FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 16. 3. 2023
 Č.j.: 7/OD/922/2023

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2023

o vymezení neplnění studijních povinností v rámci doktorského studia

 

K provedení čl. 2 odst. 12 Řádu doktorského studia na Fakultě stavební ČVUT v Praze vydávám podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze toto opatření:

 

Článek 1
Předmět úpravy

Děkan fakulty tímto opatřením stanovuje kritéria pro posouzení neplnění studijních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 5 Stipendijního řádu Českého vysokého učení technického v Praze

 

Článek 2
Vymezení neplnění studijních povinností

  1. Pokud student doktorského studia v rámci posledního uzavřeného hodnocení doktorského studia na Fakultě stavební ČVUT v Praze nedosáhne minimální hranice 15 bodů, považuje se to za neplnění studijních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 5 Stipendijního řádu ČVUT v Praze.
  2. Ustanovení uvedené v odstavci 1 se netýká studentů, u kterých od data zahájení studia neuplynulo 12 měsíců.

 

Článek 3
Závěrečná ustanovení

  1. Zrušuje se Opatření děkana č. 1/2023.
  2. Toto opatření začne být uplatňováno po uzavření hodnocení studentů doktorského studia za období akademického roku 2022/2023.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v.r.
děkan