České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta stavební
Thákurova 7
Praha 6

Provozní řád - Výukové středisko Mariánská - 11853

 

1. Obecná ustanovení

Podle Statutu Fakulty stavební ČVUT je výukové středisko Mariánská samostatnou organizační jednotkou fakulty, nákladové středisko č. 11853. Je majetkem ČVUT v Praze a v užívání ho má Fakulta stavební. Výukové středisko ekonomicky řídí správce střediska. Správce střediska je přímo odpovědný vedoucímu STPS. Sídlem střediska je Mariánská 41, 363 01 p. Ostrov.

 

2. Účel střediska

Předmětem činnosti výukového střediska je v rámci hlavní a doplňkové činnosti fakulty poskytovat celoročně ubytovací služby pro výuku, rekreaci, společenské události, a to zaměstnancům fakulty, studentům i dalším osobám. Rovněž pro akce v rámci vědecko-výzkumné činnosti školy, pro akce celoživotního vzdělávání zaměstnanců.

 

3. Technické vybavení objektu

adresa výukového střediska:Mariánská 41, 363 01 p. Ostrov
správce střediska: Libuše Pickenhanová
ubytovací kapacita: 47 osob
využitelnost: celoročně, zimní sezona prosinec - březen; letní sezona květen - září
vodní zdroj: vodovodní řád obce Ostrov, odpad do obecní kanalizace
vybavenost: 14 pokojů (6 dvoulůžkových, 5 čtyřlůžkových, 3 pětilůžkové)
vybavení pokojů - lůžka, stůl, skříně; umyvadlo (mimo č. 6, 7)
hygienické zázemí - WC v 1.NP muži a ženy odděleně, v 2.NP dvě koupelny, odděleně muži, ženy, WC v 2.NP čtyři samostatné, 2x muži, 2x ženy, odděleně
jídelna, společenská místnost
kuchyně - 2 sklokeramické desky, 3 lednice, 1 dvoudřez - společné pro všechny pokoje, je určena a vybavena pouze pro ohřev stravy, nikoliv k vyvařování; stravování si ubytované osoby zajišťují samy, mimo výuk. středisko
komora se 14 skříňkami s nádobím a příbory pro každý pokoj
samostatný sklad čistého prádla, samostatný sklad špinavého prádla
technické zázemí (sklad materiálu, místnost provoz. zařízení, garáž, lyžárna, místnost na přezouvání)
byt správce - 2 místnosti (koupelna + WC - odděleně)
vytápění: AKU kamna; teplá voda - bojler - TUV min. 55°C

 

4. Provozní a ubytovací řád

 • Vlastní provoz střediska v průběhu jednotlivých akcí zajišťuje správce podle dispozic odpovědné osoby pronajímatele a v souladu s provozním řádem.

 • Denní úklid společně užívaných prostor (kuchyně, společenská místnost, všechna hygienická zařízení, chodby) je zajišťován v návaznosti na obsazenost střediska. V případě znečištění biologickým materiálem jsou při úklidu použity dezinfekční prostředky s virucidním účinkem (např. SAVO, CHLORAMIN), následně je vždy proveden běžný úklid. Při úklidu je zajištěno střídání značek používaných desinfekčních a čisticích prostředků, podle účinných látek.

 • Výměna ložního prádla je prováděna vždy po odjezdu ubytovaných osob, při delším pobytu po každých 7 dnech a v naléhavých případech je zajištěna dle potřeby.

 • Při ukončení organizovaného pobytu studentů (výuka, kurzy) je prováděna kontrola stavu pokojů a případné nedostatky jsou řešeny s vedoucím organizovaného pobytu studentů /určeným pedagogickým pracovníkem/. Záznam o výsledku je zaznamenán v knize "Evidence akcí" a je zajištěno odstranění případných závad a poruch.

 • Ubytované osoby a účastníci akcí (zaměstnanci a studenti školy, ostatní osoby) se řídí a dodržují provozní a ubytovací řád a pokyny správce střediska.

 • Běžný úklid /vynášení odpadkového koše, apd./ užívaného pokoje provádí ubytovaná osoba a při vstupu ze vstupní haly do dalších vnitřních prostor střediska dodržuje povinnost přezutí obuvi.

