Směrnice děkana č. 1/2004 o podmínkách pronajímání a výpůjčce prostor, technických zařízení a přístrojů Fakulty stavební ČVUT

V souladu s ustanovením zákona 111/1998 Sb., zákona 586/92 Sb., zákona 235/2004 Sb., Statutu ČVUT a směrnice č.24/1999, vše v platném znění, se touto směrnicí určují podmínky a pravidla k pronajímání a vypůjčování majetku ČVUT, spravovaného fakultou stavební, právnickým a fyzickým osobám - právním subjektům.

 

Obsah směrnice:
A - Obecné podmínky
B - Dlouhodobý pronájem nebytových prostor, spojený s dalšími službami
C - Krátkodobý pronájem prostor a zařízení fakulty
D - Výpůjčky předmětů a zařízení fakulty

 

A. Obecné podmínky

 1. Pro každý jednotlivý případ pronájmu, výpůjčky musí být uzavřena písemná smlouva. K podstatným náležitostem smlouvy patří identifikační údaje smluvních stran, předmět smlouvy, cena, doba a opatření k ochraně majetku.
 2. Předmětem pronájmu, výpůjčky, mohou být pouze kapacity a majetek, které ve chvíli i období fakulta nepotřebuje k řádnému plnění povinností v rámci hlavní činnosti.
 3. Podmínky pronájmu, výpůjčky, musí vést k efektivnímu, hospodárnému a účelnému využití majetku školy.
 4. Odpovědnost za všechny případně vzniklé škody na majetku školy přijímá uživatel, nájemce.
 5. Ceny pronájmů a výpůjček budou odpovídat aktuálně platnému "Ceníku pronájmů a výpůjček fakulty". Ceník po projednání v kolegiu schvaluje děkan fakulty.
 6. Pronájem dle článku B je výhradně doplňkovou činností fakulty. Pronájmy a výpůjčky podle čl. C a D mohou být realizovány v rámci hlavní, nebo ekonomické činnosti.

B. Dlouhodobý pronájem nebytových prostor, spojený s dalšími službami

 1. Předmětem pronájmu jsou přechodně nepotřebné a nevyužité prostory fakulty (kanceláře, dílny, sklady, provozní místnosti, ostatní plochy).
 2. S nájemcem se uzavírá nájemní smlouva na dobu maximálně jednoho roku. Ve zvláštních a odůvodněných případech a při splnění podmínek Statutu ČVUT na dobu max. 3 roky.
 3. Smlouvu o pronájmu připravuje oddělení doplňkové činnosti. Po projednání a dohodě o všech podmínkách a náležitostech smlouvy, podepisuje nájemní smlouvu tajemník fakulty.
 4. Kromě výše uvedených podstatných náležitostí smlouvy musí nájemní smlouva navíc obsahovat splátkový kalendář, zákaz podnájmu, odpovědnost nájemce za bezpečnost a ochranu zdraví i za požární ochranu, způsob účtování a úhrady dalších služeb (telefon, další energie apod.).
 5. Součástí ceny pronájmu jsou náklady za vytápění, osvětlení, vodné a stočné, odvoz odpadků, úklid společných prostor, používání hyg. zařízení, služby podatelny, vrátnice apod.
 6. Úhrady nájemného sleduje oddělení doplňkové činnosti, které urguje a vymáhá případné pohledávky. Podklady a dokumentaci pro vymáhání nedobytných pohledávek starších 6 měsíců předává odd. doplňkové činnosti tajemníkovi fakulty.

C. Krátkodobý pronájem prostor a zařízení fakulty

 1. Krátkodobým pronájmem pro účely této směrnice se rozumí pronájem prostor, spojený s poskytnutím dalších služeb příp. s výpůjčkou přístrojů a zařízení fakulty. Jedná se o vícedenní akce (kongresy, sympozia, školení), nebo v průběhu období hospodaření se opakující akce (školení, prezentace apod.).
 2. Ve vnitropodnikovém účetnictví je každý jednotlivý případ evidován a sledován jako samostatná "akce".
 3. Na základě řádné písemné objednávky se s nájemcem uzavírá nájemní smlouva. Podmínky s nájemcem projednává odd. doplňkové činnosti nebo PaR. Smlouvu podepisuje tajemník fakulty.
 4. Pokud je předmětem nájmu místnost, prostor, ve správě a užívání některé katedry, střediska, je předem nutný písemný souhlas vedoucího katedry, střediska.
 5. Kromě podstatných náležitostí, viz. čl. A, musí smlouva obsahovat odpovědnost nájemce za bezpečnost zdraví při práci a požární ochranu, povinnost respektovat pokyny pověřeného zaměstnance, podmínky pro vstup a pobyt v objektu, upozornění na zákaz kouření v budově, příp. další podmínky, stanovené vedoucím katedry pro pronajímané katedrové prostory.
 6. Před akcí musí odpovědný pracovník fakulty předat službě v hlavní vrátnici časový harmonogram a seznam pronajatých prostor.
 7. Úhrady nájemného sleduje v rámci doplňkové činnosti oddělení DČ, u akcí hlavní činnosti odd. SEI. Tyto útvary urgují a vymáhají od nájemců případně dlužné částky.
 8. Pokud součástí předmětu smlouvy je výpůjčka zařízení a přístrojů fakulty, platí pro tuto část také odstavce č.1, 5, 6 čl. D této směrnice a musí být ve smlouvě o pronájmu zohledněny.

D. Výpůjčka zařízení, přístrojů a předmětů

 1. Jedná se o zapůjčení věcí movitých, kdy výpůjční doba během dne je kratší než 12 hodin a předměty lze užívat pouze v objektu fakulty, nesmí být z budovy odnášeny.
 2. K výpůjčce přístrojů a zařízení, které jsou ve správě a užívání katedry, střediska, je nutný předchozí písemný souhlas vedoucího katedry, střediska.
 3. Smlouvu o zapůjčení připravuje podle povahy oddělení PaR za hlavní činnost, oddělení DČ za činnost doplňkovou, a to na základě řádné písemné objednávky. Tyto útvary také urgují úhrady případných pohledávek, připravují a tajemníkovi předávají potřebnou dokumentaci k právnímu vymáhání.
 4. Úhrada ceny po dohodě s výpůjčitelem buď bezhotovostně na základě daňového dokladu, faktury, nebo zaplacením v hotovosti v pokladně fakulty.
 5. Při zapůjčení přístroje, zařízení, zůstává zachováno právo fakulty kdykoliv a okamžitě výpůjčku ukončit a vypůjčenou věc převzít od uživatele zpět.
 6. Výpůjčka zařízení či přístroje, které vyžadují odbornou obsluhu a dohled je možná pouze za podmínky, že obsluhu budou provádět odborní pracovníci fakulty. Podrobnosti, včetně ceny a odměny musí být upraveny ve smlouvě.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 17.9.2004. Tímto dnem se také ruší platnost směrnice č.2/1997, platné od 1.5.1997.

 

Praha dne 15.9.2004

prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.