FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 16. 2. 2021
 Č.j.: 3/OD/921/2021

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2021

o studiu v rámci celoživotního vzdělávání -
Mimořádné studium vybraných předmětů Fakulty stavební ČVUT v Praze

 

K provedení čl. 2 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání ČVUT v Praze vydávám podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze toto opatření:

 

Článek 1
Předmět úpravy

Na Fakultě stavební ČVUT v Praze (dále jen "fakultě") jsou realizovány kurzy celoživotního vzdělání (dále "CŽV") nazvané Mimořádné studium vybraných předmětů Fakulty stavební ČVUT v Praze. Obsah, cenu, organizaci, průběh a další termíny a informace upravuje toto opatření.

 

Článek 2
Mimořádné studium vybraných předmětů Fakulty stavební ČVUT v Praze

 1. Fakulta umožňuje absolvování vybraných jednotlivých předmětů vyučovaných v rámci bakalářského nebo magisterského studia podle vlastního výběru zájemce.

  V rámci celoživotního vzdělávání nelze absolvovat předměty typu odborná praxe, seminář k závěrečné práci nebo závěrečná práce.

 2. Zájemce se do kurzu hlásí prostřednictvím formuláře, který je zveřejněn na webu fakulty. Tento formulář odešle e-mailem na kontaktní adresu uvedenou na tomto formuláři. Podrobnější informace ke kurzům CŽV poskytuje zájemcům vedoucí studijního oddělení.

 3. Fakulta si vyhrazuje právo neumožnit zájemci účastnit se výuky vybraného předmětu, a to zejména v případě, že u daného předmětu je plně obsazená kapacita rozvrhu nebo k tomu jsou jiné organizační důvody.

 4. O účasti na kurzu CŽV je mezi zájemcem a fakultou uzavřena závazná smlouva.

 5. Zahájení a ukončení kurzu termínově odpovídá zahájení a ukončení příslušného semestru dle časového plánu fakulty pro příslušný akademický rok.

 6. Průběh a organizace výuky jsou totožné jako u daného předmětu bakalářského nebo magisterského studia. Za realizaci výuky zodpovídá garant příslušného předmětu v koordinaci s příslušným vedoucím katedry.

 7. Předepsané zakončení předmětu (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška) nejsou pro účastníky celoživotního vzdělání povinné. Certifikát o absolvování kurzu je však vydán pouze po úspěšném zakončení předmětu.

 8. Účastník kurzu nemá status studenta ve smyslu zákona číslo 111/1998 Sb. o vysokých školách. Vnitřní legislativa fakulty a ČVUT je pro účastníka kurzu závazná.

 9. Kurzu se nelze účastnit, pokud zájemce
  • má přerušené řádné bakalářské nebo magisterské studium na fakultě nebo
  • je studentem řádného bakalářského nebo magisterského studia fakulty.

 10. Do kurzů se lze hlásit na studijním oddělení fakulty
  • od 1. do 15. září pro výuku v zimním semestru,
  • od 10. ledna do 5. února pro výuku v letním semestru.

 11. Cena kurzu je stanovena na Kč 1400,- za semestr za jednu výukovou hodinu týdně, tj. při struktuře předmětu například jedna hodina přednášek týdně a dvě hodiny cvičení týdně je cena kurzu za semestr 3x1400,-.
  Pokud si zájemce zapisuje předměty typu ateliér nebo architektonické kreslení či grafická prezentace architektury je cena kurzu stanovena na Kč 1900,- za semestr za jednu výukovou hodinu týdně.

 

Článek 3
Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan