Iniciační fond FSv

Iniciační fond FSv je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Jeho činnost se řídí Statutem fondu.

 

Žádosti je možné podávat v následujících oblastech:

  1. Úhradu nákladů spojené s přípravou mezinárodního projektu/spolupráce či účastí na přípravě projektu/spolupráce (cestovní náklady, náklady na odborné překlady textu projektu a dalších potřebných materiálů, organizaci meetingů, případně další doložitelné a účelně vynaložené náklady spojené s přípravou projektů)

  2. Podpora mladých pracovníků (a výzkumných týmů) na max. 1 roku s cílem podpořit jejich stabilizaci a umožnit jim připravit kvalitní mezinárodní výzkumné projekty. Podpora je zejména určená na pokrytí mzdových nákladů (dedikované části úvazku řešitele/týmu) na přípravu projektu. Předpokládá se spolufinancování ze strany příslušného pracoviště ve výši minimálně 50 %.

  3. Krátko a středně-dobou stabilizaci (v maximální délce 1 roku s možností prodloužení na základě nové žádosti) perspektivních mladých pracovníků na pracovištích s limitovanými možnostmi. Součástí přihlášky je motivační dopis žadatele. Z prostředků fondu lze hradit příspěvek na mzdu žadatele. O podporu lze žádat opakovaně, Předpokládá se spolufinancování ze strany příslušného pracoviště ve výši minimálně 50 %.

  4.  

  5. Podpora krátkodobé mezinárodní spolupráce mezi mladým výzkumníkem na FSv ČVUT a prestižními zahraničními odborníky. V rámci tohoto schématu může navrhovatel získat podporu na plně hrazený pobyt zahraničních vědců (v celkové délce max. 3 týdny), v rámci kterého by se žadatelem začali rozvíjet nové výzkumné téma s cílem publikovat, připravit mezinárodní projekt nebo iniciovat vzájemnou dlouhodobou spolupráci. V rámci pobytu se předpokládá veřejná přednáška zahraničního pracovníka pro členy akademické obce FSv ČVUT nebo organizace mini workshopu.

  6. Kompetitivní návrhy mezinárodních osobních projektů (jako například Marie-Curie, ERC, ...), které mohou být znovu zaslány v příštích dvou letech, mohou získat jednoroční (omezené) start-up financování, které umožní získání dalších výsledků, které by dále podpořili získání projektu. Nutnou podmínkou je opětovné zaslání návrhu projektu po jednom roce, jinak by podpora nemohla být udělena.

  7. Podporu financování národních projektů základního výzkumu (GA ČR), jejichž návrhy byly pozitivně hodnocené, ale nezískaly podporu v dalším roce. Z prostředků fondu lze získat podporu především pro udržení řešitelského kolektivu.

  8. Udělení doktorského stipendia vynikajícím studentům doktorského studia na základě jejich výsledků v pedagogické a tvůrčí činnosti vyplácenou maximálně po dobu jednoho akademického roku. Stipendium lze udělit studentům prezenční či kombinované formy studia zapsaných ve studijních programech akreditovaných jak v českém, tak i cizím jazyce. Každý akademický rok může být uděleno toto stipendium maximálně 10 žadatelům.

 

Podávání žádostí

Vyhlášení soutěže o příspěvky z Iniciačního fondu zveřejňuje VaV FSv ČVUT v Praze na svých webových stránkách.

Žádosti se podávají na formuláři prostřednictvím fakultního Oddělení pro vědu a výzkum.
Žádosti do výzvy typu A je možné podávat kontinuálně.
Žádosti do výzvy typu H je možné podávat pouze k 30.9. daného roku.
Žádosti do výzev B-G na základě vyhlášené výzvy.

 

Přílohy

Povinnou přílohou je vždy CV žadatele.
seznam publikací v recenzovaných mezinárodních časopisech;
Žádost B - záměr připravovaného mezinárodního projektu;
Žádost C - motivační dopis
Žádost E - CV prestižního odborníka;
Žádost F - žádost o udělení podpory z prostředků Iniciačního fondu FSv
Žádost H - standardní žádost o výplatu stipendia – zdroj Iniciační fond;
případně další přílohy požadované v konkrétní výzvě.

 

Hodnocení a vyhlášení výsledků

Návrhy projektů posuzuje Rada fondu na základě předložených žádostí, jejich vyhodnocení a pohovoru s jednotlivými uchazeči. O přiznání podpory u žádostí typu A-E rozhoduje Rada fondu, v případě žádostí typu F předloží svůj návrh děkanovi. O rozhodnutí rady, případně děkana, je žadatel písemně vyrozuměn.

 

Výše podpory

Podpora se přiznává jednorázově, její výše se odvíjí od parametrů dílčích výzev a řádně zdůvodněných nákladů. Režijní náklady pracoviště nepatří mezi uznatelné náklady. Rada Fondu je oprávněna provádět kdykoliv kontrolu hospodaření s poskytnutým příspěvkem, včetně kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti finančních prostředků. Příjemce je povinen umožnit Radě výkon kontroly a poskytnout veškerou požadovanou součinnost.

Podmínky, lhůta a způsob poskytování finančních prostředků, jsou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí podpory. Rozpočet projektu je nedílnou součástí žádosti a smlouvy o poskytnutí podpory. Všechny náklady, vynaložené na řešení výzkumného projektu, musí být využity účelně, hospodárně a efektivně ve smyslu zákona o finanční kontrole. Veškeré změny při řešení projektu, které nejsou specifikovány ve smlouvě o poskytnutí příspěvku je příjemce povinen neprodleně oznámit.

Hodnocení ukončených projektů
Příjemce je povinen předložit do 30 dnů od ukončení projektu závěrečnou zprávu. Vyhodnocení projektu provádí Rada fondu na základě předložených materiálů; Rada může vyzvat řešitele k účasti na svém zasedání.

prof. Dr. Ing. Bořek Patzák
proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost

 


Konkrétní formuláře

Metodika poskytování finanční podpory
pro výzvu A - Žádost typu A    DOC ; PDF
pro výzvu B - Žádost typu B    DOC ; PDF
pro výzvu E - Žádost typu E    DOC ; PDF
pro výzvu H - Žádost o výplatu stipendia    DOC ; PDF
Smlouva příkazní    DOC ; PDF   a   Použití Smlouvy příkazní