Informační systém Katastru nemovitostí

Kód předmětu: 155INSK
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 1+2

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je studenty seznámit s Informačním systémem katastru nemovitostí (ISKN) a jeho vazbou na další informační systémy státní správy, zejména na systém Základních registrů, jak je definuje zákon č. 111/2009 Sb.
Obsah 
Úvod do katastru nemovitostí
Informační systém katastru nemovitostí (ISKN)
Základní registry České republiky
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
Územní identifikace v číslech
Aplikační vybavení (APV) ISKN
Technologické zázemí ČÚZK
Informační systém územní identifikace (ISÚI)
Veřejný dálkový přístup (VDP) a výměnný formát RÚIAN (VFR)
INSPIRE a poskytování dat formou služeb (WMS, WFS)
Výměnný formát KN
Nahlížení do KN a Dálkový přístup do KN
Uložení dat SPI a SGI v databázi Oracle
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.) - Komentář (ISBN 978-80-7478-703-4)
[2]  ÚZ č. 1114 Katastr nemovitostí (ISBN 978-80-7488-145-9)
[3]  Pro Oracle Spatial for Oracle Database 11g (ISBN: 9781590598993)
Studijní pomůcky:
[5]  ČÚZK, http://www.cuzk.cz
[6]  RÚIAN a VDP, http://www.ruian.cz, http://vdp.cuzk.cz
[7]  INSPIRE, http://inspire.ec.europa.eu/, http://inspire.gov.cz/
[8]  Nahlížení do KN, http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Nezařazeno:
[9]  
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG201900GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 3. semestr (NH20180003), dop. semestr 3 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )