Informace k obhajobě disertační práce

 

Disertační práce musí být předložena nejpozději do 6 let od data nástupu na doktorské studium a studium musí být ukončeno do 8 let od zápisu (trvání maximální doby studia). Do maximální doby studia se započítává i doba přerušení studia. Doktorand by měl před odevzdáním své disertační práce s jejím obsahem seznámit ORO, především, když odevzdává v maximálně možné době studia.

Řízení k obhajobě a konání obhajoby zajišťuje oddělení VaV.

Odevzdaná disertační práce bude přezkoumána antiplagiátorským programem a výsledek bude formou zprávy předán oponentům práce.

Žádost o povolení obhajoby disertační práce (viz formulář níže) podává doktorand na oddělení VaV (místnost C-109).
Přílohy žádosti:
 1. Disertační práce v minimálně 1 vyhotovení – pevná vazba (odd. VaV na vyžádání zajistí případný dotisk)
 2. Disertační práce v elektronické podobě ve formátu PDF
 3. Stručný životopis v elektronické podobě ve formátu PDF
 4. Posudek školitele v elektronické podobě ve formátu PDF
 5. Teze disertační práce včetně anglického názvu disertační práce v elektronické podobě ve formátu PDF
 6. Abstrakt disertace česky a anglicky, klíčová slova disertace (max. 1 strana A4), elektronicky v editovatelném formátu
 7. Poster rozměru 70 x 100 cm (formát B1) v jednom vyhotovení (obsahuje: jméno, název práce, školitel, katedra, fakulta, období DS, anotace, výsledky, výstupy)
 8. Seznam vlastních publikací (projektů) včetně jejich ohlasů dělený na práce k tématu disertační práce a na ostatní formou výpisu z V3S v elektronické podobě ve formátu PDF

Žádost o obhajobu je nutné podat osobně na oddělení pro Vědu a výzkum, elektronické přílohy lze zaslat předem na adresu obhajoby@fsv.cvut.cz nebo při podání žádosti předat na datovém nosiči.

Student přikládá výpis V3S:
doktorand předkládá disertační práci pouze v případě, že již publikoval nebo má k publikaci přijatý alespoň jeden odborný článek nebo příspěvek ve sborníku konference buď
 1. v impaktovaném časopise databáze WoS SCI-Expanded nebo Scopus, nebo
 2. v časopise databáze MathSciNet, nebo
 3. ve sborníku konference zařazené do žebříčku CORE, The Computing Research and Education Association of Australasia, nebo
 4. pro oblast architektury a umění v odborném časopise nebo ve sborníku odborné konference
V tomto článku by měl být doktorand autorem se spoluautorstvím alespoň 60% a dokládá to výpisem z V3S, který je součástí tezí.

Kromě toho doktorand zašle elektronicky ve WORDu na adresu obhajoby@fsv.cvut.cz soubor (maximálně 1 stránka A4 textu), který bude obsahovat krátký abstrakt práce v jazyce odevzdané disertace, abstrakt anglicky a klíčová slova. Každý jednotlivý abstrakt pište, prosím, jako souvislý text bez odstavců, zvýraznění textu, odrážek apod. formátovacích prvků. Tento text je po obhájení vložen do KOSu.

Formulář - Žádost o povolení obhajoby    DOC ; PDF
Application for permission to defend the doctoral thesis    DOC ; PDF
Žádost o konání obhajoby DP distanční formou    DOC ; PDF

Disertační práce - formální sjednocení podoby na FSv
Doctoral thesis - formal unification of its appearance at FCE

Teze - informace
Theses - information


Informace o disertační práci, tezích a průběhu řízení k obhajobě najdete ve Studijním a zkušebním řádu ČVUT.