Směrnice děkana č. 3/2020Praha 2. listopadu 2020
 Č.j. 3SD/921/2020

SMĚRNICE DĚKANA č. 3/2020,

o vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/2022

 

K provedení Opatření děkana č. 16/2020 - Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/22 (dále jen "Podmínky pro přijetí ke studiu") vydávám podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze tuto směrnici:

 

Článek 1
Předmět úpravy

 

Děkan fakulty vyhlašuje přijímací řízení do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze (dále jen "FSv") pro akademický rok 2021/2022.

 

Článek 2
Přehled bakalářských studijních programů

 

 1. Děkan fakulty vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2020/21 do níže uvedených bakalářských studijních programů.

  Název programu:Stavební inženýrství
  Standardní doba studia:4 roky
  Forma studia:prezenční
  Profil studijního programuakademicky zaměřený
  od 3. ročníku jsou studenti zařazeni do studijních specializací na základě své volby a kapacitních možností jednotlivých specializací.
  Volbu specializace provádějí studenti ve 2. ročníku studia.
   
  Název programu:Management a ekonomika ve stavebnictví
  Standardní doba studia:4 roky
  Forma studia:prezenční
  Profil studijního programuakademicky zaměřený
   
  Název programu:Geodézie a kartografie
  Standardní doba studia:3 roky
  Forma studia:prezenční
  Profil studijního programuakademicky zaměřený
   
  Název programu:Architektura a stavitelství
  Standardní doba studia:4 roky
  Forma studia:prezenční
  Profil studijního programuakademicky zaměřený
   
  Název programu:Stavitelství
  Standardní doba studia:4 roky
  Forma studia:prezenční
  Profil studijního programuprofesně zaměřený
   
  Název programu:Civil Engineering
  Vyučovací jazyk:anglický
  Standardní doba studia:4 roky
  Forma studia:prezenční
  Profil studijního programuakademicky zaměřený
  Studium v tomto oboru je zpoplatněno částkou Kč 55 000,- za semestr v souladu s § 58 odst. 5 zákona č.111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) a přílohou č. 5 Statutu ČVUT Poplatky spojené se studiem.

 

Článek 3
Důležité termíny

 

 1. Přehled důležitých termínů

  Termín pro podání přihlášek1. 1. - 31. 3. 2021
  Termín pro uhrazení poplatku spojeného s přijímacím řízením31. 3. 2021
  Termín pro zaslání potvrzených známek z předmětu Matematika na SŠ – platí pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky (čl. 5 odst. 1 b) 30. 4. 2021
  Termín pro zaslání osvědčení o vykonání zkoušky Matematika rozšířená (s úspěšností 66 až 100 %) – platí pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky (čl. 5 odst. 3) 4. 6. 2021
  Termín přijímací zkoušky8. - 10. 6. 2021
  Náhradní termín přijímací zkoušky15. 6. 2021
  Termín pro předání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení v případě složení maturitní zkoušky v ČR či SR.
  Bez předání tohoto dokladu není uchazeč přijat do studia.
  Bude-li uchazeč skládat maturitní zkoušku v září, informuje fakultu a obdrží náhradní termín doručení.
  15. 6. 2021
  nebo dříve, např. společně s přihláškou
  Termín pro předání úředně ověřené kopie potvrzení o uznání rovnocennosti nebo nostrifikaci zahraničního maturitního vysvědčení a certifikátu z českého jazyka (resp. anglického jazyka) úrovně B2
  Bez předání těchto dokladů není uchazeč přijat do studia.
  6. 9. 2021
  Řádný termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia31. 8. - 2. 9. 2021
  Náhradní termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia9. 9. 2021
  Zahájení výuky akademického roku 2021/2220. 9. 2021

   

 2. Děkan fakulty může v souvislosti z důvodu vyhlášených hygienických opatření proti šíření nákazy koronavirem, zejména v případě omezené osobní přítomnost uchazečů u přijímacích zkoušek, upravit vyhlášené termíny související s přijímacím řízením, a to následujícím způsobem:

  Termín pro zaslání osvědčení o vykonání zkoušky Matematika rozšířená (s úspěšností 66 až 100 % pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky) zrušuje se
  Termín přijímací zkoušky z matematikyzrušuje se
  Termín přijímací zkoušky z architektury stanoví děkan dle aktuální situace,
  proběhne bez osobní účasti uchazečů
  Náhradní termín přijímací zkouškyzrušuje se
  Termín pro digitální zaslání výtvarných prací, prohlášení o autorství a dokumentů dokládající zájem o architekturu
  v digitální podobě e-mailem na adresu uchazec@fsv.cvut.cz
  Předmět e-mailu: Architektura Bc
  Obsah e-mailu:
          - Jméno a příjmení
          - Kód přihlášky
  Příloha e-mailu:
          - 1x souborné pdf obsahující 1 motivační práci, minimálně 3 výtvarné práce,
          prohlášení o autorství a další dokumenty dokládající zájem o architekturu,
          maximální velikost přílohy 30 MB.
  stanoví děkan dle aktuální situace
  Termín pro předání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení v případě složení maturitní zkoušky v ČR či SR.
  Bez předání tohoto dokladu není uchazeč přijat do studia.
  Bude-li uchazeč skládat maturitní zkoušku v září, informuje fakultu a obdrží náhradní termín doručení.
  stanoví děkan dle aktuální situace
  nebo dříve, např. společně s přihláškou

   

 3. Předává-li uchazeč dokumenty poštou, je za datum předání považováno datum poštovního razítka.
 4. Uchazeč se podle svých časových možností dostaví buď na řádný nebo náhradní uvedený termín zápisu (viz výše). Využití náhradního termínu uchazeč fakultě neoznamuje, o náhradní termín zápisu není třeba žádat.
 5. Podrobné informace k průběhu zápisu budou uvedeny v pozvánce k zápisu zasílané společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu a také na stránkách elektronické přihlášky (www.prihlaska.cvut.cz) pod kódem přihlášky.

 

Článek 4
Postup uchazeče při podávání přihlášky

 

 1. Uchazeč může podat více přihlášek – pro každý vybraný studijní program samostatnou přihlášku, počet přihlášek není omezen.
 2. Poplatek Kč 850,- je nutné uhradit za každou podanou přihlášku.
 3. Postup při podání přihlášky:
  1. Vyplnit elektronickou přihlášku ČVUT na adrese www.prihlaska.cvut.cz (databáze otevřena od 1.1.2021 do 31.3.2021).
   Kromě případů uvedených v článku 5 odst. 1 b) – tj. v případě prominutí přijímací zkoušky z matematiky na základě známek z předmětu Matematika ze střední školy – není třeba vytištěnou přihlášku zasílat na fakultu.
  2. Uhradit do 31. 3. 2021 poplatek spojený s přijímacím řízením ve výši Kč 850,-. Postup viz níže.
 4. Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení, jsou-li splněny v předepsaném termínu předchozí body 1. a 2.
 5. Postup při úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
  Poplatek ve výši Kč 850,- uhraďte jedním z těchto způsobů:
  - on-line platba platební kartou při vyplňování přihlášky (fakultou preferováno)
  - bankovním převodem
  - složení hotovosti v kterékoli pobočce Komerční banky
  - platba složenkou na poště

  Bankovní údaje pro úhradu poplatku:

  KB Praha 6, č. účtu:19-5504610227/0100
  variabilní symbol:77777
  konstantní symbol:0308 - bezhotovostní platba - doklad o zaplacení není nutno k přihlášce přikládat
                        nebo 0379 - hotovostní platba - údaje pro platbu složenkou typu A - doklad o zaplacení nutno přiložit k přihlášce
  specifický symbol:kód přihlášky

  Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:

  IBAN:CZ7601000000195504610227
  SWIFT kód:KOMBCZPPXXX

  Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské rep.): Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.
  Uhrazený poplatek se v žádném případě nevrací.
  Nepravdivě vyplněné přihlášky budou z přijímacího řízení vyřazeny.

 

Článek 5
Postup uchazeče při prominutí přijímací zkoušky z matematiky

 

 1. Prominutí přijímací zkoušky z matematiky na základě známek z předmětu Matematika ze střední školy (viz odst. 6 Podmínek pro přijetí ke studiu)
  1. vyplnit při podávání přihlášky v poli "Studijní výsledky" příslušné známky z předmětu Matematika ze střední školy (dále jen SŠ)
  2. doložit fakultě tyto známky jedním z těchto způsobů:
   • výtisk přihlášky z databáze s vyplněnými známkami ze SŠ, vyplněné známky střední škola na výtisku potvrdí razítkem a podpisem,
   • úředně ověřená kopie vysvědčení s příslušnými známkami z předmětu Matematika,
   • katalogový výpis známek s datem narození studenta potvrzený střední školou
  3. Informace k vyplnění známek z předmětu Matematika ze SŠ v přihlášce v případě nároku na prominutí přijímací zkoušky z matematiky:
   • uchazeč uvádí všechny obdržené známky z předmětu Matematika za 2. pololetí posledních čtyř ročníků střední školy;
   • uchazeč, který maturuje ve školním roce 2020/2021, uvede místo známky z matematiky za 2. pololetí posledního ročníku známku za 1. pololetí posledního ročníku;
   • známky se týkají pouze povinného předmětu Matematika, nikoli např. matematických seminářů;
   • uchazeči, který nevykonal maturitní zkoušku v České republice dle zákona č. 561/2004 (školský zákon) nebo Slovenské republice podle zákona č. 245/2008 (školský zákon) není zkouška z matematiky promíjena. V tomto případě uchazeč údaje o prospěchu na střední škole v přihlášce nevyplňuje ani nedokládá.
 2. Prominutí přijímací zkoušky z matematiky na základě maturitní zkoušky z matematiky – s úspěšností 85 až 100% ve společné nebo s prospěchem "výborně" v profilové části maturity:
  Uchazeč v přihlášce nárok nevyplňuje, pouze zašle v příslušném termínu na fakultu ověřenou kopii příslušného osvědčení obsahující klasifikaci maturitní zkoušky z matematiky.
 3. Prominutí přijímací zkoušky z matematiky na základě maturitní zkoušky Matematika rozšířená s úspěšností 66 až 100%:
  Uchazeč v přihlášce nárok nevyplňuje, pouze zašle v příslušném termínu na fakultu ověřenou kopii příslušného osvědčení obsahující úspěšnost zkoušky Matematika rozšířená.
 4. Prominutí přijímací zkoušky na základě národních srovnávacích testů z matematiky složených mimo území ČR – platí pouze pro uchazeče-cizince s trvalým bydlištěm mimo ČR:
  Uchazeč v přihlášce nárok nevyplňuje, zašle v termínu shodném s termínem pro dodání dokladu o vykonání maturitní zkoušky na fakultu ověřenou kopii certifikát o vykonání národního srovnávacího testu z matematiky a dokladu o trvalém bydlišti mimo ČR.

 

Článek 6
Dokumenty zasílané na fakultu v rámci přijímacího řízení

 

 1. Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, byla-li maturita absolvována v České republice dle zákona č. 561/2004 (školský zákon) nebo Slovenské republice podle zákona č. 245/2008 (školský zákon).
 2. Potvrzení o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pouze v případě platby složenkou.
 3. Dále případně:
  1. V případě zájmu o prominutí přijímací zkoušky jeden z těchto dokumentů dokládající nárok na prominutí:
   • výtisk přihlášky z databáze s vyplněnými známkami ze SŠ, vyplněné známky střední škola na výtisku potvrdí razítkem a podpisem,
   • úředně ověřená kopie vysvědčení s příslušnými známkami z předmětu Matematika
   • katalogový výpis známek potvrzený střední školou
  2. V případě absolvování střední školy mimo ČR (kromě Slovenské republiky) a dále při absolvování střední školy v České republice a tato škola není uvedena v Rejstříku škol MŠMT: Úředně ověřená kopie osvědčení o uznání rovnocennosti nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (tj. nostrifikace).
  3. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z českého nebo slovenského jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1e) - týká se cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) ucházejících se o studium v českém jazyce:
   • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka,
   • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na Katedře jazyků FSv nebo na Katedře jazyků ostatních fakult/součástí ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.
  4. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z anglického jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1f) - týká se uchazečů o studium v anglickém jazyce (program Civil Engineering):
   • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka,
   • doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky"
  5. Úředně ověřenou kopii dokladu o trvalém bydlišti mimo ČR, pokud bude uchazeč využívat prominutí přijímací zkoušky na základě národních srovnávacích testů z matematiky a certifikát o vykonání národního srovnávacího testu z matematiky s výsledky testu.
 4. Přiložení potvrzení lékaře k přihlášce FSv nevyžaduje.

 

Článek 7
Průběh přijímacího řízení

 

 1. Přijímací zkoušku tvoři písemný test z matematiky. Uchazeči o program Architektura a stavitelství dále absolvují ústní část přijímací zkoušky – pohovor z architektury.
 2. Uchazeči přihlášení do studijních programů Stavební inženýrství, Management a ekonomika ve stavebnictví, Geodézie a kartografie, Stavitelství, Civil Engineering, jimž byla prominuta přijímací zkouška dle odst. 6, 7 Podmínek pro přijetí ke studiu, budou vyrozuměni o prominutí přijímací zkoušky v databázi www.prihlaska.cvut.cz nejpozději 30.4.2021. Písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží tito uchazeči po zaslání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení.
 3. Uchazeči přihlášení do studijního programu Architektura a stavitelství, jimž byla prominuta přijímací zkouška z matematiky dle odst. 6 Podmínek pro přijetí ke studiu, budou vyrozuměni o prominutí přijímací zkoušky z matematiky v databázi www.prihlaska.cvut.cz nejpozději 30.4.2021 a zároveň budou pozváni k ústní části přijímací zkoušky z architektury doporučeným dopisem nejpozději tři týdny před konáním zkoušky.
 4. Uchazeči, jimž nebyla prominuta písemná přijímací zkouška z matematiky, budou pozváni k přijímací zkoušce doporučeným dopisem nejpozději tři týdny před konáním zkoušky. Podal-li uchazeč na fakultu více přihlášek do studijních programů vyučovaných v českém jazyce, obdrží pouze jednu pozvánku, absolvuje pouze jeden přijímací test z matematiky. Výsledek testu je poté platný pro všechny přihlášky podané uchazečem. V případě, že podal uchazeč přihlášku do studijních programů vyučovaných v českém jazyce a zároveň další přihlášku do programu vyučovaného v anglickém jazyce, koná 2 písemné přijímací zkoušky z matematiky, a to v českém i anglickém jazyce.
 5. Nemůže-li se uchazeč dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu, na který byl pozván, může požádat o náhradní termín přijímací zkoušky, důvod nepřítomnosti není třeba uvádět. Tato žádost se podává e-mailem na adresu uchazec@fsv.cvut.cz a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky v řádném termínu.
 6. Písemná přijímací zkouška z matematiky obsahuje test z matematiky ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném v publikaci "Matematika, přijímací zkoušky na ČVUT", Nakladatelství ČVUT, Praha 2007. Publikaci lze zakoupit v prodejně technické literatury ČVUT v Národní technické knihovně, Technická 6, Praha 6, k dispozici je též elektronická varianta testů a nabídka přípravných kurzů pro přijímací zkoušku – viz webová stránka katedry matematiky.
 7. Způsob hodnocení ústní zkoušky z architektury:
          - grafické práce vytvořené výhradně uchazečem: max. 3 body za každou práci, tj. max. 9 bodů;
          - motivační práce vytvořená výhradně uchazečem pro toto přijímací řízení: max. 5 bodů;
          - pohovor: max. 6 bodů;
  Za základní splnění požadavků uvedených v Podmínkách pro přijetí ke studiu uchazeč obdrží vždy 1 bod za každou předloženou výtvarnou práci (maximálně lze takto získat 4 body), další body  rozsahu do výše uvedené maximální hodnoty udělí přijímací komise podle úrovně prací a prokázaného zájmu o architekturu, celkový maximální počet získaných bodů je 20.
 8. Požaduje-li uchazeč úpravu přijímacího řízení, resp. studia v důsledku nějakého zdravotního hendikepu, je nutné kontaktovat Středisko ELSA pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT, tel.: 224 358  463, e-mail: stredisko@elsa.cvut.cz, nejpozději do 31. 3. 2021.
 9. V případě, že děkan aplikuje v souvislosti z důvodu vyhlášených hygienických opatření proti šíření nákazy koronavirem, zejména v případě omezené osobní přítomnost uchazečů u přijímacích zkoušek, přílohu č. 1 Podmínek pro přijetí ke studiu, bude průběh přijímacího řízení upraven následovně:
  1. Uchazečům, jimž byla prominuta přijímací zkouška z matematiky na základě Přílohy 1 Podmínek pro přijetí ke studiu, budou vyrozuměni o prominutí přijímací zkoušky z matematiky v databázi www.prihlaska.cvut.cz do data, které stanoví děkan.
  2. Uchazeči o program Architektura a stavitelství absolvují grafickou část přijímací zkoušky bez osobní účasti – předloží výtvarné práce a dokumenty dokládající zájem o studium architektury v digitální podobě, prohlášení uchazeče o vlastním autorství předložených výtvarných prací a pravdivosti uvedených údajů, a to v jediném souboru formátu PDF o velikosti maximálně 30 MB, který bude zaslán na adresu uchazec@fsv.cvut.cz nejpozději do data stanového děkanem.
   Práce budou posouzeny komisí jmenovanou děkanem fakulty bez osobní účasti uchazeče o studium.
  3. Způsob hodnocení dokumentů zaslaných pro zkoušku z architektury:
           - grafické práce vytvořené výhradně uchazečem: max. 3 body za každou práci, tj. max. 9 bodů;
           - motivační práce vytvořená výhradně uchazečem pro toto přijímací řízení: max. 5 bodů;
           - dokumenty dokládající zájem o architekturu: max. 6 bodů;
   Za základní splnění požadavků uvedených v Podmínkách pro přijetí ke studiu uchazeč obdrží vždy 1 bod za každou předloženou výtvarnou práci (maximálně lze takto získat 4 body), další body v rozsahu do výše uvedené maximální hodnoty udělí přijímací komise podle úrovně prací a prokázaného zájmu o studium architektury, celkový maximální počet získaných bodů je 20.

 

Článek 8
Výsledky přijímacích zkoušek

 

 1. S výsledkem přijímací zkoušky bude každý uchazeč seznámen v den konání zkoušky. Bodové hodnocení testů z matematiky bude uchazečům k dispozici v den absolvování testu nejpozději ve 14.00 hod. na dveřích místnosti, ve které uchazeč test absolvoval, a následně druhý den po konání přijímací zkoušky v databázi www.prihlaska.cvut.cz. Bodové hodnocení ústního pohovoru z architektury sdělí komise uchazečům ihned po vykonání pohovoru.
 2. V den konání přijímací zkoušky mohou uchazeči nahlédnout do hodnocení testu z matematiky.
 3. Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu vystaví fakulta uchazečům, kteří doručili všechny předepsané přílohy přihlášky, písemně nejpozději do 30 dnů od data zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nepřevezme-li uchazeč zaslané rozhodnutí, bude toto rozhodnutí zveřejněno na úřední desce, osmý den po datu zveřejnění je považován za den doručení rozhodnutí. Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání proti tomuto rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Článek 9
Účinnost

 

 1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan