Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

Aktuálně

Metodický pokyn proděkana pro vědu a výzkum č.1/2021 - k průběhu výuky doktorského studia na FSv ČVUT v Praze po dobu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona

8. 6. 2021

Pozvánka na 15. ročník Letní školy statistických metod. Pořádá společnost SC&C Partner na konci srpna.

3. 6. 2021

Zápis z 19. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 6. května 2021.

24. 5. 2021

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

20. 5. 2021

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

13. 5. 2021

V rámci programu Horizont Evropa byly otevřeny další výzvy.

10. 5. 2021

Zápis z 18. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 8. dubna 2021.

4. 5. 2021

TA ČR: Prostředí pro život PP1. Cílem podprogramu 1 je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. Prioritní výzkumné cíle jsou zaměřeny na sucho a změnu klimatu, další na dílčí technické a společenské problémy jak adaptace, tak mitigace. Konec lhůty je 30.6.2021.

14. 4. 2021

Stipendia Fulbrightova programu.
Nabízené programy:
- Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející
- Fulbright-Masarykovo stipendium
- Stipendium pro postgraduální studium
- Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v roce 2022/2023
Uzávěrky přihlášek uvedeny u jednotlivých programů.

13. 4. 2021

MŠMT: Mobility – ČR - Francie. V souladu s Dohodou mezi vládou ČSSR a vládou Francouzské republiky o vědeckotechnické spolupráci vyhlašuje MŠMT výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2023. Konec lhůty je 30.6.2021.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.