Legislativa

Dokumenty jsou členěny podle toho, kdo dokument vydal.
VD - vyhláška děkana ; SD - směrnice děkana ; OD - opatření děkana ; PD - příkaz děkana

 

Zákon o vysokých školách:


Akreditace na FSv:


Vnitřní předpisy ČVUT


Studijní předpisy ČVUT


Příkazy rektora ČVUT:


Směrnice kvestora ČVUT:


Vnitřní předpisy FSv:


Studijní předpisy FSv:


Dokumenty schválené AS:


Dokumenty schválené děkanem:

Příkazy děkana:

Opatření děkana:

Vyhlášky děkana:

Směrnice děkana:

Metodiky:


Metodické pokyny:

Metodické pokyny vydané proděkankou pro pedagogickou činnost:

Metodické pokyny vydané proděkanem pro vědu a výzkum: Metodické pokyny vydané tajemníkem fakulty:


Dokumenty schválené tajemníkem:


Další předpisy:


Bílá kniha - studijní plány pro akademický rok: