Směrnice děkana č. 4/2020Praha 2. listopadu 2020
 Č.j. 4SD/921/2020

SMĚRNICE DĚKANA č. 4/2020,

o vyhlášení přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/2022

 

K provedení Opatření děkana č. 17/2020 - Podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/22 (dále jen "Podmínky pro přijetí ke studiu") vydávám podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze tuto směrnici:

 

Článek 1
Předmět úpravy

 

Děkan fakulty vyhlašuje přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze (dále jen "FSv ČVUT") pro akademický rok 2021/2022.

 

Článek 2
Přehled magisterských studijních programů a oborů, resp. specializací navazujících na bakalářské studijní programy

 1. Děkan fakulty vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2021/22 do níže uvedených navazujících magisterských studijních programů a oborů, resp. specializací:

   

  Název programu:Stavební inženýrství
  Standardní doba studia:1,5 roku
  Forma studia:prezenční
  Studijní obory:Konstrukce pozemních staveb
   Konstrukce a dopravní stavby
   Materiálové inženýrství - obor se otevírá při minimálním počtu 10 zapsaných uchazečů *)
   Vodní hospodářství a vodní stavby
   Inženýrství životního prostředí
   Projektový management a inženýring
   Stavební management
   Příprava, realizace a provoz staveb
   
  Název programu:Integrální bezpečnost staveb
  Standardní doba studia:1,5 roku
  Forma studia:prezenční
  Profil studijního programuakademicky zaměřený
   
  Název programu:Geodézie a kartografie
  Standardní doba studia:2 roky
  Forma studia:prezenční
  Profil studijního programuakademicky zaměřený
  Studijní specializace:Inženýrská geodézie
   Geomatika
   
  Název programu:Architektura a stavitelství
  Standardní doba studia:2 roky
  Forma studia:prezenční
  Profil studijního programuakademicky zaměřený
   
  Název programu:Budovy a prostředí
  Standardní doba studia:1,5 roku
  Forma studia:prezenční
  Studijní obor:Budovy a prostředí
   
  Název programu:Inteligentní budovy
  Standardní doba studia:2 roky
  Forma studia:prezenční
  Profil studijního programuakademicky zaměřený
   
  Název programu:Civil Engineering
  Vyučovací jazyk:angličtina
  Standardní doba studia:1,5 roku
  Forma studia:prezenční
  Studijní obory:Building Structures
   
  Název programu:Water and Environmental Engineering
  Vyučovací jazyk:angličtina
  Standardní doba studia:2 roky
  Forma studia:prezenční
  Profil studijního programuakademicky zaměřený
  Studium v programech vyučovaných v angličtině je zpoplatněno částkou Kč 66 000,- za semestr v souladu s §58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) a přílohou č. 5 Statutu ČVUT Poplatky spojené se studiem.

   

  *) V případě, že nebude obor Materiálové inženýrství otevřen z důvodu nenaplnění minimálního počtu zapsaných uchazečů, získají všichni uchazeči přijatí do tohoto oboru možnost být přijati a zapsáni v souladu s čl. 7 "Podmínek pro přijetí ke studiu" do studia jednoho z těchto oborů: Konstrukce pozemních staveb, Konstrukce a dopravní stavby, Building Structures.

 

Článek 3
Důležité termíny

 

 1. Termíny v rámci přijímacího řízení jsou vyhlášeny následovně:

   Termín pro přijímání přihlášek
   společně s předepsanými přílohami, má-li je uchazeč v době podání přihlášky k dispozici
   1. 1. – 31. 3. 2021
   Termín pro zaslání příloh A), B) 31. 3. 2021
   Termín pro uhrazení poplatku spojeného s přijímacím řízením 31. 3. 2021
   Termín přijímací zkoušky 17. – 21. 5. 2021
   Termín pro zaslání příloh C) – J) 2. 7. 2021
   Zápis do prvního ročníku mgr studia – řádný termín 7. 9. 2021
   Zápis do prvního ročníku mgr studia – náhradní termín 10. 9. 2021
   Zahájení výuky akademického roku 2021/22 20. 9. 2021

 2. Děkan fakulty může v souvislosti s koronavirovou krizí a nutnými hygienickými opatřeními posunout termíny konání pro ústní a písemné části přijímacích zkoušek na pozdější data tak, aby mohly být konány kontaktním způsobem.

 

Článek 4
Volba studijního programu a oboru, resp. specializace

 

 1. Uchazeči jsou v magisterském navazujícím studiu FSv ČVUT přijímání do studijních programů, pokud jsou dále děleny, tak do jejich oborů, resp. specializací.
 2. Uchazeč může podat více přihlášek – pro každý vybraný studijní program, resp. obor, resp. specializaci samostatnou přihlášku, počet přihlášek není omezen. Poplatek Kč 850,- je nutné uhradit za každou podanou přihlášku.
 3. Preferenční pořadí přihlášek na různé studijní programy, resp. obory, resp. specializace:
  • V případě podání více přihlášek uvede uchazeč v databázi preferenční pořadí přihlášek.
  • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na příslušný studijní program, resp. obor, resp. specializaci v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu (tj. s ohledem na výsledek přijímací zkoušky a kapacity oborů, resp. specializací) obdrží uchazeč ke každé podané přihlášce.
  • V případě vkládání druhé a dalších přihlášek do databáze je možné editovat preferenční pořadí u všech dosud vložených přihlášek.

