English-Czech Terminology

 

English-Czech Terminology at the CTU

Faculty of Civil Engineering       - Fakulta stavební
Czech Technical University in Prague   - České vysoké učení technické v Praze

Dean                   - děkan
Vice-dean                - proděkan
Vice-dean for Education         - proděkan pro pedagogickou činnost
Vice-dean for Development        - proděkan pro rozvoj
Vice-dean for Science and Research    - proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost
Vice-dean for International Relations  - proděkan pro zahraniční vztahy
Vice-dean for Construction        - proděkan pro výstavbu
Faculty Treasurer            - tajemník fakulty
Chairman of the Academic Senate     - předseda AS


Departments - Katedry

Dep. of Mathematics           - K101 katedra matematiky
Dep. of Physics             - K102 katedra fyziky
Dep. of Languages            - K104 katedra jazyků
Dep. of Social Sciences         - K105 katedra společenských věd
Dep. of Construction Technology     - K122 katedra technologie staveb
Dep. of Material Engineering and     - K123 katedra materiálového inženýrství a chemie
   Chemistry
Dep. of Architectural Engineering    - K124 katedra konstrukcí pozemních staveb
Dep. of Indoor Environmental and     - K125 katedra technických zařízení budov
   Building Services Engineering
Dep. of Department of Construction    - K126 katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
   Management and Economics     
Dep. of Urban Design, Town and Regional - K127 katedra urbanismu a územního plánování
   Planning
Dep. of Applied Informatics       - K128 katedra inženýrské informatiky
Dep. of Architecture           - K129 katedra architektury
Dep. of Mechanics            - K132 katedra mechaniky
Dep. of Concrete and Masonry Structures - K133 katedra betonových a zděných konstrukcí
Dep. of Steel and Timber Structures   - K134 katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Dep. of Geotechnics           - K135 katedra geotechniky
Dep. of Road Structures         - K136 katedra silničních staveb
Dep. of Railway Structures        - K137 katedra železničních staveb
Dep. of Hydraulics and Hydrology     - K141 katedra hydrauliky a hydrologie
Dep. of Hydraulic Structures       - K142 katedra hydrotechniky
Dep. of Landscape Water Conservation   - K143 katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Dep. of Sanitary and Ecological     - K144 katedra zdravotního a ekologického inženýrství
   Engineering
Dep. of Special Geodesy         - K154 katedra speciální geodézie
Dep. of Geomatics            - K155 katedra geomatiky


Experimental Facilities - Experimentální základna

Experimental Centre           - K210 Experimentální centrum
Centre of Experimental Geotechnics    - K220 Centrum experimentální geotechniky
Water Management Experimental Centre   - K250 Vodohospodářské experimentální centrum


Technical and operating centres - Technicko-provozní střediska

Technical and Operating Centre      - Středisko technicko-provozních služeb (STPS)
Cleaning Service             - Referát úklidu
Facility Security Office         - Referát ostrahy objektu
Maintenance Office            - Úsek údržby
Archive                 - Archiv
Material Assets Office          - Správce hmotného majetku
Computing and Information Centre     - K375 Výpočetní a informační centrum
Servers and Network Management      - K376 Středisko správy serverů a sítí
Application Development and Management  - K377 Středisko vývoje a správy aplikací
HelpDesk                 - K378 Středisko podpory uživatelů
Audiovisual Support           - K379 Středisko audiovizuální techniky


Educational Centres - Výuková střediska

Educational Facility Mariánská      - výukové středisko Mariánská
Educational Facility Telč        - výukové středisko Telč


Specialized workplaces - Odborná pracoviště

Accredited Testing Laboratory      - K380 Akreditovaná zkušební laboratoř
Expert Assessment Office         - referát znalecké činnosti
Editorial Office of Civil Engineering  - Redakce Stavební obzor 
Journal


Administration - Děkanát

Dean´s Office              - Vedení fakulty, děkanát
Dean´s Office Affiliated Agenda     - Přidružená agenda děkanátu
Health and Safety Department       - Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Fire Protection Office          - Referát požární ochrany
Legal Department             - Právní oddělení
Student Administration          - Studijní oddělení
Department of Science and Research    - Oddělení pro vědu a výzkum
Project Administration Support Department- Oddělení podpory administrace projektů
Department of International Relations  - Zahraniční oddělení
Economic Activity Office         - Oddělení pro doplňkovou činnost
Investment Office            - Investiční oddělení
Department of PR and Marketing      - PR a marketing
Personnel Department           - Osobní oddělení
Economics Department           - Ekonomické oddělení
Payroll Office              - Oddělení práce a mzdy
Payments Office             - Pokladna
Mail Room                - Podatelna
Transport Office             - Úsek dopravy


Study Programmes - Studijní programy

Bachelor Degree Study Programmes       - Bakalářské studijní programy
Civil Engineering              - Stavební inženýrství
Building Structures             - Konstrukce pozemních staveb
Structural and Transportation Engineering  - Konstrukce a dopravní stavby      
Water Management and Water Structures    - Vodní hospodářství a vodní stavby
Environmental Engineering          - Inženýrství životního prostředí    
Materials Engineering            - Materiálové inženýrství 
Preparation, Erection and Operation of    - Příprava, realizace a provoz staveb
      Constructions
Fire Safety of Constructions         - Požární bezpečnost staveb

Construction Management and Economics    - Management a ekonomika ve stavebnictví

Building Engineering             - Stavitelství
Erection of Buildings and Engineering    - Realizace pozemních a inženýrských staveb
      Constructions

Geodesy and Cartography           - Geodézie a kartografie
Geodesy and Cartography           - Geodézie a kartografie
Geodesy, Cartography and Geoinformatics   - Geodézie, kartografie a geoinformatika

Architecture and Building Sciences      - Architektura a stavitelství
Architecture and Building Sciences      - Architektura a stavitelství

Civil Engineering
Building Structures             - Konstrukce pozemních staveb


Master Degree Study Programmes        - Magisterské studijní programy
Civil Engineering              - Stavební inženýrství
Building Structures             - Konstrukce pozemních staveb
Structural and Transportation Engineering  - Konstrukce a dopravní stavby      
Water Management and Water Structures    - Vodní hospodářství a vodní stavby   
Environmental Engineering          - Inženýrství životního prostředí    
Project Management and Engineering      - Projektový management a inženýring   
Materials Engineering            - Materiálové inženýrství        
Construction Management           - Stavební management          
Preparation, Erection and Operation of    - Příprava, realizace a provoz staveb
      Constructions
Integral Safety of Constructions       - Integrální bezpečnost staveb
 
Geodesy and Cartography           - Geodézie a kartografie 
Engineering geodesy             - Inženýrská geodézie
Geomatics                  - Geomatika

Architecture and Building Sciences      - Architektura a stavitelství

Buildings and Environment          - Budovy a prostředí

Intelligent Buildings            - Inteligentní budovy

Water and Environmental Engineering

Civil Engineering
Building Structures
Advanced Master´s in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions
Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events

Doctoral Degree Study Programmes       - Doktorské studijní programy
Physical and Materials Engineering      - Fyzikální a materiálové inženýrství
Environmental Engineering          - Inženýrství životního prostředí
Structural and Transportation Engineering  - Konstrukce a dopravní stavby
Mathematics in Civil Engineering       - Matematika ve stavebním inženýrství
Building Engineering             - Pozemní stavby
Construction Management and Engineering   - Stavební management a inženýring
Water Management and Water Engineering    - Vodní hospodářství a vodní stavby
Geodesy and Cartography           - Geodézie a kartografie
Architecture and Building Engineering    - Architektura a stavitelství
                       - Průmyslové dědictví
                       - Stavební obnova památek
Architecture and Sustainable Development  
Acoustics                  - Akustika


Professional status - profesní postavení

Head of department              - vedoucí katedry
Deputy head                 - zástupce vedoucího katedry 
Secretary                  - sekretářka 
Professor                  - profesor 
Associate professor             - docent 
Assistant professor             - odborný asistent
Postgraduate student             - doktorand  
Researcher                  - vědecký pracovník
Technician                  - technik
Cooperating person              - spolupracovník   
Supervisor, Advisor             - školitel
Staff                    - zaměstnanec 
External Lecturer              - externí učitel 
External staff                - externí pracovník 
Guest                    - host