FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 23. 3. 2023
 Č.j.: 8/OD/922/2023

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2023

o stanovení částek pro výplatu doktorských stipendií

 

K provedení čl. 6 Stipendijního řádu ČVUT v Praze vydávám podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze toto opatření:

 

Článek 1
Předmět úpravy

Děkan fakulty tímto opatřením stanovuje nárokovou měsíční část a nárokovou roční část doktorského stipendia dle čl. 6 Stipendijního řádu ČVUT v Praze.

 

Článek 2
Nároková měsíční část doktorského stipendia

 1. V souladu s Příkazem rektora 09/2022 stanovuji nárokovou měsíční část doktorských stipendií ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Stipendijního řádu ČVUT ve výši 11 000 Kč.
 2. Studentům 2. a 3. ročníků, kteří neplní studijní povinnosti stanovené Opatřením děkana o vymezení neplnění studijních povinností, stanovuji v souladu s čl. 6 odst. 5 Stipendijního řádu ČVUT následující výši nárokové měsíční části doktorských stipendií:

  ročník studiastipendium
  29 500 Kč
  310 500 Kč

 

Článek 3
Nároková roční část doktorského stipendia

Studentům, kteří neplní studijní povinnosti stanovené Opatřením děkana o vymezení neplnění studijních povinností, se nároková roční část stipendia podle čl. 6, odst. 1, písm. c) snižuje v souladu s čl. 6 odst. 5 Stipendijního řádu ČVUT na nulu.

 

Článek 4
Závěrečná ustanovení

 1. Stipendium podle čl. 2 a 3 se vyplácí pouze studentům prezenční formy studia a je vypláceno po dobu studia, která nepřekročí standardní dobu studia.
 2. Zrušuje se Opatření děkana č.11/2022.
 3. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v.r.
děkan