 

Článek 5
Rámcový obsah přijímací zkoušky

 

 1. Rámcový obsah přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy, resp. obory, resp. specializace je uveden v příloze této směrnice.
 2. Uchazeč koná přijímací zkoušku do každého studijního programu, resp. oboru, resp. specializace, na který podal přihlášku.
 3. Požaduje-li uchazeč úpravu přijímacího řízení v důsledku zdravotního handicapu, je nutné kontaktovat Středisko ELSA pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT, tel.: 224 358 463, e-mail: stredisko@elsa.cvut.cz, nejpozději do 31.3.2021.

 

Článek 6
Postup při podávání přihlášky

 

 1. Vyplnit elektronickou přihlášku ČVUT na adrese www.prihlaska.cvut.cz (databáze otevřena od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021).
 2. Uhradit do 31. 3. 2021 poplatek spojený s přijímacím řízením ve výši Kč 850,-. Postup viz níže.
 3. Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení, jsou-li splněny v předepsaném termínu předchozí body 1. a 2.
 4. Postup při úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením?BR: Poplatek ve výši Kč 850,- uhraďte jedním z těchto způsobů:
  - on-line platba platební kartou při vyplňování přihlášky (fakultou preferováno)
  - bankovním převodem
  - složení hotovosti v kterékoli pobočce Komerční banky
  - platba složenkou na poště

  Bankovní údaje pro úhradu poplatku:

  KB Praha 6, č. účtu:19-5504610227/0100
  variabilní symbol: 77777
  konstantní symbol:0308 - bezhotovostní platba - doklad o zaplacení není nutno k přihlášce přikládat
                        nebo 0379 - hotovostní platba, údaje pro platbu složenkou typu A - doklad o zaplacení nutno přiložit k přihlášce
  specifický symbol: kód přihlášky

  Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:

  IBAN:CZ7601000000195504610227
  SWIFT kód:KOMBCZPPXXX

  Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské resp.): Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.
  Uhrazený poplatek se v žádném případě nevrací.
  Nepravdivě vyplněné přihlášky budou z přijímacího řízení vyřazeny.

 

Článek 7
Přílohy přihlášky

 

 1. Všechny přílohy přihlášky musí být vyhotoveny příslušnou vysokou školou formou originálního potvrzení nebo formou úředně ověřené kopie. Přílohy D-F mohou být nahrazeny dodatkem k diplomu – obsahuje-li dodatek všechny údaje uvedené v přílohách D-F.

  1. Aktuální potvrzení o studiu bakalářského studijního programu včetně názvu programu a oboru
   (přílohu nutno zaslat společně s přihláškou),
  2. Aktuální výpis absolvovaných předmětů bakalářského studijního programu
   (přílohu nutno zaslat společně s přihláškou),
  3. Potvrzení o úspěšném ukončení bakalářského studia, příp. úředně ověřená kopie bc. diplomu,
  4. Výpis všech absolvovaných předmětů bakalářského studia včetně počtu kreditů a klasifikace u jednotlivých předmětů,
  5. Potvrzení příslušné vysoké školy o váženém studijním průměru ze všech předmětů absolvovaných v bakalářském studiu vypočteném podle vzorce uvedeného v čl. 12 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.
   Ve výpočtu studijního průměru jsou váhou kredity jednotlivých předmětů. Nepoužívá-li jiná vysoká škola kreditový systém, je váha předmětu dána počtem týdenních hodin předmětu.
  6. Potvrzení o známce z obhajoby bakalářské práce,
  7. Úředně ověřená kopie potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikace bakalářského diplomu v případě, že uchazeč absolvoval bakalářské studium na zahraniční škole (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky).
  8. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z českého nebo slovenského jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1f) - týká se cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) ucházejících se o studium v českém jazyce:
   • doklad o absolvování bakalářského studijního programu vyučovaného v českém nebo slovenském jazyce,
   • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na Katedře jazyků FSv ČVUT nebo na kterékoli fakultě/součásti ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy,
   • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka.
  9. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z anglického jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst.  1f) - týká se uchazečů o studium v anglickém jazyce (program Civil Engineering):
   • doklad o absolvování bakalářského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce,
   • doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky",
   • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka.

 2. Přílohy A) – I) nepřikládají k přihlášce uchazeči, kteří studují bakalářské studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, či toto bakalářské studium již absolvovali.

 

Článek 8
Výsledky přijímacího řízení

 

 1. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách fakulty nejpozději dne 14. 8. 2021 společně s informacemi o zápisech do magisterského studia, pokud děkan v souvislosti s koronavirovou krizí a nutnými hygienickými opatřeními nerozhodne o změně termínů.
 2. Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bude zasláno uchazečům písemně, nejpozději do 30 dnů od data zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
 3. Nepřevezme-li uchazeč zaslané rozhodnutí, bude toto rozhodnutí zveřejněno na úřední desce fakulty, osmý den po datu zveřejnění je považován za den doručení rozhodnutí.
 4. Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání proti tomuto rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Článek 9
Účinnost

 

 1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan