Metodický pokyn proděkana pro vědu a výzkumč. 1/2021, v. 2021/02/08


METODICKÝ POKYN PRODĚKANA PRO VĚDU A VÝZKUM
FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

k průběhu výuky doktorského studia po dobu krizového opatření

 

Preambule

Tento pokyn se vydává v návaznosti na zákon 111/1998 Sb o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Příkaz rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem a Příkaz děkana č.1/2021 ke snížení rizika nákazy koronavirem.

Dokument popisuje postup při narušení standardní kontaktní výuky po dobu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona. Je závazný pro vyučující a studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze.

 

Článek 1
Opatření vedoucí k zajištění plynulého průběhu výuky v případě nutnosti omezit kontaktní formu výuky na Fakultě stavební ČVUT v Praze

 1. Pro všechny předměty musí být garanty jednotlivých předmětů zajištěno zveřejnění základních studijních podkladů ve formě digitálních podkladů přístupných studentům nebo odkazů na veřejně přístupné zdroje. V souladu s Příkazem rektora jsou napříč ČVUT využívány výhradně následující nástroje: emailová komunikace, MS Teams, Moodle.

 2. V každém předmětu budou studenti nejpozději na první vyučovací hodině informováni svými vyučujícími, jakým způsobem bude zajištěna výuka daného předmětu v případě nutnosti omezení kontaktní formy výuky a jakým způsobem bude vyučující se studentem komunikovat.

 3. V případě omezení kontaktní výuky budou využity nástroje distanční výuky.

 4. Nebude-li moci student z objektivních důvodů plnit své studijní povinnosti kvůli omezení kontaktní výuky ze strany fakulty, bude svou situaci bez prodlení řešit s garantem předmětu.

 5. O realizaci výuky předmětů v době omezení kontaktní výuky rozhodují vedoucí příslušných kateder.

 6. Student musí mít i v době omezené kontaktní výuky možnost domluvit si s vyučujícím online nebo kontaktní individuální konzultaci.

 

Článek 2
Omezená přítomnost členů akademické obce ve výuce

 1. Není-li možná osobní přítomnost studentů ve výuce z důvodu nucené karantény nebo omezené možnosti vstoupit na území ČR v souvislosti s platnými omezeními, osobní neúčast studenta na hodině se nepokládá za absenci.

 2. Není-li možná osobní přítomnost studentů ve výuce z důvodu onemocnění koronavirem
  • a zdravotní stav studenta je takový, že mu umožňuje věnovat se studiu, může požádat student vyučujícího o individuální distanční výuku formou samostudia a vyučující mu je povinen vyhovět.
 3. V případě, že je v nucené karanténě převažující skupina studentů, přechází vyučující povinných a povinně volitelných předmětů na distanční formu výuky (výuku on-line) pro danou skupinu nebo pro celý ročník.

 4. V případě, že se vyučující nebude moci osobně účastnit výuky v souvislosti s pandemií koronaviru, může vyučující využít nástrojů pro distanční výuku a realizovat výuku z domova. Pokud není možné realizovat výuku distančně, musí být vedoucím katedry stanoven jiný vyučující, který výuku převezme.

 

Článek 3
Studium v zahraničí

 1. Studentům, kteří studují v zahraničí, je doporučeno:
  • pojistit se pro případ onemocnění koronavirem,
  • disponovat vždy takovými finančními prostředky, které jim umožní případný rychlý návrat do vlasti,
  • preventivně si zajistit lékařskou péči. Doporučení se týká jak studentů, kteří nejsou občany ČR a studují na Fakultě stavební ČVUT v Praze, tak studentů, kteří jsou občany ČR a vyjeli na zahraniční pobyt.

 2. Pokud student, který není občanem ČR, v době omezené kontaktní výuky opustí ČR, má povinnost účastnit se distanční výuky i ze zahraničí.

 

Článek 4
Závěrečná ustanovení

 1. Metodický pokyn je platný od 1. 2. 2021.
 2. Metodický pokyn může být upřesněn dalšími předpisy

 

V Praze dne 28. 1. 2021

prof. Dr. Ing. Bořek Patzák
proděkan pro vědu a výzkum