FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 10. 5. 2022
 Č.j.: 7/OD/921/2022

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2022

vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky
do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2022/2023

 

V souladu s odstavcem 2 článku 6 Opatření děkana č 12/2021 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2022/2023 vydávám podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze toto opatření

Článek 1
Předmět úpravy

Vyhlašuji mimořádný termín přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů:
- Stavební inženýrství
- Architektura a stavitelství
- Geodézie a kartografie
- Stavitelství
- Management a ekonomika ve stavebnictví
- Civil Engineering (výuka v anglickém jazyce)

Článek 2
Termíny

 1. Pro mimořádný termín přijímací zkoušky platí následující termíny
 2. Termín pro podání přihlášek1. 6. – 31. 7. 2022
  Termín pro uhrazení poplatku spojeného s přijímacím řízenímdo 31. 7. 2022
  Termín pro zaslání potvrzených známek z předmětu Matematika na SŠ – platí pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky (čl. 5 odst. 1 b) do 31. 7. 2022
  Termín pro zaslání osvědčení o vykonání zkoušky Matematika rozšířená (s úspěšností 66 až 100%) – platí pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky (čl. 5 odst. 3) do 31. 7. 2022
  Termín přijímací zkoušky30. 8. 2022
  Náhradní termín přijímací zkouškynení
  Termín pro předání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení v případě složení maturitní zkoušky v ČR či SR.
  Bez předání tohoto dokladu není uchazeč přijat do studia.
  Bude-li uchazeč skládat maturitní zkoušku v září, informuje fakultu a obdrží náhradní termín doručení.
  do 31. 7. 2022
  Termín pro předání úředně ověřené kopie potvrzení o uznání rovnocennosti nebo nostrifikaci zahraničního maturitního vysvědčení a certifikátu z českého jazyka (resp. anglického jazyka) úrovně B2
  Bez předání těchto dokladů není uchazeč přijat do studia.
  do 5. 9. 2022
  Termín zápisu do 1. ročníku bakalář. studia9. 9. 2022
  Zahájení výuky akademického roku 2022/2319. 9. 2022

 3. Předává-li uchazeč dokumenty poštou, je za datum předání považováno datum poštovního razítka.
  Adresa pro zaslání/předání dokumentů:
      Fakulta stavební ČVUT v Praze
      přijímací řízení
      Thákurova 7
      166 29 Praha 6
 4. Podrobné informace k průběhu zápisu budou uvedeny v pozvánce k zápisu zasílané společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu a také na stránkách elektronické přihlášky (www.prihlaska.cvut.cz) pod kódem přihlášky.
 5. Bez individuálně děkanem odsouhlasené výjimky na základě písemné žádosti uchazeče, kterou uchazeč podá před stanoveným termínem, nelze od uchazeče přijmout žádné dokumenty.

Článek 3
Přijímání uchazečů

 1. Přijímání uchazečů ke studiu v rámci mimořádného termínu se řídí Opatřením děkana č. 12/2021 podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2022/2023,
  Směrnicí děkana č. 3/2021 o vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2022/2023
  S výjimkou termínů upravených dle čl. 3 tohoto opatření.
 2. Postup při podávání přihlášky, průběh přijímacího řízení a detailní informace k přijímací zkoušce je uveden ve Směrnici děkana č. 3/2021 o vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2022/2023.
 3. Přihlášky se podávají pouze elektronicky prostřednictvím databáze www.prihlaska.cvut.cz; netisknou se, nezasílají se v listinné podobě na fakultu.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v.r.
děkan