Katedra společenských věd (K105)


Vedoucí
doc. Dr. Ing. Václav Liška
Sekretářka
Bc. Jana Čambalová
Zástupce vedoucího
Mgr. Jan Gazda, Ph.D.
KOS - Rozvrhář
Ing. Jana Hrbková, Ph.D.
KOS - Studijní referent
Ing. Jana Hrbková, Ph.D.
KOS - Referent pro státní zkoušky
Ing. Jana Hrbková, Ph.D.
E-mail
k105@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 22435 7133
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra společenských věd
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku společenských věd pro všechny studijní programy stavební fakulty na základě koncepce humanizace studia techniky a interdisciplinární spolupráce humanitních, ekonomických a stavebních oborů.

Pedagogická činnost katedry je zaměřena jednak na základní studijní kmen, jednak na povinnou nebo volitelnou výuku v jednotlivých studijních oborech a modulech.

Ve výuce v 1.ročníku je cílem katedry seznámit posluchače se základy právní kultury, s obecnými pojmy a základy ekonomické teorie a úvodem do filosofie.

V rámci pokračování výuky práva katedra nabízí povinné i volitelné kurzy legislativa ve stavebnictví, obchodně podnikatelské a pracovní právo, legislativa životního prostředí, legislativa sídel a regionů. Tyto kurzy doplňuje úvod do ústavního a správního práva.

Na ekonomických studijních oborech je speciálně rozvíjena makroekonomická a mikroekonomická teorie v seminářích.

Výuka humanitních předmětů je zaměřena na rozvoj osobnosti a tvořivých schopností jedince, k překonání profesní uzavřenosti, k eticky zodpovědnému, kulturnímu a manažersky úspěšnému jednání absolventů fakulty v praxi.

Kurzy psychologie přinášejí zprostředkování základních poznatků obecné psychologie. Jejich osvojení přispívá ke zvýšení studijní motivace, zvyšuje úroveň mezilidských vztahů a zlepšuje rozvoj osobních schopností. Pomocí kvalifikovaného využití psychologických metod a technik lze účinně přispět k formování organizátorských, řídících a podnikatelských schopností absolventů.

Podobné poslání má rétorika, která je zaměřena na schopnost prezentovat pracovní výsledky, obhájit odbornou práci či projekt.

Celkovému společenskému rozhledu posluchačů jsou určeny volitelné kurzy z dějin českého státu, politologie a mezinárodních vztahů.

Studiem působení techniky a technologií na jedince, společnost a životní prostředí se zabývá interdisciplinární obor S.T.S. (Science - Technology - Society). Katedra sleduje jeho aplikaci především z hlediska etiky techniky a podnikání.

Cílem výuky sociologie je upevňovat společenské myšlení posluchačů a poskytovat základní orientaci v praktických sociálních problémech. Kurzy vycházejí jednak z aplikací obecné sociologie pro řízení a podnikání (např. personalistika, vedení malých skupin), jednak ze studia společenských souvislostí civilizačního rozvoje (sociální ekologie).

Na činnosti katedry se externě podílí řada odborníků z dalších odborných pracovišť (AV ČR, UK). Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena zejména na mezioborová témata. Katedra organizuje sociologický a psychologický průzkum uchazečů o studium, posluchačů i absolventů fakulty.