Katedra urbanismu a územního plánování (K127)


E-mail
k127@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 22435 7926
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra urbanismu a územního plánování
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra urbanismu a územního plánování se v pedagogické činnosti věnuje urbanismu a územnímu plánování a to v komplexním pojetí od urbanistické teorie a tvorby po plánovací nástroje. Urbanismus je pojímán jako součást architektury, což se projevuje tím, že ve výuce jsou vyváženy přístupy opírající se o kreativitu, tvůrčí individualitu a invenci, o architektonické vnímání prostorové tvorby na jedné straně a o přístupy opírající se o schopnost využívání technických disciplin stavitelství, sociálních, ekonomických a ekologických východisek a nástrojů územního plánování na straně druhé. Katedra zajišťuje výuku urbanistických a územně-plánovacích disciplin především na oboru Architektura a stavitelství a na oboru Inženýrství životního prostředí, ale také na dalších studijních oborech FSv.

Studenti oboru Inženýrství životního prostředí – zaměření Urbanismus a územní plánování mohou nacházet uplatnění v orgánech státní správy, v místních samosprávách, v odborných projekčních, poradenských, investorských firmách i v podnikatelské sféře.

Vědecko výzkumná činnost katedry je zaměřena na problematiku strategie rozvoje sídel a území s důrazem na životní prostředí, udržitelný rozvoj a tvorbu a ochranu krajiny. Pracovníci katedry působí v odborné praxi formou konzultační a poradenské činnosti pro orgány státní správy a samospráv, zpracováváním územně plánovacích podkladů a dokumentace, odborných posudků expertiz a aktivní účastí při národních i mezinárodních konferencích. Katedra pořádá kurz celoživotního vzdělávání na téma "Hodnocení vlivu navrhovaných staveb a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu" a pracovníci katedry působí v dalších kurzech CŽV.

Katedra má kontakty na TU Delf, Sheffield Hallam University, Heriot-Watt University, British Council + Know-How-Fund, Legambiente Campania, University of Southamton, Kansas State University.

Katedra zajišťuje rovněž výuku doktorandů.