Bakalářský studijní program Stavební inženýrství
Specializace Inženýrství životního prostředí

 

Studijní plány:

Studijní plán specializace Z

Tematické okruhy a otázky k tematickým okruhům k SZZ

Předměty ak. roku 2021/22:

3. ročník
Seznam volitelných předmětů pro bc. studium
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O specializaci:

Cíle studia:

Cílem specializace Inženýrství životního prostředí je výchova specialistů kombinujících znalosti stavebně technických disciplín, které absolventům umožní působení v oblasti projektování a realizace staveb krajinného inženýrství. Zároveň jim absolvování dá dostatečné penzum znalostí z oblasti přírodních věd potřebných k hodnocení a ochraně přírody v rámci orgánů státní správy, výzkumu i dalších pozic s environmentálním zaměřením.
Absolventi tedy mohou působit jako součást realizačních týmů v procesu výstavby. Oproti jiným specializacím stavebního zaměření mají však širší povědomí o fungování krajiny jakožto prostoru realizace, a to jim umožňuje na racionálním základě zodpovědně rozhodovat o optimálním technickém řešení problému s ohledem na environmentální dopady výstavby. Při výuce jsou sledovány moderní stavební a urbanistické trendy, stejně tak jako aktuální problematika vztahu člověka, společnosti a životního prostředí.
Jedním ze základních principů strukturovaného studia specializace Inženýrství životního prostředí je šířka záběru předmětů a vyvážený poměr základních teoretických předmětů a předmětů profilujícího základu, jakými jsou především projekty, praktická výuka v terénu a povinně volitelné předměty.

Profil absolventa:

Absolvent získá potřebné informace z oborů navrhování stavebních konstrukcí, zakládání staveb a hydrogeologie, pedologie, klimatologie, odpadového hospodářství a dendrologie. Z oblasti krajinného plánování jsou zastoupeny předměty týkající se veřejné infrastruktury sídel, pozemkových úprav a využití GIS, vodních toků a dopravních staveb. Struktura a obsah předmětů jsou navrženy v takovém rozsahu, aby mohl absolvent pokračovat v navazujícím magisterském studiu v oboru Inženýrství životního prostředí nebo Vodní hospodářství a vodní stavby.
Absolvent dále může působit v uvedených oblastech jako projektant, jako člen výzkumných a realizačních týmů v procesu výstavby i při hodnocení záměrů a koncepcí z pohledu vlivu na životní prostředí. Dosažené vzdělání mu dále umožní odbornou činnost v orgánech státní správy, především na stavebních úřadech, úřadech územního rozvoje a orgánech ochrany přírody.
Absolvent umí analyzovat problémy a syntetizovat závěry skupiny profesí v rámci stavební organizace a stavební výroby. Pod vedením autorizované osoby může vykonávat projektové a plánovací činnosti zaměřené na environmentální oblast, vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů, provádět urbanistické průzkumy. Znalost přírodních procesů a měřicích technik mu zároveň umožňuje stát se platným členem týmu specializovaných laboratoří (hluk, znečištění, sanace).