FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 15. 3. 2021
 Č.j.: 5/OD/921/2021

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2021

o úpravě přijímacího řízení do bakalářských studijních programů realizovaných
na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/2022

 

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci (Čj. MSMT-6358/2021-1) a v souladu se zněním odstavce 15 Opatření děkana č. 16/2020 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/2022 (dále jen "Opatření") vydávám podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze toto opatření

 

Článek 1
Předmět úpravy

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze (dále jen "fakulty") uplatňuje aplikaci odstavce 15 Opatření a upravuje termíny uvedené v článku 3 odstavce 2 Směrnice děkana č. 3/2020 o vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/2022 (dále jen "Směrnice").

 

Článek 2
Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech budou realizovány dle Přílohy 1 Opatření.

 

Článek 3
Termíny přijímacího řízení

Vyhlášené termíny ve Směrnici související s přijímacím řízením jsou upraveny tímto způsobem:

Termín pro zaslání osvědčení o vykonání zkoušky Matematika rozšířená
(s úspěšností 66 až 100 % pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky)
zrušuje se
Termín přijímací zkoušky z matematiky zrušuje se
Termín přijímací zkoušky z architektury 1. – 12. 7. 2021
proběhne bez osobní účasti uchazečů
Náhradní termín přijímací zkoušky zrušuje se
Termín pro digitální zaslání výtvarných prací, prohlášení o autorství a dokumentů dokládající zájem o architekturu v digitální podobě e-mailem na adresu uchazec@fsv.cvut.cz

Předmět e-mailu: Architektura Bc
Obsah e-mailu:
  - Jméno a příjmení
  - Kód přihlášky

Příloha e-mailu:
  - 1x souborné pdf (maximální velikost 30 MB) obsahující:
    • 1 motivační práci
    • minimálně 3 výtvarné práce
    • prohlášení o autorství
    • další dokumenty dokládající zájem o architekturu

1. 4. – 30. 6. 2021
Termín pro předání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení
v případě složení maturitní zkoušky v ČR či SR.
Bez předání tohoto dokladu není uchazeč přijat do studia.
u maturantů 2021 bezprostředně po obdržení vysvědčení;
u maturantů dřívějších co nejdříve;
nejpozději do 31. 7. 2021

Obdrží-li uchazeč maturitní vysvědčení později, kontaktuje fakultu pro určení náhradního termínu.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
děkan