Opatření děkana č 16/2020Č.j. 16/OD/921/2020

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech
uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze
pro akademický rok 2021/2022

 

Přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů se řídí následujícími předpisy:
Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, Statutem ČVUT v Praze, těmito "Podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze" a Směrnicí děkana Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/2022 (dále jen "Směrnice děkana").

 1. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech:
  1. Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
  2. Podání řádně vyplněné přihlášky v termínu do 31. března 2021.
  3. Dodání příloh k přihlášce v souladu se Směrnicí děkana.
  4. Získání minimálního počtu bodů z přijímací zkoušky dle odst. 4.
  5. V případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky), ucházejících se o studium ve studijním programu v českém jazyce, prokázání připravenosti studovat v českém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkana.
  6. V případě uchazečů o studium ve studijním programu v anglickém jazyce prokázání připravenosti studovat v anglickém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkana.

  Uchazeči, kteří splnili výše uvedené podmínky, budou přijati ke studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze (dále jen "FSv") v pořadí dle počtu bodů z přijímací zkoušky, maximálně do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech uvedené v odst. 5. Bude-li mít více uchazečů shodný počet bodů jako uchazeč na posledním místě, budou přijati všichni tito uchazeči.

 2. Přijímací zkouška na studijní program Architektura a stavitelství se skládá ze dvou částí:
  • písemná část – matematika (test),
  • ústní část – architektura (pohovor).

  Zkouška z matematiky je ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném ve Směrnici děkana.

  Při zkoušce z architektury uchazeči předloží 4 výtvarné práce vytvořené výhradně uchazečem:

  • 1 motivační práci, která má prokázat zájem uchazeče o studium programu (např. práce na téma "Proč jsem si zvolil program Architektura a stavitelství", koláž z fotografií oblíbených staveb nebo zajímavých architektonických detailů apod.) – obsah a výtvarná forma motivační práce jsou volné, hodnocen je kreativní přístup uchazeče. Motivační práce není prostý text, ale výtvarně pojaté sdělení.
   Práce je základním podkladem pro pohovor při ústní části přijímacího řízení a musí být vytvořena výhradně pro toto přijímací řízení (školní seminární práce nebo koláže vytvořené pro studentské soutěže apod. nebudou hodnoceny).
  • 3 grafické práce na téma související s oblastí architektury, urbanismu nebo krajiny zpracované libovolnou grafickou technikou (zejména je preferována volná kresba), které prokazují schopnost uchazeče vnímat a zachytit prostor. Výstupy z počítačových programů mohou tvořit maximálně 1/3 prezentovaných prací.

  Mezi grafickými pracemi nebudou hodnoceny rysy z deskriptivní geometrie ani podobné rýsované práce, architektonické návrhy zpracované jako školní seminární práce a ateliérové projekty, kresby, které vznikly v rámci předchozího studia programu Architektura a stavitelství.
  Pokud komise zjistí skutečnost, že uchazeč v rámci přijímacího řízení opakovaně předkládá totožné grafické práce, sníží jejich bodové hodnocení.
  V rámci ústní části přijímací zkoušky (pohovoru) může být uchazeč vyzván k prokázání kresebných schopností přímo na místě.

  Uchazeč může dle vlastního uvážení přinést i další podklady, kterými prokáže svůj zájem o architekturu a stavitelství (zejména ocenění za středoškolskou odbornou činnost, doklady o účasti ve studentských soutěžích, seminární práce, ateliérové projekty apod.).

  Způsob hodnocení ústní zkoušky z architektury stanoví Směrnice děkana.

 3. Přijímací zkouška na studijní programy Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Stavitelství, Management a ekonomika ve stavebnictví a Civil Engineering se skládá z jedné části:
  • písemná část – matematika (test).

  Zkouška z matematiky je ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném ve Směrnici děkana. Uchazeči o studium programu Civil Engineering konají přijímací zkoušku v anglickém jazyce.

