Experimentální analýza a diagnostika K

Kód předmětu: 132EADK
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 1+2

Anotace(semestr )
Experimenty zaměřené na sledování velikosti klimatických zatížení stavebních konstrukcí (zatížení větrem, sněhem, teplotou), diagnostika stavebních konstrukcí, zkoušky prováděné na fyzikálních modelech stavebních konstrukcí (zákony modelové podobnosti, simulace zemětřesení na vibračních stolech, simulace účinků větru ve větrných tunelech, statické zatěžovací zkoušky na fyzikálních modelech), monitorování stavebních konstrukcí, statické zatěžovací zkoušky (pozemní stavby, průmyslové stavby, mostní objekty), dynamické zatěžovací zkoušky a dynamické informativní zkoušky (pozemní stavby, průmyslové stavby, mostní objekty, lávky pro chodce, účinky technické seizmicity, hodnocení nepříznivých účinků kmitání na lidský organizmus, posuzování vlivu kmitání stavby na instalovaná technologická zařízení).
Obsah 
1.  Úvod, experimenty zaměřené na sledování klimatických zatížení stavebních konstrukcí (zatížení větrem, sněhem, teplotou), diagnostika stavebních konstrukcí.
2.  Zkoušky prováděné na fyzikálních modelech stavebních konstrukcí (zákony modelové podobnosti, simulace zemětřesení na vibračních stolech, simulace účinků větru ve větrných tunelech, statické zatěžovací zkoušky na fyzikálních modelech).
3.  Monitorování stavebních konstrukcí, statické zatěžovací zkoušky – obecné zásady.
4.  Statické zatěžovací zkoušky – obecné informace, statické zatěžovací zkoušky na pozemních, průmyslových a inženýrských stavbách.
5.  Statické zatěžovací zkoušky na mostních objektech, dynamické zkoušky – úvod, způsoby vyhodnocení a zpracování naměřených dat (výkmit, rozkmit, dynamický součinitel, efektivní hodnota vibrací, hladina vibrací, metoda stékajícího deště, FFT - rychlá Fourierova transformace).
6.  Dynamické zkoušky zaměřené na stanovení charakteristik vlastního kmitání (dynamické zkoušky informativní, experimentální modální analýza) – používaná dynamická zatížení, typické uspořádaní experimentu, způsob vyhodnocení výsledků.
7.  Dynamické zkoušky zaměřené na stanovení charakteristik vynuceného kmitání (dynamické zatěžovací zkoušky) – používaná dynamická zatížení, uspořádání experimentu, způsob vyhodnocení výsledků, účinky technické seizmicity, hodnocení nepříznivých účinků kmitání na lidský organizmus, posuzování vlivu kmitání stavby na instalovaná technologická zařízení.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Pirner, M. - Fischer, O. Zatížení staveb větrem. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2003, ISBN 80-86769-10-0
[2]  Pirner, M. - Fischer, O. Dynamika ve stavební praxi. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2010, ISBN 978-80-87438-18-3
Doporučená literatura:
[3]  Lunga, R. – Solař, J. Kostelní věže a zvonice. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-247-1236-9
[4]  ČSN 73 2030 Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. ÚNMZ, 2019,
[5]  ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostních objektů. ÚNMZ, 2019.
[6]  ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí. ÚNMZ, 2019.
[7]  ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. ÚNMZ, 2019.
Studijní pomůcky:
[8]  Studijní materiály na stránkách katedry: https://mech.fsv.cvut.cz/student/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, 2. semestr (NK20160200), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, 2. semestr (NK20160200), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, společná část, 2. semestr (NK20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, společná část, 2. semestr (NK20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )