Geodézie a kartografie (in Czech) - courses of program

Notice - The program is taught in Czech.

D01APL - Aplikovaná matematika a numerické metody

Taught at:
K101 - katedra matematiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam

D01MST - Matematická statistika

Taught at:
K101 - katedra matematiky
Garant:
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Pokročilé metody matematické statistiky, pojmy počtu pravděpodobnosti, diskrétní a spojitá náhodná veličina, vícerozměrná rozdělení a odhady parametrů rozdělení. Seznámení se sekvenčním testováním hypotéz a bayesovskými metodami. Vícerozměrná regrese a testování submodelů. Různé typy spojitých rozdělení, otázky simulace, zvl. metoda inverzní distribuce a zamítací metoda. Vícerozměrné rozdělení. Časové řady, zvl. stacionární časové řady a jejich studium v časové i frekvenční doméně.

D01VTP - Vektorový a tenzorový počet

Taught at:
K101 - katedra matematiky
Semester:
winter, spring
Exam:
exam
Annotation:
Transformace bází a transformace souřadnic vektorů, křivočaré souřadnice. Tenzorová algebra a analýza v kartézských a křivočarých souřadnicích. Tenzorová funkce a tenzorová pole, diferenciální operátory. Tenzory v geodézii, Marussiho tenzor.

D02OPTE - Optika a optoelektronika

Taught at:
K102 - katedra fyziky
Semester:
winter, spring
Exam:
exam
Annotation:
Základy geometrické, fyzikální a kvantové optiky. Relativistická optika. Základy fyzikální elektroniky. Lasery a gaussovské svazky. Moderní oblasti optiky a jejich aplikace v technice (adaptivní optika, gradientní optika, nelineární optika, akustooptika, elektrooptika). Zdroje a detektory záření. Fyzikální principy moderních optických prvků a přístrojů a jejich aplikace v technice.

D02OPZ - Optické zobrazení a moderní optika

Taught at:
K102 - katedra fyziky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Základy teorie elektromagnetických vln. Polarizace, interference a difrakce elektromagnetických vln. Vyzařování a detekce elektromagnetických vln. Geometrická a difrakční teorie optického zobrazení. Teorie aberací optických soustav. Laserové svazky. Základy fotometrie a kolorimetrie. Základy Fourierovské optiky. Digitální metody rekonstrukce a zpracování obrazové informace. Moderní oblasti optiky a jejich aplikace v technice (aktivní a adaptivní optika, gradientní optika, nelineární optika, akustooptika, elektrooptika, atd.).

D05IMA - Inovační marketing

Taught at:
K105 - katedra společenských věd
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem je seznámit studenty bez nutných specifických předchozích znalostí marketingu s touto problematikou s ohledem na využití v praxi, např. na pozicích zakladatelů start-upů, středních a vyšších manažerů nebo majitelů stavebních firem. Kurz proběhne jako praktická výuka zejména tam, kde doktorandi již mají svá vlastní zadání nebo stávající pracovní zařazení.

D32TWPE - Scientific Writing and Publishing in English

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
winter, spring
Exam:
exam
Annotation:
Předmět vyučovaný výhradně v angličtině studenty seznámí se strukturou odborného technického článku, gramatickými a stylistickými aspekty odborného textu a procesem tvůrčího vědeckého psaní od přípravy rukopisu až po jeho publikaci (výběr časopisu, podání článku a recenzní řízení). Pozornost bude také věnována efektivnímu vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práci s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji, citacím a publikační etice. Součástí předmětu je i seznámení s citačními manažery, manuály stylu, typografickými zásadami a nástroji pro přípravu odborného textu v LaTeXu. Budou též zmíněny základní pojmy z oblasti bibliometrie a popsány postupy používané při hodnocení vědeckých výsledků.

D54AIG - Analýza dat v inženýrské geodézii

Taught at:
K154 - katedra speciální geodézie
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Náplní je zpracování, simulace či modelování dat zejména z měření inženýrské geodézie. Předmět je zaměřen na programové prostředky a možnosti zpracování, analýzy a statistického hodnocení. Předpokládá se pochopení a využití vyspělých matematických algoritmů, ať už při řešení metodou nejmenších čtverců či jinými metodami vyrovnání nebo řešení. V rámci předmětu jsou obvykle řešeny individuálně úlohy související s tématem disertační práce s požadavkem funkčního softwarového výstupu.

D54GMS - Grafický informační systém MicroStation

Taught at:
K154 - katedra speciální geodézie
Semester:
winter, spring
Exam:
exam
Annotation:
Koncepce systému, popis vztahů jeho komponent. Rozhraní systému, komunikace mezi systémem, uživatelem a perifériemi. Vstup a výstup grafických dat, editace dat v grafické a negrafické podobě. Propojení s databázemi. Uživatelské modifikace systému, programování nadstaveb a maker.

D54GPP - Geodézie v podzemních prostorách

Taught at:
K154 - katedra speciální geodézie
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Geodézie v podzemních prostorách v sobě zahrnuje měřické činnosti pro doly, tunely, metro, kanalizace, kolektory, sklepy a jeskyně. Inovativní postupy polohového, výškového, připojovacího a usměrňovacího, vytyčovacího a kontrolního měření s možností modelování a ověřování v UEF Josef (podzemní výukové středisko). Metody a postupy dokumentace skutečného stavu podzemních děl s ověřením v UEF Josef.

D54GUP - Geodetické úlohy a jejich přesnost

Taught at:
K154 - katedra speciální geodézie
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Úlohy protínání, polygonové pořady a volné geodetické sítě z hlediska jejich přesnosti včetně řešení založených na metodě nejmenších čtverců (chybový model, vliv měření a podkladu, kovarianční matice souřadnic, střední elipsa chyb, křivka směrodatné odchylky v rovině, izočáry pro směrodatnou odchylku souřadnicovou).

D54MET - Metrologie 3D měření

Taught at:
K154 - katedra speciální geodézie
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Zpracování a analýza 3D měření se zaměřením na výpočty a analýzu přesnosti s ohledem na 3D skenování a geodetická 3D měření. Součástí jsou také možnosti ověřování přesnosti polárních a nepolárních 3D skenerů, totálních stanic a multistanic. Kromě vyhodnocování absolutní přesnosti je součástí kurzu také specifická oblast zaměřená na určování posunů a přetváření mechanických a konstrukčních objektů včetně možného porovnání s navrženým tvarem a včetně matematických nástrojů pro ztotožnění.

D54TAG - Teorie vlivu atmosféry na geodata

Taught at:
K154 - katedra speciální geodézie
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Radiační bilance zemského povrch. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosférická refrakce. Regulární a náhodná složka refrakce. Astronomická refrakce, zemská refrakce, geodetická refrakce (vertikální, horizontální refrakce), nivelační refrakce, diferenční refrakce, délková refrakce. Geodetická refrakce ve vysokohorském a v plochém terénu. Metody zkoumání a určování vlivu refrakce na geodata.

D54TCH - Teorie chyb

Taught at:
K154 - katedra speciální geodézie
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět navazuje na výuku vyrovnávacího počtu a matematické statistiky na bakalářském a magisterském stupni studia. Cílem je prohloubit znalosti studentů v oboru teorie pravděpodobnosti a vyrovnávacího počtu s důrazem na analýzy geodetických a fyzikálních měření, která jsou zatížena systematickými a náhodnými chybami. Součástí předmětu je zpracování projektu zaměřeného na statickou analýzu měření a výsledků v oboru studentovi disertační práce. Náplň předmětu je uzpůsobována konkrétní problematice, kterou se student zabývá v rámci své disertační práce.

D54TIG - Teoretické základy inženýrské geodézie

Taught at:
K154 - katedra speciální geodézie
Semester:
winter, spring
Exam:
exam
Annotation:
Vytyčování – apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná formulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).

D54TMS - Teorie měřicích systémů

Taught at:
K154 - katedra speciální geodézie
Semester:
winter, spring
Exam:
exam
Annotation:
Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů, základy automatizace, klasifikace snímačů, pasivní snímače (odporové, kapacitní, indukčnostní), aktivní snímače (indukční, optoelektronické). Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické - snímače pro určení délky, úhlu, sklonu, náklonu, zrychlení, teploty, tlaku, vlhkosti. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky. Čárkový kód. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza, analýza časových řad, komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systém nivelační, teodolitové, laserové, skenerové, fotogrammetrické, inerciální. Automatizované geodetické měřicí systémy při statické a dynamické zkoušce stavební a strojní konstrukce a při řízení stavebních strojů

D54TZS - Teoretické základy 3D skenování

Taught at:
K154 - katedra speciální geodézie
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
3D skenování – základní vlastnosti, dělení, bezpečnost. Polární skenery – princip, elektronické měření délek, vlastnosti, vybrané systémy. Základnové skenery – princip, CCD snímače, kalibrace, vlastnosti, vybrané systémy. Kinematické systémy – princip, inerciální navigace, souřadnicové systémy, vlastnosti, vybrané systémy. Zpracování – metody a specifika vyrovnávacího počtu v oboru 3D skenování, transformace, ICP, triangulace, ortogonální prokládání, 2D/3D kresba. Vybrané softwary. Kontrola kvality měření, kalibrace a kalibrační postupy.

