Bakalářský studijní program
Program Civil Engineering

 

Studijní plány:

Studijní plán programu CE
Kontrola 1. bloku studia

Tematické okruhy a otázky k tematickým okruhům k SZZ

Předměty ak. roku 2022/23:

1. - 3. ročník
Seznam volitelných předmětů pro bc. studium
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:

Název studijního programu: CIVIL ENGINEERING
Typ studijního programu: bakalářský
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 4 roky (8 semestrů)
Jazyk studia: anglický
Udělovaný akademický titul: Bc.
Garant studijního programu: doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Oblasti vzdělávání: Stavebnictví (100 %)

Cíle studia ve studijním programu

Bakalářský studijní program Civil Engineering je anglickou paralelou specializace Pozemní stavby bakalářského studijního programu Stavební inženýrství vyučovaného v českém jazyce. Program je zaměřen na zvládnutí komplexního navrhování pozemních staveb, tj. budov a jejich součástí v širším kontextu stavebního inženýrství. Cílem výuky je výchova odborníků v celé oblasti pozemních staveb pro uplatnění ve stavební praxi i jako základ odborných znalostí pro navazující magisterské studium.

Do úvodních dvou ročníků studia jsou zařazeny teoretické a průpravné předměty studijního programu, dále základy odborných předmětů celého spektra zaměření stavebního inženýrství. Jedním ze základních principů strukturovaného studia programu Civil Engineering na Fakultě stavební ČVUT v Praze je vyvážený obsah povinných a povinně volitelných předmětů, jimiž si studenti prohlubují své znalosti ve zvolené oblasti. Nabídka povinně volitelných předmětů je vyváženě komplementární k povinnému kmeni. Studenti si podle zájmu mohou dále zapisovat další volitelné předměty z celofakultní nabídky odborných předmětů i předmětů humanitního zaměření v anglickém, případně českém jazyce, jazykové přípravy apod. Studium je ukončeno zpracováním bakalářské práce v 8. semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

Profil absolventa

Absolventi bakalářského studia jsou připraveni na pokračování v dalším studiu, ale i pro vstup do praxe. Dostatečný teoretický základ, odborné znalosti i dovednosti získané v jednotlivých předmětech a komplexní pojetí výuky absolventům umožní pokračování v navazujícím magisterském studiu stejného nebo příbuzného zaměření. Dosažené vzdělání umožní absolventům též přímý nástup do stavební praxe, odbornou činnost v různých stavebních profesích a pozicích projekčních, dodavatelských i investorských organizacích i v orgánech státní správy.

Rámcový profil absolventa je v souladu s nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, část dvacátá šestá – Stavebnictví. Studijní program pokrývá všechna uplatnění vyjma bodu b)7 a c)3. Absolvování čtyřletého bakalářského studia studijního programu Civil Engineering zakládá předpoklady pro výkon regulovaného povolání: autorizovaný technik (ČKAIT), autorizovaný inženýr (ČKAIT).

Návaznost na další typy studijních programů

Studium studijního programu Civil Engineering vytváří svým rozsahem a skladbou předmětů předpoklad pro studium v dalším stupni a získání inženýrského titulu v magisterských programech oblasti vzdělávání Stavebnictví a stavební inženýrství.

Na Fakultě stavební ČVUT v Praze jsou to pro absolventy programu Civil Engineering v současnosti konkrétně následující navazující magisterské programy s obory:

V anglickém jazyce:
Program Civil Engineering
- obor Building Structures
V českém jazyce:
Program Stavební inženýrství
- obor Konstrukce pozemních staveb
- obor Materiálové inženýrství
- obor Stavební management
- obor Integrální bezpečnost staveb
Program Budovy a prostředí
- obor Budovy a prostředí
Program Inteligentní budovy

Absolventi se mohou hlásit i na jiné než výše navazující magisterské programy – obory, musí však složit rozdílové zkoušky.