Bakalářský studijní program Stavební inženýrství
Specializace Pozemní stavby

 

Studijní plány:

Studijní plán specializace C

Tematické okruhy a otázky k tematickým okruhům k SZZ

Předměty ak. roku 2022/23:

3. ročník
Seznam volitelných předmětů pro bc. studium
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O specializaci:

Cíle studia:

Studium specializace Pozemní stavby je zaměřeno na komplexní navrhování pozemních staveb, tj. budov a jejich součástí v širším kontextu stavebního inženýrství. Cílem výuky je výchova odborníků v celé oblasti pozemních staveb pro uplatnění ve stavební praxi i jako základ pro navazující magisterské studium. Důraz je kladen na propojení poznatků z jednotlivých oblastí navrhování i realizace pozemních staveb se zaměřením na architektonicko-stavební řešení a konstrukční, materiálovou a energetickou efektivnost vedoucí k budovám s kvalitním vnitřním prostředím, podle zásad udržitelné výstavby. Student je připravován pro týmovou spolupráci profesí, které se podílejí na tvorbě a provozu objektů pozemních staveb. Součástí výuky je problematika BIM jako nástroj pro komplexní navrhování staveb.
Studium specializace rozvíjí komplexní přístup k navrhování pozemních staveb výukou odborných předmětů zaměřených na základy stavební fyziky a materiálového inženýrství, navrhování nosných i kompletačních konstrukcí, sanace a rekonstrukce staveb, systémy technických zařízení budov, stavební management a technologii staveb. V oblasti navrhování nosných konstrukcí je studium zaměřeno na prvky a konstrukce pozemních staveb z různých materiálů, analýzu jejich působení a modelování včetně interakce s konstrukcemi nenosnými a zakládání staveb. V předmětech zaměřených na řešení obálky budov a vnitřních nenosných konstrukcí jsou studenti vedeni ke komplexnímu přístupu řešení stavebních prvků a detailů s ověřením požadavků stavební fyziky, požární odolnosti a zdravotní nezávadnosti včetně souvislostí se systémy technických zařízení budov.
Komplexní pojetí výuky specializace je plně uplatněno ve výuce dvou semestrálních projektů v závěru studia, kde student při návrhu budovy zpracovává vybrané části projektové dokumentace s respektováním požadavků a koordinací jednotlivých profesí. Studenti si osvojí současné metody navrhování s využitím informačních technologií a specifickým softwarovým vybavením. Důraz je kladen na pochopení principů a splnění požadavků z pohledu jednotlivých kritérií. Volbou z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů si student rozšíří znalosti ve zvoleném zaměření, cílem je specializovaná příprava pro praxi i pro navazující magisterský studijní program dle zájmu studenta.

Profil absolventa:

Absolvent získá studiem teoretické znalosti i praktické dovednosti pro uplatnění v oboru i pro další navazující magisterské studium. Studijní plán je sestaven s cílem získání relevantních technických, ekonomických i právních znalostí včetně porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům na životní prostředí.
Absolventi jsou vedeni k získání dovedností při vypracování projektové dokumentace objektů pozemních staveb, dokumentace pro jejich užívání a údržbu, zpracování posudků energetické náročnosti, hodnocení vlivu na životní prostředí apod. Znalosti umožní absolventům provádět statické výpočty konstrukcí, diagnostiku pozemních staveb, stavebně technické průzkumy i navrhovat a řídit výkon stavebních činností.
Absolventi se v praxi uplatní v nejrůznějších pozicích jako projektant i projektový manažer při navrhování a realizaci konstrukčně statické části pozemních staveb i kompletačních konstrukcí a též při navrhování systémů technických zařízení budov. Absolvent se může uplatnit též jako stavbyvedoucí, odborný pracovník v oblasti výroby stavebních hmot a konstrukčních prvků, v obchodní sféře i ve státní správě.
Komplexní pojetí výuky umožňuje pokračování studia v řadě navazujících magisterských programů Stavební fakulty v Praze, přímá návaznost je v oboru Konstrukce pozemních staveb se zaměřením na navrhování nosných konstrukcí, statiku a dynamiku, v programu Budovy a prostředí se zaměřením na konstrukce budov a systémy technických zařízení a v mezifakultním programu Inteligentní budovy.