Konstrukce a dopravní stavby (in Czech) - courses of program

Notice - The program is taught in Czech.

D01AP1 - Aplikovaná matematika a numerické metody I

Taught at:
K101 - katedra matematiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem je seznámit studenty se základní problematikou numerické matematiky. Tematické okruhy jsou: • Soustavy lineárních rovnic. Přímé i základní iterační metody. • Řešení nelineárních rovnic a jejich soustav • Řešení problému vlastních čísel • Aproximace funkcí • Numerická kvadratura • Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami.

D01AP2 - Aplikovaná matematika a numerické metody II

Taught at:
K101 - katedra matematiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět navazuje na Aplikovaná matematika a numerické metody I, cílem je zvládnout metody řešení parciálních diferenciálních rovnic. Řešeny budou jak úlohy eliptické, tak parabolické. Menší pozornost pak bude věnována hyperbolickým problémům. Rovněž budou řešeny otázky efektivního předpodmínění vznikajících soustav lineárních soustav.

D01MS1 - Matematická statistika I

Taught at:
K101 - katedra matematiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Náhodný výběr. Myšlenka statistické inference. Náhodné veličiny a jejich rozdělení. Normální rozdělení. Centrální limitní věta. Vícerozměrné rozdělení. Nezávislost. Nekorelovanost. Teorie odhadu - bodový a intervalový odhad. Testování hypotéz. Pojem testové statistiky a statistické rozhodování. P-hodnota. Jednoduchá lineární regrese - odhad parametrů, testování hypotéz, predikční intervaly, regresní diagnostika. Simulace nezávislých realizací náhodných veličin.

D01MS2 - Matematická statistika II

Taught at:
K101 - katedra matematiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Vícerozměrné normální rozdělení. Analýza hlavních komponent. Lineární regrese s více vysvětlujícími proměnnými. Nelineární regrese. Bayesova věta. Bayesovy odhady parametrů rozdělení. Bayesovy odhady v lineární regresi. Časové řady v časové a frekvenční doméně. Kalman-Bucyho filtr.

D01OBJ - Objektové programování

Taught at:
K101 - katedra matematiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Základní principy objektově orientovaného programování, ( C++, D, ADA, Fortran), navrhování algoritmů, členění programů na komponenty, koexistence programů různých platforem, přenositelnost programů na různé hardwarové platformy, bezpečnostní aspekty programování, použití kryptografie (šifrování, elektronický podpis apod.). Kodovani.

D02KVM - Vliv klimatu na mostní a stavební konstrukce

Taught at:
K102 - katedra fyziky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na studium vlivu prostředí na vlastnosti a chování stavebních materiálů a konstrukcí.

D02PEH - Přenos energie a hmoty ve stavebních konstrukcích

Taught at:
K102 - katedra fyziky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na teorii přenosu energie a hmoty ve stavebních konstrukcích. Šíření tepla zářením, vedením a prouděním. Bilance tepla v konstrukci, rovnice vedení tepla. Šíření hmoty difúzí. Společné řešení rovnic vedení tepla a difúze vlhkosti. Měření některých materiálových parametrů charakterizujících procesy šíření tepla a vlhkosti, například měření teplotní vodivosti stavebních materiálů a její závislosti na vlhkosti, hustotě a teplotě materiálu.

D05IMA - Inovační marketing

Taught at:
K105 - katedra společenských věd
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
*V programech SME a FMI lze předmět zařadit do ISP pouze jako volitelný.* Cílem je seznámit studenty bez nutných specifických předchozích znalostí marketingu s touto problematikou s ohledem na využití v praxi, např. na pozicích zakladatelů start-upů, středních a vyšších manažerů nebo majitelů stavebních firem. Kurz proběhne jako praktická výuka zejména tam, kde doktorandi již mají svá vlastní zadání nebo stávající pracovní zařazení.

D23MAI - Materiálové inženýrství

Taught at:
K123 - katedra materiálového inženýrství a chemie
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Stavba hmoty, pohled na konfiguraci atomů, periodickou tabulku a její zákonitosti, povaha soudržných sil. Skupenské stavy látek, struktura pevných látek a fázové přechody. Vlastnosti reálných stavebních hmot, základní fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, vztah mezi strukturou a vlastnostmi stavebních materiálů. Stavební kámen, jeho vlastnosti, význam ve stavebnictví, konzervace a konsolidace degradovaných kamenných prvků. Dřevo, jeho struktura, vlastnosti, ochrana a aplikace ve stavebnictví. Sklo a plasty, jejich struktura, vlastnosti a použití ve stavebnictví. Beton, jeho struktura a vlastnosti, vliv vnitřních a vnějších faktorů na vlastnosti a chování betonu, speciální typy betonů a degradační vlivy. Kompozitní materiály, jejich struktura, chování a typy. Degradace stavebních materiálů a metody zjišťování struktury a složení stavebních materiálů.

D26EUF - Studie proveditelnosti projektů a podpora z veřejných zdrojů

Taught at:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o možných zdrojích podpory realizace výzkumných, investičních či vzdělávacích projektů z veřejných prostředků. Dále se student seznámí s obecným manuálem pro sestavení takovýchto projektů (metodologie Studie proveditelnosti projektu - posouzení efektivnosti a životaschopnosti projektu). Pro osvojení získaných informací studenti dále pracují na konkrétním vlastním projektu z oblasti jejich výzkumné či odborné činnosti. Součástí zpracovaných projektů je také finanční a riziková analýza projektu.

D32DIA - Diagnostika konstrukcí

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
winter
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na seznámení se způsobem odběru a získáváním stavebních materiálů pro účely zjišťování jejich vlastností. Studenti jsou seznámeni s diagnostickými metodami určování vlastností materiálů podstatných pro posouzení konstrukcí z pohledu projektanta (statické, dynamické podklady, fyzikální podklady). Navazujícím tématem je použití výpočtových nástrojů s podklady získanými z provedené diagnostiky. Část obsahu předmětu je věnována přístupům a hloubce diagnostických metod. Výsledkem diagnostiky konstrukcí je určení zbytkové životnosti nebo použitelnosti konstrukcí. 1. Diagnostické metody ve stavebnictví 2. Podklady pro realizaci diagnostických metod. 3. Diagnostika stavebních materiálů v laboratorních podmínkách I 4. Diagnostika stavebních materiálů v laboratorních podmínkách II 5. Analýza stavebních materiálů přístupem zjišťování dynamických vlastností materiálů. 6. Dynamické vlastnosti stavebních konstrukcí zjistitelné in situ. Způsoby volby výběru měřících míst, příprava experimentů, očekávané výsledky, jejich zhodnocení. 7. Výpočtové metody pro zpracování podkladů z diagnostiky konstrukcí (statické a dynamické), materiálové vlastnosti jako vstupy pro posouzení konstrukcí. 8. Víceúrovňová analýza stavebních konstrukcí, syntéza výsledků průzkumů. 9. Diagnostika na úrovni potřeby pro návrh rekonstrukcí, modernizací a oprav stavebních konstrukcí. 10. Diagnostika pro potřeby zrychlených rozhodování opatření zásahů do stavebních konstrukcí (potřeby HZS, stavební úřady atd.). 11. Životnost konstrukcí vyplývající z výsledků diagnostiky konstrukcí. Předmět bude vyučován pouze v českém jazyce.

D32DSK - Dynamika stavebních konstrukcí

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Pokročilé metody navrhování konstrukcí zatížených dynamickými účinky.

D32EX1 - Experimentální analýza konstrukcí I

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
winter
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je určen studentům, kteří neměli možnost se seznámit s cíli, úlohami a základními prostředky experimentální analýzy v průběhu bakalářského nebo magisterského studia. Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními postupy a principy experimentální analýzy stavebních konstrukcí. Výklad bude obsahovat přehled experimentů zaměřených na zkoušení vlastností základních stavebních materiálů, popis experimentů určených pro sledování klimatických zatížení stavebních konstrukcí, příklady verifikace a identifikace teoretických modelů na základě experimentálních výsledků, experimenty prováděné na fyzikálních modelech ve větrných tunelech pro stanovení účinků větru, experimenty prováděné na fyzikálních modelech na vibračních stolech pro určení účinků zemětřesení, dlouhodobé monitorování stavebních konstrukcí. Výklad bude dále obsahovat principy přípravy, realizace a vyhodnocení statických zatěžovacích zkoušek stavebních konstrukcí a konstrukčních prvků, základní metody zpracování naměřených signálů pro potřeby dynamických zkoušek, principy přípravy, realizace a vyhodnocení dynamických zkoušek včetně experimentální modální analýzy, základy měření a hodnocení účinků vibrací na stavební konstrukce z hlediska prvního mezního stavu únosnosti a na jejich uživatele z hlediska mezního stavu použitelnosti, ukázky praktických úloh.

D32EX2 - Experimentální analýza konstrukcí II

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
spring
Exam:
exam
Annotation:
Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z experimentální analýzy stavebních konstrukcí získané při předchozím studiu. Výklad bude složen z těchto částí - základní uspořádání měřicí linky používané při experimentech na stavebních konstrukcích, relativní snímače, absolutní snímače, tenzometry, zásady tenzometrických měření, základy stanovení nejistot výsledků měření, experimenty realizované na fyzikálních modelech, základy teorie podobnosti, modelové zákony, experimentální metody pro určení osových sil v táhlech, kabelech a závěsech, praktické příklady realizace (důvod provedení, uspořádání, způsob zpracování výsledků experimentu a základní závěry) statických zatěžovacích zkoušek, dynamických zkoušek a dlouhodobého monitorování stavebních konstrukcí.

D32MEC - Mechanika složených materiálů

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem je ozřejmit základní vlastnosti anizotropních a heterogenních materiálů, filozofii jejich řešení a způsoby homogenizace. Mikro-, mezo-, makro-, pohled na složené materiály. Hillova teorie kompozitů. Variační formulace, Hashin-Shtrikmanův variační princip, důsledky pro metody homogenizace kompozitů. Vlastní pnutí, Eshelbyho síly, metoda Mori-Tanaka, self-consistent, penalizační metoda. Aplikace, válcové skořepiny, deskostěnové konstrukce, vybrané stavební konstrukce (tunely, zemní konstrukce atd.).

D32NU1 - Numerické metody mechaniky I

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
winter
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je určen studentům, kteří neměli možnost se seznámit s numerickými metodami a zejména s metodou konečných prvků během předchozího studia. Je členěn do dvou hlavních částí: - přehled základních rovnic teorie pružnosti, metoda vážených reziduí, silné a slabé řešení, volba aproximačních a testovacích funkcí, - aplikace metody konečných prvků na řešení vybraných problémů inženýrské praxe (1D elasticita, ohýbaný nosník, rošt, úloha jednorozměrného a dvourozměrného vedení tepla) V rámci seminářů budou studenti využívat prototypové implementace v prostředí matlab/octave ilustrující problematiku na vybraných příkladech a diskutovat výsledky. V rámci předmětu budou studenti řešit samostatné nebo týmové úlohy.

D32NU2 - Numerické metody mechaniky II

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
spring
Exam:
exam
Annotation:
Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z aplikace metody konečných prvků pro řešení pokročilých problémů (desky, skořepiny, interakce s podložím). Dále budou probírány metody řešení úloh lineární stability a dynamiky (lineární stabilita, vlastní a vynucené kmitání) a úvod do řešení geometricky a materiálově nelineárních úloh (teoretický základ, míry deformace, limitní a bifurkační body na zatěžovací dráze, metody řešení nelineárních úloh, přímá a nepřímá kontrola zatěžovámí). Budou diskutovány algoritmické a implementační aspekty metody konečných prvků. V rámci seminářů budou studenti využívat prototypové implementace v prostředí matlab/octave ilustrující problematiku na vybraných příkladech a diskutovat výsledky. V rámci předmětu budou studenti řešit samostatné nebo týmové úlohy

D32OPT - Optimalizace stavebních konstrukcí a výpočetních modelů

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem je ozřejmit přístupy a metody optimalizace stavebních konstrukcí a s nimi spojené výpočetní modely. Typy optimalizace stavebních konstrukcí, variační formulace, vybrané optimalizační metody, užití moderních numerických metod - MKP, MHP, SPH, semianalytické metody, modely prutových a deskostěnových konstrukcí. Nelineární optimalizace, pružněplastická analýza, vzpěr. Vlastní pnutí, analýza transformačního pole. Aplikace, modelování ocelových mostů, kontaktní problémy (potrubní tahy, zemní svahy, tunelové obezdívky).

D32PNM - Pokročilé numerické metody ve sdružených multifyzikálních problémech

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
winter
Exam:
exam
Annotation:
Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných pro řešení sdružených multifyzikálních problémů, jako např. termoelasticita, sdruženeé vedení tepla a vlhkosti, termo-hydro-mechanický problém, elektrodifuze, apod. Nejprve udou shrnuty bilanční rovnice a konstitutivní vztahy vybraných sdružených multifyzikálních úloh. Následuje diskretizace v prostoru a v čase (Galerkinova-Bubnovova metoda, Galerkinova-Petrovova metoda, zobecněné lichoběžníkové pravidlo, atd.). Řešení soustav lineárních algebraických rovnic z MKP (využití symetrie a řídkosti, přímé metody, iterační metody). Řešení soustav nelineárních algebraických rovnic (Newtonova-Raphsonova metoda, metoda délky oblouku). Využití paralelních počítačů pro řešení rozsáhlých úloh pomocí metody rozložení oblasti na podoblasti.

D32PRE - Přetváření a porušování materiálů

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
winter
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na systematický matematický popis mechanického chování materiálů. Tematické okruhy zahrnují: Model kontinua a koncept reprezentativního objemového elementu. Obecné principy konstitutivního modelování. Teorie pružnosti (hyperelasticita, Cuchyho elasticita, hypoelasticita). Viskoelasticita a teorie creepu. Podmínky plasticity a porušení. Inkrementální teorie plasticity. Mechanika poškození. Lomová mechanika. Únava.

D32TEM - Tenzorová mechanika

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
spring
Exam:
exam
Annotation:
Předmět studenty seznámí se základy tenzorového počtu a jeho využitím při zápisu a řešení inženýrských úloh. Konkrétní příklady se budou týkat jak mechaniky poddajných těles a tekutin, tak i transportních úloh (např. vedení tepla a vlhkosti). První část semestru bude věnována zavedení tenzorů jakožto lineárních zobrazení, algebraickým operacím s tenzory, tenzorovým polím a jejich diferenciaci a přechodům mezi objemovými a povrchovými integrály založenými na Greenově nebo Gaussově větě. Ve druhé části se tyto matematické nástroje použijí k elegantnímu zápisu a analýze nejrůznějších fyzikálních problémů s ohledem na aplikace ve stavebním inženýrství. Výuka bude kombinovat formu přednášky a semináře. Velký důraz bude kladen na problémy zadávané studentům jako domácí úkoly, které budou sloužit jako podklady pro prezentace a diskusi během seminářů. Cílem předmětu je předat studentům nejen konkrétní znalosti, ale také rozvinout jejich schopnost samostatného myšlení a kritické analýzy. Zároveň jim zběhlost v práci s tenzorovými veličinami výrazně usnadní studium moderní odborné literatury v celé řadě oblastí.

D32TES - Teorie spolehlivosti

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
spring
Exam:
exam
Annotation:
Látka je rozdělena do tří tematických celků: (i) Důležité vztahy a věty z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, (ii) Metody analýzy spolehlivosti konstrukcí (analytické a simulační), (iii) Pokročilé metody spolehlivostní analýzy využívající bayesovské inference ve spojení s metodami MCMC. Rozpis po týdenních blocích: 1:Základní vztahy, pojmy a definice, 2. Vybraná rozdělení pravděpodobnosti a důležité nerovnosti, 3. Transformace hustoty pravděpodobnosti (jedna a více proměnných), 4. Spolehlivost jednoduchých konstrukcí, 5. Vývoj spolehlivosti v čase, 6. Spolehlivostní modely a metody řešení, 7. Obnovované systémy, 8. Uplatnění teorie v normách EC, 9. Analytické metody řešení spolehlivosti, 10. Simulační metody, 11. Simulace typu Monte Carlo, 12. Vzorkování MCMC (Markov chain-Monte Carlo, Bayesova statistická metoda).

D32TWPE - Scientific Writing and Publishing in English

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
winter, spring
Exam:
exam
Annotation:
In this course, which is taught exclusively in English, attention is paid to the structure of a scientific or technical paper, to grammatical and stylistic aspects and to the creative scientific writing process from manuscript preparation up to its publication (including the selection of an appropriate journal and the manuscript submission and review process). Other topics covered in the course include effective search for and processing of information sources in a network environment, exploitation of library, open-access and other resources and tools, citation rules and publication ethics. Students get acquainted with citation managers, manuals of style, typesetting rules and tools for the preparation of a technical manuscript in LaTeX. Basic information on bibliometric tools and evaluation of scientific output is also provided.

D32ZAK - Základy nelineární mechaniky

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Materiálová nelinearita, mezní únosnost, křehký a plastický materiál. Mezní stav únosnosti, přírůstková metoda, tuhoplastická analýza, příklady. Přírůstková metoda a metoda počátečních napětí, limitní bod. Aplikace na ocelové prutové a deskostěnové konstrukce. Geometrická nelinearita: Základy teorie konečných deformací. Malé deformace a konečné rotace. Metody řešení soustav nelineárních rovnic metody konečných prvků.

D33AIC - Automatizace v betonovém stavitelství a pro zdění

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných při navrhování betonových a zděných konstrukcí s využitím automatizovaných výrobních technologií. Předmět se zabývá výrobními technologiemi digitální fabrikace, konstrukčním řešením výrobních zařízení, metodami řízení automatů, definováním vlastností stavebních materiálů, se kterými automaty pracují, a metodami statické analýzy výstavby konstrukcí, realizovaných digitální fabrikací.

D33BEK - Betonové konstrukce

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Propojení pravděpodobnostního přístupu a moderních výpočetních metod vytváří efektivní nástroj pro analýzu betonových konstrukcí. Užitím stochastických metod lze docílit optimalizovaného návrhu betonových konstrukcí při zohlednění konkrétních podmínek, nejistot a náhodných jevů. Nelineární analýzou betonových konstrukcí lze vystihnout skutečné chování konstrukce vystavené různému zatížení. Absolvováním předmětu student získá praktické znalosti o využití dat z experimentálních zkoušek pokročilých stavebních materiálů, vývoji materiálových modelů a numerickém modelování betonových konstrukcí s využitím moderních výpočetních metod a postupů.

D33BMO - Betonové mosty

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Studium navazuje na magisterský stupeň. Návrh mostu, koncepce návrhu, volba konstrukčního systému, návrh nosných a nenosných částí mostu. Funkce konstrukce a její vazba na technologii výstavby. Posuzování MSP a MSÚ. Požadavky na trvanlivost a robustnost mostů. Funkce předpětí a způsoby ochrany předpínací výztuže. Nové materiály a jejich aplikace. Technologie výstavby betonových mostů a jejich zhodnocení. Integrované mosty, mosty z vysokohodnotných materiálů. Specifika zavěšených a visutých mostů. Vybavení využívané pro pokrokové postupy výstavby. Posuzování stavebních stavů.

D33BOO - Betonové ochranné obálky

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem předmětu je seznámit studenty se současným stavem znalostí v oblasti betonových ochranných obálek jaderných reaktorů. Obsahem předmětu budou vybrané problémy z následujících okruhů: Historický vývoj ochranných obálek. Ochranná obálka (kontejnment) a zádržný systém (confinement). Používané typy kontejnmentů, varianty řešení. Přehled platné legislativy a bezpečnostních předpisů. Zatížení a zatěžovací stavy pro návrh konstrukce. Principy statického návrhu konstrukce, návrh předpětí. Funkce těsnící vystýlky, návrh jejího materiálového a konstrukčního řešení. Numerické modelování kontejnmentu a jeho součástí. Technologie výstavby ochranné obálky.

D33DEG - Degradace a trvanlivost betonových a zděných konstrukcí

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Degradační procesy betonových konstrukcí (degradace chemická, fyzikální, mechanická), včetně způsobů diagnostiky a návrhu a provádění sanačních opatření. Trvanlivost betonových konstrukcí s vhodnými a nevhodnými příklady konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Degradace zděných konstrukcí na příkladech pozemních a inženýrských konstrukcí

D33EAC - Betonové prvky raného stáří

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Problematika betonů raného stáří - hydratace, vývoj mikrostruktury betonu, pracovní diagramy betonu raného stáří. Modelování betonu raného stáří. Pokročilé metody analýzy a jejich netradiční uplatnění při návrhu postupu odbedňování s ohledem na dodržení tolerancí průhybu. Návrh kotevních oblastí pro předpínaní betonů velmi raného stáří.

D33EZB - Extrémně zatížené betonové konstrukce

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Chování betonu vystaveného zatížením o velké rychlosti přetvoření, jako jsou výbuchy, nárazy (těles, vozidel, apod.), či penetrace (projektily). Šíření rázové vlny v prostoru a materiálu zejména s ohledem na heterogenitu materiálu. Interakce různých extrémních zatížení, např. výbuch s následným požárem. Principy numerického modelování rychlých dynamických jevů.

D33FRC - Vláknobetonové kompozity

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Vláknobeton jako konstrukční materiál nachází stále větší uplatnění ve stavebnictví. Nelineární chování a vlastnosti materiálu vybízí k využití nelineárních výpočetních metod pro návrh vláknobetonových konstrukcí. Správnost získaných výsledků je podložena vývojem a kalibrací materiálových modelů. Absolvováním předmětu student získá znalosti o krátkodobém a dlouhodobém chování vláknobetonu, obecných pravidlech, předpisech a doporučení pro návrh vláknobetonových konstrukcí a uplatnění moderních výpočetních přístupů pro predikci vzniku a rozvoje trhlin.

D33FUZ - Application of Fuzzy Set Theory in Civil Engineering

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných při práci s neurčitostmi nebo nedostatečným množstvím informací, které lze využít při numerickém popisu chování materiálů a konstrukčních systémů. Předmět se zabývá rozdíly mezi klasickými množinami a fuzzy množinami, definicí fuzzy množin, základními operacemi s fuzzy množinami, fuzzy aritmetikou, rozdíly mezi klasickou a fuzzy logikou, fuzzy logickým modelováním a způsoby tvorby fuzzy logických modelů. Základní principy teorie fuzzy množin a fuzzy logiky. Fuzzy čísla a fuzzy aritmetika. Materiálové modelování pomocí fuzzy logiky. Určování hraničních mezí výsledků analýz pomocí fuzzy množin. Příklady aplikace fuzzy logiky a fuzzy čísel ve stavebnictví.

D33CHT - Betonové konstrukce vystavené vysokým teplotám

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na pochopení a prohloubení znalostí v oblasti vlivu vysokých teplot na beton a betonové konstrukce. Hlavními tématy jsou: materiály, požár, vysoké teploty, požární návrh konstrukcí, zjednodušené metody, pokročilé numerické modely, počítačové modelování.

D33KHK - Komplexní hodnocení betonových a zděných konstrukcí

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na komplexní hodnocení existujících zděných a betonových konstrukcí v kontextu stávajících technických norem a jejich principů.

D33LCA - Životní cyklus betonových konstrukcí

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Přístupy k návrhu betonových konstrukcí podle principů udržitelného stavění. Posouzení životního cyklu železobetonových a betonových konstrukcí. Environmentální aspekty v navrhování betonových konstrukcí. Využití kompozitů pro zlepšení trvanlivosti a prodloužení životnosti konstrukcí. Recyklace v oblasti betonových a železobetonových konstrukcí. Life Cycle Design of concrete structures. Life Cycle Assessment of reinforced concrete and concrete structures. Environmental aspects in the design of concrete structures. Application of composite materials for enhancement of durability and extension of lifetime of structures. Recycling related to concrete and reinforced concrete structures.

D33NBK - Metody navrhování betonových konstrukcí

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Pokročilé navrhování železobetonových konstrukcí - porovnání výpočetních modelů a metod. Nelineární působení, betonové konstrukce v režimu vysokých hodnot namáhání. Plastické chování, vznik plastických kloubů, natočení v plastických oblastech, rotační kapacita. Omezení únosnosti, kontrola přetvoření prvků.

D33PRB - Předpjatý beton

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předem a dodatečně předpjatý beton, moderní předpínací systémy, lanové a tyčové předpínání. Nekovové druhy výztuže a jejich kotvení, vlastnosti, aplikace, nesoudržná výztuž, volné kabely, materiály pro zemní kotvy. Specifika předpjatých konstrukcí, vlivy objemových změn betonu na dlouhodobé působení. Předpínání v pozemních stavbách a v inženýrských stavbách - aplikace na konstrukcích. Trvanlivost a životnost předpjatých konstrukcí a rekonstrukce.

D33TEB - Technologie betonu - betony vyztužené vlákny

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na speciální betony s rozptýlenou výztuží. Dílčí tematické okruhy: druhy vláken do betonu, složení vláknobetonů, vlastnosti vláknobetonů, zkoušení vláknobetonů, technologie vláknobetonů.

D33TK1 - Teorie konstrukcí I

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Materiálové charakteristiky, vývoj vlhkosti a teploty, krátkodobá a dlouhodobá přetvoření, dotvarování a smršťování - modely predikce, analýza na úrovni bodu a celého průřezu, diferenční smršťování a dotvarování, analýza konstrukcí se změnami statického systému, problematika časového vývoje průhybů, nelineární analýza, teorie kroucení, tenkostěnné konstrukce - použití metody lomenic, konečných prvků, konečných pásů, ochabnutí smykem a jeho projevy.

D33TSB - Tenkostěnné a štíhlé betonové konstrukce

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Skořepinové konstrukce - konstrukční typy, postupy výstavby, specifika statického působení, metodika výpočtu, zjednodušené postupy výpočetní analýzy, stabilita skořepin. Štíhlé betonové konstrukce - předpoklady návrhu, metodiky návrhu, skutečné působení, analytické metody řešení, účinky dotvarování. Ploché oblouky - teorie působení konstrukcí, stabilita, nelineární výpočty, prolomení oblouků.

D33UBJ - Užití betonu v jaderných zařízeních

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných při navrhování a ověřování spolehlivosti betonových konstrukcí v jaderných zařízení. V rámci tohoto předmětu je studována problematika vlivu ionizujícího záření na mechanické vlastnosti betonu a jeho složek, možnosti numerického modelování vlivu ionizujícího záření na beton a betonové konstrukce, dále interakce koria a betonu a možnosti zajištění hermetičnosti kritických betonových konstrukcí a konstrukčních prvků.

D34TDK - Teorie dřevěných konstrukcí

Taught at:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Vliv mikroskopické a makroskopické struktury dřeva na jeho vlastnosti. Reologické vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Nedestruktivní metody zjišťování vlastností dřeva. Aplikace mechaniky lomu na dřevo. Stabilita prvků při uvážení poddajnosti spojů. Boulení a smykové ochabnutí tenkých stěn a pásů. Prvky složeného průřezu z materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Chování dřevěných prvků a spojů při extrémních podmínkách zatížení, vlhkosti a teploty. Navrhování dřevěných konstrukcí použitím statistických metod.

D34TO1 - Teorie ocelových konstrukcí I

Taught at:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Spolehlivost ocelových konstrukcí. Stabilita prutů celková a místní. Stabilita plošných konstrukcí. Vliv netuhosti průřezu na chování tenkostěnného prutu. Tenkostěnné za studena tvarované pruty a plošné konstrukce. Interakce nosných a nenosných konstrukcí. Kompozitní konstrukce z materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Ocelobetonové konstrukce

D34TO2 - Teorie ocelových konstrukcí II

Taught at:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem předmětu je prostudování cizojazyčné literatury vztahující se k tématu disertace (příprava „State of the art“). Zaměření pokrývá následující okruhy v celém spektru: ocelové konstrukce, spřažené ocelobetonové konstrukce, skleněné konstrukce a konstrukce hybridní (z různých materiálů). Výsledkem je seminární práce v českém jazyce obsahující rozbor a hodnocení podstatných přínosů z nastudované literatury, stanovení vhodné české terminologie a příprava ke psaní vědeckého příspěvku podle daných pravidel. Seminární práce je podrobena rozpravě a hodnocení.

D35DZH - Dynamika zemin a hornin

Taught at:
K135 - katedra geotechniky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student se seznámí s určením zatížení geotechnických konstrukcí od přírodní i technické seizmicity, získá přehled o vlastnostech dynamicky zatížených zemin a hornin, včetně postupů určování těchto vlastností. Dále se dále naučí základní postupy posuzování vlivu technické seizmicity a zemětřesení na vybrané geotechnické konstrukce (plošné základy, zárubní a opěrné zdi, násypy, svahy, tunely).

D35GMZ - Geotechnický monitoring a terénní zkoušky

Taught at:
K135 - katedra geotechniky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů výpočtů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro charakterizování odezvy prostředí a vývoje chování konstrukce v reálném měřítku. Zajištění dat ke zpětným analýzám a modelování chování prostředí a konstrukcí. Praktická výuka liniových sledování 3D deformací ve vystrojeném vrtu v areálu Fakulty stavební. Příklady instalací a sběru dat pro různé typy snímačů deformací, mechanického napětí i teploty. Popis, provádění a vyhodnocování vybraných terénních zkoušek. Příklady užití terénních zkoušek, vyhodnocení výsledků a aplikací ve výpočtech a modelování. Návrh terénních zkoušek a instrumentací pro vybrané typy konstrukcí a prostředí.

D35MPS - Mechanika podzemních staveb

Taught at:
K135 - katedra geotechniky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Pokročilé navrhování podzemních staveb, technologie tunelovacích metod. Konstituční modely chování horninového masivu. Matematické metody řešení - MKP, metoda rozlišovacích prvků, platnost řešení. Přehled geotechnického softwaru pro PC pro modelování podzemních staveb. Případové studie vybraných geotechnických problémů.

D35NVP - Numerické výpočty podzemních staveb

Taught at:
K135 - katedra geotechniky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
V daném předmětu jsou probrány základní odlišnosti statických výpočtů podzemních staveb od výpočtů pozemních konstrukcí (nepřesnost vstupních údajů, vliv technologie provádění, hlavní zdroje chyb, význam parametrických studií a zpětných analýz). Jsou vysvětleny zásady posouzení tunelů realizovaných pomocí Nové rakouské tunelovací metody (stabilita nevystrojeného výrubu, posouzení primárního ostění ze stříkaného betonu, posouzení vlivu podpůrných prvků). Dále je probrán způsob modelování ražeb pomocí tunelovacích strojů (TBM) v horninách a zeminových štítů (EPBS) v zeminách (včetně vlivu tlaků před čelbou). Jsou také vysvětleny zásady posouzení segmentového ostění při mechanizované ražbě. Problematika sedání nadloží je probrána obecně bez vlivu tunelovacích metod. Jsou představeny a porovnány základní nástroje pro výpočet a posouzení podzemních staveb (empirické vztahy, manuální výpočty, numerické metody, dostupný software).

D36EXS - Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí dopravních staveb

Taught at:
K136 - katedra silničních staveb
Semester:
winter, spring
Exam:
exam
Annotation:
Odborný předmět je určen studentům doktorského studia, kteří mají zájem o rozšíření znalostí v oblasti materiálového výzkumu a posuzování chování konstrukcí silničních stav. Cílem je studentům poskytnout především poznatky v oblasti pokročilých funkčních a dynamických zkoušek, které se využívají při hlubším posuzování a hodnocení materiálů a kompozitů silničních staveb.

D36MEK - Místní komunikace

Taught at:
K136 - katedra silničních staveb
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Specifika místních (a zejména městských) komunikací vůči pozemním komunikacím v extravilánu, ovlivňující faktory. Bezpečnost dopravy při návrhu MK. Projekční zásady, zásady výpočtu kapacity komunikací a křižovatek, zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu. Doprava v klidu – možnosti, zásady. Zajištění rozhledu na křižovatkách a přechodech pro chodce. Návrh světelného řízení, návrh koordinace. Principy zklidňování dopravy, trendy při návrhu prostoru MK

D36MEV - Mechanika vozovek

Taught at:
K136 - katedra silničních staveb
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Typy konstrukcí vozovek, jejich základní modely, přístupy k výpočtu (teoretické řešení vícevrstvých systémů). Požadavky na komplexní návrhovou metodu, charakteristiky silničních stavebních materiálů, okrajové podmínky (podmínky v podloží, klimatické podmínky apod.). Diagnostika a hodnocení technického stavu vozovek a podloží – metody. Nedestruktivní diagnostika vozovek a podloží – georadarová metoda. Degradace vozovky. Výpočet zesílení. Hospodaření s vozovkami.

D36PK1 - Pozemní komunikace I

Taught at:
K136 - katedra silničních staveb
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Projektování pozemních komunikací. Hodnocení variant tras pozemních komunikací. Použití multikriteriální analýzy. Negativní vlivy automobilové dopravy a možnosti jejich snižování. Modelování trasy a její estetický účinek. Silniční softwary, BIM v oblasti pozemních komunikací. Bezpečnost na pozemních komunikacích, zklidňování dopravy.

D36PK2 - Pozemní komunikace II

Taught at:
K136 - katedra silničních staveb
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Odborný předmět je určen studentům doktorského studia, kteří mají zájem o rozšíření znalostí v oblasti realizace staveb a kontrolních mechanismů na stavbě. Důraz je kladen na vozovky s asfaltovým krytem.

D36TDP - Dopravní průzkumy a teorie dopravního proudu

Taught at:
K136 - katedra silničních staveb
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Dopravní průzkumy – členění, druhy, analýza dopravy, výhledové intenzity. Speciální dopravní průzkumy – cyklisté, pěší, parkování, MHD, vážení vozidel. Základní způsoby sledování dopravního proudu. Základní charakteristiky pohybu jednotlivého vozidla. Rovnice kontinuity, bodová hustota proudu. Parametry plynulosti pohybu a jejich vztah na spotřebu PHM. Mikroskopické a makroskopické modely dopravního proudu. Sledování rizikových - konfliktních situací

D37EOMK - Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí železničních staveb

Taught at:
K137 - katedra železničních staveb
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na podrobné seznámení s metodami hodnocení kvality železniční dopravní cesty a jejích součástí. Důraz je kladen na experimentální ověřování materiálů, stavebních prvků a konstrukcí a klasifikaci zjištěných vad. Součástí výuky je provedení experimentálních měření v laboratorních podmínkách i na železniční tratí, vyhodnocení výsledků a diskuse nad nimi.

D37MNSP - Metody navrhování a sanací pražcového podloží

Taught at:
K137 - katedra železničních staveb
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na podrobné studium problematiky navrhování konstrukce pražcového podloží v ČR a Evropě, včetně ochrany proti klimatickým účinkům a vlivu podzemní vody. Cílem předmětu je seznámení studentů se speciálními materiály pro použití do konstrukce pražcového podloží (geosyntetika, hydro- a tepelně-izolační materiály, antivibrační prvky), s poruchami pražcového podloží a metodami jejich odstranění. Součástí výuky je seznámení s vybranými přístroji a zařízeními pro analýzu kvality pražcového podloží a jejich praktickým využitím.

D37TBK - Teorie bezstykové koleje

Taught at:
K137 - katedra železničních staveb
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem předmětu je rozšíření znalostí o bezstykové koleji železničních a tramvajových tratí dosažených v magisterském studiu. Náplní předmětu je rešerše o bezstykové koleji, teorie o výpočtu stability bezstykové koleje a modelování chování bezstykové koleje pod zatížením provozem a klimatickými podmínkami.

D43TEZ - Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny

Taught at:
K143 - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět studenty seznámí s teoretickými základy tvorby a ochrany krajiny a krajinného inženýrství. Důraz bude kladen na komplexní pojetí problematiky a spíše než na partikulární úlohy jednotlivých disciplín spíše na vzájemné vazby, vztahy, podmíněnosti, příčiny a následky procesů v krajině. V rámci předmětu bude definováno pro individuálního studenta, či lépe pro skupinu studentů téma a oblast, kde dochází k interakci lidské činnosti s prostředím (krajinou). Cílem práce následně bude pochopení vzájemných vztahů a procesů v dané lokalitě, možné ovlivnění prostředí – krajiny – plánovanou aktivitou a nástin možných kompenzačních opatření nebo změn návrhu původního záměru. Smyslem práce bude týmová práce, hledání multioborových přístupů a řešení, uplatnění komplexního pohledu v kombinaci s moderními přístupy multikriteriálního hodnocení.

Languages

Knowledge of English and optional language is required for all programs.

D04ANG - English

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Výuka se zaměřuje na dovednosti ve všech jazykových oblastech, akcentována je schopnost komunikace (mluvené i písemné) pro akademické účely, dále je zahrnuta odborná technická angličtina a základní útvary odborného stylu. Úroveň zkoušky dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ERR je B2, kurz je veden na této úrovni. Probírané písemné útvary: - strukturovaný životopis, - průvodní dopis k CV při odpovědi na inzerované volné pracovní místo, - stručná žádost o grant, - abstrakt odborného článku, přečtení (a předložení u zkoušky) cca 150 stran technického textu, včetně článků z odborných periodik a konferenčních materiálů.

D04CES - Czech

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem. V kurzu je kladen důraz na komunikativní přístup k jazyku. Jednotlivé hodiny jsou primárně rozděleny na základě jednotícího tématu, jež doplňují komunikační funkce. Další odpovídající jazykové aspekty (gramatika, slovní zásoba, výslovnost, jazykové funkce a řečové dovednosti) vyplývají z daných komunikačních potřeb. Kromě komunikace v běžných situacích, jsou daná témata prohloubena a více zaměřena na univerzitní prostředí. Kurz je určen doktorandům, ale není povinný, je ukončen zkouškou. Kurz češtiny je určen pro studenty, kteří již mají pevně ukotvené základy českého jazyka, tj. jsou na úrovni B1+. V případě zájmu či dotazů, prosím, kontaktujte Mgr. Sandru Giormani (sandra.giormani@fsv.cvut.cz)

D04FRA - French

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
.Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z francouzštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04NEM - German

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z němčiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04RUS - Russian

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z ruštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04SPA - Spanish

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku ze španělštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.