 • Měnit uspořádání mobiliáře, nebo přenášet vybavení učebny a posluchárny do jiných místností je možné pouze po dohodě a se souhlasem správce střediska.

 • Vynášení přístrojů a zařízení z vybavení střediska nelze bez souhlasu správce.

 • Samostatné sklady jsou určeny jako úložiště pro použité a čisté prádlo. Odvoz použitého prádla do prádelny provádí správce podle potřeby a obsazenosti. Praní je zajištěno dodavatelsky u odborné firmy a prádlo je transportováno v nepropustných obalech.

 • Pro parkování soukromých vozidel je určeno vyhrazené parkoviště výukového střediska.

 • Odvoz domovního odpadu je smluvně zajištěn u odborné firmy podle potřeby a počtu účastníků akce, minimálně 1x týdně.

 • Revize, kontroly a pravidelná údržba střediska a zařízení je prováděna dle stanoveného harmonogramu.

 • Deratizace střediska je zajištěna minimálně 1x ročně dodavatelsky odbornou firmou.

 • Drobné opravy a údržbu provádí správce střediska. Odborné a rozsáhlejší opravy a údržbu zajišťuje správce dodavatelsky.

 • Požární, provozní a ubytovací řád je ve středisku umístěn na přístupném a viditelném místě.

 

5. Povinnosti správce střediska

 • Přijímá, vyřizuje a eviduje požadavky a objednávky ve spolupráci s oddělením pro doplňkovou činnost FSv ČVUT.

 • Zajišťuje vlastní provoz střediska v průběhu jednotlivých akcí, podle dispozic odpovědné osoby pronajímatele a v souladu s provozním řádem.

 • Řídí se elektronickou objednávkou zaslanou na emailovou adresu správce střediska při ubytování hostů, nebo ustanoveními uzavřené hospodářské smlouvy.

 • Zajišťuje v návaznosti na obsazenost střediska denní úklid společně užívaných prostor (kuchyně, společenská místnost, všechna hygienická zařízení, chodby). V případě znečištění biologickým materiálem budou při úklidu použity dezinfekční prostředky s virucidním účinkem (např. SAVO, CHLORAMIN), následně bude proveden běžný úklid. Při úklidu zajistí střídání značek používaných desinfekčních a čisticích prostředků, podle účinných látek.

 • Provádí výměnu ložního prádla vždy po odjezdu ubytovaných osob, při delším pobytu po každých 7 dnech a v naléhavých případech zajistí výměnu ložního prádla dle potřeby. Používá vždy při manipulaci s prádlem ochranné pracovní pomůcky.

 • Provádí úklid pokoje po ukončení rekreačního pobytu, zkontroluje stav zařízení a vybavenosti.

 • Kontroluje stav pokojů po ukončení organizovaného pobytu studentů (výuka, kurzy) a případné nedostatky řeší s vedoucím organizovaného pobytu studentů /určený pedagogický pracovník/. Výsledek zaznamená v knize "Evidence akcí" a zajistí odstranění případných závad a poruch.

 • Dozoruje, aby nedocházelo bez jeho souhlasu k změnám uspořádání mobiliáře, nebo přenášení a vynášení vybavení střediska, jakož i přístrojů a zařízení.

 • Provádí dozor nad vyhrazeným parkovištěm výukového střediska z důvodu zamezení neoprávněného využívaní parkovacích míst cizími osobami.

 • Zajišťuje uložení použitého a čistého prádla v samostatném skladu a odvoz použitého prádla do prádelny dle potřeby a obsazenosti.

 • Zajišťuje odvoz domovního odpadu dle potřeby a počtu ubytovaných a účastníků akce, minimálně 1x týdně, jinak dle potřeby a obsazenosti.

 • Pravidelně zajišťuje provedení revizí, kontrol a pravidelné údržby střediska a zařízení dle stanoveného a schváleného harmonogramu.

 • Zajistí minimálně 1x ročně provedení deratizace objektu dodavatelsky odbornou firmou.

 • Provádí drobné opravy a údržbu střediska. Odborné a rozsáhlejší opravy a údržbu zajistí dodavatelsky odbornou firmou.

