Opatření děkana č 17/2020Č.j. 17/OD/921/2020

Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech
uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze
pro akademický rok 2021/2022

 

Přijímání uchazečů do magisterských studijních programů se řídí následujícími předpisy:
Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, Statutem ČVUT v Praze, těmito "Podmínkami pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze" a Směrnicí děkana Vyhlášení přijímacího řízení do magisterských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/2022 (dále jen "Směrnice děkana").

 1. Základní podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech:
  1. Úspěšné ukončení bakalářského studia:
   Pro studijní programy Stavební inženýrství, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy, Integrální bezpečnost staveb, Civil Engineering a Water and Environmental Engineering je podmínkou úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební inženýrství nebo architekturu a stavitelství.
   Pro studijní program Architektura a stavitelství je podmínkou úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na architekturu a stavitelství, jehož součástí byly minimálně čtyři předměty typu Ateliér, kdy studium bylo ukončeno zpracováním bakalářské práce ve formě architektonické studie nebo stavebního projektu.
   Pro studijní program Geodézie a kartografie je podmínkou úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na geodézii a kartografii nebo geomatiku.
  2. Podání řádně vyplněné přihlášky v termínu do 31. března 2021.
  3. Dodání příloh k přihlášce v souladu se Směrnicí děkana.
  4. Získání minimálního počtu bodů z přijímací zkoušky dle odst. 3.
  5. V případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) ucházejících se o studium ve studijním programu v českém jazyce prokázání připravenosti studovat v českém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkana.
  6. V případě uchazečů o studium ve studijním programu v anglickém jazyce prokázání připravenosti studovat v anglickém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkana.

  Uchazeči, kteří splnili výše uvedené podmínky, budou přijati ke studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze (dále jen "FSv") v pořadí dle celkového počtu bodů v přijímacím řízení dle odst. 4, maximálně do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech a oborech, resp. specializacích uvedené v odst. 7. Umístí-li se na posledním místě podle odst. 7 více uchazečů, budou přijati všichni tito uchazeči.

 2. Přijímací zkouška:
  1. Pro studijní programy Stavební inženýrství, Integrální bezpečnost staveb, Geodézie a kartografie, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy, Civil Engineering a Water and Environmental Engineering se přijímací zkouška skládá z písemného testu z oborových tematických okruhů. Rámcové požadavky ke zkoušce jsou uvedeny ve Směrnici děkana.
   Uchazečům, kteří v akademickém roce 2020/2021 nebo 2019/2020 absolvovali na FSv studium příbuzného bakalářského studijního oboru podle odst. 6, budou výsledky ústních zkoušek z tematických okruhů státní závěrečné zkoušky uznány jako výsledky přijímací zkoušky. Počet bodů z přijímací zkoušky bude stanoven jako průměr z bodového hodnocení zkoušek z tematických okruhů podle odst. 5.
  2. Pro studijní program Architektura a stavitelství se přijímací zkouška skládá ze dvou částí:
   • ústní část – pohovor z architektury a z architektonického navrhování budov, jehož součástí je předložení portfolia architektonických prací;
   • písemná část – test z technického navrhování budov.
   Rámcové požadavky ke zkoušce jsou uvedeny ve Směrnici děkana.
   Uchazečům, kteří v akademickém roce 2020/2021 nebo 2019/2020 absolvovali studium obhajobou bakalářské práce zapsané na katedře architektury FSv, budou celkové výsledky státní závěrečné zkoušky uznány jako výsledky přijímací zkoušky. Počet bodů z přijímací zkoušky bude stanoven jako bodové hodnocení výsledné známky ze státní závěrečné zkoušky podle odst. 5.

 3. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu:
  1. Pro studijní programy Stavební inženýrství, Integrální bezpečnost staveb, Geodézie a kartografie, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy, Civil Engineering a Water and Environmental Engineering:
         40 bodů z přijímací zkoušky (maximální možný počet bodů je 100)
  2. Pro studijní program Architektura a stavitelství:
         20 bodů z ústní části zkoušky (maximální možný počet bodů je 50)
         20 bodů z písemné části zkoušky (maximální možný počet bodů je 50).

 4. Celkový počet bodů v přijímacím řízení:
  1. Pro studijní programy Stavební inženýrství, Integrální bezpečnost staveb, Geodézie a kartografie, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy, Civil Engineering a Water and Environmental Engineering se celkový počet bodů v přijímacím řízení skládá z 25% z výsledků přijímací zkoušky (max. 100 bodů) a ze 75% ze studijních výsledků dosažených v bakalářském studiu (max. 300 bodů). Výsledky bakalářského studia jsou tvořeny váženým studijním průměrem ze všech předmětů započítaným váhou 0,8 a známkou z obhajoby bakalářské práce započítané váhou  0,2.

   Celkový počet bodů v přijímacím řízení (max. 400 bodů) se stanoví ze vzorce

   Z + 3 (0,8 • P + 0,2 • B)

   kde:
   Z je počet bodů z přijímací zkoušky,
   P je bodové hodnocení váženého studijního průměru ze všech předmětů absolvovaných v bakalářském studiu (stanovené podle odst. 5),
   B je bodové hodnocení známky z obhajoby bakalářské práce (stanovené podle odst. 5).
  2. Pro studijní program Architektura a stavitelství se celkový počet bodů v přijímacím řízení skládá z 25% z výsledků přijímací zkoušky (max. 100 bodů) a ze 75% ze studijních výsledků dosažených v bakalářském studiu (max. 300 bodů). Výsledky bakalářského studia jsou tvořeny váženým studijním průměrem z předmětů "Ateliér" započítaným váhou 0,5, váženým studijním průměrem ze všech předmětů započítaným váhou 0,3 a známkou z obhajoby bakalářské práce započítané váhou 0,2.

   Celkový počet bodů v přijímacím řízení (max. 400 bodů) se stanoví ze vzorce

   Z + 3 (0,5 • A + 0,3 • P + 0,2 • B)

   kde:
   Z je počet bodů z přijímací zkoušky,
   A je bodové hodnocení váženého studijního průměru z předmětů "Ateliér" absolvovaných v bakalářském studiu (stanovené podle odst. 5),
   P je bodové hodnocení váženého studijního průměru ze všech předmětů absolvovaných v bakalářském studiu (stanovené podle odst. 5),
   B je bodové hodnocení známky z obhajoby bakalářské práce (stanovené podle odst. 5).

 5. Vážený studijní průměr se stanoví podle čl. 12 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze v platném znění. Nepoužívá-li jiná vysoká škola kreditový systém, je váha předmětu dána počtem týdenních hodin předmětu.

  Vážený studijní průměr se přepočítává na bodové hodnocení pomocí vztahu:

  (125 – 25 • PR),     kde PR je příslušný vážený studijní průměr vyjádřený na dvě desetinná místa.

  Známky z jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky i známka výsledná se přepočítávají na bodové hodnocení takto:

          A (výborně) 100 bodů;
          B (velmi dobře)87,5 bodů;
          C (dobře) 75 bodů;
          D (uspokojivě) 62,5 bodů;
          E (dostatečně) 50 bodů.

   

 6. Přehled příbuzných studijních oborů, resp. specializací:

  Studijní programMagisterský studijní obor, resp. specializacePříbuzný bakalářský studijní obor
  Stavební inženýrstvíKonstrukce pozemních stavebKonstrukce pozemních staveb
  Požární bezpečnost staveb
  Architektura a stavitelství
  Building Structures
  Konstrukce a dopravní stavbyKonstrukce a dopravní stavby
  Materiálové inženýrstvíKonstrukce pozemních staveb
  Konstrukce a dopravní stavby
  Building Structures
  Vodní hospodářství a vodní stavbyVodní hospodářství a vodní stavby
  Inženýrství životního prostředí
  Inženýrství životního prostředíInženýrství životního prostředí
  Vodní hospodářství a vodní stavby
  Projektový management a inženýringManagement a ekonomika ve stavebnictví
  Příprava, realizace a provoz staveb
  Stavební managementvšechny obory studijních programů Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství kromě oboru Management a ekonomika ve stavebnictví
  Příprava, realizace a provoz stavebPříprava, realizace a provoz staveb
  Management a ekonomika ve stavebnictví
  Integrální bezpečnost staveb Požární bezpečnost staveb
  Konstrukce pozemních staveb
  Building Structures
  Architektura a stavitelství Architektura a stavitelství
  Geodézie a kartografieInženýrská geodézieGeodézie a kartografie
  Geoinformatika
  Geodézie, kartografie a geoinformatika
  GeomatikaGeodézie a kartografie
  Geoinformatika
  Geodézie, kartografie a geoinformatika
  Budovy a prostředíBudovy a prostředíKonstrukce pozemních staveb
  Architektura a stavitelství
  Building Structures
  Inteligentní budovy Konstrukce pozemních staveb
  Architektura a stavitelství
  Building Structures
  Civil EngineeringBuilding StructuresBuilding Structures
  Konstrukce pozemních staveb
  Požární bezpečnost staveb
  Architektura a stavitelství
  Water and Environmental Engineering Vodní hospodářství a vodní stavby
  Inženýrství životního prostředí
  Building Structures

   

 7. Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

  Studijní programStudijní obor nebo specializaceNejvyšší počet studentů
  Stavební inženýrství345
  Konstrukce pozemních staveb70
  Konstrukce a dopravní stavby60
  Materiálové inženýrství15
  Vodní hospodářství a vodní stavby25
  Inženýrství životního prostředí20
  Projektový management a inženýring45
  Stavební management25
  Příprava, realizace a provoz staveb60
  Integrální bezpečnost staveb30
  Architektura a stavitelství120
  Geodézie a kartografie40
  Inženýrská geodézie25
  Geomatika15
  Budovy a prostředíBudovy a prostředí90
  Inteligentní budovy20
  Civil EngineeringBuilding Structures20
  Water and Environmental Engineering40

   

 8. Na základě písemné žádosti může děkan prominout přijímací zkoušku cizincům (kromě uchazečů ze Slovenské republiky), kteří se ucházejí o studium studijního programu Civil Engineering a v přihlášce doloží odpovídající znalost anglického jazyka podle odst. 1g).

 9. Děkan může v závislosti na výsledcích přijímacího řízení snížit pro jednotlivé studijní programy minimální počet bodů požadovaný pro úspěšné složení přijímací zkoušky (viz odst. 3).

 10. Při vyhlášení přijímacího řízení může děkan podmínit otevření některých studijních programů nebo oborů, resp. specializací minimálním počtem studentů zapsaných ke studiu v těchto studijních programech nebo oborech, resp. specializacích.

 11. Děkan může zvýšit nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních programech nebo oborech, resp. specializacích stanovený v odst. 7, a to na základě limitů MŠMT pro počty financovaných studentů nebo s přihlédnutím k počtu uchazečů přihlášeným na jednotlivé studijní obory, resp. specializace.

 12. FSv nepřijímá přihlášky uchazečů, kteří byli vyloučeni ze studia na FSv na základě disciplinárního řízení podle čl. 2 Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT v Praze nebo v průběhu zahájeného disciplinárního řízení ukončili studium zanecháním studia nebo u nich došlo k podvodnému jednání v rámci předchozích přijímacích řízení na FSv.

 13. Uchazeči, u nichž dojde v průběhu přijímacího řízení k podvodnému jednání, nebudou ke studiu na FSv přijati. Zda došlo k podvodnému jednání, rozhoduje děkan.

 14. Vlastní průběh přijímacího řízení včetně termínů přijímacích zkoušek stanoví Směrnice děkana. Děkan fakulty může v souvislosti s koronavirovou krizí a nutnými hygienickými opatřeními posunout termíny konání pro ústní a písemné části přijímacích zkoušek na pozdější data tak, aby mohly být konány kontaktním způsobem.

 15. Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních oborech studijního programu Civil Engineering zařazených do evropského programu Erasmus+ jsou společné pro všechny partnerské instituce a jsou zveřejněny na internetových stránkách:
  www.msc-sahc.org/ - pro studijní obor Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions;
  steel.fsv.cvut.cz/suscos/index.htm - pro studijní obor Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events.

 16. Tyto podmínky byly schváleny Akademickým senátem FSv dne 21. 10. 2020.

 

Praha 21. 10. 2020

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan