ERASMUS +
informace pro studenty stavební fakulty.

 

Současný stav:
Informace, včetně postupu studentů při zájmu o výměnné studijní pobyty najdete na stránkách Studuj ve světě. Studenti FSv se mohou hlásit buď na dohody, které byly uzavřeny v rámci rektorátu (pro celé ČVUT, na tyto dohody se mohou tedy hlásit studenti všech fakult ČVUT), nebo na dohody uzavřené stavební fakultou (na tyto dohody se mohou hlásit pouze studenti stavební fakulty). Termíny pro jednotlivá kola výběrových řízení najdete vždy na stránce - mobility.cvut.cz.

Výběrové řízení probíhá zpravidla od začátku listopadu, s deadlinem v prosinci. Toto výběrové řízení je vždy na další akademický rok, jak na celý akademický rok, tak na zimní, respektive letní semestr. Vzhledem ke snižujícímu se počtu stipendijních míst je nutné hlásit se v tomto termínu i na letní semestr. Pokud přesto zůstanou neobsazená stipendijní místa, dodatečné výběrové řízení na letní semestr bude zpravidla vypsáno buď po skončení výběrového řízení (květen-červen), nebo na počátku zimního semestru. Studenti s tím však nemohou počítat.

Od akademického roku 2014/15 byl program Erasmus nahrazen programem Erasmus+. V rámci tohoto programu došlo k některým změnám, z těch nejpodstatnějších uvádím:

  • Studenti mohou žádat o výjezd v rámci tohoto programu i opakovaně s tím, že celková doba zahraničního pobytu může být 12 měsíců v každé etapě studia.

Další změny (financování, potřebné dokumenty) najdete na stránkách ČVUT.

 

Studenti bakalářských studijních programů:
Obecně mohou studenti na výměnný pobyt vyjet po úspěšném absolvování 1. ročníku. Teoreticky by tedy mohli vyjíždět již studenti 2. ročníku. To však přináší jisté komplikace (student by se musel hlásit již v průběhu zimního semestru v 1. ročníku). Nicméně v jistých výjimečných případech je možné akceptovat i výjezd ve 2. ročníku, vždy by se jednalo o nejlepší studenty, kteří nebudou mít studijní problémy.

Za optimální považujeme u bakalářského studia výjezd ve 3. ročníku studia. Komplikace nastává u studijního programu "Stavební inženýrství", kde se studenti dělí na jednotlivé obory až od 3. ročníku. Student tedy v době, kdy probíhá výběrové řízení, musí již vědět, který obor bude studovat. Vzhledem k tomu, že na zahraniční pobyty mohou vyjíždět pouze studenti, kteří mají dobré studijní výsledky, proděkan pro pedagogickou činnost garantuje, že student se na zvolený obor dostane. Studenti, kteří vyjedou ve 3. ročníku, si mohou na zahraniční universitě zapisovat předměty jak ze 3., tak ze 4. ročníku. Mají tedy mnohem větší šanci, aby jim byl uznán dostatečný počet kreditů, a nebudou muset studium prodlužovat. Studenti si musí také předem ověřit, jestli zvolená zahraniční universita přijímá zahraniční studenty v bakalářských oborech. Problém bývá u škol mimo anglické jazykové oblasti, které nabízejí výuku v angličtině, často ovšem pouze v magisterském studiu. Studijní plán (learning agreement) musí studenti projednat se zástupcem pedagogického proděkana pro vybraný studijní obor. V "Learning agreementu" je uveden jako "responsible person".

Pokud studenti vyjíždějí ve 4. ročníku, doporučujeme výjezd pouze v zimním semestru, studenti si mohou zapsat předměty 7. a 8. semestru a dokončit studium v termínu. (Prodloužení studia o 1 semestr by zde vedlo ke ztrátě celého roku, pokud student bude chtít pokračovat v magisterském studiu.)

Jako další možnost je zpracování bakalářské práce v zahraničí a poté její obhajoba na naší fakultě. V tomto případě je nutné předem dohodnout se zahraniční universitou, že student bude mít možnost na bakalářské práci pracovat, s tím, že musí mít vedoucího práce jak na domovské fakultě, tak v zahraničí a práce musí být naším vedoucím práce koordinována a především si student musí zajistit souhlas domácího vedoucího práce. Vedoucí bakalářské práce na domácí škole musí předem téma a obsah bakalářské práce projednat se zahraničním – druhým vedoucím bakalářské práce.

 

Studenti magisterských studijních programů:
Vedením fakulty je pro studenty magisterských studijních programů doporučeno studium v zahraničí (minimálně 1 semestr). Studenti tedy mohou žádat o výjezd buď na 1 semestr, nebo na celý akademický rok (po dohodě s proděkanem oboru). Po dohodě se zahraniční universitou mohou také studenti, s výjimkou programu "Architektura a stavitelství" (AS), vyjíždět do zahraničí na zpracování diplomové práce.

Jestliže se studenti ostatních magisterských studijních programů budou hlásit na zpracování diplomové práce v zahraničí, musí postupovat následovně: Téma a obsah diplomové práce musí předem projednat se svým domácím vedoucím DP. Vedoucí diplomové práce musí studentovi doporučit zahraniční školu, se kterou máme příslušnou dohodu, včetně druhého vedoucího na této škole. Vedoucí DP musí poté, za předpokladu, že student úspěšně projde výběrovým řízením, dohodnout se zahraničním konzultantem práce, že bude ochoten příslušnou DP konzultovat.

 

Studenti doktorských studijních programů:
viz informace pro doktorandy

Studenti doktorských studijních programů se musí hlásit ke studiu také ve výše uvedených termínech. Jinak je nebezpečí, že veškerá přidělená stipendijní místa budou vyčerpána a doktorand tedy nebude mít šanci, i když bude mít příslušný pobyt na zahraniční universitě dojednán, stipendijní místo získat.

 

Obecné požadavky a předpoklady:

  • Studenti musí mít odpovídající studijní výsledky. Proděkan pro pedagogickou činnost posuzuje úspěšnost studenta na základě skutečně splněných kreditů v návaznosti na délku studia (počet semestrů odstudovaných na fakultě x 30). Pokud má student ve studiu významnější "skluz" (u vyšších ročníků je to cca 10%, u nižších ročníků se hranice snižuje, posuzuje se také vážený studijní průměr za celé dosavadní studium, u všech bakalářských studijních programů mimo A+S by průměr neměl být horší než 2,5. Studenti, kteří žádají o studijní pobyt v magisterském studiu (mimo A+S), by neměli mít vážený studijní průměr horší než 2,3.

  • studijní podmínky na programu A+S jsou následující: pro studenty bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství nemá být vážený studijní průměr horší než 2,2, přičemž z předmětů ateliérové tvorby nemá být horší než 2,0. Metodický pokyn proděkanky pro pedagogickou činnost č. 4/2021

  • pro studenty magisterského studijního programu Architektura a stavitelství nemá být vážený studijní průměr horší než 2,0, přičemž z předmětů ateliérové tvorby nemá být horší než 2,0.

Proděkan studenty, kteří uvedená kritéria nesplňují, nedoporučí a student nemůže pokračovat ve výběrovém řízení. Schválení výjezdu studentů je výlučně v kompetenci pedagogického proděkana, uvedená kritéria jsou pouze orientační. Proděkan posuzuje studijní výsledky komplexně a rozhodne na základě studijních výsledků a posouzení předpokladu studentů pro úspěšné absolvování zahraničního studia ze studijního hlediska. V době výjezdu musí být uchazeč studentem ve standardní době studia.

Výše uvedená rámcová kritéria pro schvalování výjezdů studentů platí obdobně také pro všechny další programy, v rámci kterých studenti vyjíždí na zahraniční studijní pobyty (např. Aktion, Evropské a mimoevropské bilaterální dohody), s výjimkou pracovních stáží.

Jazykové předpoklady: Výměnné studijní pobyty předpokládají, že student je schopen ve vybraném jazyce studovat. Jazykové znalosti angličtiny a němčiny prokazuje student úspěšným absolvováním testu (příklady jsou zde), u ostatních jazyků vyjádřením příslušného lektora z katedry jazyků. U menšinových jazyků je možné ještě před odjezdem požádat o účast na jazykovém kurzu.

Samozřejmě jedním ze základních předpokladů výjezdu je možnost absolvování odpovídajících předmětů na zahraniční universitě. Doporučuji proto studentům, kteří třeba i v budoucnosti chtějí vyjet, aby se informovali na příslušných webových stránkách zahraničních partnerských univerzit o náplni a organizaci studia a konzultovali výběr předmětů se zástupcem proděkanky pro příslušný studijní obor.

Další postup při výběrovém řízení: Studenti, kteří splnili jazykové požadavky, pokračují ve výběrovém řízení. Po skončení pohovorů sestaví koordinátor programu předběžnou nominaci. V případech, kdy dojde k převisu poptávky studentů nad nabídkou, požádá koordinátor programu vedení příslušných studijních programů či oborů o stanovení pořadí studentů. Jedná se hlavně o program A+S, kde k tomuto problému dochází pravidelně. Dalším kritériem, které je uplatňováno na programu AS, jsou ocenění prací studentů v ateliérech, apod. Pořadí studentů schvaluje zástupce pedagogického proděkana a předá koordinátorovi programu, který poté zveřejní nominaci studentů a požádá studenty o souhlas s touto nominací.

 

Poslední úprava: 7.9.2020

Ing. Jan Kočí, Ph.D.
zástupce proděkanky pro pedagogickou činnost pro studium v zahraničí
fakultní koordinátor programu ERASMUS +