Směrnice č.2/2019Č.j. 2SD/922/2019

Směrnice děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1. 1. 2020

 

Směrnice upravuje pravidla pro stanovení a čerpání osobních nákladů řešitelů a dalších pracovníků Fakulty stavební ČVUT v Praze (dále jen FSv) podílejících se na řešení projektů Grantové agentury České republiky (dále jen GA ČR) s počátkem řešení v r. 2020.

Definice způsobilých nákladů je uvedena v Zadávací dokumentaci GA ČR pro projekty s počátkem řešení v roce 2020 (dále jen ZD).

Tento dokument upravuje stanovení osobních a režijních nákladů.

 • Výše způsobilých osobních nákladů odpovídající plnému úvazku se stanoví ze Mzdového výměru pracovníka platného ke dni 28. 2. 2019 a to z částky v odstavci "Celkem mzda", od které se odečte případný příplatek za vedení.

  Při snížené pracovní kapacitě se výše způsobilých nákladů krátí úměrně pracovní kapacitě na projektu (úvazku).

  Odpovídající úvazek osoby podílející se na řešení projektu bude uveden v náplni práce vedené na osobním oddělení FSv.

  V případě, že způsobilé osobní náklady uvedeného pracovníka (alikvotně dle úvazku pracovníka), resp. výše hrubé mzdy je vyšší než 60 000,- Kč za kalendářní měsíc, bude příslušný rozdíl dofinancován z prostředků institucionální podpory rozvoje vědy a výzkumu (TA 122) příslušné katedry/pracoviště pracovníka.

  Za dofinancování v určené výši (TA 122) je odpovědný vedoucí příslušné katedry.

 • Výše způsobilých režijních nákladů může činit maximálně 25% dle ZD (režie se nově počítá z ostatních neinvestičních nákladů, tzn. kromě režijních). Minimální výše požadované režie v přihlášce musí činit 20%. Pokud navrhovatel bude nárokovat režii vyšší, bude o tento rozdíl navýšen podíl příslušné katedry/ pracoviště.

 

V Praze, dne 14. 3. 2019

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan Fakulty stavební

 


 

Definice způsobilých osobních nákladů GA ČR

Způsobilé osobní náklady projektu definuje Zadávací dokumentace GA ČR - Standardní projekty 2020 v článku 3.3.1. Osobní náklady:

 1. Osobními náklady jsou náklady vynakládané na odměňování za práce konané v rámci základních pracovněprávních vztahů podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Výše způsobilých osobních nákladů osob (navrhovatelů, spolunavrhovatelů, odborných a dalších odborných spolupracovníků a dalších spolupracovníků) podílejících se přímo na řešení projektu musí být stanovena v souladu s interními směrnicemi příjemce, resp. dalšího účastníka nebo jiným prokazatelným způsobem, a současně musí odpovídat pracovní kapacitě (úvazku) vynaložené na řešení grantového projektu. Za součást mzdy, resp. platu, včetně pohyblivých složek, náhrad za dovolenou na zotavenou a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (dále jen "mzdy") se pro účely stanovení výše způsobilých osobních nákladů v návrhu projektu nepovažují odměna podle ustanovení § 134 zákoníku práce, cílová odměna podle ustanovení § 134a zákoníku práce a jiné obdobné odměny. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.

 3. Nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští. Součet všech pracovních kapacit (úvazků) alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u jednoho zaměstnance přesáhnout 1,00. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže. Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je doporučována alespoň 0,20 pro osobu navrhovatele, alespoň 0,10 pro osobu spolunavrhovatele.

 4. Požadovaná a poskytnutá dotace na osobní náklady nesmí přesáhnout výši uznaných osobních nákladů. Její výše může být i nulová.

 5. Způsobilými osobními náklady jsou následující náklady (pro jednoho zaměstnance lze využít jen jednu z uvedených možností):
  1. na příslušnou část mezd podle odst. (2) tohoto článku těch zaměstnanců, kteří se podle pracovní smlouvy podílejí na řešení projektu, a to ve výši odpovídající pracovní kapacitě na řešení projektu. V takovém případě dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 60 000 Kč za kalendářní měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance);

  2. na úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které byly uzavřeny výhradně na řešení grantového projektu, přičemž poskytnutá dotace na úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr může dosáhnout až výše odměny z této dohody, nejvýše však 400 Kč/hod.