 • Řeší všechny mimořádné situace a události, které v provozu výukového střediska vzniknou. Vyřizuje případné připomínky a stížnosti ubytovaných osob. O závažných skutečnostech a událostech informuje neprodleně vedoucího STPS a následně informuje tajemníka fakulty.

 • Navrhuje a realizuje nezbytná opatření eliminující vznik mimořádných událostí, škod a negativních dopadů v rámci své působnosti.

 

6. Povinnosti ubytovaných osob - ubytovací řád

 • Respektovat a dodržovat povinnosti stanovené požárním, provozním a ubytovacím řádem a řídit se pokyny správce střediska.

 • Chovat se v průběhu pobytu tak, aby nedošlo ke ztrátě či poškození majetku školy, nebo poškození majetku ostatních ubytovaných osob.

 • Převzít při příjezdu na plánovaný pobyt od správce střediska ložní prádlo a povléknout si postel.

 • Neprodleně oznámit správci střediska způsobené škody, zjištěné závady a ztráty nebo případné odcizení věcí.

 • Odpovídat za škody, které svým jednáním způsobí na majetku školy a majetku dalších ubytovaných osob.

 • Chovat se ohleduplně, tolerantně a ctít soukromí ostatních ubytovaných osob.

 • Dodržovat a respektovat dobu nočního klidu, který nesmí být rušen hlukem, hlasitými projevy, nepřiměřeně hlasitě puštěnou televizí nebo rádiem apod. U samostatných skupinových akcí, lze dohodnout se správcem střediska odlišný režim.

 • Udržovat v pořádku společné prostory a provádět běžný úklid užívaného pokoje (vynášení odpadkového koše apod.), při odchodu ze vstupní haly do vnitřních prostor střediska ubytované osoby respektují a dodržují povinnost přezutí obuvi.

 • Provést běžný úklid pokoje po ukončení organizovaného pobytu studentů (výuka, kurzy), běžný úklid pokoje provádí ubytovaní studenti, nebo osoby účastnící se organizovaného pobytu studentů. Případné nedostatky řeší správce s vedoucím pedagogického doprovodu.

 • Nepřemisťovat bez vědomí a souhlasu správce střediska zařízení pokoje, nebo provádět jiné zásahy do vybavení ubytovací části střediska.

 • Nevynášet bez vědomí a souhlasu správce střediska přístroje, zařízení a vybavení budovy.

 • Prokázat své oprávnění ke vstupu a pohybu ve středisku na vyžádání správce.

 • Vyžádat souhlas správce střediska při přijímání návštěv cizích osob v prostorách budovy.

 • Respektovat a dodržovat zákaz přechovávání domácích nebo jiných zvířat v prostorách střediska.

 • Předat správci střediska při ukončení pobytu všechny zapůjčené předměty bez známek poškození, kompletní, včetně převzatých klíčů.

 • Nenechávat na pokojích volně uložené cenné předměty a osobní doklady. Majitel a správce střediska nenesou v těchto případech odpovědnost za případné ztráty.

 • Respektovat stanovenou podmínku minimálního věku tří let při ubytovávání dětí ve středisku.

 • Dodržovat zákaz donášení materiálu do prostor střediska, který nemá vztah k cíli pobytu.

 • Předat po ukončení pobytu převzaté klíče, použité ložní prádlo a skříňku s nádobím a příbory v kompletním stavu.

 • Vedoucí organizovaného pobytu studentů /určený pedagogický pracovník/ zajistí a provádí dozor nad průběhem organizovaného pobytu a chováním studentů v prostorách výukového střediska, řeší případné prohřešky, nedostatky a činní nápravu.

 • Zajistit první pomoc při zranění či úrazu ubytovaných osob v prostorách střediska a v případě nutnosti zajistit lékařské ošetření. O této skutečnosti následně informovat správce střediska.

 • Bezpodmínečně dodržovat ve středisku přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a předměty, které mohou ohrozit bezpečnost, zdraví a život ubytovaných osob, nebo ohrozit a poškodit objekt.

 

Praha 10. února 2014

Ing. Miroslav Vlasák v.r.
tajemník fakulty