D55AHK - Analýza historických kartografických děl

Taught at:
K155 - Katedra geomatiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Historie kartografie u nás i v zahraničí. Analýzy vyjadřovacích prostředků na starých mapách. Analýzy přesnosti a obsahu starých map. Zpřístupnění starých map. Analýzy vývoje krajiny a aplikace využití starých map v současnosti.

D55DFM - Digitální fotogrammetrie

Taught at:
K155 - Katedra geomatiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je koncipován jako nadstavbový kurz fotogrammetrie. Přináší klasické metody v nové digitální podobě průsekové i stereofotogrammetrie 21. století, dále specializované technologie družicové fotogrammetrie, fotogrammetrie pro RPAS (remotely piloted aircraft system) Nové technologie fotogrammetrie jsou zde aplikovány pro GIS, BIM, mapování a zejména při dokumentaci historických stavebních objektů (přesná digitální dokumentace interiérů a interiérů, kleneb, plastik, soch aj., editace 3D dat, vizualizace a animace), dále tvorba tematických vrstev do GIS, zejména DTM a DMP. Do fotogrammetrie se v poslední době řadí i některé metody přímého určování 3D souřadnic bodů (3D skenování, IBMR - image based modelling and rendering).

D55DKN - Digitální katastr nemovitostí

Taught at:
K155 - Katedra geomatiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem předmětu je studenty seznámit s Informačním systémem katastru nemovitostí (ISKN) a jeho vazbou na další informační systémy státní správy, zejména na systém Základních registrů, jak je definuje zákon č. 111/2009 Sb. Obsahové zaměření: - Informační systém katastru nemovitostí, - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, - legislativní normy, vyhlášky a zákony související s KN, - struktura a organizace resortu zeměměřictví a katastru v České republice, - Směrnice INSPIRE a její role na ČÚZK, - Digitální výstupy z KN, - Data a služby poskytované ČÚZK.

D55DMK - Digitální kartografie

Taught at:
K155 - Katedra geomatiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Aplikace digitálních metod při tvorbě kartografických výstupů. Zdroje dat a jejich dostupnost, databáze geografických dat na území ČR i v evropském a mezinárodním kontextu. Principy tvorby topografických a tematických map, využití software pro tvorbu map. Teoretické aspekty digitální kartografie. Kartografické výstupy z GIS se zaměřením na moderní metody vizualizace prostorových jevů. Webová kartografie, cloudové technologie, webové služby a aplikace.

D55DPZ - Digitální zpracování dat DPZ

Taught at:
K155 - Katedra geomatiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na klasické i nové metody zpracování obrazu. Mimo klasické postupy DPZ z hlediska analýzy digitálního obrazu a klasifikace (řízená a neřízená klasifikace, příznaky a snižování rozměrnosti datového souboru, určení úspěšnosti klasifikace) jsou zohledněny i nové klasifikační postupy texturální, hyperspektrální a zpracování radarových obrazových dat. Důležitou součástí je propojení výuky s GIS, fotogrammetrií a DPZ, inovované jsou též postupy filtrace s ohledem na DMT, rektifikaci a ortogonalizaci VHR družicových dat i na vyhledávání dílčích primitiv o obraze spojené s programováním.

D55FRG - Fyzická a regionální geografie

Taught at:
K155 - Katedra geomatiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět obsahuje základní údaje o metodách sběru, třídění a vyhodnocování geomaticko-geografických dat, metodice tvorby studií a modelování v geomatice se zaměřením na regionální aplikace týkající se světa i České republiky. Inovované prostředí je zaměřeno zejména na metody sběru a zisku geoprostorových dat (fotogrammetrie, DPZ, RPAS, základní báze geografických dat ČR – ZABAGED a dnešní nové datové sklady, služby a geografické informace jako např. Google Earth, mapové sklady, družicová data globálního charakteru, sběr dat z volných družicových systémů). Starší verze je zaměřena na geografii, Předmět obsahuje základní údaje o metodách sběru, třídění a vyhodnocování geografických dat, metodice tvorby geografických studií a geografickém modelování se zaměřením regionální aplikace týkající se České republiky. Základní orogragické, demografické, ekonomické, politické informace, aj. informace potřebné pro studování rozsáhlých geosystémů a jejich vizualizaci metodami kartografie a dálkového průzkumu Země. Komplexní zpracování geografické studie vybraného zahraničního regionu. Základní báze geografických dat ČR - ZABAGED.

