Diplomové práce studentů
navazujícího magisterského studia
oboru Konstrukce pozemních staveb
v letním semestru akademického roku 2022/23

 

Podle nabídky kateder si studenti zvolí vedoucího diplomové práce (dále DP) na základě vypsaných témat diplomových prací a kapacitních možností kateder.

Upozornění: Podle Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na FSv v Praze je podmínkou pro zápis diplomové práce splnění všech studijních povinnosti za celé magisterské studium, tj. složení všech zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek z předmětů předepsaných studijním plánem.

Zápis DP probíhá elektronicky v termínu dle informací na stránkách Portálu fakulty v termínu zápisu do LS, tj. do 17.2.2023. Diplomant doručí na studijní oddělení písemnou přihlášku podepsanou studentem i vedoucím DP, který na přihlášku vyznačí požadavky na další konzultanty (nikoliv jmenovitě, ale ze kterých kateder) – podpisy mohou být naskenované. Formulář přihlášky, je na Portálu fakulty: https://portal.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formuldp.php.
Přihlášku je nutno zaslat i v případě, že nejsou požadováni další konzultanti. Požadovaní konzultanti budou jednotlivými katedrami přiděleni na základě údajů v přihlášce. Jejich seznam bude zveřejněn na Portálu fakulty ve druhém nebo třetím výukovém týdnu v semestru.
Vlastní zadání DP bude probíhat od 20.2.2023. Formulář zadání DP je ke stažení na Portálu fakulty (adresa viz výše) nebo k zadání DP může katedra použít i formulář v IS KOS, kde se automaticky vyplní osobní a studijní údaje studenta.
Jeden exemplář vyplněného formuláře Zadání DP potvrzený katedrou, na které student zpracovává svou diplomovou práci, odevzdá katedra na studijní oddělení nejpozději do 3.3.2023. Na uvedeném formuláři se vyplňuje pouze rámcové zadání DP.
Specifikace zadání se vyplňuje v průběhu semestru do formuláře, který je též na Portálu fakulty. Ve formuláři Specifikace zadání vedoucí práce podrobně určí rozsah a způsob zpracování DP a případní další konzultanti obsah dalších dílčích částí DP (dalších profesí).
Formuláře zadání a specifikace jsou nedílnou součástí DP a musí být přiloženy k odevzdané práci (v elektronické i vytištěné verzi).

Termíny odevzdání DP: do 22.5.2023 vložení do IS KOS a do 26.5.2023 odevzdání na katedře. Postup vkládání DP do elektronické evidence je popsán na stránkách https://portal.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/elevidences.php. Soubory vkládejte raději s časovou rezervou, před odesláním konzultujte konečnou verzi s vedoucím DP.

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) - vypisují jednotlivé katedry v období 19.6. - 30.6.2023 (rozpisy komisí budou zveřejněny v IS KOS do 14.6.2023). V souladu s výše citovanými předpisy je stanoven termín pro přihlášení k SZZ do 29.6.2023 (v IS KOS po splnění celého studijního plánu včetně zápočtu z DP, případně na studijním odd. – všechny informace o SZZ včetně elektronického přihlašování viz Portál fakulty: https://portal.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/mgr/szz.php.

 

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D., garant programu

31.1.2023