony vyztužené vlákny
Garant:doc. Ing. Karel Trtík, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Typy materiálů a vláken pro vyztužování betonu. Jak ovlivňuje přítomnost vláken vlastnosti betonu. Technologické problémy realizace betonů vyztužených vlákny. Technologické postupy zhotovení betonů s vlákny. Zkoušení vlastností betonů s vlákny. Homogenita vyztužení vlákny a její kontrola. Pracovní diagram vláknobetonu. Chování betonů s vlákny po vzniku trhliny, metody jeho vyhodnocení a zohlednění při návrhu konstrukce (index houževnatosti, absorbovaná energie, ekvivalentní napětí). Příklady použití betonů s vlákny.

D33TK1 - Teorie konstrukcí I
Garant:prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  PS  
Anotace: Materiálové charakteristiky, vývoj vlhkosti a teploty, krátkodobá a dlouhodobá přetvoření, dotvarování a smršťování - modely predikce, analýza na úrovni bodu a celého průřezu, diferenční smršťování a dotvarování, analýza konstrukcí se změnami statického systému, problematika časového vývoje průhybů, nelineární analýza, teorie kroucení, tenkostěnné konstrukce - použití metody lomenic, konečných prvků, konečných pásů, ochabnutí smykem a jeho projevy.

D33TSB - Tenkostěnné a štíhlé betonové konstrukce
Garant:doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor: KD  
Anotace: Skořepinové konstrukce - konstrukční typy, postupy výstavby, specifika statického působení, metodika výpočtu, zjednodušené postupy výpočetní analýzy, stabilita skořepin.
Štíhlé betonové konstrukce - předpoklady návrhu, metodiky návrhu, skutečné působení, analytické metody řešení, účinky dotvarování.
Ploché oblouky - teorie působení konstrukcí, stabilita, nelineární výpočty, prolomení oblouků.

D34KDK - Kovové a dřevěné konstrukce
Garant:prof. Ing. František Wald, CSc.
Katedra:K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Obor: AS  
Anotace: Prostorová tuhost konstrukcí. Spoje konstrukcí. Tenkostěnné konstrukce. Ocelobetonové spřažené konstrukce. Konstrukce ze skla a oceli. Rekonstrukce ocelových konstrukcí. Hliníkové konstrukce. Konstrukce schodišť. Navrhování na účinky požáru. Navrhování na účinky výbuchu. Ochrana proti korozi. Prostorové dřevěné konstrukce. Dřevo a materiály na bázi dřeva. Spoje prvků dřevěných konstrukcí. Kompozitní nosníky, rámy, oblouky, lávky. Ochrana dřevěných konstrukcí před znehodnocením. Navrhování na účinky požáru.

D34TDK - Teorie dřevěných konstrukcí
Garant:doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Katedra:K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Obor: KD  PS  IŽP  
Anotace: Vliv mikroskopické a makroskopické struktury dřeva na jeho vlastnosti. Reologické vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Nedestruktivní metody zjišťování vlastností dřeva. Aplikace mechaniky lomu na dřevo. Stabilita prvků při uvážení poddajnosti spojů. Boulení a smykové ochabnutí tenkých stěn a pásů. Prvky složeného průřezu z materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Chování dřevěných prvků a spojů při extrémních podmínkách zatížení, vlhkosti a teploty. Navrhování dřevěných konstrukcí použitím statistických metod.

D34TO1 - Teorie ocelových konstrukcí I
Garant:prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc.
Katedra:K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Obor: KD  PS  
Anotace: Spolehlivost ocelových konstrukcí. Stabilita prutů celková a místní. Stabilita plošných konstrukcí. Vliv netuhosti průřezu na chování tenkostěnného prutu. Tenkostěnné za studena tvarované pruty a plošné konstrukce. Interakce nosných a nenosných konstrukcí. Kompozitní konstrukce z materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Ocelobetonové konstrukce.

D34TO2 - Teorie ocelových konstrukcí II
Garant:prof. Ing. Josef Macháček, DrSc.
Katedra:K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Obor: KD  PS  
Anotace: Tenkostěnné deskostěnové konstrukce: problematika stability a skutečné únosnosti stěn, celková a lokální stabilita deskostěnové konstrukce, progresivní tenkostěnné konstrukce. Spřažené ocelobetonové konstrukce: pružné a pružnoplastické chování spřažených konstrukcí, moderní spřahovací prvky, analýza nelineárního chování spřažených konstrukcí. Trubkové konstrukce: lokální a celková stabilita konstrukce, konstrukční řešení. Speciální problémy ocelových a ocelobetonových konstrukcí podle individuálního zaměření doktoranda.

D35DZH - Dynamika zemin a hornin
Garant:doc. Dr. Ing. Jan Pruška (vyučuje prof. Ing. Matouš Hilar, MSc., Ph.D., CEng., MICE)
Katedra:K135 - Katedra geotechniky
Obor: KD  
Anotace: V daném předmětu je probrána problematika zemětřesení (příčiny, popis, důsledky). Dále jsou popsány dynamické vlastnosti zemin (rozhodující parametry, způsob stanovení potřebných parametrů, korelace s dalšími daty) a způsob šíření vlnění v zeminách (tlakové, smykové a Rayleighovo vlnění, zesílení vlnění, polarizace vlnění). Je vysvětleno seismické členění území (zónování). Dále je zahrnuto posouzení seismické stability opěrných konstrukcí (výpočty Mononobe-Okabe, Richards-Elms, Newmark), posouzení svahů a základů (zatížení, odezva, vliv rozměrů, vliv polohy skalního podloží, výpočty dle Lysmera a Halla). Dále jsou probrány vibrace způsobené lidskou činností (stroje, výbuchy, dynamické hutnění), dále také citlivost lidí a konstrukcí na různé druhy vibrací.

D35GEO - Geologie a hydrogeologie
Garant:prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., RNDr. Jana Tourková
Katedra:K135 - Katedra geotechniky
Obor: IŽP  
Anotace: Druhy hornin, sedimentologie, tektonika, zvětrávání hornin, činnost povrchové a podzemní vody, agresivní vody, sesuvné pohyby, inženýrská regionální geologie, vztah mezi podzemní vodou a horninou, pohyb podzemní vody, vývěry, chemické a fyzikální vlastnosti podzemní vody, minerální vody, regionální hydrogeologie.

D35GMZ - Geotechnický monitoring a terénní zkoušky
Garant:doc. Ing. Jan Záleský, CSc.
Katedra:K135 - Katedra geotechniky
Obor: KD  IŽP  
Anotace: Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro zpětné analýzy a modelování chování. Popis, provádění a vyhodnocování vybraných terénních zkoušek. Návrh terénních zkoušek a instrumentace pro vybrané typy konstrukcí.

D35MPS - Mechanika podzemních staveb
Garant:doc. Dr. Ing. Jan Pruška
Katedra:K135 - Katedra geotechniky
Obor: KD  
Anotace: V předmětu se detailně řeší problematika statického posuzování a navrhování podzemních konstrukcí. Zabývá se klasifikací výpočtových metod, vymezuje základní výpočtové postupy stavu napětí a deformace v okolí podzemního díla. Z hlediska statiky podzemních konstrukcí se věnuje značná pozornost otázkám stability, provozuschopnosti a bezpečnosti podzemních děl a z toho vyplývající stanovení zatížení ostění z hlediska jeho typu (včetně svorníkování a zpevňování hornin) a vhodnosti tunelovací techniky. Pro řešení některých úloh je použita řada softwarových produktů (GEO MKP, PLAXIS 2D i 3D, UDEC) a ukázáno hodnocení spolehlivosti výsledků.
Absolvováním předmětu student získá podrobné poznatky o stabilitě podzemních děl, statice jejich výztuží a metodách navrhování a posuzování těchto konstrukcí a dále se naučí samostatně používat a hodnotit některé softwarové produkty.

D35NVP - Numerické výpočty podzemních staveb
Garant:doc. Dr. Ing. Jan Pruška (vyučuje prof. Ing. Matouš Hilar, MSc., Ph.D., CEng., MICE)
Katedra:K135 - Katedra geotechniky
Obor: KD  
Anotace: V daném předmětu jsou probrány základní odlišnosti statických výpočtů podzemních staveb od výpočtů pozemních konstrukcí (nepřesnost vstupních údajů, vliv technologie provádění, hlavní zdroje chyb, význam parametrických studií a zpětných analýz). Jsou vysvětleny zásady posouzení tunelů realizovaných pomocí Nové rakouské tunelovací metody (stabilita nevystrojeného výrubu, posouzení primárního ostění ze stříkaného betonu, posouzení vlivu podpůrných prvků a posouzení monolitického sekundárního ostění). Dále jsou vysvětleny zásady posouzení segmentového ostění při ražbě pomocí tunelovacích strojů. Také je probrána problematika sedání nadloží. Jsou představeny a porovnány základní nástroje pro výpočet a posouzení podzemních staveb (empirické vztahy, manuální výpočty, numerické metody, dostupný software). Předmět kromě teoretických aspektů přináší řadu praktických návodů a příkladů.

D35ODP - Odpady, hospodaření s odpady
Garant:prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Katedra:K135 - Katedra geotechniky
Obor: IŽP  
Anotace: Odpadové hospodářství. Minimalizace a recyklace odpadů a jejich druhotné využití. Druhy odpadů, způsoby jejich likvidace a skládkování. Transport znečišťujících látek a jeho eliminace. Ochrana horninového prostředí, podzemní a povrchové vody před znečištěním ze skládek různých odpadů, obaloven živičných směsí (PCB, LTO), úložišť a odkališť popelovin, při ropných a fenolových haváriích apod. Průzkumy pro skládky, určování návrhových parametrů ochranných, případně asanačních opatření. Rekultivace povrchu skládky a její harmonické začlenění do krajinného systému.

D35VZP - Využití znehodnocených pozemků pro krajinnou regeneraci a novou výstavbu
Garant:prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Katedra:K135 - Katedra geotechniky
Obor: UR  
Anotace: Rozsah pozemků v České republice znehodnocený předchozí lidskou činností. Identifikace lokalit - Fáze remediačního procesu - Geoenvironmentální průzkum, vyhodnocení potenciální míry kontaminace - Riziková analýza - Ocenění vývoje kontaminace v čase a prostoru - Dělení sanačních metod. Sanační metody využívající enkapsulace, odizolování zdroje kontaminace - Sanační metody vedoucí ke snížení míry kontaminace prováděné na lokalitě - Změna sanované oblasti v novou zeleň - Příprava sanované oblasti pro novou výstavbu, princip problematiky výstavby na brownfields.

D36EXS - Experimentální ověřování silničních konstrukcí a materiálů
Garant:doc. Ing. František Luxemburk, CSc.
Katedra:K136 - Katedra silničních staveb
Obor: KD  IŽP  
Anotace: Stanovení speciálních vlastnosti kameniva (včetně kamenné moučky). Návrh složení a ověření cementové stabilizace. Ověřování vlastností asfaltových silničních pojiv (asfalty, ředěné asfalty, modifikované asfalty, emulze). Návrh složení hutněných a litých asfaltových směsí a materiálové charakteristiky asfaltových směsí (NAT, odolnost proti trvalým deformacím, pevnost v příčném tahu atd.). Vozovkový cementový beton (odolnost proti střídavému účinku mrazu a vody, tixotropie), směsi se zvýšenou odolností proti trvalým deformacím.

D36MEK - Městské komunikace
Garant:doc. Ing. Petr Slabý, CSc.
Katedra:K136 - Katedra silničních staveb
Obor: KD  
Anotace: Odlišnost projektování městských komunikací od silnic, zásady výpočtu kapacity komunikací. Kapacita křižovatek neřízených, řízených a okružních. Navrhování zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu. Doprava v klidu. Zajištění rozhledu na křižovatkách. Návrh světelného řízení, návrh koordinace. Princip zklidňování dopravy, nové trendy při návrhu uličního prostoru. Hledisko bezpečnosti silniční dopravy při návrhu komunikací.

D36MEV - Mechanika vozovek
Garant:doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
Katedra:K136 - Katedra silničních staveb
Obor: KD  
Anotace: Výchozí modely konstrukcí vozovek. Teoretické řešení vícevrstvých systémů. Požadavky na komplexní návrhovou metodu, výpočty modelů vozovek. Systémy hospodaření s vozovkou. Diagnostika a hodnocení technického stavu vozovek. Multifunkční měřící vozidlo pro sledování proměnných parametrů. Degradace vozovky. Výpočet zesílení.

D36PK1 - Pozemní komunikace I
Garant:doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
Katedra:K136 - Katedra silničních staveb
Obor: KD  
Anotace: Projektování pozemních komunikací. Hodnocení variant tras pozemních komunikací. Použití multikriteriální analýzy. Výběr kritérií a stanovení jejich váhy. Metoda multidimenzionální analýzy. Negativní vlivy automobilové dopravy a možnosti jejich snižování. Nehodovost, hluk, vibrace, znečišťování ovzduší, zábor pozemků. Prostorový a estetický účinek trasy a jeho ověřování. Silniční software.

D36PK2 - Pozemní komunikace II
Garant:doc. Ing. František Luxemburk, CSc.
Katedra:K136 - Katedra silničních staveb
Obor: KD  
Anotace: Stavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací Podloží, jeho únosnost, úprava. Zkoušky zemin. Kamenivo, všeobecné a speciální požadavky. Asfaltová pojiva, druhy, modifikace. Materiály a konstrukce podkladních vrstev pozemních komunikací. Asfaltové směsi pro stavbu a opravu pozemních komunikací. Cementobetonové kryty vozovek. Technologie oprav cementobetonových krytů. Správa a údržba pozemních komunikací. Hodnocení vlastností vozovek. Znovuzpracování silničních stavebních směsí.

D36TDP - Teorie dopravního proudu
Garant:doc. Ing. Petr Slabý, CSc.
Katedra:K136 - Katedra silničních staveb
Obor: KD  IŽP  
Anotace: Základní charakteristiky pohybu jednotlivého vozidla. Způsoby měření dynamických charakteristik. Základní způsoby sledování dopravního proudu. Rovnice kontinuity, bodová hustota proudu. Parametry plynulosti pohybu a jejich vztah na spotřebu PHM. Mikroskopické a makroskopické modely dopravního proudu. Sledování rizikových - konfliktních situací.

D37TBK - Teorie bezstykové koleje
Garant:doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Katedra:K137 - Katedra železničních staveb
Obor: KD  
Anotace: Cílem předmětu je rozšíření znalostí o bezstykové koleji železničních a tramvajových tratí dosažených v magisterském studiu. Náplní předmětu je rešerše o bezstykové koleji, teorie o výpočtu stability bezstykové koleje a modelování chování bezstykové koleje.

D41HDS - Hydrologický diskuzní seminář
Garant:doc. Ing. Michal Dohnal, Ph.D., Ing. Jana Votrubová, Ph.D.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Obor: VH  
Anotace: Diskuzní seminář je určen pro studenty doktorského studia, jejichž téma disertační práce se dotýká hydrologie v měřítku půdního profilu a svahu, podpovrchové hydrologie, transportních procesů v pórovitém prostředí nebo hydrologických toků v systému půda-rostlina-atmosféra. Seminář bude sloužit k prezentaci výzkumné práce, výměně informací a zkušeností, obhajobě vlastních výsledků a jejich diskuzi ve skupině s důrazem na pochopení a kritické zhodnocení použitých postupů. Doplňkově budou organizovány tematické semináře věnované nejvýznamnějším publikacím a aktuálním problémům oboru. Seminář může být také platformou pro navázání spolupráce mezi účastníky a poskytne informace, jak napsat a kontinuálně aktualizovat literární rešerši relevantních témat, nebo jak publikovat v časopisech uvedených v databázi Journal Citation Report.

D41IHL - Kvantitativní hydrologie
Garant:doc. Ing. Josef Křeček, CSc., prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Obor: VH  
Anotace: Posluchači budou v tomto předmětu seznámeni s dalšími metodami inženýrské hydrologie, jež budou znamenat další rozšíření a prohloubení znalostí ze základního kurzu hydrologie. Semináře budou zaměřeny na pozorování meteorologických a klimatologických veličin, vodní režim povodí, výpočet evaporace, evapotranspirace, na výpočet transformace povodňové vlny celistvými, dělenými i dynamickými metodami.

D41KLI - Hydrologie a klimatologie
Garant:prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Obor: IŽP  
Anotace: Komplexní informace o klimatologii a meteorologii, základní meteorologické a klimatologické prvky, metody sledování, posuzování a vyhodnocování získaných meteorologických dat a jiných charakteristik území, vznik a vývoj počasí, přístroje, hlavní typy podnebí, antropogenní ovlivnění klimatu, klimatické faktory oběhu vody, odtok povrchových vod, hydrologický režim, hydrologické předpovědi. Transmise emisí a imisí v atmosféře, výpočty vleček, deposice škodlivin. Předpisy související s limitním zatížením atmosféry.

D41MOR - Říční morfologie
Garant:Ing. Petr Sklenář, Ph.D.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Obor: VH  IŽP  
Anotace: Aplikace teorie mezní vrstvy do proudění s volnou hladinou, koncentrace drsnostních prvků, odpory povrchu a odpory průřezu, účinky proudu na částici na omočeném obvodě. Říční průzkum. Odlišnosti formování koryt s pískovým a štěrkovým dnem. Charakteristiky aluviálních koryt a štěrkových koryt a jejich závislost na charakteristikách proudu a vlastnostech materiálu. Řízení odtoku (nádrže) a jeho vliv na splaveninové procesy, degradace a agradace podélného profilu. Břehová eroze v nesoudržných a soudržných materiálech. Vztah morfologických procesů a rostlinných a živočišných společenstev v aquatických ekosystémech.

D41MT1 - Mechanika tekutin I
Garant:doc. Ing. Aleš Havlík, CSc., Ing. Daniel Mattas, CSc.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Obor: VH  
Anotace: Lagrangeův a Eulerův model popisu pohybu tekutiny. Dynamika ideální kapaliny. Eulerovy rovnice. Permanentní a nepermanentní pohyb. Hybnost, moment hybnosti, energetická bilance. Rychlostní potenciál. Rovinné a prostorové proudění. Vířivý pohyb a jeho popis. Cirkulace rychlosti. Proudění vazké tekutiny. Rovnice Navier-Stokesovy a jejich řešení. Poiseuilleův a Conetův typ laminárního proudění. Stabilita laminárního proudění. Mechanismus turbulence, charakteristiky. Rovnice Reynoldsovy. Disipace energie turbulentního proudění.

D41MT2 - Mechanika tekutin II
Garant:doc. Ing. Aleš Havlík, CSc., Ing. Daniel Mattas, CSc.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Obor: VH  
Anotace: Modely turbulence. Laminární a turbulentní mezní vrstva. Vyvinuté turbulentní proudění v potrubí a v korytech. Mezní vrstva při obtékání těles. Termodynamická mezní vrstva. Přenosové procesy. Charakteristiky drsnosti tuhého povrchu v tekutině. Vícefázové proudění. Provzdušněný proud. Turbulentní proudění homogenních a heterogenních suspensí. Proudy se splaveninami. Matematické a fyzikální modelování dynamických jevů. Jednorozměrné a dvourozměrné matematické modely. Okrajové podmínky a vstupní údaje pro permanentní a nepermanentní proudění. Teorie hydrodynamické podobnosti. Mezní podmínky a měřítkový efekt.

D41PPH - Podpovrchová hydrologie
Garant:prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Obor: VH  IŽP  
Anotace: Pohyb vody pod zemským povrchem je důležitou součástí hydrologického cyklu. S prouděním vody je spojen i transport rozpuštěných látek, včetně látek ohrožujících životní prostředí. Předmět je zaměřen na vysvětlení základních teoretických a experimentálních metod používaných ke kvantitativnímu popisu hydrologicky významných podpovrchových procesů. Zvláštní pozornost je věnována metodám nezbytným pro numerické modelování proudění a transportu v proměnlivě nasycených půdních a horninových formacích.

D41PPO - Protipovodňová ochrana
Garant:Ing. Ivana Marešová, CSc.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Obor: VH  
Anotace: Operativní řízení protipovodňové ochrany: Meteorologie, hydrologie a hydraulika povodní. Míra rizika. Protipovodňová opatření technická a netechnická. Institucionální a legislativní aspekty ochrany před povodněmi. Předpovědní a hlásný systém, organizace procesu výstrahy, povodňové plány. Humanitární aspekty.
Územní plánování v zátopových oblastech: Mapování povodňových rizik. Stavby v povodněmi ohrožených oblastech. Protipovodňová ochrana v územním plánování obcí v ČR.

D41RTP - Reaktivní transport v půdě
Garant:Ing. Jaromír Dušek, Ph.D.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Obor: IŽP  
Anotace: Reaktivní chemické látky v životním prostředí. Základní procesy transportu látek v půdě. Koncept průnikové křivky. Parametrizace adsorpce a rozpadu. Řídící rovnice transportu. Matematické přístupy k pohybu látek v pórovitém prostředí: analytické a numerické řešení. Modelování pohybu chemických látek (two-region/two-site model).

D42EXP - Experimentální metody hydraulického výzkumu
Garant:doc. Ing. Petr Valenta, CSc.
Katedra:K142 - Katedra hydrotechniky
Obor: VH  
Anotace: Matematické a fyzikální modelování v hydraulickém výzkumu, volba optimální metodiky. Teorie podobnosti složitých hydrodynamických jevů, rozměrová analýza. Metodika a techniky hydraulického modelového výzkumu na 2D a 3D modelech. Modelování okrajových podmínek. Měřicí technika a měřicí metody. Zpracování výsledků. Aerodynamické modely, teorie podobnosti, metodika a techniky modelování. Metody analogií, kontinuální, diferenční, strukturní a hybridní analogy. Metody zkoumání hydraulických jevů "in situ".

D42PRV - Provozní rizika vodohospodářských systémů
Garant:doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
Katedra:K142 - Katedra hydrotechniky
Obor: VH  IŽP  
Anotace: Vodohospodářský systém. Zobrazení a abstrakce vodohospodářské soustavy (VS). Účely VS, faktory působící na funkci VS. Rizika z neplnění účelů VS, kategorizace a vyjádření rizik, kvantifikace rizik. Řízení rizika. Ekonomické dopady scénářů řízení rizika. Počítačová vizualizace procesu řízení rizika. Propojení vícekriteriálního hodnocení problému s rizikovou analýzou. Dopady poruch vodohospodářských systémů.

D42TEN - Teorie nádrží a vodohospodářských soustav
Garant:doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
Katedra:K142 - Katedra hydrotechniky
Obor: VH  IŽP  
Anotace: Základem předmětu jsou pravděpodobnostní a systémové metody řešení nádrží a vodohospodářských soustav. Zahrnuje pravděpodobnostní koncepce řešení zásobní a ochranné funkce nádrží, optimalizační problémy v oblasti navrhování i řízení soustav, problematiku řízení v reálném čase včetně využití matematických modelů. Moderní teorie řízení a její aplikace na konkrétní problémy řízení složitých a rozsáhlých vodohospodářských soustav. Matematické modely pro potřeby řízení soustav (zejména simulační modely, adaptivní a učící se modely), využití moderních technologií řízení v reálném čase (expertní systémy), problematika vodohospodářských dispečinků, řízení soustav v nových ekonomických podmínkách.

D42TK1 - Teorie konstrukcí vodních staveb I
Garant:prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.
Katedra:K142 - Katedra hydrotechniky
Obor: VH  
Anotace: Aplikace teorie spolehlivosti při modelech chování konstrukcí vodních staveb. Modely chování: aproximace zatížení (působení vody, vlastní síly, teplotních změn, zemin a hornin, seizmických účinků atd.). Přetvoření masivních konstrukcí spolu s podložím. Formulace problému, okrajové podmínky, řešení. Konstrukce ze zemních a kamenitých násypů. Betonové, popř. zděné konstrukce. Prostorové, rovinné a lineární úlohy. Teorie tenkostěnných průřezů. Dynamické namáhání. Únava.

D42TK2 - Teorie konstrukcí vodních staveb II
Garant:doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
Katedra:K142 - Katedra hydrotechniky
Obor: VH  
Anotace: Aplikace teorie spolehlivosti při modelech chování konstrukcí vodních staveb. Modely chování: aproximace zatížení (působení vody, vlastní síly, teplotních změn, zemin a hornin, seizmických účinků atd.). Přetvoření masivních konstrukcí spolu s podložím. Formulace problému, okrajové podmínky, řešení. Konstrukce ze zemních a kamenitých násypů. Betonové, popř. zděné konstrukce. Prostorové, rovinné a lineární úlohy. Teorie tenkostěnných průřezů. Dynamické namáhání. Únava.

D43EHY - Experimentální hydropedologie
Garant:doc. Ing. Michal Sněhota Ph.D., doc. Ing. Martin Šanda Ph.D.
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obor: VH  
Anotace: Předmět je zaměřen na vysvětlení principů moderních metod monitoringu a experimentálního výzkumu v oblasti podpovrchové hydrologie a transportních procesů v pórovitém prostředí. Studenti se seznámí s metodami měření vlhkosti a teploty půdy, toků a tlaků vody v laboratorních podmínkách a v terénu. Budou vysvětleny principy nedestruktivních snímkovacích metod (neutronová radiografie, magnetická rezonance, rentgenová tomografie) a způsoby jejich uplatnění v geo-vědách. Pozornost bude věnována také použití hydrologických stopovačů se zaměřením na izotopy vodíku a kyslíku. Kromě přednášek budou studenti řešit samostatnou úlohu s realizací měření v terénu nebo v laboratoři včetně analýzy získaných dat a prezentace výsledků

D43HYP - Hydraulika pórovitého prostředí
Garant:prof. Ing. Milena Císlerová, CSc.
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obor: VH  IŽP  
Anotace: Definice pórovitého prostředí, hnací síly proudění vody v pórovitém prostředí, obecné pohybové rovnice. Hydraulické charakteristiky jevů a jejich zjišťování. Prostorová a časová variabilita hydropedologických charakteristik. Matematické modelování proudění vody v nasyceném a nenasyceném prostředí. Inverzní úloha. Příklady lineárního, dvou a trojrozměrného modelu pohybu vody v půdním profilu.

D43PED - Pedologie
Garant:prof. Ing. Milena Císlerová, CSc.
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obor: IŽP  
Anotace: Půdotvorné faktory, fyzikální a fyzikálně-chemické charakteristiky půd, tepelné vlastnosti půd, půdní voda, hydrostatika a hydrodynamika půdní vody, klasifikace půd, bonitace, hydropedologický průzkum, vodní režim půd. Půdní meliorační opatření při rekultivaci půd. Metody ozdravování půd. likvidace kontaminace půd škodlivinami.

D43TEZ - Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny
Garant:doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obor: KD  PS  VH  
Anotace: Krajina, její prvky, složky a činitelé - vymezení základních pojmů: definice a klasifikace krajiny, typizace krajiny, složky a faktory krajiny, geomorfologické členění krajiny, klimatické členění, vztah krajiny k vodnímu režimu, půdě, vegetaci, fauně a klimatu, transformace krajiny inženýrskou činností s akcentem na stavebně inženýrskou činnost, problémy řešení krajinného prostoru ve vztahu k sociálně ekonomickým podmínkám. Mimoekonomická činnost a její vliv na krajinu: zeleň jako krajinotvorný prvek, základy rekultivace, estetika krajiny, ochrany přírody, metody hodnocení dynamiky a kvality krajiny.

D43TRA - Transportní procesy v povrchových a podzemních vodách
Garant:prof. Ing. Milena Císlerová, CSc.
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obor: VH  IŽP  
Anotace: Transport látek ve vodě - komplexní pojetí problematiky. Popis pohybu rozpuštěných látek: konvekce, hydrodynamická disperze, molekulární difúze. Analytická řešení pro zjednodušené idealizované případy. Numerická řešení transportní rovnice. Určení transportních charakteristik. Modelování pohybu chemických látek (včetně pesticidů, organických polutantů, popř. radioaktivních látek).

D43VOS - Vodohospodářské stavby a malé vodní nádrže
Garant:Ing. Václav David, Ph.D.
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obor: IŽP  
Anotace: Základní vodohospodářské stavby z oboru hydromeliorací - jejich účel, typy a způsoby navrhování. Ve cvičeních formou příkladů i komplexnějších zadání aplikace teoretických znalostí při projektování. Závlahové a odvodňovací stavby, speciální odvodnění, protierozní ochrana zemědělských pozemků, hrazení bystřin, ochrana a organizace povodí, rybníky a malé vodní nádrže.

D43ZPR - Životní prostředí
Garant:doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obor: AS  UR  
Anotace: Vymezení pojmu ekologie, definice krajiny v ekologickém pojetí, objasnění základních ekologických pojmů. Struktura biosféry, růstové procesy, tok energie a výměna látek. Biologická rovnováha, homeostáze a možnosti jejího narušení. Antropogenní ovlivňování přírodních zdrojů - atmosféry, půdy, hydrosféry a ekosystémů. Vztah inženýrské činnosti a agrárních ekosystémů a jejich pozitivní a negativní dopady. Ochrana přírodních zdrojů, ochrana přírody.

D44COV - Čištění odpadních vod
Garant:Ing. Marek Slavíček, Ph.D.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor: VH  
Anotace: Biologická rozložitelnost organických látek a metodiky jejího stanovení. Aerobní čištění odpadních vod kulturou ve vznosu - aktivační proces (kinetika odstraňování vícesložkových substrátů, ovlivňující faktory, vláknité bytnění a jeho potlačování). Biofilmové reaktory zkrápěné biologické kolony (teorie, ovlivňující faktory). Anaerobní čištění koncentrovaných odpadních vod a stabilizace kalů (teorie, ovlivňující faktory). Kombinace anaerobního a aerobního čištění. Odstraňování dusíku a fosforu (biologické a chemické procesy).

D44DPS - Dynamika procesů v systému městského odvodnění
Garant:Dr. Ing. Ivana Kabelková
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor: VH  
Anotace: Nejdůležitější procesy v urbanizovaném povodí, způsob jejich experimentálního podchycení a matematického vyjádření. Základní definice - systém, model, simulace. principy bilancování látek a matematická formulace bilančních rovnic. Stavba matematických modelů, modelováni transportních a transformačních procesů v systému městského odvodnění. Ideální reaktory a skutečné systémy. Praktické používání nejrozšířenějších programů pro simulaci stokových sítí, recipientů a COV (MOUSE, SWMM, QUAL2E, ASIM).

D44EMV - Experimentální metody ve vodohospodářské problematice
Garant:prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor: VH  IŽP  
Anotace: Účel a cíle experimentálních metod, matematické a fyzikální modelování, teorie podobnosti - fyzikální modely, metodika modelování výzkumu, laboratorní a polní měřící zařízení, technika měření a metody měření, přístrojové vybavení, základy přístrojů k měření různých veličin neelektricky a elektricky. Měření tlaků, rychlostí a průtoků. Měření dvoufázových soustav. Anemometrická měření rychlostních polí. Měření laserová a ultrazvuková s využitím dopplerova jevu. Reologická měření. Separace nestlačitelných a stlačitelných polydisperzních suspenzí - sedimentační rychlosti individuálních částic a mraku částic, zahušťování, peri- a ortokinetická koagulace, filtrace, odstřeďování. Transportní procesy v tocích a uzavřených profilech.

D44HSC - Hydraulika stokových sítí a čistíren odpadních vod
Garant:prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor: VH  IŽP  
Anotace: Proudění ve stokových systémech, způsoby výpočtu extrémních jevů a jejich vlivu na stokovou síť. Objekty na stokové síti, způsoby výpočtu extrémních jevů a možnosti úprav a zlepšení pro optimalizaci průtoku. Objekty v ČOV, jejich hydraulické chování, optimalizace proudění a sedimentace v nádržích a objektech (lapáky písku, primární sedimentační nádrže, aerační nádrže, dosazovací nádrže, transport mezi nádržemi).

D44HYC - Hydrochemie
Garant:prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor: VH  IŽP  
Anotace: Fyzikálně-chemické složení vody. Význam těžkých kovů ve vodách. Vliv kovů na samočištění. Organické látky, zejména chlorované uhlovodíky a PC 8 ve vodách.

D44IHB - Inženýrská hydrobiologie
Garant:Mgr. Gabriela Šťastná, Ph.D.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor: VH  
Anotace: Předmět obsahuje základy hydroekologie, bioindikace a monitoringu jakosti povrchových vod. Pojednává o aplikacích hydrobiologie ve vodárenství a v čištění odpadních vod a o uplatnění hydrobiologie v projektech tvorby a ochrany životního prostředí (revitalizace toků). Součástí předmětu je laboratorní výuka.

D44MDS - Modelování distribučních sítí
Garant:doc. Ing. Iva Čiháková, CSc.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor: VH  
Anotace: Modelování vodovodních sítí se zřetelem na průměrné i extrémní průtoky. Stanovení zatěžovacích parametrů v podmínkách minimálních, průměrných a maximálních odběrů vody, odběr požární vody. Kvalitativní parametry sledované v distribuční síti. Matematické modelování distribuční sítě. Kalibrace a verifikace modelů. Materiály trubní sítě. Vliv materiálu trubní sítě na změny kvality vody.

D44MEK - Mechanika kapalin s obsahem tuhých a plynných částic
Garant:prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor: VH  
Anotace: Úvod do teorie suspensí, vlastnosti tuhých, kapalných a plynných částic ve vzájemné vazbě z hlediska jejich pohybu, usazovací rychlosti tuhých částic v kapalině a rychlosti vznášení plynných částic v kapalině, základní rovnice pohybující se suspense - rovnice kontinuity, pohybové a energetické, difúzní a gravitační teorie pohybu suspense, statistické teorie pohybu, dimenzionální analýza a podobnost, tlakový spád při proudění homogenních a heterogenních suspensí, zvláštnosti vertikálního proudu suspense.

D44MIN - Městské inženýrství
Garant:doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor: VH  
Anotace: Obsahem předmětu jsou koordinační technologie řešení technického vybavení území (TVÚ), které lze členit v závislosti na jednotlivých fázích rozhodování (metodologie koordinace TVÚ v úseku územního plánování, v úseku projektování, v úseku realizace a v úseku provozu). Nabízeny jsou též vybrané partie z teoretického základu (topologie, aplikované teorie spolehlivosti, aplikované teorie hromadné obsluhy apod.).

D44MZV - Metody zušlechťování vody
Garant:prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor: VH  IŽP  
Anotace: Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z hydrochemie, hydrobiologie, úpravy a čištění odpadních vod. Procesy nitrifikace a denitrifikace. Teoretické základy, návrhové parametry. Kombinované systémy eliminace dusíku z odpadních vod. Matematické modely pro simulování procesů eliminace dusíku z odpadních vod. Teoretické základy odstraňování fosforu z odpadních vod. Chemické a biologické způsoby. Dimenzování zařízení. Filtrace a kontaktní filtrace.

D44OUU - Odvodnění urbanizovaných území
Garant:Dr. Ing. Ivana Kabelková
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor: VH  
Anotace: Dešťová data pro městskou hydrologii (vytvoření dešťových sérií, katalogu a skutečné historické dešťové řady). Výpočet efektivního deště. Výpočet koncentrace povrchového odtoku. Struktura a stavba matematických modelů srážkoodtokových jevů. Kalibrace a verifikace modelů. Monitorování městských povodí. Vliv systému na životní prostředí. Teorie a praktický výpočet akumulace znečištění ve stokové síti a splachu znečištění z povrchu území. Nové stavební prvky (dešťové nádrže, separátory, regulátory průtoku apod.), popis funkce, výpočet a jejich praktické užití.

D44TOX - Toxikologie
Garant:doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor: IŽP  
Anotace: Testování toxicity látek; ekotoxikologický účinek různých prioritních polutantů na složky životního prostředí; hodnocení ekotoxikologické nebezpečnosti; likvidace havárií prioritních polutantů; metody detekce znečišťujících látek; modelování osudu polutantů v životním prostředí; akvatická toxikologie.

D54AIG - Analýza dat v inženýrské geodézii
Garant:prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra:K154 - Katedra speciální geodézie
Obor: GK  
Anotace: Náplní je zpracování, simulace či modelování dat zejména z měření inženýrské geodézie. Předmět je zaměřen na programové prostředky a možnosti zpracování, analýzy a statistického hodnocení. Předpokládá se pochopení a využití vyspělých matematických algoritmů, ať už při řešení metodou nejmenších čtverců či jinými metodami vyrovnání nebo řešení.
V rámci předmětu jsou obvykle řešeny individuálně úlohy související s tématem disertační práce s požadavkem funkčního softwarového výstupu.

D54GMS - Grafický systém MicroStation
Garant:prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra:K154 - Katedra speciální geodézie
Obor: GK  
Anotace: Koncepce systému, popis vztahů jeho komponent. Rozhraní systému, komunikace mezi systémem, uživatelem a perifériemi. Vstup a výstup grafických dat, editace dat v grafické a negrafické podobě. Propojení s databázemi. Uživatelské modifikace systému, programování nadstaveb a maker.

D54GUP - Geodetické úlohy a jejich přesnost
Garant:Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Katedra:K154 - Katedra speciální geodézie
Obor: GK  
Anotace: Nelineární matematický model měření a chybový model geodetické úlohy (vliv měření a podkladu) izočáry pro střední chybu souřadnicovou. Vyrovnání osnovy směrů na stanovisku - opakované série měření (model pro mnohorozměrná měření a odhad parametrů založený na metodě nejmenších čtverců).

D54TAG - Teorie vlivu atmosféry na geodata
Garant:prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Katedra:K154 - Katedra speciální geodézie
Obor: GK  
Anotace: Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosférická refrakce. Dělení refrakčních jevů - délková, vertikální, horizontální, nivelační refrakce; astronomická, družicová, letecká (fotogrammetrická, skenovací), terestrická refrakce. Metody zkoumání a určení vlivu refrakce na geodata.

D54TCH - Teorie chyb
Garant:prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra:K154 - Katedra speciální geodézie
Obor: GK  
Anotace: Zobecněná MNČ a obecné zákony hromadění středních chyb. Vyrovnávací úlohy s chybami ve výchozích veličinách. Význam matice korelačních koeficientů v souvislosti s rozborem kovariačních matic a využití statistických vlastností měření. Parciální a vícerozměrná korelace. Jednoduchá a vícerozměrná analýza variace. Systematické chyby a využití aparátu matematické statistiky pro rozbory geodetických měření.

D54TIG - Teoretické základy inženýrské geodézie
Garant:prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra:K154 - Katedra speciální geodézie
Obor: GK  
Anotace: Vytyčování - apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná formulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).

D54TMS - Teorie měřicích systémů
Garant:prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Katedra:K154 - Katedra speciální geodézie
Obor: GK  
Anotace: Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů; klasifikace snímačů. Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické - snímače na měření délky, úhlu, sklonu\náklonu, zrychlení, teploty. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza, analýza časových řad, komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systémy - nivelační, teodolitové, laserové, fotogrammetrické, inerciální.

D55ADV - Algoritmy a datové struktury vyrovnávacího počtu
Garant:prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Obor: GK  
Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou počítačového řešení úloh vyrovnávacího počtu, především se zaměřením na vyrovnání geodetických sítí. Základní témata jsou: objektové řešení a analýza vyrovnání, praktické využití jazyka XML pro popis geodetických dat, základní datové struktury (matice, seznamy bodu a seznamy nekorelovaných a korelovaných měření, využití dědičnosti při vyrovnání), normální rovnice versus ortogonální rozklady matice rovnic oprav, základní vlastnosti soustav úloh vyrovnávacího počtu a optimalizace využití paměti (řídké matice), odhady kovariancí vyrovnaných veličin a výpočty statistických funkcí pro hodnocení výsledku vyrovnání.

D55ADY - Astrodynamika
Garant:prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Obor: MAT  
Anotace: Těžiště předmětu spočívá v aplikaci metod nebeské mechaniky na pohyb umělých družic Země v konzervativních i nekonzervativních silových polích. Lagrangeovy a Gaussovy planetární rovnice. Matematický popis gravitačního pole Země pomocí aparátu kulových funkcí. Iterační řešení Lagrangeových rovnic, teorie prvního řádu, odhady změn Keplerových elementů. Lagrangeovy rovnice pro lunisolární poruchy. Formulace Gaussových rovnic pro negravitační poruchy.

D55DFM - Digitální fotogrammetrie
Garant:prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Obor: AS  GK  
Anotace: Komponenty systémů, počítačem podporované analogové vyhodnocení. Programová nadstavba. Superimpozice jako prostředek interakčních řešení. Digitální fotogrammetrie, tvorba digitálních obrazových záznamů. Úpravy a transformace digitálního obrazu, geometrické a radiometrické transformace. Stereofotogrammetrie, digitální korelace a míra kvality. Využití digitální fotogrammetrie, přístroje, perspektiva.

D55DKN - Digitální katastr nemovitostí
Garant:Ing. Petr Souček, Ph.D.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Obor: GK  
Anotace: Historický vývoj katastru českých zemí. Současný stav katastrálních a pozemkových map v České republice. Legislativní normy, vyhlášky, zákony. Struktura organizace resortu zeměměřictví a katastru v České republice. Digitální katastr - prostředky, metody, aplikace. Softwarové aplikace. Katastr v zahraničí - zkušenosti, aplikace. Katastr v územních informačních systémech.

D55DMK - Digitální kartografie
Garant:Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Obor: GK  
Anotace: Aplikace digitálních metod při tvorbě kartografických výstupů. Zdroje dat a jejich dostupnost, databáze geografických dat na území ČR i v evropském a mezinárodním kontextu. Principy tvorby topografických a tematických map, využití software pro tvorbu map. Kartografické výstupy z GIS, webová kartografie.

D55DPZ - Digitální zpracování dat DPZ
Garant:prof. Ing. Lena Halounová, CSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Obor: GK  
Anotace: Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti kontextuální klasifikace, neparametrická klasifikace - váhový vektor, funkce členství, neuronové sítě - shlukování, multitemporální zpracování, radarová analýza apod. Probíraná témata jsou podřízena zaměření disertačních prací a výuka probíhá individuálně.

D55FRG - Fyzická a regionální geografie
Garant:prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Obor: GK  
Anotace: Předmět obsahuje základní údaje o metodách sběru, třídění a vyhodnocování geografických dat, metodice tvorby geografických studií a geografickém modelování se zaměřením regionální aplikace týkající se České republiky. Základní orografické, demografické, ekonomické, politické informace, aj. informace potřebné pro studování rozsáhlých geosystémů a jejich vizualizaci metodami kartografie a dálkového průzkumu Země. Komplexní zpracování geografické studie vybraného zahraničního regionu. Základní báze geografických dat ČR - ZABAGED.

D55GIN - Geoinformatika
Garant:prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Obor: GK  IŽP  
Anotace: Předmět je věnován problematice návrhu a tvorby geoinformačních systémů, s důrazem na interdisciplinární povahu geoinformatiky, její vazby na geodézii, globální polohové systémy a moderní kartografii. Zpracování a archivace geoprostorových dat v prostředí relačních a objektových databází. Hromadné zpracování a analýzy prostorových dat, jejich prezentace a webové služby a vizualizace. Doporučené standardy a formáty dat v geoinformatice.

D55GIS - Geografické informační systémy
Garant:prof. Ing. Lena Halounová, CSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Obor: AS  GK  IŽP  
Anotace: Definice a vymezení geografického informačního systému (GIS). Možnosti užití GIS. Vyjádření a popis světa v GIS. Model prostorových dat. Správa databáze a databázové modely. Zdroje a metody získávání digitálních dat, jejich typy, spojování. Kvalita dat. Funkční nástroje GIS - údržba a analýza geografických dat a atributů, výběrové, klasifikační a měřící funkce, funkce překrytí, funkce v okolí, spojovací funkce, výstupní funkce. Zavedení GIS do užívání.

D55GLS - Globální souřadnicové systémy
Garant:prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Obor: GK  
Anotace: Základy teorie souřadnicových systémů, nebeský a terestrický souřadnicový systém, vazby mezi nimi. IERS Conventions. Praktická realizace systémů pomocí metod kosmické geodézie.

D55GPS - Globální poziční systémy (GPS)
Garant:prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Obor: GK  
Anotace: Matematické a fyzikální principy globálních polohových systémů. Soudobé aparatury, softwarové prostředky, geodetické aplikace.

D55KMV - Kartografické metody výzkumu
Garant:doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Obor: GK  
Anotace: Státní mapová díla, jejich kartometrické vlastnosti. Systémy kladu a značení mapových listů, algoritmizace výpočtu konstrukčních prvků map. Softwarové řešení transformace rovinných i prostorových souřadnic v kartografii. Systém MATKART. Obrazy souřadných sítí v mapě, jejich matematické řešení. Kartografické informace na Internetu. Analýza a hodnocení interaktivních infomap.

D55KOG - Kosmická geodézie
Garant:prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Obor: GK  
Anotace: Základní pozorovací metody kosmické geodézie (VLBI, SLR, LLR, GPS, DORIS, družicová altimetrie, gradientometrie). Definice souřadnicových systémů. Základní typy poruch dráhy družice - gravitační a negravitační poruchy. Řešení inverzních úloh - určování parametrů gravitačního pole Země z analýzy rušeného pohybu umělých družic, realizace geocentrických souřadnicových soustav.

D55MKT - Matematická kartografie
Garant:doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Obor: GK  
Anotace: Základní vztahy v matematické kartografii, zobrazovací rovnice, vlastnosti zobrazení. Určení zobrazení "neznámé" mapy. Metodika návrhu zobrazeni vybraného geografického celku. Kritická analýza historických metod zobrazení geoprostoru České republiky - možnost optimalizace stávajících zobrazení. Matematická kartografie v zahraničí - systém UTM.

D55OPC - Objektové programování
Garant:prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Obor: GK  
Anotace: Předmět je zaměřen na aktivní vývoj softwaru a informačních systémů v rámci doktorského studia na oboru geodézie a kartografie. Zasahuje proto tematicky do různých okruhů od teoretické geodézie až po kartografii a geoinformatiku. Technologie objektového programování je zde základem projektově orientované výuky.
U studentů se předpokládá znalost jazyka C++, která ale není nezbytnou podmínkou. Výuka v předmětu je obvykle individuální a je orientovaná na projekty, které vycházejí z hlavního studijního zaměření doktoranda. Alternativně k C++ jsou proto využívány i další objektové jazyky jako Python a Java.
Studenti by měli být předem seznámeni s operačním systémem GNU/Linux a to alespoň na uživatelské úrovni. Jedním z cílů kurzu je podpora šíření a vývoje Svobodného softwaru.

D62EFR - Ekofyziologie rostlin
Garant:RNDr. Jan Pokorný
Katedra:K162 - Externí katedra
Obor: IŽP  
Anotace: Cílem přednášek je propojit pohledy a přístupy uplatňované v geobotanice, v rostlinné fyziologii, hydrobiologii i v ekologii krajiny. Na základě klíčových hlavních fyziologických procesů se vysvětlují adaptace rostlin k limitujícím faktorům v různých biotopech. Podává se přehled o principech, metodách a instrumentaci používané v ekofyziologii rostlin.

D62FPL - Fyzika pevných látek
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K162 - Externí katedra
Obor: FMI  
Anotace: Struktura krystalů, souměrnost, přímá a reciproká mřížka, difrakce rentgenového záření, neutronů a elektronů na krystalu, textura, anizotropie fyzikálních vlastností krystalických látek. Vazebné síly. Dynamika krystalické mřížky. Elektronová teorie kovů, vlastnosti kovů, volné elektrony v kovech, elektrická a tepelná vodivost kovů. Pásová teorie pevných látek, kovy, izolátory, polovodiče, dynamika pohybu elektronu v pásové teorii. Magnetické vlastnosti, diamagnetismus, paramagnetismus, feromagnetismus. Jiné strukturní stavy kovů, amorfní kovy, nanokrystaly. Superplasticita. Některé experimentální metody studia pevných látek, měření elektrického odporu, magnetická jaderná rezonance, difrakce neutronů.

D62IAR - Industriální archeologie
Garant:doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
Katedra:K162 - Externí katedra
Obor: UR  
Anotace: Industriální archeologie se zabývá interdisciplinárním studiem raně industriálních technik, technologií, výrobních zařízení a objektů z období industriální revoluce, případně epoch bezprostředně následujících. Tento obor zkoumá, eviduje, inventarizuje veškeré hmotné i nehmotné doklady, dokumenty, artefakty, stratigrafie, konstrukce lidských sídel a urbanizovaných krajin vytvořených pro účely, nebo v důsledku industriálních procesů. Základní období zájmu oboru tvoří časový úsek od počátků průmyslové revoluce ve druhé polovině 18.století až k současnosti, ale zároveň se zabývá jejími ranějšími preindustriálními a protoindustriálními kořeny. Čerpá také ze studií o práci a výrobních postupech v souvislosti s historií techniky. V českých zemích se zájem o tento druh archeologie projevil v souvislosti s archeologickými výzkumy výrobních objektů, prakticky od období raného středověku po industriální revoluci. Tento přístup je v souladu s chartou TICCIH o industriálním dědictví formulovanou roku 2003 v Moskvě.

D62LGK - Logika
Garant:prof. Ing. Dr. Roman Bek, DrSc. (FS - ČVUT)
Katedra:K162 - Externí katedra
Obor: SI  
Anotace: Výrokově-logická báze formálních jazyků. Otázky bezespornosti a úplnosti. Predikátové logiky. Deduktivní a induktivní odvození, nemonotónní odvozování. Netradiční logiky, mlhavé relace, konstrukce mlhavých výroků, jejich bezespornost a úplnost. Principy logické výstavby celků a jejich dynamiky. Epistemické operátory.

D62MFG - Matematické metody fyzikální geodézie
Garant:RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc. (VÚGTK Zdiby)
Katedra:K162 - Externí katedra
Obor: MAT  
Anotace: Údaje o tíhovém potenciálu na povrchu Země. Informace o gravitačním potenciálu z kosmických geodetických metod. Vyjádření tvaru Země pomocí vnoření jednotkové sféry do Euklidova třírozměrného prostoru. Obecná formulace geodetické okrajové úlohy s volnou hranicí a její linearizace, infinitezimální a konečné perturbace výchozího modelu tvaru a tíhového pole Země. Ztráta hladkosti při iteračním řešení. Stokesova a Moloděnského úloha, smíšené alti-metricko-gravimetrické problémy. Klasické a moderní metody řešení lineárních geodetických okrajových úloh. Použití aparátu kulových funkcí, metoda integrálních rovnic, metoda Greenových funkcí, přímé a variační metody pro geodetické okrajové úlohy, Lax-Milgramova věta, otázky existence, jednoznačnosti a stability řešení.

D62MVZ - Metodologie vědy a základy vědecké práce
Garant:doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Katedra:K162 - Externí katedra
Obor: AS  UR  
Anotace: Úloha vědy ve společnosti. Metodologie vědy. Vztah filozofie a vědy. Druhy poznání. Vědecká práce obecně a specifika vědecké práce ve společenských vědách. Základy vědecké práce. Vědecký problém a jeho formulace. Vědecký fakt. Funkce hypotéz a jejich formulace. Druhy vědecké práce. Vědecký výzkum jako základní způsob vědecké práce. Funkce, druhy a etapy výzkumné činnosti. Jazyk a jeho funkce ve vědeckém poznání (prostředek vyjadřování vědeckých poznatků). Význam logiky pro metodologii. Základní logické kategorie (pojmy, soudy, úsudky), jejich druhy, tvorba. Definice, druhy. Chyby při formulaci definic. Charakteristika jednotlivých fází výzkumu. Průběh přípravné fáze. Plán výzkumu. Problematika výzkumného souboru a další důležitá témata.

D62OPK - Ochrana přírody a krajiny
Garant:Ing. Petr Zasadil, Ph.D. (ČZU Praha, FŽP)
Katedra:K162 - Externí katedra
Obor: IŽP  
Anotace: Zhodnocení současného stavu přírody a krajiny, vývojové tendence přírodních prvků, mechanismy poškozování přírody, systém státní ochrany přírody, obecná, územní a druhová ochrana, institucionální a legislativní zázemí, praktické způsoby ochrany přírody, význam přírody pro člověka a jeho činnost.

D62POT - Památková ochrana technických a industriálních objektů
Garant:Ing. arch. Eva Dvořáková (NPÚ - ústřední pracoviště)
Katedra:K162 - Externí katedra
Obor: UR  
Anotace: Předmět je zaměřen na poznání historie a problematiku ochrany specifického úseku fondu kulturních památek a to památek vědy, výroby a techniky, které také zkráceně označujeme jako technické památky nebo technické dědictví. Stručně se dotkne historie jejich vývoje, jejich postavení v rámci výkonu památkové péče, jejich obnovy, konzervace. Cílem kurzu je zprostředkování základního poznání o možnostech ochrany technických objektů a areálů s důrazem na uchování jejich památkové podstaty. V návaznosti na současný vývoj tohoto oboru památkové péče na vzorových příkladech poukáže na problematiku historie ochrany, forem ochrany s vysvětlením platné legislativy a členění výrobních odvětví. Dotkne se aktuálních otázek kvalifikovaného doplňování památkového potenciálu v souvislosti s probíhajícími výzkumy, které jsou směrovány k podchycení stavebního fondu z industriálního období. Stručně se dotkne problematiky zachování movitého fondu technického dědictví, který je jejich nedílnou součástí. Budou prezentovány přístupy památkové péče ve vztahu k navrhovaným památkám technického charakteru v ČR na Seznam světového dědictví UNESCO v návaznosti na adekvátní zahraniční příklady.

D62PUV - Průmyslové úhory - Vývoj politik a příklady realizace
Garant:Mgr. A. Lucie Doleželová, Ph.D. (Université Paris XII.)
Katedra:K162 - Externí katedra
Obor: UR  
Anotace: Kurz bude rozšiřovat znalosti o průmyslových úhorech, jakožto problému ekonomicko-sociálního a územního rozvoje větších územních celků i obcí, ve kterém odkaz na průmyslovou historii má rostoucí význam. Na příkladech z vývoje řízení regenerací v zahraničí bude ukázáno, jaké rozdíly existují mezi centrálně řešenými regeneracemi na státní úrovni a lokálními přístupy. Poukážeme na roli trhu nemovitostí, který je zásadním faktorem rozdělujícím přístupy na ty, které jsou řešené na tržní bázi a přístupy vyžadující veřejné podpory. Konkrétní příklady regenerací budou ilustrovány v rámci politik státních i místních, s jejichž realizací regenerace souvisely. Budou představeni hlavní aktéři projektů, zdroje financování a použité právní nástroje. Pokud existuje dostatečný odstup od realizace jednotlivých operací či projektů, bude prezentován jejich dopad na místní rozvoj a prostředí. V některých případech bude možné diskutovat i o udržitelnosti uvedených příkladů. Poukážeme na roli průmyslového dědictví v určování budoucího charakteru rozvoje. Zahraniční příklady se pokusíme konfrontovat se situací řešení regenerací v České republice, která je sice v počátečním stádiu vývoje a veřejného zájmu, ale která již nyní nabízí možnosti srovnání.

D62REK - Rekultivace
Garant:Ing. Jan Sixta, CSc., ČZU Praha, FŽP
Katedra:K162 - Externí katedra
Obor: IŽP  
Anotace: Rekultivace velkoplošně devastovaných lokalit, například výsypek a odvalů lomů a dolů, poddolovaných a vytěžených lokalit, skládek a půd poškozených kyselými dešti. Technické způsoby rekultivace, využití moderních postupů, fytotextilie, technické textilie, hydroosevy, přemísťování vegetačních elementů, úprava fyzikálních, chemických a biologických vlastností půd a půdotvorných substrátů. Biologické postupy při rekultivacích, technika biologických prací, ochrana rekultivovaných ploch a jejich ekonomické a mimoekonomické využívání.

D62RPU - Revitalizace průmyslových úhorů v územním plánování a její příprava
Garant:prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. (FA ČVUT)
Katedra:K162 - Externí katedra
Obor: UR  
Anotace: Politika a strategie rozvoje obce a revitalizace úhorů
Strategické plánování a plány rozvoje obce. Strategie revitalizace úhorů v kontextu strategie rozvoje města. Identifikace vhodných funkcí pro nové využití úhorů. Možnosti vstupu města do přípravy revitalizace území s úhory. Formy účasti města na přípravě a realizaci projektů
Nástroje územního plánování a jejich využití pro revitalizaci.
Úloha územního plánování. Relevance nástrojů územního plánování pro revitalizaci úhorů. Nové nástroje v připravovaném novém stavebním zákoně. Aplikace nástrojů územního plánování ve vztahu na vývoj na trhu územního rozvoje. Příklady použití nástrojů územního plánování v kontextu přípravy revitalizace úhorů.
Příklady realizací recyklace urbanistických úhorů v ČR a v zahraničí.
Příklady úspěšné recyklace úhorů z historie (České země). Zahraniční příklady velkých projektů recyklace úhorů z posledních desetiletí. Londýn - Stockley Park (70. až 80.léta 20. století), Londýn - Docklands (od 70.let 20.století až do současnosti), Vídeň - Gasometer a Mehrwert Simmering
Průzkumy trhu a ověření rozvojového potenciálu lokality.
Metody průzkumů trhu a jejich použití. Metody hodnocení regeneračního potenciálu. Rizika, analýza rizik. Stínové propočty. Rozlišení úhorů z hlediska vstupu veřejných zdrojů do jejich revitalizace.
Strategie projektu, stanovení cílů a zásad urbanistického řešení transformace.
Akční plány a akční projekty regenerace jako výstup strategického plánování města.

D62SHP - Stavebně historický průzkum
Garant:doc. Ing. Michal Rykl (FA ČVUT)
Katedra:K162 - Externí katedra
Obor: AS  UR  
Anotace: SHP jako proces a jako elaborát - stupně podrobnosti, součásti, specialisté. SHP jako obor základního i aplikovaného výzkumu. SHP jako mezioborová a mezní disciplína, mající výstup pro badatelskou zobecňující rovinu pro poznání dějin architektury a jednak výstup praktický, směřující ke kvalifikované obnově historického stavebního díla. Nezbytná mezioborová spolupráce s archeologií a průzkumem restaurátorským. Stavba jako významný historický výpovědní pramen hmotné povahy. SHP jako nezbytný podklad pro kvalifikovanou opravu historického objektu. Příklady aplikace výsledků SHP pro řešení statiky aj. úloh v procesu projektování. SHP jako proces záchrany informací a pomůcka pro kvalifikované a památkově šetrné řešení problémů při procesu stavby.

D62TMT - Matematická teorie mechaniky tekutin
Garant:prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. (MFF UK), prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. (FS ČVUT), prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc. (FS ČVUT)
Katedra:K162 - Externí katedra
Obor: MAT  
Anotace: Kvalitativní vlastnosti řešení soustav Stokesových a Navier-Stokesových. Odvození parciálních diferenciálních rovnic popisujících chování vazké nestlačitelné tekutiny - stacionární i nestacionární situace. Vybrané partie z teorie funkčních prostorů. Rozšíření znalostí z funkcionální analýzy, které budou použity při odvození kvalitativních vlastností řešení odvozených soustav parciálních diferenciálních rovnic. Kvalitativní vlastnosti řešení odvozených soustav parciálních diferenciálních rovnic, otázky existence a jednoznačnosti řešení.

D75TFJ - Teorie formálních jazyků a programování
Garant:RNDr. Vladimír Hora, CSc.
Katedra:K175 - Výpočetní a informační centrum
Obor: SI  
Anotace: Obecná definice jazyka, formální jazyky. Operace, příkazy, výrazy, procedury, cykly. Základy teorie gramatik a překladačů. Program jako jazyková konstrukce. Abstraktní datové typy. Základní metodologie programování. Strojové, vyšší a účelové orientované jazyky programování. Program, automat a Turingův stroj.


Stránka ČVUT
Stránka fakulty

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz

Poslední změna: 11. března 2020