D55GIN - Geoinformatika

Taught at:
K155 - Katedra geomatiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je věnován problematice návrhu a tvorby geografických informačních systémů, s důrazem na interdisciplinární povahu geoinformatiky, její vazby na geodézii, globální polohové systémy, dálkový průzkum Země a digitální kartografii. Zpracování a archivace geografických dat v prostředí relačních či NoSQL databází. Hromadné zpracování a analýzy geografických dat, jejich prezentace, webové služby a vizualizace. Doporučené standardy a formáty dat.

D55GIS - Geografické informační systémy

Taught at:
K155 - Katedra geomatiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na významný rozvoj GIS v posledních letech s ohledem na nové metody sběru geografických dat, datové sklady, veřejná i placená data. Základní úlohy jsou cíleny na koncepci ukládání prostorových dat a zpracování tzv. velkých dat (big data). Velmi důležitou složkou vedení a tvorby GIS je stanovení cílů a potřeb, přesnosti, možnosti údržby, analýzy a vizualizace dat pro veřejnou správu, vědecké i komerční účely.

D55GLS - Globální souřadnicové systémy

Taught at:
K155 - Katedra geomatiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Prohloubení znalostí o metodice a výsledcích tvorby soudobých globálních souřadnicových systémů, které vznikají na základě použití pozorovacích metod kosmické geodézie.

D55GPS - Globální poziční systémy (GPS)

Taught at:
K155 - Katedra geomatiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem výuky je získat slušnou orientaci v oblasti globálních pozičních systémů (GNSS) z aplikačního hlediska.

D55KMV - Kartografické metody výzkumu

Taught at:
K155 - Katedra geomatiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Georeferencování mapových děl, teorie rovinných i prostorových transformací v kartografii. Softwarové zajištění zpřístupnění map na internetu, vývoj webových mapových aplikací. Analýzy přesnosti map a metody jejich hodnocení. Interaktivní atlasová kartografie. Využití 3D v kartografii, 3D vizualizace.

D55KOG - Kosmická geodézie

Taught at:
K155 - Katedra geomatiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem výuky je získat slušnou orientaci v oblasti kosmické geodézie z aplikačního hlediska.

D55MKK - Metody kognitivní kartografie

Taught at:
K155 - Katedra geomatiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Teorie vnímání map, uživatelské aspekty map. Využití eye-tracking metod pro analýzy čitelnosti a uživatelské přívětivosti map. Využití moderních metod rozšířené (augmented) a virtuální (virtual) reality. Navigace pomocí rozšířené a virtuální reality. Moderní mapy pro hendikepované.

D55MKT - Matematická kartografie

Taught at:
K155 - Katedra geomatiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Základní vztahy v matematické kartografii, zobrazovací rovnice, vlastnosti zobrazení. Určení zobrazení "neznámé" mapy. Metodika návrhu zobrazeni vybraného geografického celku. Kritická analýza historických metod zobrazení geoprostoru České republiky - možnost optimalizace stávajících zobrazení. Matematická kartografie v zahraničí - systém UTM.

Languages

Knowledge of English and optional language is required for all programs.

D04ANG - English

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Výuka se zaměřuje na dovednosti ve všech jazykových oblastech, akcentována je schopnost komunikace (mluvené i písemné) pro akademické účely, dále je zahrnuta odborná technická angličtina a základní útvary odborného stylu. Úroveň zkoušky dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ERR je B2, kurz je veden na této úrovni. Probírané písemné útvary: - strukturovaný životopis, - průvodní dopis k CV při odpovědi na inzerované volné pracovní místo, - stručná žádost o grant, - abstrakt odborného článku, přečtení (a předložení u zkoušky) cca 150 stran technického textu, včetně článků z odborných periodik a konferenčních materiálů.

D04CES - Czech

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem. Kurz není povinný, není ukončen zápočtem ani zkouškou.

D04FRA - French

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
.Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z francouzštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04NEM - German

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z němčiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04RUS - Russian

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z ruštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04SPA - Spanish

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku ze španělštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.