Opatření děkana č 12/2020Č.j. 12/OD/921/2020

ÚČELOVÉ STIPENDIUM PRO STUDENTY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
CIVIL ENGINEERING (bc., mgr.)
WATER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (mgr.)
V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021

 

V souvislosti s jednotnou výší poplatků ČVUT za studium v anglickém jazyce (viz viz příloha č. 5 Statutu ČVUT a v souladu se Stipendijním řádem ČVUT čl. 4 odst. 2e) přiznávám studentům bakalářských a magisterských studijních programů Civil Engineering (netýká se oborů SAHC a SUSCOS) a magisterského studijního programu Water and Environmental Engineering následující účelové stipendium:

 1. Podmínky pro přiznání stipendia
  V daném semestru má student nárok na stipendium, jestliže splňuje tato kritéria:
  1. studuje ve standardní době studia jeden z výše uvedených studijních programů
  2. v předcházejícím semestru byl studentem stejného studijního programu a dále
   - získal minimálně 20 kreditů
   - dosáhl váženého studijního průměru maximálně 2,500
  Pro nárok na stipendium v prvním semestru mgr. programu Civil Engineering platí tato kritéria: Student studoval v předcházejícím semestru bc. program Civil Engineering, ve kterém získal minimálně 20 kreditů a dosáhl váženého studijního průměru maximálně 2,500.

 2. Výpočet váženého studijního průměru za předchozí semestr studia
  Vážený studijní průměr se vypočítává způsobem uvedeným v čl. 12 Studijního a zkušebního řádu ČVUT ze všech předmětů zakončených zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem, které student řádně ukončil v daném semestru studia.

 3. Výše stipendia
  Výše stipendia je stanovena procentuálním podílem vypočteným z výše poplatku za studium v anglickém jazyce, který je stanoven v příloze č. 5 Statutu ČVUT.
  Konkrétní procentuální podíl je určen v závislosti na počtu získaných kreditů následovně:

  Kredity výše stipendia vyjádřená procentuálním podílem
  z poplatku za studium v anglickém jazyce

  3080 %
  2977 %
  2874 %
  2771 %
  2668 %
  2565 %
  2462 %
  2359 %
  2256 %
  2153 %
  2050 %

 4. Výplata stipendia probíhá v letním semestru v měsíci dubnu, v zimním semestru v měsíci prosinci. O stipendium nemusí student žádat, fakulta jej vyplácí automaticky na základě studijních výsledků uvedených v IS KOS.

Toto opatření platí pro výplaty stipendia od 1. 9. 2020.

 

Praha 1. 7. 2020

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v. r.
děkan