Zpracování dat dálkového průzkumu Země

Kód předmětu: 155YDPZ
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Předmět je přizpůsoben tématům diplomových prací (DP) jednotlivých studentů, které jsou popsány v jejich zadání. Obsah přednášek je souhrnem analýz, které jsou obecně prováděny s obrazovými daty, ale v tomto případě jsou zaměřeny podrobně na ty výpočty, které budou sloužit pro danou úlohu diplomové práce
Obsah 
Zpracování obrazových digitálních dat pořízených vesměs družicovou aparaturou. Praktické postupy zpracování obrazových dat, jejich interpretace a klasifikace. Probíraná témata jsou podřízena zaměření diplomových prací a výuka probíhá individuálně.
1. Rozbor tématu DP z hlediska celého zpracování
2. Výběr vhodné literatury
3. Geometrické korekce dat DP a jejich přesnost
4. Radiometrické korekce zpracovávaných dat
5. Zvýraznění jednotlivých pásem
6. Zvýraznění výpočtem nových kanálů vhodných pro DP
7. Výpočet nových kanálů transformací do jiných systémů - IHS, PCA, PCC
8. Klasifikace pixel po pixelu s ohledem na cíl DP
9. Segmentace obrazu s využitím různého počtu kanálů
10. Objektově orientovaná klasifikace
11. Porovnání výsledků - přesnost celková, uživatelská, zpracovatelská apod.
12. Postklasifikační úpravy pro zvýšení přesnosti
13. Výstupy - statistické, obrazové, GIS
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  HALOUNOVÁ L., PAVELKA K. Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2007. ISBN: 80-01-03124-1
[2]  HALOUNOVÁ, L. Zpracování obrazových dat. ČVUT v Praze, 2008. ISBN: 978-80-01-04253-3
Doporučená literatura:
[3]  DOBROVOLNÝ, P. Dálkový průzkum Země. Brno 1998. ISBN: 80-210-1812-7
[4]  LILLESAND, T.M., KIEFER, R.W., CHIPMAN, J.W. Remote Sensing and Image Interpretation, 7th Ed., Wiley, 2007. ISBN: 978-1-118-34328-9
[5]  CANTY, M.J. Image Analysis, Clasification and Change Detection in Remote Sensing. CRC Taylot& Francis. 2007. ISBN: 0-8493-7251-8
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Učitelství stavebních předmětů pro střední školy (AKREDUC), skupina Učitelství stavebních předmětů, povinně volitelné předměty - skupina 3: obor (NU202302_1), dop. semestr 4 (pro akreditaci )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG201900GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 2. semestr (NH20180002_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 2. semestr (NH20180002_1), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )