Opatření děkana č 5/2020Č.j. 5OD/921/2020

Příprava rozvrhu na Fakultě stavební ČVUT v Praze

 

Příprava rozvrhu na Fakultě stavební ČVUT v Praze (déle jen fakultě) je v kompetenci proděkana pro pedagogickou činnost. Za přípravu rozvrhu je zodpovědný fakultní rozvrhář, resp. rozvrháři, kteří úzce spolupracují s pracovníky jednotlivých kateder pověřených přípravou rozvrhu (tzv. katedrovými rozvrháři).

Rozvrh je připravován vždy v dostatečném časovém předstihu pro nadcházející semestr výuky na základě aktuálních studijních plánů.

Pro povinné předměty dané studijním plánem akreditovaných studijních programů zajišťuje bezkolizní rozvrh fakultní rozvrhář.

Rozvrh povinně volitelných předmětů zařazených do studijních plánů akreditovaných studijních programů připravuje fakultní rozvrhář. Rozvrh těchto předmětů může být kolizní, o míře kolizí a kapacitě těchto předmětů rozhodují katedry, které své požadavky sdělují prostřednictvím katedrových rozvrhářů fakultnímu rozvrháři.

Rozvrh volitelných předmětů, které nejsou součástí studijních plánů akreditovaných studijních programů, je plně v kompetenci kateder. Katedra stanoví, zda bude předmět rozvrhován a s jakou kapacitou, kolize s jinými předměty řeší příslušná katedra.

 

Příprava rozvrhu probíhá v níže uvedených etapách:

Etapa 0

Děkan stanoví, jaké programy a jejich obory, resp. specializace se otevírají.
Studijní oddělení sestaví odhad počtu studentů a studijních skupin v následujícím semestru. Přitom vychází především z aktuálních počtů studentů pro dané studijní programy a jejich obory, resp. specializace, z aktuálního průběhu přijímacího řízení a z výsledků výběrového řízení na zařazení na obor. Informace jsou předány na Výpočetní a informační centrum fakulty (dále VIC FSv).
VIC FSv centrálně zajistí vypsání všech povinných a povinně volitelných předmětů daných aktuálně realizovanými studijními plány a vypsání všech předmětů volitelných, které byly vyučovány v uplynulých dvou letech. Povinně volitelné a volitelné předměty mají přednastavenou kapacitu na hodnotu "1", katedry mají povinnost upravit jejich kapacity na požadovanou hodnotu. Katedry též uvádí případná specifika pro realizaci předmětů.

Etapa 1

VIC FSv data doplní o aktuální podklady z informačních systémů ČVUT (zejména seznamy vyučujících a místností) a připraví seznamy rozvrhovaných aktivit.
Informace jsou předány fakultnímu rozvrháři.

Etapa 2

Rozvrh je připravován fakultním rozvrhářem v rozvrhovacím software Syllabus (dále jen Syllabus) na základě podkladů dodaných od VIC FSv a na základě podkladů připravených katedrami pro daný semestr. Personální zajištění výuky v jednotlivých semestrech je v kompetenci vedoucího katedry, musí být však v souladu se Standardy pro akreditace ve vysokém školství a naplňovat platnou akreditaci daného studijního programu.
Fakultní rozvrhář určuje termíny pro přípravu rozvrhu, úzce spolupracuje s katedrovými rozvrháři, kteří postupují podle jím uvedených metodických pokynů a konkrétních termínů pro přípravu rozvrhu, připraví a předá na VIC rozvrh ve struktuře odpovídající struktuře rozvrhu v IS KOS.

Etapa 3

Předání dat na VIC FSv provede k předem dohodnutému datu fakultní rozvrhář zodpovědný za etapu 2 přípravy rozvrhu, nejpozději však 14 dní před zápisem studentů do IS KOS.
VIC FSv provede nebo dohodne import do IS KOS a připraví zahájení zápisu studentů.
Veškeré další změny v rozvrhu se provádí již výhradně v IS KOS.
Pokud jsou při přípravě rozvrhu použity fiktivní údaje (například vyučující) nebo jsou uvedena neobsazená místa, je povinností kateder doplnit do rozvrhu konkrétní údaj, a to buď do Syllabu v etapě náhledu, nebo do IS KOS nejpozději před datem zahájení zápisu předmětů studenty do IS KOS pro daný semestr.
Všechny identity v IS KOS bez platného osobní čísla jsou považovány za fiktivní a platí pro ně odstavec výše.

Etapa 4

Po zveřejnění rozvrhu v IS KOS je tento rozvrh pro všechny studenty a vyučující závazný.
Změny v nasazení vyučujících a kapacitách zejména volitelných a povinně volitelných předmětů a jejich rozvrhových paralelek provádí katedrový rozvrhář v IS KOS s ohledem na kapacitní limit místností.
Změny místností a časové polohy výuky a případné další změny provádí v odůvodněných případech fakultní rozvrhář na žádost katedrového rozvrháře nejpozději do konce druhého týdne výuky daného semestru, a to tak aby byly minimalizovány dopady na studenty a ostatní výuku.

Kapacita povinných předmětů je fakultou centrálně stanovena podle předpokládaného počtu studentů. Pro první ročníky se vychází z počtu podaných přihlášek. Pro vyšší ročníky se vychází z počtu úspěšně zakončených předmětů. To celé se statistickým přihlédnutím k počtu studentů opakujících předmět.

Zaměstnancům (mimo role Rozvrhář v IS KOS) a studentům je rozvrh přístupný pouze v IS KOS a ve webové nadstavbě IS KOS na interním webu FSv (dále jen webový rozvrh).
Rozvrhy učeben FSv jsou k dispozici prostřednictvím QR kódu a zkrácené URL odkazující do webového rozvrhu, které jsou umístěny na dveřích učeben.
Veškerá další zobrazení rozvrhu FSv nebo exporty s rozvrhem FSv budou realizovány pouze z databází IS KOS.

 

Opatření je platné od 1. března 2020.

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan

Praha 28. února 2020