 4. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu:

  studijní program Architektura a stavitelství:
        8 bodů ze zkoušky z matematiky (maximální možný počet bodů je 20)
        10 bodů ze zkoušky z architektury (maximální možný počet bodů je 20)

  studijní programy Stavební inženýrství, Management a ekonomika ve stavebnictví, Civil Engineering, Geodézie a kartografie, Stavitelství:
        8 bodů ze zkoušky z matematiky (maximální možný počet bodů je 20)

 5. Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu:

  ve studijním programuArchitektura a stavitelství 380
    Stavební inženýrství 1320
    Management a ekonomika ve stavebnictví200
    Geodézie a kartografie 200
    Stavitelství 200
    Civil Engineering 50

 6. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky:

  Děkan promine přijímací zkoušku z matematiky uchazečům, kteří absolvovali střední školu v České republice podle zákona č. 561/2004 (školský zákon) nebo Slovenské republice podle zákona č. 245/2008 (školský zákon), maturitní zkoušku složili ve školním roce 2020/2021 nebo 2019/2020 a splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. Průměr (vyjádřený na dvě desetinná místa) ze všech známek z předmětu Matematika uvedených na vysvědčeních za 2. pololetí posledních čtyř ročníků (uchazečům, kteří maturují ve školním roce 2020/2021, se započítává známka za 1. pololetí posledního ročníku) střední školy mají nejvýše 2,00 a současně počet známek z předmětu Matematika započítávaných při výpočtu průměru je nejméně tři;
  2. Vykonali maturitní zkoušku ve společné (státní) části podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika s úspěšností 85 až 100%.
  3. Vykonali maturitní zkoušku v profilové (školní) části podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika s prospěchem "výborně".
  4. Vykonali maturitní zkoušku v nepovinné části podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika rozšiřující s úspěšností 66 až 100%.

  O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat.
  Na studijní program Architektura a stavitelství budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky a kteří získali minimální počet bodů z ústní části přijímací zkoušky z architektury (pohovoru).
  Na ostatní studijní programy budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky.

 7. Přijímací zkouška bude prominuta všem uchazečům o studium v bakalářských programech, kteří prokážou, že mají trvalé bydliště mimo ČR a zúčastní se Národních srovnávacích testů SCIO z matematiky (MAT) a dosáhnou percentilu 65 nebo vyššího.

 8. Na základě písemné žádosti může děkan prominout přijímací zkoušku cizincům (kromě uchazečů ze Slovenské republiky), kteří se ucházejí o studium studijního programu Civil Engineering a v přihlášce doloží odpovídající znalost anglického jazyka podle odst. 1f).

 9. Při vyhlášení přijímacího řízení může děkan podmínit otevření některých studijních programů minimálním počtem studentů zapsaných ke studiu v těchto studijních programech.

 10. Děkan může v závislosti na výsledcích přijímacího řízení snížit pro jednotlivé studijní programy minimální počet bodů požadovaný pro úspěšné složení přijímací zkoušky.

 11. Děkan může zvýšit nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních programech stanovený v odst. 5, a to na základě limitů MŠMT pro počty financovaných studentů.

 12. FSv nepřijímá přihlášky uchazečů, kteří byli vyloučeni ze studia na FSv na základě disciplinárního řízení podle čl. 2 Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT v Praze nebo v průběhu zahájeného disciplinárního řízení ukončili studium zanecháním studia nebo u nich došlo k podvodnému jednání v rámci předchozích přijímacích řízení na FSv.

 13. Uchazeči, u nichž dojde v průběhu přijímacího řízení k podvodnému jednání, nebudou ke studiu na FSv přijati. Zda došlo k podvodnému jednání, rozhoduje děkan.

 14. Děkan může vyhlásit mimořádný termín přijímací zkoušky pro další zájemce o studium. Vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky bude zveřejněno ve veřejné části internetových stánek FSv.

 15. Pokud nebude z důvodu vyhlášených hygienických opatření proti šíření nákazy koronavirem možná osobní přítomnost uchazečů u přijímacích zkoušek, bude přijímací řízení probíhat dle Přílohy 1 tohoto opatření. O aplikaci tohoto článku rozhodne děkan dle aktuálních opatření proti šíření nákazy koronavirem.

 16. Vlastní průběh přijímacího řízení včetně termínů přijímacích zkoušek stanoví Směrnice děkana.

 17. Tyto podmínky byly schváleny Akademickým senátem FSv dne 21. 10. 2020

 

Praha 21. 10. 2020

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan

 


Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/2022

Příloha č. 1

Pokud nebude z důvodu vyhlášených hygienických opatření proti šíření nákazy koronavirem možná osobní přítomnost uchazečů u přijímacích zkoušek, upravuje se původní znění Opatření děkana č. 16/2020 "Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/2022" ze dne 21.10.2020 následujícím způsobem:

 1. Přijímací zkouška na studijní program Architektura a stavitelství se skládá ze dvou částí:
  • písemná část – matematika (test),
  • grafická část – architektura (předložení výtvarných prací a doložení zájmu o studium architektury v digitální podobě).

  Zkouška z matematiky je ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném ve Směrnici děkana.
  Při zkoušce z architektury uchazeči předloží 4 výtvarné práce vytvořené výhradně uchazečem:

  • 1 motivační práci, která má prokázat zájem uchazeče o studium programu (např. práce na téma "Proč jsem si zvolil program Architektura a stavitelství", koláž z fotografií oblíbených staveb nebo zajímavých architektonických detailů apod.) – obsah a výtvarná forma motivační práce jsou volné, hodnocen je kreativní přístup uchazeče.
   Motivační práce není prostý text, ale výtvarně pojaté sdělení.
   Doporučené je krátké video, které uchazeče představí.
   Práce musí být vytvořena výhradně pro toto přijímací řízení (školní seminární práce nebo koláže vytvořené pro studentské soutěže apod. nebudou hodnoceny).
  • 3 grafické práce na téma související s oblastí architektury, urbanismu nebo krajiny zpracované libovolnou grafickou technikou (zejména je preferována volná kresba), které prokazují schopnost uchazeče vnímat a zachytit prostor.
   Výstupy z počítačových programů mohou tvořit maximálně 1/3 prezentovaných prací. Mezi grafickými pracemi nebudou hodnoceny rysy z deskriptivní geometrie ani podobné rýsované práce, architektonické návrhy zpracované jako školní seminární práce a ateliérové projekty, kresby, které vznikly v rámci předchozího studia programu Architektura a stavitelství.
   Pokud komise zjistí skutečnost, že uchazeč v rámci přijímacího řízení opakovaně předkládá totožné grafické práce, může snížit jejich bodové hodnocení.

  Uchazeč dále předloží:

  • prohlášení o vlastním autorství předložených prací a potvrzení pravdivosti sdělovaných údajů, kterými uchazeč dokládá zájem o obor (Příloha A).
  • další podklady (dle vlastního uvážení), kterými prokáže svůj zájem o architekturu a stavitelství (zejména absolvování přípravných kurzů, ocenění za středoškolskou odbornou činnost, doklady o účasti ve studentských soutěžích, seminární práce, ateliérové projekty apod.).

  Způsob hodnocení zkoušky z architektury stanoví Směrnice děkana.

 1. Děkan Fakulty stavební promíjí v souvislosti s koronavirovou krizí přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům o studium v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/2022.

  O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat.

  Na studijní program Architektura a stavitelství budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky a kteří získali minimální počet bodů z přijímací zkoušky z architektury. Na ostatní studijní programy budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška matematiky.

 1. Zrušuje se
 1. Zrušuje se

 


Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/2022

Příloha A

Formulář -- Příloha A -- Prohlášení o vlastním autorství předložených prací