Legislativa

Zákon o vysokých školách:


Akreditace na FSv:


Vnitřní předpisy ČVUT


Studijní předpisy ČVUT


Příkazy rektora ČVUT:


Směrnice kvestora ČVUT:


Vnitřní předpisy FSv:


Studijní předpisy FSv:


Dokumenty schválené AS:


Dokumenty schválené děkanem:

Směrnice děkana (SD):

Opatření děkana (OD):

Příkazy děkana (PD): Vyhlášky děkana (VD):

Metodiky:


Metodické pokyny:

Metodické pokyny vydané proděkankou pro pedagogickou činnost: Metodické pokyny vydané proděkanem pro vědu a výzkum: Metodické pokyny vydané tajemníkem fakulty: Metodické pokyny a postupy VIC FSv:


Dokumenty schválené tajemníkem:


Další předpisy:


Bílá kniha - studijní plány: