Průmyslové dědictví (in Czech) - courses of program

Notice - The program is taught in Czech.

D05IMA - Inovační marketing

Taught at:
K105 - katedra společenských věd
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
*V programech SME a FMI lze předmět zařadit do ISP pouze jako volitelný.* Cílem je seznámit studenty bez nutných specifických předchozích znalostí marketingu s touto problematikou s ohledem na využití v praxi, např. na pozicích zakladatelů start-upů, středních a vyšších manažerů nebo majitelů stavebních firem. Kurz proběhne jako praktická výuka zejména tam, kde doktorandi již mají svá vlastní zadání nebo stávající pracovní zařazení.

D29AK - Animace kultury – informální vzdělávání, tvorba kolektivní paměti, participativní metody

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
spring
Exam:
exam
Annotation:
Předmět přináší informace o nástrojích převážně z oblasti pedagogiky, sociologie i managementu inovací, které umožní studentům vytvořit podmínky k úspěšnému zapojení nových či rekonstruovaných budov do společenských vztahů. Jedná se nejen o využití budov, ale hlavně o jejich přijetí veřejností.

D29IA - Industriální archeologie - základy vědecké práce v oboru

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student si v předmětu osvojí základy industriální archeologie, interdisciplinárního oboru, který zkoumá, eviduje, inventarizuje a chrání doklady hmotných i nehmotných dokumentů, artefaktů, stratigrafií a struktur, lidských sídel a krajin, jež vznikly pro průmyslové procesy či jako jejich důsledek. Metody zkoumání se netýkají jen průzkumů krajiny, sídel a jednotlivých objektů, ale v souvislosti s historií techniky i pracovních a výrobních postupů, které zpětně podobu krajiny, sídel a objektů ovlivňovaly.

D29KKS - Komunikace a komunita - site specific projekty, sociologie a psychologie prostoru

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Studium praktické i teoretické orientace v prostoru (v divadelních i nedivadelních prostředích) a souvislostech. Otevírá se pro zájemce o mezioborovou laboratoř na pomezí žánrů a stylů.

D29PDK - Průmyslové dědictví – klasifikace konverzí

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřený na opuštěné výrobní a technické stavby, vnímané jako významnou část průmyslového dědictví, a na možnosti jejich nového využití pro aktuální potřeby. V úvodu je představen sortiment výrobních a technických staveb na našem území, včetně jejich hodnocení ve vztahu k umístění, k původní technologii, době jejich vzniku a schopnosti přijmout nové využití. Hlavní část předmětu je věnovaná možnostem alternativního využití opuštěných průmyslových objektů, s důrazem na konverze. Konverze – využití staveb pro nové, nejčastěji neprůmyslové funkce - jsou klasifikovány podle různých hledisek (urbanistických, architektonických, technických, historických), ale i podle různých forem využití (od dočasných a alternativních nízkozásahových využití, aktivit místních komunit až po transformační developerské projekty). Jsou představeny realizované projekty, naše i evropské, s důrazem na vztah mezi charakterem původního objektu a nové vložené funkce, ale i na míru a užitečnost zásahů do původní stavební substance. Pozornost je věnována rovněž vlivu individuálních vlastností jednotlivých staveb, kontextu, okrajových podmínek, dochovaného stavu aj. na možnosti nového využití. V přehledu jsou uváděny i možné zdroje a alternativy financování podobných projektů a jejich vztah k majetkoprávní situaci a platné územně plánovací dokumentaci.

D29POI - Památková ochrana technických a industriálních objektů

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na poznání historie a problematiku ochrany specifického úseku fondu kulturních památek a to památek vědy, výroby a techniky, které také zkráceně označujeme jako technické památky nebo technické dědictví. Stručně se dotkne historie jejich vývoje, jejich postavení v rámci výkonu památkové péče, jejich obnovy, konzervace. Cílem kurzu je zprostředkování základního poznání o možnostech ochrany technických objektů a areálů s důrazem na uchování jejich památkové podstaty. V návaznosti na současný vývoj tohoto oboru památkové péče na vzorových příkladech poukáže na problematiku historie ochrany, forem ochrany s vysvětlením platné legislativy a členění výrobních odvětví. Dotkne se aktuálních otázek kvalifikovaného doplňování památkového potenciálu v souvislosti s probíhajícími výzkumy, které jsou směrovány k podchycení stavebního fondu z industriálního období. Stručně se dotkne problematiky zachování movitého fondu technického dědictví, který je jejich nedílnou součástí Budou prezentovány přístupy památkové péče ve vztahu k navrhovaným památkám technického charakteru v ČR na Seznam světového dědictví UNESCO v návaznosti na adekvátní zahraniční příklady.

D29PRA - Průmyslová revoluce - architektura a umění

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Přednášky se dotýkají problémů architektury, vlivu techniky a vznikajících technologií na její půdorysný, prostorový a vizuální koncept. Jsou doplněny o teoretické koncepty architektury a urbanismu, jež byly ovlivněny vznikem nové společnosti, jejím racionalismem a pragmatismem od nástupu průmyslové revoluce.

D29PU - Průmyslové úhory – vývoj politik a příklady realizace

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Průmyslové úhory jsou zásadním fenoménem vystavěného prostředí i společensko-ekonomického a společensko-kulturního odkazu. Jejich problematika a problematika jejich regenerace jsou komplexnější, než se obecně má za to. Role národních a regionálních politik a podpůrných programů je v tomto ohledu významná, v mnoha případech ale také dvojznačná.

D29SHP - Stavebně historický průzkum

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na stavebně historický průzkum jako mezioborovou a mezní disciplínu, jejíž výstup má dva základní významy: pro badatelskou zobecňující rovinu naplňuje význam pro poznání dějin architektury a pro praktickou roviny slouží jako nezbytný podklad pro kvalifikovanou obnovu historického objektu.

D29TEA - Teorie architektury

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmětem výuky je seznámit studenty s oborem teorie jako metodickým nástrojem interpretace architektury a stavební kultury obecně, respektive názorové reflexe na ní. Současná metodika, úzce propojovaná s filosofií, sociologií a jinými humanitními obory se věnuje problémům výkladu v rozličných názorových proudech.

D29TPB - Technický a průmyslový boom - krize – dědictví

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět představí industriální rozvoj českých zemí v komparaci s evropskými zeměmi na technickém a průmyslovém boomu dlouhého 19. a krátkého 20. století. Upozorní na krizové momenty v technických a ekonomických souvislostech. Zhodnotí možnosti dědictví tohoto nebývalého rozvoje nejen technických a průmyslových oborů, ale i jejich vlivu na dobovou společnost. Porovná dědictví této doby v českých zemích a v zemích EU. Probíraná témata: Doly a kovy: uhlí, železo a ocel - těžba nerostných surovin atd. Tovární komíny – svědkové parního rozvoje (úsporné a adaptivní opětovné použití tepelných elektráren). Nové funkce pro staré továrny - novým životům dávají smysl staré průmyslové budovy - respektovat jejich dědictví a jejich obraz. Nebezpečné průmyslové areály (požáry, chemické zamoření, výbuchy…) - životní prostředí a bezpečnost z energetického hlediska. Podnikové kulturní dědictví (tvůrčí průmysl) – jejich energetické zdroje. Energie a hnací síly - od mlýnů až po jadernou energii. Krásna malých vodních elektráren – jejich původ a nové užití po energetické krizi 80. let 20. století. Městské prostředí – asanace, plynovody, vodovody, kanalizace, elektřina, pošta, telegraf a telefon (PTT), ... a mnoho dalších prvků charakterizujících městské prostředí. Vznik sítí (elektrifikace) a jejich ovlivnění městského i venkovského prostředí. Elektrická síť: od mystického propojení ke komunikačním strategiím. Cestování a doprava, jak se lidé a zboží pohybují - na zemi, na vodě a ve vzduchu - překračují hranice bez obtíží, ovlivňují krajinu (elektrifikace železnic) – nové pohonné hmoty. Zrychlení pohybu (čas v komunikacích a ve společnosti) – od parních vlaků po rychlovlaky (TGV - turbo vlak s plynovými turbínami a s vývojem pantografu s dvojitým vychylováním, který napájel nově TGV v roce 1981) Legenda Concorde – nové způsoby užití paliv (jako chladicí médium) – akceptace nadzvukových strojů v městském a vesnickém prostředí (2. března 1969/21. ledna 1976 - 24. října 2003) Průmyslový turismus po energetických zdrojích.

D29VPU - Veřejný prostor: urbánní komunikace v kontextu udržitelného rozvoje

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Komunikace je základním principem a funkcí města - v historickém stejně jako v urbanistickém smyslu. Veřejný prostor je platformou této komunikace: fyzický veřejný prostor ulic, náměstí, budov a pozemků, přístupných veřejnosti - a virtuální veřejný prostor médií. Komunikace komplexu urbánních hodnot ve vitálním veřejném prostoru je základnou udržitelného rozvoje města.

D32TWPE - Scientific Writing and Publishing in English

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
winter, spring
Exam:
exam
Annotation:
In this course, which is taught exclusively in English, attention is paid to the structure of a scientific or technical paper, to grammatical and stylistic aspects and to the creative scientific writing process from manuscript preparation up to its publication (including the selection of an appropriate journal and the manuscript submission and review process). Other topics covered in the course include effective search for and processing of information sources in a network environment, exploitation of library, open-access and other resources and tools, citation rules and publication ethics. Students get acquainted with citation managers, manuals of style, typesetting rules and tools for the preparation of a technical manuscript in LaTeX. Basic information on bibliometric tools and evaluation of scientific output is also provided.

Languages

Knowledge of English and optional language is required for all programs.

D04ANG - English

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Výuka se zaměřuje na dovednosti ve všech jazykových oblastech, akcentována je schopnost komunikace (mluvené i písemné) pro akademické účely, dále je zahrnuta odborná technická angličtina a základní útvary odborného stylu. Úroveň zkoušky dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ERR je B2, kurz je veden na této úrovni. Probírané písemné útvary: - strukturovaný životopis, - průvodní dopis k CV při odpovědi na inzerované volné pracovní místo, - stručná žádost o grant, - abstrakt odborného článku, přečtení (a předložení u zkoušky) cca 150 stran technického textu, včetně článků z odborných periodik a konferenčních materiálů.

D04CES - Czech

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem. V kurzu je kladen důraz na komunikativní přístup k jazyku. Jednotlivé hodiny jsou primárně rozděleny na základě jednotícího tématu, jež doplňují komunikační funkce. Další odpovídající jazykové aspekty (gramatika, slovní zásoba, výslovnost, jazykové funkce a řečové dovednosti) vyplývají z daných komunikačních potřeb. Kromě komunikace v běžných situacích, jsou daná témata prohloubena a více zaměřena na univerzitní prostředí. Kurz je určen doktorandům, ale není povinný, je ukončen zkouškou. Kurz češtiny je určen pro studenty, kteří již mají pevně ukotvené základy českého jazyka, tj. jsou na úrovni B1+. V případě zájmu či dotazů, prosím, kontaktujte Mgr. Sandru Giormani (sandra.giormani@fsv.cvut.cz)

D04FRA - French

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
.Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z francouzštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04NEM - German

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z němčiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04RUS - Russian

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z ruštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04SPA - Spanish

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku ze španělštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.