FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 11. 1. 2022
 Č.j.: 2/OD/921/2022

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2022

o motivačním stipendiu na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol pro akademický rok 2022/2023

 

K provedení odst. 2 písm. j) čl. 4 Stipendijního řádu Českého vysokého učení technického v Praze vydávám podle odst. 4 čl. 18 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze toto opatření:

 

Článek 1
Předmět úpravy

Děkan fakulty tímto opatřením stanovuje výši a podmínky pro udělení účelového stipendia, které udělí na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol v akademickém roce 2022/2023.

 

Článek 2
Výše a podmínky pro udělení stipendia

 1. Stipendium bude uděleno všem studentům, kteří
  1. dne 1. 3. 2023 budou studenty 1. ročníku některého z bakalářských studijních programů Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „FSv“),
  2. jde o jejich první zápis do studia na FSv,
  3. za první semestr studia na FSv získali 30 kreditů ze svého standardního studijního plánu
  4. a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:
   1. Úspěšně složili maturitní zkoušku Matematika rozšiřující (CERMAT) s úspěšností 85 až 100 %.
   2. Získali na střední škole průměr 1,00 z předmětů Matematika.
    Jde o předměty Matematika na vysvědčeních za 2. pololetí posledních čtyř ročníků (maturantům ve školním roce 2021/2022, se započítává známka za 1. pololetí posledního ročníku) střední školy a zároveň absolvovali maturitní zkoušku v České republice dle zákona č. 561/2004 (školský zákon) nebo Slovenské republice podle zákona č. 245/2008 (školský zákon),
   3. Získali z přijímacího testu z matematiky na FSv 19 nebo 20 bodů (z 20 možných).

 2. Výše stipendia je
  1. 10 000 Kč pro ty, kteří splňují požadavky dle odst. 1 IV a). čl. 2
  2. 7 500 Kč pro ty, kteří splňují požadavky dle odst. 1 IV b) a IV c) čl. 2.

 3. Splnění podmínky dle odst. 1 IV a) a IV b) pro udělení stipendia dokládá student jedním z těchto způsobů:
  1. v rámci přijímacího řízení, nejpozději však společně s maturitním vysvědčením:
   Splnění podmínky odst. 1 IV a) uchazeč dokládá certifikátem CERMATu s procentuální úspěšností v maturitní zkoušce Matematika rozšiřující, který zasílá na fakultu buď vytištěný nebo elektronicky mailem.
   Splnění podmínky odst. IV b) uchazeč dokládá dokumentem potvrzeným střední školou, ze kterého vyplývá splnění výše uvedené podmínky pro průměr z předmětů Matematika.
  2. po zahájení studia na FSv ČVUT doloží student do 28. 2. 2023 na studijní oddělení fakulty:
   Splnění podmínky odst. IV a) student dokládá certifikátem CERMATu s procentuální úspěšností v maturitní zkoušce Matematika rozšiřující, který předá na fakultu buď vytištěný nebo elektronicky mailem.
   Splnění podmínky odst. 1 IV b) student dokládá dokument potvrzený střední školou, ze kterého vyplývá splnění výše uvedené podmínky pro průměr z předmětů Matematika.

 4. Splnění podmínek odst. 1 I, II, III a IV c) není nutné dokládat.

 5. Forma dokumentů pro doložení splnění podmínek odst. 1 IV a) a IV b) je specifikována v čl. 5 odst. 1b a odst. 3 Směrnice děkana č. 3/2021 o vyhlášení přijímacího řízení.

 6. Doložení splnění podmínek odst. IV a) a IV b) pro udělení stipendia dodané na studijní oddělní po datu 28. 2. 2023 nebude akceptováno, stipendium v takovém případě nebude přiznáno.

 

Článek 3
Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v.r.
děkan