Opatření děkana č 1/2019Č.j. 1OD/921/2019


UZNÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ Z PŘEDCHOZÍHO STUDIA

 

V případech uvedených v článku 13 odst. 10 Studijního zkušebního řádu ČVUT v Praze a při přestupu na Fakultu stavební ČVUT v Praze (FSv ČVUT) z jiné vysoké školy nebo jiné fakulty ČVUT může děkan FSv ČVUT uznat na základě písemné žádosti studenta předměty absolvované v předchozím studiu.

Student si může požádat o jeden z těchto způsobů uznání předmětů z předchozího studia:

  1. o uznání jednotlivých předmětů, které byly hodnocené klasifikačními stupni A, B, C, D (příp. ekvivalentními číselnými stupni)
  2. o uznání skupiny předmětů, pokud celkový vážený průměr předmětů této skupiny není vyšší než 2,0.
Výše uvedené způsoby nelze vzájemně kombinovat.

 

Jednotlivé předměty, resp. skupina předmětů, jsou uznávány

  • z předchozího studia na FSv ČVUT včetně studia předmětů v rámci celoživotního vzdělávání,
  • z předchozího studia na jiných fakultách ČVUT,
  • případně z předchozího studia na jiných vysokých školách.
Posuzováno je, zda si jednotlivé předměty odpovídají svým obsahem a způsobem zakončení.

 

Děkan může v souladu s článkem 13 odst. 10 Studijního zkušebního řádu ČVUT v Praze podmínit uznání předmětu vykonáním rozdílových zkoušek. Žádost o uznání předmětů může podat student pouze jednou v daném studiu, a to na předepsaném formuláři při zápisu do 1. roku studia.

Tímto opatřením se zrušuje Vyhláška děkanky č 3/2016.

Opatření je platné od 1. července 2019.

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan

12. 6. 2019