FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 8. 3. 2022
 Č.j.: 4/OD/921/2022

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2022

pro studenty druhého ročníku bakalářského studijního programu Stavební inženýrství

 

K provedení čl. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze vydávám podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze toto opatření

 

Článek 1
Předmět úpravy

Opatřením je vyhlášeno výběrového řízení na zařazení studentů 2. ročníku bakalářského studijního programu "Stavební inženýrství" do studijních specializací

Pozemní stavby - C
Konstrukce a dopravní stavby - K
Vodní hospodářství a vodní stavby - V
Inženýrství životního prostředí - Z
Materiálové inženýrství - M
Příprava, realizace a provoz staveb - L
Požární bezpečnost staveb - Q

Projevit lze též zájem o přestup do třetího ročníku studijního programu Management a ekonomika ve stavebnictví (dále jen "ME").

 

Článek 2
Průběh a podmínky výběrového řízení

  1. Výběrové řízení bude probíhat v období od 15. 3. 2022 do 31. 3. 2022 včetně.
  2. Studenti projeví zájem o studijní specializaci programu Stavební inženýrství nebo přestup na studijní program ME na samostatné stránce ve webovém rozhraní systému KOS volbou pořadí tří studijních specializací nebo přestupu na ME. Pořadí specializací lze zadat a případně měnit kdykoliv během výše uvedeného období, přihlíží se pouze k zadanému pořadí specializací na prvních třech místech platnému v okamžiku uzavření výběrového řízení. Způsob volby studijní specializace je zveřejněn na webové stránce fakulty (www.fsv.cvut.cz/vic/kos.php).
  3. Účast ve výběrovém řízení je povinná pro všechny studenty druhého ročníku programu Stavební inženýrství. Student, který se výběrového řízení nezúčastní, bude zařazen do studijní specializace s volnou kapacitou.
  4. Otevření jednotlivých studijních specializací je podmíněno zájmem minimálně 10 studentů, kteří specializaci uvedou na prvním pořadí.
  5. Při vyhodnocení výběrového řízení se přihlíží k zájmu studentů o studijní specializaci a jejich studijním výsledkům v 1. až 3. semestru.
  6. Studijní výsledky jsou dány poměrem: počet splněných kreditů / vážený studijní průměr. Studentům, kterým byly uznány některé předměty z předcházejícího studia, budou do studijních výsledků zahrnuty předměty pouze 1. až 3. semestru doporučeného časového plánu studia a při vyhodnocení výběrového řízení bude přihlédnuto k jejich předcházejícímu studiu.
  7. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny nejpozději 8. 4. 2022 na webové stránce fakulty. Rozhodnutí děkana o zařazení studenta do studijního oboru je konečné a nelze se proti němu odvolat.

 

Článek 3
Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v.r.
děkan