Průmyslové dědictví (in Czech) - courses of program

Notice - The program is taught in Czech.

D05IMA - Inovační marketing

Taught at:
K105 - katedra společenských věd
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem je seznámit studenty bez nutných specifických předchozích znalostí marketingu s touto problematikou s ohledem na využití v praxi, např. na pozicích zakladatelů start-upů, středních a vyšších manažerů nebo majitelů stavebních firem. Kurz proběhne jako praktická výuka zejména tam, kde doktorandi již mají svá vlastní zadání nebo stávající pracovní zařazení.

D29AK - Animace kultury – informální vzdělávání, tvorba kolektivní paměti, participativní metody

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
spring
Exam:
exam
Annotation:
Předmět přináší informace o nástrojích převážně z oblasti pedagogiky, sociologie i managementu inovací, které umožní studentům vytvořit podmínky k úspěšnému zapojení nových či rekonstruovaných budov do společenských vztahů. Jedná se nejen o využití budov, ale hlavně o jejich přijetí veřejností.

D29IA - Industriální archeologie - základy vědecké práce v oboru

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student si v předmětu osvojí základy industriální archeologie, interdisciplinárního oboru, který zkoumá, eviduje, inventarizuje a chrání doklady hmotných i nehmotných dokumentů, artefaktů, stratigrafií a struktur, lidských sídel a krajin, jež vznikly pro průmyslové procesy či jako jejich důsledek. Metody zkoumání se netýkají jen průzkumů krajiny, sídel a jednotlivých objektů, ale v souvislosti s historií techniky i pracovních a výrobních postupů, které zpětně podobu krajiny, sídel a objektů ovlivňovaly.

D29KKS - Komunikace a komunita - site specific projekty, sociologie a psychologie prostoru

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Studium praktické i teoretické orientace v prostoru (v divadelních i nedivadelních prostředích) a souvislostech. Otevírá se pro zájemce o mezioborovou laboratoř na pomezí žánrů a stylů.

D29PDK - Průmyslové dědictví – klasifikace konverzí

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřený na opuštěné výrobní a technické stavby, vnímané jako významnou část průmyslového dědictví, a na možnosti jejich nového využití pro aktuální potřeby. V úvodu je představen sortiment výrobních a technických staveb na našem území, včetně jejich hodnocení ve vztahu k umístění, k původní technologii, době jejich vzniku a schopnosti přijmout nové využití. Hlavní část předmětu je věnovaná možnostem alternativního využití opuštěných průmyslových objektů, s důrazem na konverze. Konverze – využití staveb pro nové, nejčastěji neprůmyslové funkce - jsou klasifikovány podle různých hledisek (urbanistických, architektonických, technických, historických), ale i podle různých forem využití (od dočasných a alternativních nízkozásahových využití, aktivit místních komunit až po transformační developerské projekty). Jsou představeny realizované projekty, naše i evropské, s důrazem na vztah mezi charakterem původního objektu a nové vložené funkce, ale i na míru a užitečnost zásahů do původní stavební substance. Pozornost je věnována rovněž vlivu individuálních vlastností jednotlivých staveb, kontextu, okrajových podmínek, dochovaného stavu aj. na možnosti nového využití. V přehledu jsou uváděny i možné zdroje a alternativy financování podobných projektů a jejich vztah k majetkoprávní situaci a platné územně plánovací dokumentaci.

D29POI - Památková ochrana technických a industriálních objektů

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na poznání historie a problematiku ochrany specifického úseku fondu kulturních památek a to památek vědy, výroby a techniky, které také zkráceně označujeme jako technické památky nebo technické dědictví. Stručně se dotkne historie jejich vývoje, jejich postavení v rámci výkonu památkové péče, jejich obnovy, konzervace. Cílem kurzu je zprostředkování základního poznání o možnostech ochrany technických objektů a areálů s důrazem na uchování jejich památkové podstaty. V návaznosti na současný vývoj tohoto oboru památkové péče na vzorových příkladech poukáže na problematiku historie ochrany, forem ochrany s vysvětlením platné legislativy a členění výrobních odvětví. Dotkne se aktuálních otázek kvalifikovaného doplňování památkového potenciálu v souvislosti s probíhajícími výzkumy, které jsou směrovány k podchycení stavebního fondu z industriálního období. Stručně se dotkne problematiky zachování movitého fondu technického dědictví, který je jejich nedílnou součástí Budou prezentovány přístupy památkové péče ve vztahu k navrhovaným památkám technického charakteru v ČR na Seznam světového dědictví UNESCO v návaznosti na adekvátní zahraniční příklady.

D29PRA - Průmyslová revoluce - architektura a umění

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Přednášky se dotýkají problémů architektury, vlivu techniky a vznikajících technologií na její půdorysný, prostorový a vizuální koncept. Jsou doplněny o teoretické koncepty architektury a urbanismu, jež byly ovlivněny vznikem nové společnosti, jejím racionalismem a pragmatismem od nástupu průmyslové revoluce.

D29PU - Průmyslové úhory – vývoj politik a příklady realizace

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Průmyslové úhory jsou zásadním fenoménem vystavěného prostředí i společensko-ekonomického a společensko-kulturního odkazu. Jejich problematika a problematika jejich regenerace jsou komplexnější, než se obecně má za to. Role národních a regionálních politik a podpůrných programů je v tomto ohledu významná, v mnoha případech ale také dvojznačná.

D29SHP - Stavebně historický průzkum

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na stavebně historický průzkum jako mezioborovou a mezní disciplínu, jejíž výstup má dva základní významy: pro badatelskou zobecňující rovinu naplňuje význam pro poznání dějin architektury a pro praktickou roviny slouží jako nezbytný podklad pro kvalifikovanou obnovu historického objektu.

D29TEA - Teorie architektury

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmětem výuky je seznámit studenty s oborem teorie jako metodickým nástrojem interpretace architektury a stavební kultury obecně, respektive názorové reflexe na ní. Současná metodika, úzce propojovaná s filosofií, sociologií a jinými humanitními obory se věnuje problémům výkladu v rozličných názorových proudech.

D29TPB - Technický a průmyslový boom - krize – dědictví

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět představí industriální rozvoj českých zemí v komparaci s evropskými zeměmi na technickém a průmyslovém boomu dlouhého 19. a krátkého 20. století. Upozorní na krizové momenty v technických a ekonomických souvislostech. Zhodnotí možnosti dědictví tohoto nebývalého rozvoje nejen technických a průmyslových oborů, ale i jejich vlivu na dobovou společnost. Porovná dědictví této doby v českých zemích a v zemích EU. Probíraná témata: Doly a kovy: uhlí, železo a ocel - těžba nerostných surovin atd. Tovární komíny – svědkové parního rozvoje (úsporné a adaptivní opětovné použití tepelných elektráren). Nové funkce pro staré továrny - novým životům dávají smysl staré průmyslové budovy - respektovat jejich dědictví a jejich obraz. Nebezpečné průmyslové areály (požáry, chemické zamoření, výbuchy…) - životní prostředí a bezpečnost z energetického hlediska. Podnikové kulturní dědictví (tvůrčí průmysl) – jejich energetické zdroje. Energie a hnací síly - od mlýnů až po jadernou energii. Krásna malých vodních elektráren – jejich původ a nové užití po energetické krizi 80. let 20. století. Městské prostředí – asanace, plynovody, vodovody, kanalizace, elektřina, pošta, telegraf a telefon (PTT), ... a mnoho dalších prvků charakterizujících městské prostředí. Vznik sítí (elektrifikace) a jejich ovlivnění městského i venkovského prostředí. Elektrická síť: od mystického propojení ke komunikačním strategiím. Cestování a doprava, jak se lidé a zboží pohybují - na zemi, na vodě a ve vzduchu - překračují hranice bez obtíží, ovlivňují krajinu (elektrifikace železnic) – nové pohonné hmoty. Zrychlení pohybu (čas v komunikacích a ve společnosti) – od parních vlaků po rychlovlaky (TGV - turbo vlak s plynovými turbínami a s vývojem pantografu s dvojitým vychylováním, který napájel nově TGV v roce 1981) Legenda Concorde – nové způsoby užití paliv (jako chladicí médium) – akceptace nadzvukových strojů v městském a vesnickém prostředí (2. března 1969/21. ledna 1976 - 24. října 2003) Průmyslový turismus po energetických zdrojích.

D29VPU - Veřejný prostor: urbánní komunikace v kontextu udržitelného rozvoje

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Komunikace je základním principem a funkcí města - v historickém stejně jako v urbanistickém smyslu. Veřejný prostor je platformou této komunikace: fyzický veřejný prostor ulic, náměstí, budov a pozemků, přístupných veřejnosti - a virtuální veřejný prostor médií. Komunikace komplexu urbánních hodnot ve vitálním veřejném prostoru je základnou udržitelného rozvoje města.

D32TWPE - Scientific Writing and Publishing in English

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
winter, spring
Exam:
exam
Annotation:
Předmět vyučovaný výhradně v angličtině studenty seznámí se strukturou odborného technického článku, gramatickými a stylistickými aspekty odborného textu a procesem tvůrčího vědeckého psaní od přípravy rukopisu až po jeho publikaci (výběr časopisu, podání článku a recenzní řízení). Pozornost bude také věnována efektivnímu vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práci s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji, citacím a publikační etice. Součástí předmětu je i seznámení s citačními manažery, manuály stylu, typografickými zásadami a nástroji pro přípravu odborného textu v LaTeXu. Budou též zmíněny základní pojmy z oblasti bibliometrie a popsány postupy používané při hodnocení vědeckých výsledků.

Languages

Knowledge of English and optional language is required for all programs.

D04ANG - English

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Výuka se zaměřuje na dovednosti ve všech jazykových oblastech, akcentována je schopnost komunikace (mluvené i písemné) pro akademické účely, dále je zahrnuta odborná technická angličtina a základní útvary odborného stylu. Úroveň zkoušky dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ERR je B2, kurz je veden na této úrovni. Probírané písemné útvary: - strukturovaný životopis, - průvodní dopis k CV při odpovědi na inzerované volné pracovní místo, - stručná žádost o grant, - abstrakt odborného článku, přečtení (a předložení u zkoušky) cca 150 stran technického textu, včetně článků z odborných periodik a konferenčních materiálů.

D04CES - Czech

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem. Kurz není povinný, není ukončen zápočtem ani zkouškou.

D04FRA - French

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
.Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z francouzštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04NEM - German

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z němčiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04RUS - Russian

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z ruštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04SPA - Spanish

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku ze španělštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.