Architektura a stavitelství (in Czech) - courses of program

Notice - The program is taught in Czech.

D05DRP - Doktorandská propedeutika

Taught at:
K105 - katedra společenských věd
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Doktorandi získají základní didaktické postupy při stanovování výuky a vlastních vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Studentům doktorského studijního programu kurz přispěje ke získání znalostí a dovedností rozvíjející jejich didaktické a odborné dovednosti směrem k aktivnějším metodám jejich výukové praxe (oproti tradičnímu modelu přednášky / diskuse). Mezioborové prostředí kurzu vede studenty k tomu, aby nazírali na odborné i pedagogické problémy z různých úhlů pohledu od odborných, přes didaktické až po psychologické a morální aspekty učitelské profese. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru myšlení a motivace k učení a osobnostním rozvoji. Studenti se naučí zásady formativního hodnocení a poskytování zpětné vazby. Seznámí se s metodami předcházení a zvládání konfliktních situací ve skupině a v komunikaci. Samotnou částí kurzu je oblast pedagogické komunikace, práce s vědeckými informacemi a publikování. Pozornost je kladena i na oblast nejčastějších didaktických chyb při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.

D05IMA - Inovační marketing

Taught at:
K105 - katedra společenských věd
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem je seznámit studenty bez nutných specifických předchozích znalostí marketingu s touto problematikou s ohledem na využití v praxi, např. na pozicích zakladatelů start-upů, středních a vyšších manažerů nebo majitelů stavebních firem. Kurz proběhne jako praktická výuka zejména tam, kde doktorandi již mají svá vlastní zadání nebo stávající pracovní zařazení.

D24FZS - Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Taught at:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semester:
spring
Exam:
exam
Annotation:
Optimalizace objektů pozemních staveb a jejich konstrukčních prvků z hlediska jejich materiálové a energetické náročnosti a s ohledem na splnění požadované úrovně funkčních požadavků a zajištění požadované spolehlivosti a trvanlivosti konstrukce. Hodnocení životního cyklu (LCA) staveb. Optimalizace konstrukcí z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Systémový model. Metody matematické optimalizace. Matematický model optimalizační úlohy. Multikriteriální hodnocení a optimalizace a metody hodnocení a optimalizace environmentálních odpadů staveb.

D24TEO - Tepelná ochrana budov pro doktorandy

Taught at:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Stavebně-energetické koncepce budov s důrazem na nízkoenergetické, pasivní a nulové domy. Provozní a stavebně-konstrukční souvislosti společně s řešením technických systémů budov. Samostatně se probírají specifická řešení pro typologicky odlišné budovy - bydlení, krátkodobé ubytování, administrativní budovy, budovy pro vzdělávání, sociální služby, kulturní účely, atd. Přednášky + samostatné seminární práce.

D25ONZ - Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání

Taught at:
K125 - katedra technických zařízení budov
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět se zabývá obnovitelnými zdroji energie a energetickými systémy v budovách. Podrobně se probírají různé druhy obnovitelných zdrojů energie.

D27AEK - Architektura, krajina a aplikovaná ekologie

Taught at:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny (krajinného rázu) a jeho ochrany, krajinného plánování s jeho různými formami a dalších krajinářských otázek (přírodní prostředí sídel, veřejná zeleň, historické formy zeleně, vývoj zahradní a krajinářské tvorby, historie krajinných úprav atd.), nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelství. Nedílnou součástí předmětu jsou i otázky aplikované ekologie a ochrany přírody a krajiny, opět ve vazbě na architektonickou, urbanistickou a územně-plánovací tvorbu. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.

D27ASK - Adaptace sídel na změny klimatu

Taught at:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět uvádí studenta do problematiky změny klimatu jednak celosvětově, pak v pohledu na Evropu a země EU a pak se znalostní základ zaostřuje na střední Evropu, ČR a země mírného klimatického pásu s tím, že jsou sledovány zejména proměnné, které docházejí změn. Smyslem přednášky a zpracování samostatné práce je studentům nastínit současný postup změny klimatu, jeho stávající pravděpodobné příčiny a také důsledky jak v rovině fyzikální, tak v rovině společenské. V rámci přednášky jsou prezentovány výsledky postupů při ustavení resilience a adaptace měst a regionů na změnu klimatu. Výklad je rozšířen o současné poznatky o vhodnosti resilience a rozvoje adaptačních strategií. Dále je akcentován i vývoj strategických dokumentů a smluv ČR v oblasti environmentální bezpečnosti a adaptace (přizpůsobení se) změně klimatu a jejich orientaci na sídla. Hlavní části výuky je popis adaptačních postupů, strategií a akčních plánů a praktická realizace adaptačních opatření v sídlech jak organizačních, tak praktických. Speciální kapitolou budou doporučení a poučení z chyb projektantů při tvorbě veřejných prostor a jiných zařízení v sídlech a jejich okolí.

D27USS - Urbanistická struktura sídel

Taught at:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Široce pojatý předmět pokrývá látku klasického urbanismu jako tvorby prostředí sídel a krajiny, od měřítka regionu po měřítko urbanistického detailu podle konkrétního zaměření studenta a tématu jeho disertační práce. Zejména je věnován prohloubení znalostí teorie a praxe přeměn urbanistické struktury sídel, jejich regenerace, přestavby, funkční a sociální transformace. Pozornost věnována prostorové struktuře a funkční skladbě, urbanistické koncepci a kompozici, koncepci krajiny a specifickým kvalitám obytného prostředí měst, charakteristickým rysům měst, jejich vnějšímu a vnitřnímu obrazu, urbanistickým a architektonickým hodnotám, urbanistickým vizím uspořádání městského organismu, úloze zeleně a krajinných systémů ve struktuře městské a příměstské krajiny a transformacím přírodního prostředí v urbánní struktuře sídel. Dalším nezbytným tématem je praktická ochrana urbanistických hodnot sídel, jak z hlediska památkové péče, tak z hlediska ochrany přírody a krajiny (krajinný ráz), jejich identifikace a implementace do různých nástrojů územního plánování.

D27UUP - Urbanismus a územní plánování

Taught at:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Obsahem předmětu je zpracování seminární práce zaměřené na konkrétní územní celek (obec) a příprava materiálů pro zadání územně plánovací dokumentace. Vyhodnocení stavu území, doplnění Územně analytických podkladů, zhodnocení požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje, stanovení problémů k řešení v území a zpracování zadání územního plánu dané obce. Součástí práce bude i vyhodnocení funkčních systémů obce a požadavků na doplnění veřejné infrastruktury a stanovení urbanistické koncepce rozvoje na základě vlastního šetření.

D29AIS - Architektura inženýrských staveb

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Inženýrské stavby jako součást architektonické tvorby, typologická podstata a estetické hodnoty. Historie, typologie a design inženýrských staveb - silnice, železnice, stavby pro energetiku, vodní stavby, mosty, speciální stavby. Krajinotvorná a městotvorná funkce inženýrských staveb a podíl architekta na návrhu těchto staveb.

D29ARK - Architektura a konstrukce

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět Architektura a konstrukce v doktorském stupni navazuje na dosažené znalosti z předchozího magisterského studia. Zabývá se architekturou konstrukcí z hlediska jejich konstrukčního principu, použitého materiálu, funkčnosti, finanční náročnosti, realizovatelnosti, ekologie, energie ad. Přispívá k prohlubování vědního oboru teorie architektury a konstrukce pozemních staveb. Moderní konstrukce v konfrontaci se současnou teorií a praxí architektury jsou nedílnou součástí architektonické tvorby, umocňující její estetické hodnoty. Uplatnění progresivních konstrukcí zvyšuje kvalitu staveb rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčních stavebních souborů a jejich integrace v moderních prostorových strukturách. Uplatnění ergonomie, ekologie a ekonomie stavebních konstrukcí je neopominutelnou součástí kvalitního návrhu a fungování stavebního celku. Předmět Architektura a konstrukce napomáhá vědecké práci doktoranda v oboru architektura se zaměřením na oblast stavebních konstrukcí s důrazem na aktuální stavební trendy. Představuje novinky v oboru nosných konstrukcí staveb pro uplatnění v novostavbách i rekonstrukcích.

D29SHP - Stavebně historický průzkum

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na stavebně historický průzkum jako mezioborovou a mezní disciplínu, jejíž výstup má dva základní významy: pro badatelskou zobecňující rovinu naplňuje význam pro poznání dějin architektury a pro praktickou roviny slouží jako nezbytný podklad pro kvalifikovanou obnovu historického objektu.

D29TEA - Teorie architektury

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmětem výuky je seznámit studenty s oborem teorie jako metodickým nástrojem interpretace architektury a stavební kultury obecně, respektive názorové reflexe na ní. Současná metodika, úzce propojovaná s filosofií, sociologií a jinými humanitními obory se věnuje problémům výkladu v rozličných názorových proudech.

D29UPV - Územní plánování venkovského prostoru

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem předmětu je přiblížit studentům klíčové problémy se kterými se v rámci územního plánování na venkově budou setkávat. Upozornit na specifika venkovského prostoru, jeho charakteristické rysy. Tématy jsou vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, půdorys vesnice, venkovská obytná výstavba, vybavenost vesnic, zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově, ochrana veřejných zájmů v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu – specifika venkova, vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku.

D29VAR - Venkovská architektura

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět se zabývá výstavbou na venkově, jejími specifiky, historickými a společenskými konsekvencemi. Hlavní témata představují: Půdorysné a prostorové uspořádání venkovského domu, urbanismus vesnice, sociální diferenciace na vesnici, konstrukce staveb, lidová architektura, regionální architektura, usedlosti, hospodářské stavby, zemědělství, obecní stavby, veřejné prostory, panské stavby, církevní stavby, technické stavby, opravy a úpravy domů na vesnici, hodnocení historického jádra vesnice.

D29VKT - Vybrané kapitoly z typologie staveb

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Vazby vybraných typologických druhů staveb se současnou praxí a současnými teoriemi architektury a urbanismu jako odraz aktuálních potřeb společnosti. Funkční, dispoziční a provozní požadavky na stavby a soubory ve vztahu k soudobým urbanistickým a architektonickým aspektům. Možnost zvýšení kvality staveb a souborů rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčními stavebními soubory a jejich integrace v moderních prostorových strukturách. Uplatnění ergonomie jako neopominutelné součásti správného návrhu a kvalitního fungování stavby jako celku.

D29ZVP - Základy vědecké práce pro architekty

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem předmětu je poskytnout základní orientaci v metodě a smyslu vědecké práce. Hlavní témata jsou: Co je disertace, její struktura a náležitosti. Věda, základní a aplikovaný výzkum, etika vědecké práce. Teorie, metodologie, metodika, metoda a nástroj, metody empirické a logické. Indukce, dedukce, Kolbův experimentální cyklus Výzkumné otázky a hypotézy. Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Jak psát odborné publikace. Grantová podpora doktorského výzkumu.

D32TWPE - Scientific Writing and Publishing in English

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
winter, spring
Exam:
exam
Annotation:
Předmět vyučovaný výhradně v angličtině studenty seznámí se strukturou odborného technického článku, gramatickými a stylistickými aspekty odborného textu a procesem tvůrčího vědeckého psaní od přípravy rukopisu až po jeho publikaci (výběr časopisu, podání článku a recenzní řízení). Pozornost bude také věnována efektivnímu vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práci s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji, citacím a publikační etice. Součástí předmětu je i seznámení s citačními manažery, manuály stylu, typografickými zásadami a nástroji pro přípravu odborného textu v LaTeXu. Budou též zmíněny základní pojmy z oblasti bibliometrie a popsány postupy používané při hodnocení vědeckých výsledků.

D33BZK - Betonové a zděné konstrukce

Taught at:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Nové druhy betonu, vlastnosti a uplatnění - vláknobeton, samozhutnitelný beton, vysokopevnostní a vysokohodnotný beton. Pohledový beton. Probarvený beton. Lehký konstrukční beton. Betonové konstrukce - koncepční návrh betonových konstrukcí, navrhování a uplatnění předpjatých prvků a konstrukcí, specifika betonových montovaných a spřažených prefamonolitických konstrukcí.

D34KDK - Kovové a dřevěné konstrukce pro doktorandy

Taught at:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Prostorová tuhost konstrukcí. Spoje konstrukcí. Tenkostěnné konstrukce. Ocelobetonové spřažené konstrukce. Konstrukce ze skla a oceli. Rekonstrukce ocelových konstrukcí. Hliníkové konstrukce. Konstrukce schodišť. Navrhování na účinky požáru. Navrhování na účinky výbuchu. Ochrana proti korozi. Prostorové dřevěné konstrukce. Dřevo a materiály na bázi dřeva. Spoje prvků dřevěných konstrukcí. Kompozitní nosníky, rámy, oblouky, lávky. Ochrana dřevěných konstrukcí před znehodnocením. Navrhování na účinky požáru.

D55GIS - Geografické informační systémy

Taught at:
K155 - Katedra geomatiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na významný rozvoj GIS v posledních letech s ohledem na nové metody sběru geografických dat, datové sklady, veřejná i placená data. Základní úlohy jsou cíleny na koncepci ukládání prostorových dat a zpracování tzv. velkých dat (big data). Velmi důležitou složkou vedení a tvorby GIS je stanovení cílů a potřeb, přesnosti, možnosti údržby, analýzy a vizualizace dat pro veřejnou správu, vědecké i komerční účely.

Languages

Knowledge of English and optional language is required for all programs.

D04ANG - English

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Výuka se zaměřuje na dovednosti ve všech jazykových oblastech, akcentována je schopnost komunikace (mluvené i písemné) pro akademické účely, dále je zahrnuta odborná technická angličtina a základní útvary odborného stylu. Úroveň zkoušky dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ERR je B2, kurz je veden na této úrovni. Probírané písemné útvary: - strukturovaný životopis, - průvodní dopis k CV při odpovědi na inzerované volné pracovní místo, - stručná žádost o grant, - abstrakt odborného článku, přečtení (a předložení u zkoušky) cca 150 stran technického textu, včetně článků z odborných periodik a konferenčních materiálů.

D04CES - Czech

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem. Kurz není povinný, není ukončen zápočtem ani zkouškou.

D04FRA - French

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
.Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z francouzštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04NEM - German

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z němčiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04RUS - Russian

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z ruštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04SPA - Spanish

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku ze španělštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.