Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 24. listopadu 2021.

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze


ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA
NA FAKULTĚ STAVEBNÍ
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

 

Článek 1
Preambule

Pravidla pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných na fakultách Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen "ČVUT") obsahuje Statut ČVUT a Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT (dále jen "SZŘ"). Tento Řád doktorského studia na Fakultě stavební ČVUT (dále jen "ŘDS") upravuje další podrobnosti podmínek studia na Fakultě stavební ČVUT (dále jen "FSv") ve všech akreditovaných doktorských studijních programech uskutečňovaných na FSv.

 

Článek 2
Průběh studia

 1. Studium v doktorských studijních programech se řídí ustanoveními SZŘ.
 2. Studijní blok se skládá z absolvování 6 povinných odborných předmětů a případně dalších volitelných předmětů, jazykové přípravy a odborné činnosti doktoranda. Studijní blok má povinnost ukončit student v prezenční formě studia do 2 let od nástupu do studia, student v kombinované formě studia do 3 let od nástupu do studia.
 3. Doktorand je povinen složit v prvním roce studia minimálně dvě zkoušky z odborných předmětů.
 4. Součástí náplně individuálního studijního plánu (dále jen "ISP") doktoranda v prezenční formě studia je pedagogická praxe. Doktorand je povinen začít vykonávat tuto praxi nejpozději od začátku druhého roku studia. Před touto praxí se doporučuje absolvovat předmět Doktorandská propedeutika.
 5. Nejméně jednou za rok je prováděno hodnocení doktoranda. Doktorand je povinen hodnocení vyplnit a odeslat v elektronické aplikaci Hodnocení doktorandů FSv.
 6. V rámci jazykové přípravy má každý doktorand studující v českém jazyce povinnost složit zkoušku z anglického jazyka (případně doložit certifikátem dle SZŘ). Absolvování výuky není nutné, pokud doktorand jazyk ovládá a je schopen složit zkoušku dle požadavků katedry jazyků.
 7. Součástí odborné činnosti doktoranda je písemná studie k tématu disertační práce a odborná rozprava. Konání odborné rozpravy se řídí Pokyny k provádění odborné rozpravy v doktorském studiu na FSv.
 8. Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, případně jiná forma předem schválené účasti na mezinárodní spolupráci, kterou na návrh školitele schvaluje předseda oborové rady.
 9. Konání státní doktorské zkoušky (dále jen "SDZ") se řídí SZŘ. Studenti doktorského studia v prezenční i kombinované formě mají povinnost složit SDZ do 4 let od nástupu do studia (s možným prodloužením maximálně o 1 rok na základě odůvodněné žádosti schválené děkanem).
 10. Obhajoba disertační práce se řídí SZŘ. Doktorand je povinen dodat spolu s žádostí o povolení obhajoby i veškeré přílohy určené ve Směrnici děkana pro obhajoby disertačních prací doktorandů FSv.
 11. Oponenti se mohou obhajoby disertační práce účastnit distanční formou. Podmínkou distanční účasti oponentů je předchozí souhlas předsedy komise pro obhajobu disertační práce, vhodné technické zajištění umožňující vzdálenou vizuální a hlasovou účast oponentů během obhajoby a hlasování celé komise elektronickou formou zaručující anonymitu hlasujících. V zápisu musí být uvedeno, že se příslušný oponent účastnil obhajoby vzdáleně. Součástí zápisu musí být prohlášení, že v průběhu obhajoby byl zajištěn nepřerušený vizuální a hlasový kontakt vzdáleně připojených oponentů. Toto prohlášení a výsledek tajného hlasování stvrdí svým podpisem všichni přítomní členové komise.
 12. Děkan stanoví v opatření děkana jednoznačná kritéria pro posouzení neplnění studijních povinností ve smyslu čl. 6, odst. 5 Stipendijního řádu ČVUT a dále stanoví, v jakém rozsahu bude v případě neplnění studijních povinností krátit nárokovou roční část stipendia podle čl. 6, odst. 1, písm. c) Stipendijního řádu ČVUT.

 

Článek 3
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. V případech, kdy o studijních záležitostech rozhoduje děkan, obracejí se na něho doktorandi se žádostmi prostřednictvím proděkana pro vědu a výzkum. Svou písemnou žádost podávají na oddělení pro vědu a výzkum.
 2. Odůvodněné výjimky z ustanovení tohoto ŘDS může povolit děkan na základě písemné žádosti schválené školitelem, vedoucím katedry a předsedou oborové rady.
 3. V případech, které nejsou řešeny Statutem ČVUT, SZŘ ani tímto ŘDS, jakož i v případech sporných, rozhoduje děkan.
 4. Nesplnění požadavků stanovených tímto ŘDS se posuzuje jako nesplnění studijních požadavků a studium se ukončuje podle ustanovení SZŘ.
 5. Požadavek čl. 2, odst. 8 platí pro studenty, kteří byli přijati ke studiu po 27. červnu 2018, kdy tento požadavek vstoupil v platnost.
 6. Povinnost stanovená v čl. 2 odst. 9 se nevztahuje na doktorandy, kteří zahájili studium před 1. zářím 2013.
 7. Zrušuje se ŘDS schválený dne 27. listopadu 2019 Akademickým senátem ČVUT.
 8. Tento ŘDS byl schválen Akademickým senátem FSv dne 3. listopadu 2021.
 9. Tento ŘDS nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem ČVUT.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan FSv