Č.j.: 1608/940/05/odbor pedagogický
V Praze dne 1. září 2005

Směrnice kvestora ČVUT č. 64/2005

pro přiznávání a výplatu stipendií na ubytování

Čl. 1
Stipendium na ubytování

 1. Rektor a děkani fakult ČVUT svým rozhodnutím přiznávají podle stipendijního řádu ČVUT studentům fakulty nebo ústavu stipendia na ubytování z prostředků přidělených MŠMT ze státního rozpočtu formou dotace, a to za podmínek stanovených následujícími ustanoveními.
 2. Student o stipendium nemusí žádat, jedná se o nárokový požitek. Stipendium přiznávají děkani nebo rektor.

Čl. 2
Nárok na stipendium na ubytování

 1. Student ČVUT má na stipendium na ubytování nárok pro období, na něž se stipendium přiznává, jestliže k datu sběru dat do Sdružených informací matrik studentů (SIMS) rozhodnému pro to které období, splňuje podmínky dle čl.11 Stipendijního řádu ČVUT.
 2. Podkladem pro přiznání stipendia jsou zjištění ze SIMS k datu sběrů dat do SIMS. Údaje pro sběry SIMS ověřují studijní útvary v databázi ČVUT.

Čl. 3
Období pro přiznání stipendia na ubytování

 1. Stipendium na ubytování se přiznává na čtyři období v kalendářním roce, a to na:

  říjen až prosinecs výplatním termínem 15.1.
  leden až březen s výplatním termínem 15.4.
  duben až červen s výplatním termínem 15.7.
  červenec až září s výplatním termínem 15.10.

  Poznámka:
  Prvním dnem výplatního termínu se rozumí první pracovní den odpovídající výše uvedenému výplatnímu termínu.

 2. Rozhodné sběry dat pro přiznání stipendia na ubytování
  pro období říjen až prosinec je rozhodný sběr dat do SIMS k 31.10.
  Pro období leden až březen je rozhodný sběr dat do SIMS k 31.12.
  Pro období duben až červen je rozhodný sběr dat do SIMS k 31.3.
  Pro období červenec až září je rozhodný sběr dat do SIMS k 30.6.

Čl. 4
Výše stipendia na ubytování

Výši stipendia na ubytování ve stipendijním období vyhlašuje rektor svým opatřením.

Čl. 5
Přiznání stipendia na ubytování

 1. Stipendium na ubytování pro dané stipendijní období se přiznává studentovi rozhodnutím, děkana fakulty nebo rektora, a to ve výši stanovené podle čl.4. Rozhodnutí ve formě seznamu přiznaných stipendií se doručuje prostřednictvím úřední desky součástí ČVUT (fakult a vysokoškolských ústavů); doba vyvěšení je 8 dnů a její počátek je 15.12., 15.2., 15.5., 15.8.

Čl. 6
Výplata stipendia na ubytování

 1. Stipendia na ubytování se vyplácí v termínech dle čl.3.
 2. Stipendium se vyplácí zpravidla bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený v českých korunách, který student písemně oznámí na studijní útvar fakulty nebo ústavu, a to nejpozději do 31.10.
 3. Pokud student nepředá na studijní útvar informace pro bezhotovostní výplatu, bude stanoven děkanem nebo rektorem náhradní způsob výplaty stipendia.
 4. Stipendia vyplácená náhradním způsobem a nevyzvednutá v řádném výplatním termínu propadají ve prospěch stipendijního fondu ČVUT. Jejich další užití musí být v souladu s Pravidly pro poskytování dotace na stipendia na ubytování.
 5. Stipendium na ubytování, které bylo přiznáno, se vyplácí i za poměrnou část rozhodného období, kdy byl student řádným studentem ČVUT.

Čl. 7
Společná ustanovení

 1. Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřiznání stipendia na ubytování a nevyplacené přiznané stipendium na ubytování podle čl.5 podává student rektorovi (na fakultách prostřednictvím děkana).
 2. Otázky neupravené ustanoveními této směrnice, se posuzují podle obecných ustanovení stipendijního řádu.
  Stipendium na ubytování může být poprvé přiznáno na období od 1.10. do 31.12.2005.

Projednáno a schváleno AS ČVUT dne 27.4.2005

Ing. Pavel Horáček v.r.
kvestor ČVUT

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.


Čj.902/127/kvestor
Praha, 14. prosince 2005

Směrnice kvestora ČVUT č. 64/2005
pro přiznávání a výplatu stipendií na ubytování

Dodatek č. 1

Článek 2 se doplňuje o bod:

(3) Do 5. následujícího měsíce po skončení období pro přiznání stipendia na ubytování, tj. do:
     5. 1
     5. 4
     5. 7
     5. 10

 • Studenti, kteří o stipendium na ubytování nežádají, toto písemně sdělí pedagogickým oddělením fakult. Fakulty zašlou VIC elektronicky na adresu kubrova@vc.cvut.cz seznam osobních čísel studentů oddělených mezerami, kteří o stipendium nežádají.
 • Pro stanovení poměrné části stipendia na ubytování použije VIC aktuální údaje o ukončení studia z databází KOS-FS, KOS-FEL a KOS-VIC. Pokud fakulta u studentů řádně nevyplní datum ukončení, pak fakulta částku stipendia, na kterou student neměl z důvodu ukončení studia nárok, uhradí z vlastních zdrojů. Ubytovací stipendium vyplácené za rozhodné období nebude studentům vyplaceno za dny po ukončení studia, kdy již nebyli řádnými studenty ČVUT.

 

Projednán AS ČVUT dne 21.12.2005

Ing. Pavel Horáček
kvestor ČVUT

Tento dodatek směrnice nabývá účinnosti dne 21.12.2005.