Geomechanika 1

Kód předmětu: 135GM01
Garant předmětu: Mgr. Kateřina Kovářová, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/

Anotace(semestr B232)
Předmět je zaměřen na pochopení základních geologických zákonitostí a principů ve vztahu k architektuře, stavitelství a územnímu plánování. Důraz je dbán na vysvětlení vlivu geologických procesů, a to endogenních i exogenních, na horninové prostředí, a jak geologická situace ovlivňuje navrhování konstrukcí a jejich interakci s horninovým prostředím. Zároveň je věnována pozornost technickým vlastnostem hornin s ohledem na jejich využití v praxi. Součástí předmětu je také stručný úvod do regionální geologie ČR.
Obsah 
V úvodní části jsou studenti seznámeni s úlohou geologie ve stavební praxi. Pozornost je dále věnována stavbě Země a globální tektonice, litosféře, dělení hornin a jejich koloběhu v přírodě. Jsou vysvětleny základní principy magmatismu, na který navazuje systém magmatických hornin. Dále jsou probírány sedimentární horniny a jejich systém, metamorfismus a systém metamorfovaných hornin. Studenti se seznámí mj. se základními principy a významem strukturní geologie vznikem a významem tektonických poruch, jejich měření a zobrazování. Jsou vysvětleny příčiny vzniku zemětřesení, jejich následků s ohledem na jejich rozšíření v ČR a ve světě. Dalším důležitým aspektem, kterému je věnována pozornost je činnost povrchových vod a problematika vody podzemní, včetně jejího chemismu a vlivu na stavební konstrukce. Z hlediska působení exogenních procesů je dále věnována pozornost problematice zvětrávání hornin a jeho praktického významu, vzniku půd a jejich druhům. Jsou představeny příčiny a důsledky vzniku krasových jevů, vliv geologické činnosti ledovců a větru. S ohledem na stavební praxi jsou rovněž řešeny svahové pohyby, příčiny jejich vzniku, jejich klasifikace a rozšíření v ČR. Jsou uvedeny způsoby sanace, včetně praktických příkladů. Studenti se rovněž seznámí s geologickými mapami, sondováním a monitoringem. V neposlední řadě je pozornost věnována inženýrské regionální geologii a spodní a svrchní stavbě Českého masivu. Předmět je ukončen zápočtovým testem.

1. Úvod, úloha geologie ve stavební praxi. Stavba Země, teorie nové globální tektoniky. Litosféra, rozdělení hornin, koloběh hornin v přírodě.
2. Magmatismus, tvary magmatických těles.. Přehled vyvřelých a vulkanoklastických hornin.
3. Usazené horniny, systém sedimentů, mechanizmus sedimentace, diageneze. Vrstva, souvrství, konkordance, diskordance, facie. Metamorfizmus, systém metamorfovaných hornin.
4. Strukturní geologie, epirogenetické a orogenetické pohyby. Tektonické poruchy, praktický význam tektonických poruch, měření, vyhodnocování a zobrazování tektonických prvků.
5. Seismika, rozdělení, druhy zemětřesných vln a jejich registrace, intenzita zemětřesení, ohrožení. Rozšíření v ČR a ve světě.
6. Koloběh vody v přírodě, činnost povrchových vod ? eroze, transport, akumulace. Podzemní voda, rozdělení, prameny.
7. Agresivní vody, chemizmus podzemních vod, vliv na stavební konstrukce. Zvětrávání hornin, druhy, praktický význam.
8. Půdy, vznik půd, rozdělení, půdní typy. Krasové jevy, geologická činnost ledovců, geologická činnost větru.
9. Svahové pohyby, faktory, klasifikace, druhy, rozšíření v ČR.
10. Způsoby sanací svahových pohybů, praktické příklady. Geologická činnost člověka.
11. Geologické a inženýrskogeologické mapy. Sondování, monitoring.
12. Inženýrská regionální geologie, spodní a svrchní stavba.
13. Zápočtový test
Literatura 
[1]  Schütznerová V., Schröfel J.: Geologie, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994, ISBN 80-01-00218-7
[2]  Chamra S., Schröfel J., Tylš V.: Základy petrografie a regionální geologie ČR, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2009, ISBN 80-01-03138-1
[3]  Šajgalík J., Čabalová D., Schütznerová V., Šamalíková M., Zeman O.: Geológia. ALFA,SNTL, Bratislava, Praha, 1986,
[4]  Jakeš P.: Planeta Země. Mladá fronta, Praha, 1984,
[5]  Luhr J.F: Země. Knižní klub, Praha, 2004, ISBN 80-242-1225-0
[6]  :http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/ge10/ge10.htm
[7]  :http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=1829
[8]  :http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=1983
Návaznosti 
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 135GM2I
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 135GM2R
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 2. semestr (BI20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr (BJ20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2019), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 2. semestr (BI20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE20200P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (BE2020010P), dop. semestr 1 (tento studijnÍ plán platí pouze pro přestup z programu Stavební inženýrství v roce 2022 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (BE20210100), dop. semestr 1 (platí pro nástup v akademickém roce 2021 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (BE20210100), dop. semestr 1 (platí pro nástup v akademickém roce 2022 (přechod na nový studijní plán) )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (BE20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr (BJ20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb (BL201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 2. semestr (BI20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr (BJ20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr (BJ20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 2. semestr (BI20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr (BJ20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 2. semestr (BR20190002), dop. semestr 2 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 2. semestr (BR20190002), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 2. semestr (BI20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr (BJ20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 2. semestr (BI20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr (BJ20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )