Výzkum

Formuláře

Doktorské studium | Celoživotní vzdělávání | Projekty VaV | Habilitační a profesorské řízení | Ostatní

 


Formuláře doktorského studia

Hodnocení studentů doktorského studia za aktuální období

Formuláře - Přijímací řízení do DS:
Elektronická přihláška k DS - změna 16.11.2022
Hodnocení znalostí a schopností žadatele v DS programu    DOC ; PDF - změna 12.2.2021
Návrh přijímací komise pro přijetí ke studiu v DS programech    DOC ; PDF - změna 29.3.2023
Protokol přijímacího řízení (DS)    DOC ; PDF - změna 29.6.2023
Poučení studenta/stážisty Fakulty stavební ČVUT v Praze o BOZP a PO
Individuální studijní plán - tisk je možný pouze z IS KOS

Formuláře - Průběh studia:
Žádost o přerušení doktorského studia    DOC ; PDF - změna 18.2.2021
Žádost o změnu formy doktorského studia    DOC ; PDF - změna 18.2.2021
Žádost o změnu programu v doktorském studiu    DOC ; PDF - změna 18.2.2021
Žádost o povolení vykonání zahraniční stáže v rámci DS    DOC ; PDF - změna 20.9.2023
Návrh katedry na přijetí doktoranda/studenta na krátkodobý pobyt (stáž)    DOC ; PDF - změna 6.9.2022
Rodičovství:
Žádost o evidenci uznané doby rodičovství    DOC ; PDF - změna 18.2.2021
Žádost o přerušení doktorského studia z důvodu rodičovství    DOC ; PDF - nové 18.2.2021

Formuláře - Odborná rozprava:
Přihláška k odborné rozpravě    DOC ; PDF - změna 12.2.2021
Zápis o odborné rozpravě v rámci studijního bloku DS    DOC ; PDF - změna 12.2.2021
Žádost o konání odborné rozpravy distanční formou    DOC ; PDF - nové 16.2.2023

Formuláře - Státní doktorská zkouška:
Žádost o vykonání státní doktorské zkoušky    DOC ; PDF - změna 6.2.2024
Žádost o konání SDZ distanční formou    DOC ; PDF - změna 17.2.2023
Návrh na složení komise ke státní doktorské zkoušce    DOC ; PDF - změna 4.9.2023
Schválení členů zkušebních komisí pro SDZ a DP na zasedání Věd. rady    DOC ; PDF - změna 23.2.2021
Hlasovací lístky k SDZ - 1.kolo, 2.kolo    DOC ; PDF - změna 18.2.2019
Zápis o státní doktorské zkoušce    DOC ; PDF - změna 23.2.2021
Příspěvek z fondu ČVUT    DOC ; PDF - změna 23.2.2021

Formuláře - obhajoby DP
Informace k obhajobě disertační práce
Žádost o povolení obhajoby disertační práce    DOC ; PDF - změna 9.4.2024
Vzor titulních stran tezí    česká varianta ; anglická varianta (Word)
Sjednocená podoba disertačních prací
Návrh na složení komise k obhajobě disertační práce    DOC ; PDF - změna 19.4.2022
Schválení členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby DP na zasedání Vědecké rady    DOC ; PDF
Posudek disertační práce    DOC ; PDF - změna 28.4.2022
Opponent´s Review of the Doctoral Thesis    DOC ; PDF
Žádost o konání obhajoby DP distanční formou    DOC ; PDF - změna 7.3.2024

Formuláře - Školitelé DS:
Návrh na navýšení počtu vedených doktorandů    DOC ; PDF - změna 23.2.2021
Žádost o schválení školitele bez příslušných titulů (tj. bez titulu profesor, docent)    DOC ; PDF - změna 23.2.2021
Žádost o školitele-specialistu    DOC ; PDF - změna 9.3.2023

Formuláře - Potvrzení:
Elektronické potvrzení o studiu (v češtině i v angličtině) je možné vygenerovat na webovém rozhraní KOSi.
Potvrzení o studiu lze nechat potvrdit i na oddělení VaV - formulář    DOC ; PDF - změna 17.2.2020

Žádost o zavedení doktorského předmětu    DOC ; PDF - změna 23.2.2021

Bankovní účet doktoranda:
Zavedení nového bankovního účtu    DOC ; PDF - nové 23.2.2021
Změna čísla bankovního účtu    DOC ; PDF - změna 23.2.2021

Formuláře - Celoživotní vzdělávání pro studenty doktorského studia
Přihláška studenta DS do kurzu CŽV na FSv    DOC ; PDF - změna 1.2.2022
DS Application for a Lifelong Learning Course at the FCE    DOC ; PDF - nové 21.10.2021
Smlouva o účasti v kurzu CŽV    DOC ; PDF - anglicko-česká varianta - nové 17.2.2021

 


Formuláře projektů VaV

Průvodka při podávání návrhu projektu VaV    DOC ; PDF - změna 27.4.2023
Dohoda o spolupráci na řešení grantového projektu (v rámci ČVUT)
- národní projekty    DOC ; PDF - změna 21.1.2022
- zahraniční projekty    DOC ; PDF - změna 16.3.2021
Projektový list - formulář zrušen 4.6.2024
Plán správy dat - text do projektů - šablona Ústřední knihovny ČVUT do projektů - nové 19.5.2023
Žádost o otevření účtu FIS k projektu    DOC ; PDF - nové 23.9.2020
Žádost o výplatu stipendia    DOC ; PDF   (z grantů, atd.) - změna 6.2.2020
Žádost o účelové stipendium z grantu    DOC ; PDF - změna 6.2.2020
      dle Metodického pokynu č. 78/2016
Pracovní výkaz ke stipendiu - nové 30.4.2024
Návrh na výplatu odměn    Excel - změna 6.10.2021
Žádost o vrácení části dotace do státního rozpočtu    DOC ; PDF - změna 16.3.2021
Prohlášení příjemce ke způsobilosti výše DPH jako výdaje projektu    DOC ; PDF - změna 16.3.2021

Inicializační fond (aktuální výzva a formuláře)
- Žádost A    DOC ; PDF - změna 16.3.2021
- Žádost B    DOC ; PDF - změna 16.3.2021
- Žádost E    DOC ; PDF - nové 20.5.2021
- Žádost F    DOC ; PDF - změna 16.3.2021
- Žádost H    DOC ; PDF - změna 9.9.2021
- Smlouva příkazní    DOC ; PDF - změna 26.3.2024   a   Použití Smlouvy příkazní - změna 15.11.2023
- Metodika poskytování finanční podpory

 


Formuláře pro habilitační a profesorské řízení

Posudek habilitační práce    DOC ; PDF - změna 15.3.2021
Review of Thesis    DOC ; PDF - Posudek HP v angličtině - změna 15.3.2021
Smlouva příkazní    DOC ; PDF - změna 26.3.2024   a   Použití Smlouvy příkazní - změna 15.11.2023

 


Formuláře ostatní

Oznámení o vzniku výsledku VaV neevidovaného v aplikaci EZOP    DOC ; PDF - nové 30.3.2023
Žádost katedry o fakultní příspěvek k pořízení investice    DOC ; PDF - změna 1.3.2021
Požadavek o studentskou vědeckou sílu    DOC ; PDF - změna 1.3.2021

 

Návod k vyplňování formulářů