Opatření děkana č. 3/2022Č.j. OD 3/921/2022

ZÁPIS DO LETNÍHO SEMESTRU AKAD. ROKU 2021/2022

 

Pro pokračování ve studiu musí být všichni studenti bakalářského a magisterského studia zapsáni do letního semestru. Pro studenty v prvním roce studia platí podmínka získat za první semestr minimální počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu (bc.: 15, mgr.: 20).

 

I. Přehled termínů


Před zahájením výuky letního semestru:

 1. ZÁPIS PŘEDMĚTŮ od út 25. 1. 2022 16.00 h. do uzavření zápisu studentem v IS KOS. Po uzavření zápisu mohou studenti měnit předměty pouze prostřednictvím studijního odd. fakulty.
  Zápis předmětů není podmíněn složením všech zkoušek zimního semestru.

 2. ZÁPIS STUDENTA DO STUDIA LETNÍHO SEMESTRU
  25. 1. 2022 16.00 h. – 11. 2. 2022 15.00 h.
  elektronicky v IS KOS prostřednictvím tlačítka "UZAVŘÍT ZÁPIS"

  Student se může zapsat i bez složení všech zkoušek zimního semestru, i bez zapsání konečné skladby předmětů letního semestru.

  Uzavřením zápisu končí možnost měnit předměty ze strany studenta – toto může student provádět poté prostřednictvím studijního odd. (např. připsání návazného předmětu, připsání předmětu Bakalářská práce).

  I po uzavření zápisu zůstává studentovi možnost měnit si přímo v IS KOS rozvrh u zapsaných předmětů.

 3. VOLBA ROZVRHOVÝCH HODIN U PŘEDMĚTŮ   25. 1. 2022 – 11. 2. 2022 15.00 h.
  Během prvního týdne tohoto období probíhá v IS KOS postupné zpřístupňování rozvrhu studentům "po vlnách" (viz níže odst. II, část C) v závislosti na studijním průměru studenta. Zpřístupnění rozvrhu není podmíněno složením všech zkoušek zimního semestru.

  Rozvrh si student může individuálně měnit v IS KOS i po uzavření zápisu.

Po zahájení výuky letního semestru:

 1. ZMĚNY PŘEDMĚTŮ PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU prostřednictvím studijního odd. pro zapsané studenty
  14. 2. 2022 8.30 h. – 25. 2. 2022 11.00 h.

 2. ZMĚNY ROZVRHOVÝCH HODIN PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU u zapsaných předmětů ze strany studenta v IS KOS
  14. 2. 2022 7.00 h. – 25. 2. 2022 15.00 h.

 3. DODATEČNÝ ZÁPIS DO SEMESTRU MIMO STANOVENÝ TERMÍN   14. 2. 2022 – 16. 2. 2022 na studijním oddělení (za poplatek Kč 500,- dle Příkazu rektora 3/2021).

 

II. Popis jednotlivých kroků zápisu


A) ZÁPIS PŘEDMĚTŮ v IS KOS PŘED ZAHÁJENÍM SEMESTRU

 1. Při zahájení zápisů mají studenti v IS KOS nastavenou skladbu povinných předmětů příslušného semestru; povinně volitelné a volitelné předměty si student do IS KOS zapíše samostatně dle své volby v souladu se svým studijním plánem.
  Nesložil-li student předmět zapsaný v předchozím semestru, je nutné, aby si tento předmět zapsal individuálně v následujícím období.

  Každý student má možnost si v IS KOS individuálně předměty rušit či připisovat a to až do použití tlačítka "Uzavřít zápis". Stisknutím tlačítka "Uzavřít zápis" se student zapíše do semestru a poté je možné měnit předměty pouze prostřednictvím studijního odd. fakulty.
  Po uplynutí 2. týdne výuky letního semestru, tj. od 25. 2. 2022 11.00 hod. se všechny předměty zapsané v IS KOS stávají závaznými bez ohledu na to, zda má student u předmětů přiřazen rozvrh.

 2. Zápis návazných předmětů v IS KOS
  Charakteristika návazného předmětu: některé předměty studijního plánu (předmět xxx2) navazují na znalosti jiného předmětu (předmět xxx1), příklad: 101MA1, 101MA2. Ve studijních plánech na webu i v IS KOS studenta je tato návaznost u jednotlivých návazných předmětů uvedená.

  Pravidla zápisu návazných předmětů xxx2:

  1. návazné předměty nejsou ze strany fakulty studentovi nastavovány do semestru v IS KOS, pokud k datu nastavování předmětů student nesplnil předchozí předmět xxx1.
  2. student si v tomto případě předmět xxx2 sám individuálně zapíše do příslušného semestru v IS KOS včetně rozvrhu
  3. podmínku tohoto zápisu předmětu xxx2 je buď a) složení předmětu xxx1 v předchozím semestru, nebo b) zapsání předmětu xxx2 souběžně s předmětem xxx1.

  Souběžný zápis návazných předmětů je možné provést při dodržení t0to podmínky: zkoušku z předmětu xxx1 je nutné absolvovat nejméně den před složením zkoušky z xxx2, tj. nesloží-li student zkoušku z předmětu xxx1, nemůže skládat ani zkoušku z xxx2.

 3. Kapacita předmětů, kapacita rozvrhových hodin předmětu:
  V IS KOS je rozlišována kapacita předmětu a kapacita rozvrhových hodin předmětu.

  Kapacita povinných předmětů v IS KOS je fakultou centrálně nastavována tak, aby si povinný předmět mohl v IS KOS zapsat každý student, který má tento předmět v předepsaném studijním plánu.
  Pokud si student z kapacitních důvodů nemůže některý povinný předmět zařadit do rozvrhu (neplatí pro povinně volitelné předměty), musí si povinný předmět zapsat do IS KOS bez rozvrhu. Po ukončení řádných zápisů bude kapacita rozvrhu povinných předmětů upravena a student si předmět do rozvrhu zařadí v prvních dnech výuky.
  O kapacitě povinně volitelných a volitelných předmětů rozhoduje příslušná katedra.

 4. Zápis předmětu Tělesná výchova: student si zapisuje do IS KOS daný kód předmětu, dále je nutné zvolit sport a konkrétní výukové hodiny na www.utvs.cvut.cz. Rozvrhová hodina tělesné výchovy zvolená na www.utvs.cvut.cz se studentovi nepromítne do rozvrhu v IS KOS.

 

B) ZÁPIS STUDENTA DO STUDIA LETNÍHO SEMESTRU
Studenti se zapisují v IS KOS elektronicky prostřednictvím tlačítka "UZAVŘÍT ZÁPIS".
Zápis je možno provést i bez složení všech zkoušek zimního semestru i bez zapsání konečné skladby předmětů letního semestru.
Zápis není možno provést v IS KOS pokud student nesplňuje podmínky pro pokračování ve studiu, např. nesložený předmět na druhý zápis, nesplnění minimálního počtu kreditů pro pokračování ve studiu.
Nemůže-li se student zapsat elektronicky v IS KOS, je nutné zápis vyřídit v termínu řádných zápisů prostřednictvím studijního odd. fakulty (např. zápis mgr. studentů do 2. semestru při absolvování zahraničního studijního pobytu v 1. semestru studia).
Poslední možnost se řádně zapsat má student prostřednictvím studijního oddělení 11. 2. do 11.00 hodin, v IS KOS 11. 2. 2022 do 15.00 hodin.

 

C) VOLBA ROZVRHOVÝCH HODIN V IS KOS PŘED ZAHÁJENÍM SEMESTRU
Každý student má možnost si v IS KOS individuálně měnit časový rozvrh všech předmětů v návaznosti na volné kapacity rozvrhu. Při zahájení zápisů mají studenti v IS KOS fakultou nastavený rozvrh u povinných předmětů příslušného semestru.
Zrušení nastaveného rozvrhu ze strany fakulty po uplynutí řádného termínu zápisu:
Studentům, kteří se nezapsali do konce řádného termínu zápisů (11. 2. 2022), bude ze strany fakulty 11. 2. 2022 po 16. hodině zrušen rozvrh v IS KOS. Důvodem je uvolnění rozvrhových kapacit předmětů pro zapsané studenty.

Postupné otevírání přístupu do rozvrhu:
Přístup do rozvrhu bude otvírán studentům postupně po vlnách, vždy pro skupinu studentů s nejvyšší hodnotou váženého počtu kreditů za poslední dva semestry. První skupině s nejvyšší hodnotou váženého počtu kreditů bude zápis do rozvrhu otevřen 25. 1. 2022 po 16. hodině.
KOS při zpracování automaticky vyhodnotí vážený počet kreditů pro všechny studenty, kteří dosud nemají přístup do rozvrhu, a umožní přístup do rozvrhu další skupině studentů.
První zpracování proběhne 25. 1. od 16 hodin, další vždy následující den od 3 hodin ráno. Všem studentům, kteří nově získali tímto odpoledním nebo nočním zpracováním dat přístup do rozvrhu, je zaslán ihned informační e-mail, tzn. tito studenti mají v době obdržení e-mailu již tvorbu rozvrhu přístupnou. Přístup bude rozdělen do 5 vln, od 31. 1. bude přístup do rozvrhu otevřen pro všechny studenty, kteří splnili podmínky pro zápis do dalšího semestru.
Výpočet váženého počtu kreditů viz níže část III, odst. 1.
Studentům pobývajícím na zahraniční studijní stáži, studentům nastupujícím po přerušení do studia umožní vstup do rozvrhu studijní referentka na základě předchozího projednání.

 

D) ZMĚNY PŘEDMĚTŮ PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU
První dva týdny výuky v semestru mají zapsaní studenti možnost prostřednictvím studijního oddělení zrušit zapsaný předmět, případně zapsat předmět jiný.

 

E) ZMĚNY ROZVRHOVÝCH HODIN PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU
První dva týdny výuky v semestru mají zapsaní studenti možnost měnit si individuálně v IS KOS rozvrhové hodiny u zapsaných předmětů v návaznosti na volné kapacity rozvrhu.

 

F) DODATEČNÝ ZÁPIS DO STUDIA MIMO STANOVENÝ TERMÍN
probíhá 14.– 16. 2. prostřednictvím studijního oddělení za poplatek Kč 500,- dle Příkazu rektora č. 3/2021.
Upozornění: Studentům nezapsaným do 16. 2. 2022 bude ukončeno studium z důvodu nesplnění studijních povinností. Pro případný zápis po tomto datu je nutné podat do 16. 2. v souladu se Studijním a zkušebním řádem ČVUT čl. 13 odst. 4 děkanovi písemnou omluvu z řádného termínu zápisu s uvedením důvodu a zároveň požádat o zápis v mimořádném termínu. Omluva se podává prostřednictvím studijního oddělení fakulty.

 

III. Další důležité informace


 1. Výpočet váženého počtu kreditů pro přístup do rozvrhu
  pro každého jednotlivého studenta se provádí jako součet hodnot (4-ZNAMKA)*KREDITY pro všechny úspěšně absolvované předměty (A=1 B=1,5 C=2 D=2,5 E=3 F=4, zápočet se počítá jako 3, předměty uznané z předchozího studia se nehodnotí).

 2. Aktuální informace o přístupu studentů do IS KOS jsou zveřejňovány na webové stránce fakultního Výpočetního a informačního centra viz portal.fsv.cvut.cz/vic/kos.php.
  Základní informace o IS KOS z Výpočetního a informačního centra Rektorátu ČVUT (správce komponenty) viz https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/kos/.

 

IV. Úřední hodiny studijního oddělení v době zápisů


Po dobu řádných zápisů, tj. do 11. 2. platí standardní úřední hodiny studijního odd. Následně první dva týdny výuky letního semestru, tj. do 25. 2. platí rozšířené úřední hodiny. Časový rozpis úředních hodin je zveřejněn zde.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
děkan

12. ledna 2022