FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 1. 6. 2022
 Č.j.: 8/OD/921/2022

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2022

doplněk podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech Fakulty stavební ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2022/2023

 

V souladu s § 8 odstavcem 1 písmeny a) a b) zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze doplňuji Opatření děkana č. 12/2021 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2022/2023 a Opatření děkana č. 13/2021 Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2022/2023 o toto opatření týkající uchazečů o studium, kteří jsou cizinci.

Článek 1
Předmět úpravy

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze (dále jen "fakulty") modifikuje podmínky pro přijetí uchazečům o studium – cizincům, kteří požívají dočasnou ochranu dle zákona č. 65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen "dočasnou ochranu"), tj. obdrželi vízum za účelem strpění pobytu na území České republiky (dále jen "příslušné vízum") a tuto skutečnost prokáží nejpozději dne 30. 9. 2022 na studijním oddělení fakulty.

Článek 2
Modifikace podmínek pro přijetí

 1. Uchazeči o studium, kteří splňují podmínky dle článku 1 tohoto opatření, mohou:
  1. požádat o vrácení administrativního poplatku spojeného s přijetím přihlášky ke studiu, a to nejpozději do 30. 9. 2022.
  2. v případě zájmu o studium v bakalářském studijním programu vyučovaném v českém jazyce doložit doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B1 vydaný buď Českým vysokým učením technickým v Praze (dále jen "ČVUT"), nebo Univerzitou Karlovou, a to nejpozději do 14. 9. 2022.
  3. požádat o zadání přijímací zkoušky z matematiky do bakalářského studijního programu vyučovaném v českém jazyce přeložené do anglického jazyka, a to nejpozději 5 pracovních dní před dnem konání přijímací zkoušky,
  4. požádat o pohovor do bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství vedený v anglickém jazyce, a to nejpozději 5 pracovních dní před dnem konání přijímací zkoušky,
  5. požádat o konání přijímací zkoušky on-line v individuálně stanoveném termínu, pokud se uchazeč nenachází na území České republiky, a to nejpozději 5 pracovních dní před vyhlášeným dnem konání přijímací zkoušky,
  6. požádat o individuální on-line zápis ke studiu, pokud se uchazeč nenachází na území České republiky, a to nejpozději do 9. 9. 2022.
  7. vyřídit uznání středoškolského vzdělání na území ČR (tzv. nostrifikace) pro přijetí do bakalářského studia prostřednictvím Rektorátu ČVUT, tj. uchazeč nemusí tento proces vyřizovat na Magistrátech krajských měst v ČR.
   Kontakt a bližší informace na R ČVUT: https://www.cvut.cz/uznavani-studia-ze-zahranici
   Termín pro doložení výsledku nostrifikace na FSv ČVUT do 12. 9. 2022
 2. Děkan fakulty může přijmout na základě individuální žádosti i přihlášky od uchazečů, kteří splňují podmínky dle článku 1 tohoto opatření, do magisterských studijních programů Civil Engineering a Water and Environmental Engineering, které budou podány v termínu 1. 6. – 31. 7. 2022. Těmto uchazečům bude děkanem stanoven individuální termín přijímací zkoušky.

Článek 3
Další ustanovení

 1. Žádost podává uchazeč jedním z těchto způsobů:
  1. osobně na studijním oddělení fakulty (vyřizuje Mgr. Zuzana Kuželová, místnost C-115),
  2. elektronicky zasláním na e-mail zuzana.kuzelova@fsv.cvut.cz,
  3. písemně
   • Předáním prostřednictvím podatelny fakulty
   • Zasláním poštou na adresu
    České vysoké učení technické v Praze
    Fakulta stavební – studijní oddělení
    Thákurova 7
    166 29 Praha 6 – Dejvice
  Žádost musí obsahovat
   • jméno a příjmení žádajícího,
   • datum a místo narození,
   • číslo přihlášky,
   • o jakou modifikaci dle článku 2 tohoto opatření žadatel žádá,
   • pokud má již uchazeč přidělenou dočasnou ochranu/příslušné vízum, připojuje ověřenou kopii tohoto dokumentu k žádosti. Při osobním podání na studijním oddělení může dokument ověřit vyřizující studijní referentka.
  V rámci jedné podané žádosti lze požádat i o více modifikací podmínek o přijetí.
 2. Pokud uchazeč o studium nebude mít v den zápisu dovršený věk 18 let, musí být při zápisu přítomen zákonný zástupce uchazeče nebo jiná doprovázející plnoletá osoba.
 3. Poplatky za studium v anglicky vyučovaných bakalářských a magisterských studijních programech budou studentům, kteří splňují podmínky dle článku 1 tohoto opatření, prominuty.
 4. Pokud bude uchazeč zapsán do studia na základě uplatnění modifikace podmínek pro přijetí uvedených v článku 2 tohoto opatření, a nedoloží nejpozději do 30. 9. 2022, že požívá dočasnou ochranu, bude s ním zahájeno disciplinární řízení pro podvodné jednání, které může vést k vyloučení ze studia.

Článek 4
Účinnost

 1. Doplněk podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech Fakulty stavební ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2022/2023 byl schválen Akademickým senátem fakulty dne 1. 6. 2022.
 2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v.r.
děkan