Magisterský studijní program Civil Engineering
Obor Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions

 

Studijní plány:

Studijní plán oboru

Předměty ak. roku 2022/23:

1. - 2. semestr

 


O oboru:

Název studijního programu: CIVIL ENGINEERING
Název studijního oboru: ADVANCED MASTERS IN STRUCTURAL ANALYSIS OF MONUMENTS AND HISTORICAL CONSTRUCTIONS
Typ studijního oboru: navazující magisterský
Profil studijního oboru: akademicky zaměřený
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 1 rok (2 semestry)
Jazyk studia: anglický
Udělovaný akademický titul: double degree: Ing., MSc.
Garant studijního oboru: prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
Oblasti vzdělávání: Stavební inženýrství

Cíle studia ve studijním oboru

Hlavním cílem mezinárodního studijního oboru Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) je poskytovat pokročilé vzdělání v oblasti interdisciplinárního přístupu k řešení inženýrských úloh souvisejících s údržbou a ochranou architektonických památek a historických konstrukcí. Hlavní důraz je kladen na využití vědeckých principů při analýze konstrukcí a materiálů, vývoji inovací a praktické realizaci řešení.
Naší ambicí je poskytovat vzdělání na světové úrovni za přispění nejvýznamnějších evropských odborníků v oboru. Realizaci oboru proto zajišťuje konsorcium čtyř VŠ (University of Minho – koordinátor, Fakulta stavební ČVUT v Praze, University of Padova, Technical University of Catalonia) a přidružené instituce Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v.v.i. Od jeho založení v r. 2007 do r. 2017 byl studijní obor SAHC podporován Evropskou komisí v rámci programu Erasmus-Mundus, resp. Erasmus+. V roce 2017 obor SAHC získal prestižní mezinárodní ocenění Europa Nostra.

Principy studia

Studijní obor SAHC je vyučován v angličtině. Celková délka studia je 40 výukových týdnů, kterým odpovídá studijní zátěž 60 kreditů dle Evropského systému převodu kreditů (ECTS). Studijní plán, společný pro všechny členy konsorcia, sestává z 8 jednotek: 6 předmětů (celkem 30 ECTS), 1 integrovaného projektu (9 ECTS) a diplomové práce (21 ECTS). Předměty jsou vyučovány formou blokových kurzů v prvních 26 týdnech, integrovaný projekt probíhá ve vybraných dnech během prvních 26 týdnů a posledních 14 výukových týdnů je věnováno diplomové práci. Studenti absolvují předměty a integrovaný projekt na University of Minho, zatímco diplomovou práci vypracují a obhajují na FSv ČVUT nebo na jiné VŠ konsorcia.
Výuku zajišťují nejen učitelé z VŠ, kde výuka probíhá, ale i hostující pedagogové z partnerských VŠ a přidruženého člena konsorcia (ÚTAM AV ČR). Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Úspěšní absolventi získávají tzv. dvojitý titul (double degree) z VŠ, na kterých získali kredity za předměty/projekt a obhájili diplomovou práci.
Studium v oboru SAHC je zpoplatněno. Nicméně konsorcium SAHC nabízí nejlepším uchazečům řadu stipendií. Přijímací řízení má specifické podmínky a zajištuje jej Sekretariát konsorcia na University of Minho. Podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.msc-sahc.org/.

Profil absolventa

Výstupní všeobecné, odborné a speciální znalosti absolventa SO a cíle studia zahrnují:

  • schopnost vymezit, formulovat a implementovat řešení související s problematikou památkových objektů a historických staveb,
  • schopnost řešit úlohy strukturovaným a rigorózním způsobem s využitím pokročilých teoretických a analytických metod,
  • schopnost syntetizovat a integrovat informace při řešení inženýrských úloh,
  • schopnost používat moderní nástroje pro výpočty, simulace, analýzy a navrhování,
  • schopnost přistupovat k inženýrským úlohám s multidisciplinárním nadhledem, ve kterém zohlední nejen technickou a vědeckou stránku, ale i souvislosti společenské, ekonomické, ekologické a kulturní.

Úspěšní absolventi jsou připraveni na kariéru odborníků na řešení inženýrských úloh souvisejících s údržbou a ochranou architektonických památek a historických konstrukcí. Podle posledního provedeného průzkumu v r. 2011 75% absolventů pracuje v oboru studia, z toho 31% v poradenských firmách, 20% pokračuje v doktorském studiu, 15% je zaměstnáno na vysokých školách, 13% u dodavatelů stavebních prací, 9% provozuje vlastní praxi, 6% pracuje v orgánech státní správy a 6% jinde.

Strukturované studium

Předpokladem pro přijetí na obor SAHC je úspěšně ukončené studium minimálně na bakalářské úrovni v oboru stavební inženýrství. Uchazeči z řad absolventů architektonických oborů musí mít dobré znalosti v technických předmětech zaměřených na stavební konstrukce.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studiu. Například na Fakultě stavební v programech Building Engineering, Physical and Materials Engineering, Architecture and Sustainable Development.