Geomechanika 1

Kód předmětu: 135GM01
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/

Anotace(semestr B231)
Předmět je zaměřen na pochopení základních geologických zákonitostí a principů ve vztahu k architektuře, stavitelství a územnímu plánování. Důraz je dbán na vysvětlení vlivu geologických procesů, a to endogenních i exogenních, na horninové prostředí, a jak geologická situace ovlivňuje navrhování konstrukcí a jejich interakci s horninovým prostředím. Zároveň je věnována pozornost technickým vlastnostem hornin s ohledem na jejich využití v praxi. Součástí předmětu je také stručný úvod do regionální geologie ČR.
Obsah 
V úvodní části jsou studenti seznámeni s úlohou geologie ve stavební praxi. Pozornost je dále věnována stavbě Země a globální tektonice, litosféře, dělení hornin a jejich koloběhu v přírodě. Jsou vysvětleny základní principy magmatismu, na který navazuje systém magmatických hornin. Dále jsou probírány sedimentární horniny a jejich systém, metamorfismus a systém metamorfovaných hornin. Studenti se seznámí mj. se základními principy a významem strukturní geologie vznikem a významem tektonických poruch, jejich měření a zobrazování. Jsou vysvětleny příčiny vzniku zemětřesení, jejich následků s ohledem na jejich rozšíření v ČR a ve světě. Dalším důležitým aspektem, kterému je věnována pozornost je činnost povrchových vod a problematika vody podzemní, včetně jejího chemismu a vlivu na stavební konstrukce. Z hlediska působení exogenních procesů je dále věnována pozornost problematice zvětrávání hornin a jeho praktického významu, vzniku půd a jejich druhům. Jsou představeny příčiny a důsledky vzniku krasových jevů, vliv geologické činnosti ledovců a větru. S ohledem na stavební praxi jsou rovněž řešeny svahové pohyby, příčiny jejich vzniku, jejich klasifikace a rozšíření v ČR. Jsou uvedeny způsoby sanace, včetně praktických příkladů. Studenti se rovněž seznámí s geologickými mapami, sondováním a monitoringem. V neposlední řadě je pozornost věnována inženýrské regionální geologii a spodní a svrchní stavbě Českého masivu. Předmět je ukončen zápočtovým testem.
Literatura 
[1]  Schütznerová V., Schröfel J.: Geologie, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994, ISBN 80-01-00218-7
[2]  Chamra S., Schröfel J., Tylš V.: Základy petrografie a regionální geologie ČR, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2009, ISBN 80-01-03138-1
[3]  Šajgalík J., Čabalová D., Schütznerová V., Šamalíková M., Zeman O.: Geológia. ALFA,SNTL, Bratislava, Praha, 1986,
[4]  Jakeš P.: Planeta Země. Mladá fronta, Praha, 1984,
[5]  Luhr J.F: Země. Knižní klub, Praha, 2004, ISBN 80-242-1225-0
[6]  :http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/ge10/ge10.htm
[7]  :http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=1829
[8]  :http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=1983
Návaznosti 
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 135GM2I
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 135GM2R
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 2. semestr (BI20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr (BJ20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2019), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 2. semestr (BI20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE20200P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (BE2020010P), dop. semestr 1 (tento studijnÍ plán platí pouze pro přestup z programu Stavební inženýrství v roce 2022 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2021), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (BE20210100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (BE20210100), dop. semestr 1 (platí pro nástup v akademickém roce 2021 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (BE20210100), dop. semestr 1 (platí pro nástup v akademickém roce 2022 (přechod na nový studijní plán) )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (BE20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 2. semestr (BI20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr (BJ20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb (BL201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 2. semestr (BI20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr (BJ20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr (BJ20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 2. semestr (BI20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr (BJ20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 2. semestr (BR20190002), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 2. semestr (BR20190002), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 2. semestr (BI20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr (BJ20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 2. semestr (BI20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr (BJ20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )