České vysoké učení technick0 v Praze,
Fakulta stavební
Thákurova 7
Praha 6

Provozní řád - Výukové středisko Telč - 11866

 

1. Obecná ustanovení

Podle Statutu Fakulty stavební ČVUT je výukové středisko Telč samostatnou organizační jednotkou fakulty, nákladové středisko č. 11866. Je majetkem ČVUT a v užívání ho má Fakulta stavební ČVUT v Praze.
Výukové středisko ekonomicky řídí správce střediska. Správce střediska je přímo odpovědný vedoucímu STPS.
Sídlem střediska je Náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 3, 588 56 Telč.

 

2. Účel střediska

Předmětem činnosti výukového střediska je v rámci hlavní a doplňkové činnosti fakulty poskytovat celoročně ubytovací služby pro výuku, rekreaci, společenské události, a to zaměstnancům fakulty, studentům i dalším osobám.
Rovněž pro akce v rámci vědecko-výzkumné činnosti školy, pro akce celoživotního vzdělávání zaměstnanců.

 

3. Technické vybavení objektu

adresa výukového střediska:Náměstí Zachariáše z Hradce čp.3, 588 56 Telč
správce střediska: Ing. arch. Jiří Ondráček
ubytovací kapacita: 8 osob + 20
využitelnost: celoroční
vybavenost střediska: - 2 učebny s kapacitou minimálně 16 míst
- posluchárna s kapacitou 50 míst a audiovizuálním zařízením
- pracovna pedagogů
- společenská místnost pro 20 osob s kuchyňským koutem
- 4 dvoulůžkové pokoje, vždy pro 2 pokoje společné hyg. zařízení
- 2 desetilůžkové pokoje
- pracovna správce
- v 1.PP, 1.NP a 3. nadzemním podlaží kuchyňská linka
- technické zázemí (sklady, kotelna, ústředna, sklep)
- oddělená hygienická zařízení v každém podlaží
vytápění: centrální plynový kotel

 

4. Provozní a ubytovací řád

 • Harmonogram využití střediska, přijímání, vyřizování a evidenci požadavků a objednávek sestavuje a provádí správce střediska ve spolupráci s oddělením doplňkové činnosti FSv ČVUT.

 • Vlastní provoz budovy v průběhu jednotlivých akcí zajišťuje správce střediska podle dispozic odpovědné osoby pronajímatele a v souladu s provozním řádem.

 • Úklid všech užívaných prostor střediska je dle obsazenosti a potřeby zajišťován dodavatelsky.

 • Ubytované osoby a účastníci akcí (zaměstnanci a studenti školy, ostatní osoby) se řídí a dodržují provozní a ubytovací řád a pokyny správce střediska.

 • Výměna lůžkovin je prováděna vždy po ukončení každé akce, nebo týdně v případě delšího ubytování.

 • Účastníci akcí se mohou pohybovat ve vymezené části budovy. Účastníkům je přísně zakázáno zasahovat do ovládání či regulace systémů EZS, EPS, vzduchotechniky a vytápění. Topení a obsluhu krbu může provádět pouze správce střediska, nebo jím prokazatelně pověřená osoba.

 • Měnit uspořádání mobiliáře, nebo přenášet vybavení učebny a posluchárny do jiných místností je možné pouze po dohodě a se souhlasem správce střediska.

 • Vynášení přístrojů a zařízení z vybavení střediska nelze bez souhlasu správce.

 • Samostatný sklad je určen jako úložiště pro použité a čisté prádlo. Praní, přepravu a výměnu prádla zajišťuje správce střediska dodavatelsky.

 • Odvoz domovního odpadu je smluvně zajištěn u odborné firmy podle potřeby a počtu účastníků akce, minimálně 1x za týden.

 • Revize, kontroly a pravidelná údržba střediska a zařízení je pravidelně prováděna dle stanoveného harmonogramu.

 • Deratizace střediska je zajištěna minimálně 1x ročně dodavatelsky odbornou firmou.

 • Drobné opravy a údržbu provádí správce střediska. Odborné a rozsáhlejší opravy a údržbu zajišťuje správce dodavatelsky.

 • Požární, provozní a ubytovací řád je ve středisku umístěn na přístupném a viditelném místě.

 

5. Povinnosti správce střediska

 • Přijímá, vyřizuje, eviduje požadavky a objednávky ve spolupráci s oddělením pro doplňkovou činnost FSv ČVUT z důvodu efektivního využití střediska.

 • Zajišťuje vlastní provoz střediska v průběhu jednotlivých akcí, podle dispozic odpovědné osoby pronajímatele.

 • Řídí se elektronickou objednávkou zaslanou na emailovou adresu správce střediska při ubytování hostů, nebo ustanoveními uzavřené hospodářské smlouvy.

 • Provádí výměnu ložního prádla a ručníků vždy po odjezdu ubytovaných osob, při delším pobytu po každých 7 dnech a v naléhavých případech zajistí výměnu ložního prádla a ručníků dle potřeby. Používá vždy při manipulaci s prádlem ochranné pracovní pomůcky.

 • Obměňuje lůžkoviny vždy po ukončení každé akce, nebo minimálně 1x týdně v případě delšího ubytování osob.

 • Kontroluje stav zařízení a vybavení pokojů a ostatních prostor střediska po ukončení rekreačního pobytu, výuky, společenské události.

 • Provádí kontrolu provedeného úklidu pokojů po ukončení rekreačního pobytu, zkontroluje stav zařízení a vybavenosti.

 • Kontroluje stav pokojů po ukončení organizovaného pobytu studentů (výuka, kurzy) a případné nedostatky řeší s vedoucím organizovaného pobytu studentů /určený pedagogický pracovník/. Výsledek zaznamená v knize "Evidence akcí" a zajistí odstranění případných závad a poruch.

 • Dozoruje, aby nedocházelo bez jeho souhlasu ke změnám uspořádání mobiliáře, nebo přenášení a vynášení vybavení střediska.

 • Zajišťuje uložení použitého a čistého prádla v samostatném skladu.

 • Zajišťuje odvoz domovního odpadu dle potřeby a počtu ubytovaných a účastníků akce, minimálně 1x týdně, jinak dle potřeby a obsazenosti.

 • Pravidelně zajišťuje provedení revizí, kontrol a pravidelné údržby střediska a zařízení dle stanoveného a schváleného harmonogram.

 • Zajistí minimálně 1x ročně provedení deratizace střediska dodavatelsky odbornou firmou.

 • Provádí drobné opravy a údržbu střediska. Odborné a rozsáhlejší opravy a údržbu zajistí dodavatelsky odbornou firmou.

 • Provádí dozor, aby bez jeho vědomí a souhlasu nebyly ze střediska vynášeny přístroje a zařízení z vybavení budovy.

 • Řeší všechny mimořádné situace a události, které v provozu výukového střediska vzniknou. Vyřizuje případné připomínky a stížnosti ubytovaných osob. O závažných skutečnostech a událostech informuje neprodleně vedoucího STPS a následně informuje tajemníka fakulty.

 • Navrhuje a realizuje nezbytná opatření eliminující vznik mimořádných událostí, škod a negativních dopadů v rámci své působnosti.

 

6. Povinnosti ubytovaných osob

 • Chovat se v průběhu pobytu tak, aby nedošlo ke ztrátě či poškození majetku školy, nebo poškození majetku ostatních ubytovaných osob.

 • Neprodleně oznámit správci střediska způsobené škody, zjištěné závady, ztráty nebo případné odcizení věcí.

 • Odpovídá za škody, které způsobí na majetku školy a majetku dalších ubytovaných osob.

 • Chovat se ohleduplně, tolerantně a ctít soukromí ostatních ubytovaných osob.

 • Dodržovat a respektovat dobu nočního klidu, který nesmí být rušen hlukem, hlasitými projevy, nepřiměřeně hlasitě puštěnou televizí nebo rádiem apod. U samostatných skupinových akcí, lze dohodnout se správcem střediska odlišný režim.

 • Respektovat a řídit se pokyny správce střediska.

 • Dodržovat požární a ubytovací řád, který je umístěn v budově na přístupném a viditelném místě.

 • Udržovat v pořádku společné prostory a provádět běžný úklid užívaného pokoje a hygienického zařízení.

 • Nepřemisťovat bez vědomí a souhlasu správce střediska zařízení pokoje, nebo provádět jiné zásahy do vybavení ubytovací části budovy.

 • Nevynášet bez vědomí a souhlasu správce střediska přístroje, zařízení a vybavení střediska.

 • Prokázat své oprávnění ke vstupu a pohybu ve středisku na vyžádání správce.

 • Vyžádat souhlas správce střediska při přijímání návštěv cizích osob v prostorách budovy.

 • Respektovat zákaz přechovávání domácích nebo jiných zvířat v areálu střediska.

 • Předat správci střediska při ukončení pobytu všechny zapůjčené předměty bez známek poškození, kompletní, včetně převzatých klíčů a karty umožňující vstup do budovy.

 • Nenechávat na pokojích volně uložené cenné předměty a osobní doklady. Majitel a správce střediska nenesou v těchto případech odpovědnost za případné ztráty.

 • Respektovat stanovenou podmínku minimálního věku tří let při ubytovávání dětí ve středisku.

 • Dodržovat zákaz donášení materiálu do prostor střediska, který nemá vztah k cíli pobytu.

 • Vedoucí organizovaného pobytu studentů /určený pedagogický pracovník/ zajistí a provádí dozor nad průběhem organizovaného pobytu a chováním studentů v prostorách výukového střediska, řeší případné prohřešky, nedostatky a činí nápravu.

 • Zajistit první pomoc při zranění či úrazu ubytovaných osob v prostorách střediska a v případě nutnosti zajistit lékařské ošetření. O této skutečnosti následně informuje správce střediska.

 • Bezpodmínečně dodržovat ve středisku přísný zakázáno kouření, manipulace s otevřeným ohněm a předměty, které mohou ohrozit bezpečnost, zdraví a život ubytovaných osob, nebo ohrozit a poškodit objekt.

 

Praha 10. února 2014

Ing. Miroslav Vlasák v.r.
tajemník fakulty