Ph.D. stáže

 

Jako Ph.D. student můžete absolvovat studijní pobyt či pracovní stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus.

Podrobné informace jsou umístěny na univerzitních stránkách  Studuj ve světě


 

Studijní pobyt v rámci programu Erasmus+

Účast na programu ERASMUS může být v délce 5–30 dní anebo v délce 2–12 měsíců. Kvůli omezeným finančním prostředkům jsou aktuálně upřednostňovány výjezdy v minimální délce 2 měsíců. Výjezdy kratší než 2 měsíce budou možné pouze v rámci tzv. zero grantu – tj. student si bude stáž plně hradit sám.
Seznam aktuálně nabízených partnerských univerzit FSv najdete zde.
V době výjezdu na studijní pobyt musíte být studentem ČVUT.
Požadavkem je, aby doktorand v rámci zahraničního pobytu dále pracoval na své doktorské práci.

Jak postupovat:

 • Doktorand si ve spolupráci se svým školitelem vybere školu a školitele, který se zabývá obdobnou problematikou.
 • Podáte si přihlášku v řádném termínu (již není možné hlásit se celoročně!)
  • Doktorandi mají přednost v umisťování před Bc. a Mgr. studenty
  • Pokud se nebudete hlásit v prvním kole (tj. listopad-prosinec), tak je PRVNÍ nutné informovat koordinátora ERASMUS+, který ověří, že mobility s touto školou nejsou vyčerpány.
 • Projdete výběrovým řízením u proděkana pro vědu a výzkum.
  • Zkouška z cizího jazyka není povinná.
 • Na doporučení a schválení školitele zašle buď doktorand nebo jeho školitel na příslušné pracoviště anotaci disertační práce s dotazem, jestli ho příslušné pracoviště přijme, za jakých podmínek, případně kdo bude po dobu tohoto pobytu jeho školitel.
 • Na domácí univerzitu poté dodáte potvrzení, že partnerská škola Vás na toto téma a dané období přijímá a že máte zahraničního školitele. Může být i vyjádřený souhlas na anotaci k disertační práci.
 • Společně s potvrzením dodáte Learning Agreement – prezentace k online verzi.
  • Nevyplňují se v něm předměty, ale doktorand v příloze zpracuje anotaci své doktorské práce, respektive její části, na které bude v zahraničí pracovat
 • Fakultní koordinátor posléze vystaví kartu studenta v systému mobility.cvut.cz. Do karty studenta nahrajete výše uvedené dokumenty a vyplníte potřebné údaje.
  • Potvrzení o studiu musí být na semestr, na který vyjíždíte
  • Potvrzení o cestovním pojištění musí zahrnovat minimálně pojištění léčebných výloh včetně repatriace, pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění.
   Můžete si zvolit jakoukoliv pojišťovnu, doporučujeme ERV, která poskytuje studentům ČVUT pojištění na míru a pohodlné on-line sjednání prostřednictvím https://secure.ervpojistovna.cz/mybti, kam se přihlásíte číslem smlouvy: 2000203203 a heslem: CVUT_203. Podrobnější informace - zde a zde.
 • Poté Vám bude vygenerována finanční dohoda, kterou před odjezdem podepíšete na rektorátu.

Po návratu:

Po návratu dodáte Doklad o uznání studia v zahraničí (Confirmation of study period), kde bude jasně napsáno, pod jakým vedením jste pracoval/la na závěrečné práci, obsah práce a doba od kdy do kdy jste na práci v zahraničí pracoval/la. Pro inspiraci se můžete podívat zde.

Doba pobytu uvedená v tomto potvrzení musí souhlasit s obdobím finanční podpory, kterou máte uvedenu v účastnické smlouvě. Bude-li doložen pobyt kratší, musíte vrátit příslušnou částku grantu dle počtu nedoložených dnů. Tolerance rozdílu je +- 5 dní pobytu.

Originál tohoto potvrzení musíte odevzdat na Odbor zahraničních vztahů ČVUT-R (8.patro) do 10 dnů ode dne skončení pobytu stanoveného v účastnické smlouvě. Doklad můžete donést kdykoliv a v případě nepřítomnosti pracovníků OZV v kanceláři jej vhodit do hnědé schránky na chodbě odboru.

V případě, že zahraniční univerzita vydává Confirmation of Study Period pouze elektronicky, je třeba, aby tento doklad zaslal koordinátor ze zahraniční univerzity přímo ČVUT na adresu navraterasmus@cvut.cz

Do 14 dnů po datu skončení pobytu byste měli napsat zprávu o studijním pobytu v zahraničí. Z Vašich zkušeností budou moci čerpat studenti, kteří pojedou ven v letech následujících i kancelář Odboru zahraničních vztahů.

Je nutné vyplnit dvě zprávy z pobytu:

EU Survey – povinné
Jedná se o povinnou zprávu na stránkách Evropské komise v angličtině. Pokyny pro vyplnění zprávy (přístupové jméno a heslo) obdrží každý z účastníků studijního pobytu v den oficiálního ukončení pobytu na svou e-mailovou adresu zadanou jako primární v kartě studenta v databázi mobility.cvut.cz. V tuto chvíli emaily nechodí, tool nefunguje a čekáme na jeho zprovoznění.

NAEP – nepovinné
Českou zprávu můžeš vyplnit na http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ podle návodu.

 

Informace případným zájemcům podá
Mgr. Anita Opitzová
fakultní koordinátor programu ERASMUS+


 

Pracovní stáž s podporou programu Erasmus+

Podrobné informace jsou umístěny na univerzitních stránkách Studuj ve světě

 • Šance pracovat pro zahraniční firmu nebo organizaci, kterou si vyberete
 • Délka stáže se pohybuje mezi 2 až 12 měsíci
 • Finanční podpora ČVUT je na 6 měsíců
 • Stáž lze absolvovat i po ukončení studia
 • Perfektní možnost, jak se pořádně rozmluvit nebo zdokonalit v cizím jazyce
 • Hostitelskou organizaci si hledáte sami v návaznosti na studovaný obor.
  • Stáž můžete uskutečnit v jakékoli veřejné nebo soukromé organizaci, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, neziskové organizaci, ve veřejném subjektu na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř kdekoli, kde budete chtít, vyjma institucí spravujících EU programy (výčet nezpůsobilých organizací najdete zde).
 • Musíte mít status studenta ČVUT po celou dobu pracovní stáže.

 • Stáž je třeba ukončit do konce příslušného akademického roku, tedy např. do 30.9.2021 (tzn. poslední možný výjezd v tomto případě je 30.7. až 30.9.2021).
 • Součet měsíců za studijní pobyt Erasmus+ a pracovní stáž Erasmus+ nesmí překročit v součtu maximum 12 měsíců (360 dní) za příslušnou etapu studia.

Jak postupovat:

 • Až si uděláte orientační představu o tom, kam, kdy, na jak dlouho byste chtěli vyjet, určitě ji nejdříve konzultujte se svou studijní referentkou, případně s pedagogickým/vědeckovýzkumným proděkanem, školitelem, aby byl výjezd v souladu s Vašimi studijními povinnostmi. Běžně totiž nejsou za pracovní stáže udělovány kredity.
 • Hostitelskou organizaci si vybíráte sami, včetně termínu, kdy tam budete pracovat. Stáž musí odpovídat oboru, který studujete na ČVUT, předběžně si tedy domluvíte i náplň práce. Podrobné informace týkající se hostitelské organizace včetně nabídek stáží naleznete zde.
 • Abyste mohli podat přihlášku, musíte mít schválený formulář Ex-ante, který obsahuje termín stáže, náplň stáže, finanční příspěvek apod. Předvyplněný (jméno, adresa) jej zašlete vybrané hostitelské organizaci emailem k podpisu.
 • Ověření cizího jazyka
  • Ústní 10-15 minutový pohovor u pana Robina Healeyho
  • Pokud jste již nějaké zkoušky/testy absolvovali v rámci jiných výjezdů na ČVUT, nebo máte oficiální certifikát o jazykových schopnostech, zřejmě se rovnou domluvíte na vystavení jazykového potvrzení pro pracovní stáž.
 • Jakmile budete mít Ex-ante a jazykové potvrzení, zbývá jen vyplnění přihlášky v aplikaci Mobility, kam do své karty také oba dokumenty nahrajete.
 • Následuje posouzení a odsouhlasení pracovní stáže příslušným proděkanem.
 • Po ukončení výběrového řízení Vám emailem přijde návrh, který obsahuje termín stáže a výši přiděleného stipendia na uvedené období. Jakmile nominaci přijmete, koordinátorka – paní Ing. Jana Dudková – Vám založí kartu studenta v aplikaci Mobility. V této kartě doplníte všechna potřebná pole, stáhnete si dokument "Learning Agreement", který vyplníte.
  • V LA je důležité uvést jméno supervizora (domluvíte si ho na fakultě), kterému pak zasíláte měsíční zprávy z pobytu.
  • Jakmile bude LA podepsáno všemi stranami, vyplníte OLS jazykový test, uzavřete si cestovní komerční pojištění a podepíšete Účastnickou smlouvu fyzicky na rektorátu u své koordinátorky. Před odjezdem pak dostanete 80% zálohu vyměřeného stipendia.
  • Celým procesem Vás bude postupně a podrobně navádět emaily Vaše koordinátorka, takže vše proběhne hladce.

 

Informace případným zájemcům podá
Ing. Jana Dudková
Koordinátorka pro pracovní stáže programu ERASMUS+


 

Letní školy

 • Krátkodobé pobyty, které trvají většinou 1 nebo 2 letní měsíce.
 • Nabídka technických, jazykových kurzů nebo kurzů zaměřených na kulturu dané země.
 • Studium na evropských a mimoevropských univerzitách.

Nabídku univerzit najdete zde

Jak se přihlásit

Přihlaste se dle instrukcí zahraniční univerzity

Kopii zvacího dopisu zašlete na katerina.boskova@cvut.cz. Paní Bošková vám poté založí kartu v aplikaci Mobility, kam nahrajete patřičné dokumenty. Poté Vám bude vystavena finanční dohoda.

Podpisem finanční dohody se ČVUT zavazuje k tomu, že vám vyplatí stipendium a vy se zavazujete k tomu, že budete v zahraničí studovat, reprezentovat ČVUT a po návratu dodáte dokumenty, které jsou nutné k uzavření stáže.

Finanční podmínky

Jakmile dostanete potvrzení ze zahraniční univerzity, že jste přijatí, můžete požádat o stipendium (13 000 Kč na měsíc). Nemůžeme zaručit, že stipendium přidělíme každému, kdo si požádá!

Potřebné dokumenty:

 1. Srovnávací arch
 2. Potvrzení o cestovním pojištění na celou dobu pobytu.
Po Návratu
 1. Doklad o uznání studia v zahraničí
 2. Transcript of Records
 3. Zpráva z pobytu

Podmínky výjezdu

Délka pobytu – 1 – 2 měsíce
Přidělování míst – podle principu „Kdo dřív přijde, ten dřív jede“
Počet kreditů – 2 ECTS kredity je minimální počet, který by vám garant měl za měsíční výjezd uznat.
Schválený výjezd – výjezd na zahraniční univerzitu musí schválit proděkan pro vědu a výzkum.

Na aktuální akademický rok se musíte přihlásit on-line zde
Současně pošlete email na katerina.boskova@cvut.cz a požádejte o odeslání nominace u univerzit, kde je to potřeba.

 

Zodpovědná osoba
Mgr. Kateřina Bošková
katerina.boskova@cvut.cz
+420 22435 3466