Směrnice děkana

ke studiu v rámci celoživotního vzdělávání -
Mimořádné studium vybraných předmětů, které jsou součástí akreditovaných studijních programů Fakulty stavební ČVUT v Praze

 

Článek 1
Základní ustanovení

 1. Tato směrnice se vydává v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách”), Statutem ČVUT, Řádem celoživotního vzdělávání Českého vysokého učení technického v Praze (dále je „ČVUT“) a Směrnicí kvestora č. 132/2023 k realizaci Řádu celoživotního vzdělávání ČVUT a blíže upravuje podmínky studia v programu celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV") na Fakultě stavební ČVUT v Praze (dále jen „fakulta”).
 2. Na fakultě jsou realizovány kurzy CŽV nazvané Mimořádné studium vybraných předmětů, obsahově i kreditově shodných s předměty studijních plánů akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Obsah, cenu, organizaci, průběh a další termíny a informace upravuje tato směrnice.

 3. Účastník CŽV není studentem podle zákona o vysokých školách a toto studium není uzavřeno získáním akademického titulu.
 4. Fakulta vede evidenci programů, účastníků a absolventů CŽV prostřednictvím Studijního informačního systému ČVUT.

 

Článek 2
Mimořádné studium vybraných předmětů, které jsou součástí akreditovaných studijních programů fakulty

 1. Fakulta umožňuje absolvování vybraných jednotlivých předmětů vyučovaných v rámci bakalářského nebo magisterského studia podle vlastního výběru zájemce.

  V rámci celoživotního vzdělávání nelze absolvovat předměty typu odborná praxe, seminář k závěrečné práci nebo závěrečná práce.
 2. Účastníci kurzů CŽV absolvují předměty za stejných podmínek a dle stejných studijních předpisů jako studenti zapsaní do řádného studia akreditovaných bakalářských nebo navazujících magisterských studijních programů, ale za úplatu dle Směrnice kvestora č. 132/2023 k realizaci řádu CŽV. Za realizaci výuky zodpovídá garant příslušného předmětu v koordinaci s příslušným vedoucím katedry.
 3. Zahájení a ukončení kurzu termínově odpovídá zahájení a ukončení příslušného semestru dle časového plánu fakulty pro příslušný akademický rok.
 4. Předepsané zakončení předmětu (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška) nejsou pro účastníky celoživotního vzdělání povinné. Potvrzení o účasti v kurzu je však vydáno pouze po úspěšném zakončení předmětu.
 5. Kurzu se nelze účastnit, pokud zájemce
  • má přerušené řádné bakalářské nebo magisterské studium na fakultě, nebo
  • je studentem řádného bakalářského nebo magisterského studia fakulty.
 6. Do kurzů se lze hlásit na studijním oddělení fakulty
  • od 1. do 15. září pro výuku v zimním semestru,
  • od 10. ledna do 10. února pro výuku v letním semestru.
 7. Fakulta si vyhrazuje právo neumožnit zájemci účastnit se výuky vybraného předmětu, a to zejména v případě, že u daného předmětu je plně obsazená kapacita rozvrhu nebo k tomu jsou jiné organizační důvody.

 

Článek 3
Přijímání do kurzů

 1. Zájemce se do kurzu hlásí prostřednictvím formuláře, který je zveřejněn na webu fakulty. Tento formulář odešle e-mailem na kontaktní adresu uvedenou na tomto formuláři. Podrobnější informace ke kurzům CŽV poskytuje zájemcům vedoucí studijního oddělení.
 2. Po obdržení přihlášky studijním oddělením fakulty bude nadále vedena komunikace s uchazečem prostřednictvím e-mailu, který byl použit pro zaslání formuláře přihlášky. Uchazeč se takto dozví, zda byla přihláška akceptována, a získá další organizační pokyny včetně pokynu k úhradě.
 3. O účasti v kurzu CŽV je mezi zájemcem a fakultou uzavřena závazná smlouva.

 

Článek 4
Úplata

 1. Cena kurzu je stanovena v čl. 3 Směrnice kvestora č. 132/2023 k realizaci Řádu celoživotního vzdělávání ČVUT následovně:
  1. 1000 Kč za 1 kredit pro účastníka mimořádného studia v rámci programu CŽV studujícího v českém jazyce předměty akreditovaného bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu. Neplatí pro předměty typu „ateliér“.
  2. 1 900 Kč za 1 kredit pro účastníka mimořádného studia v rámci programu CŽV studujícího v českém jazyce předměty typu „ateliér“ v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu Architektura a stavitelství.
  3. 2200 Kč za 1 kredit pro účastníka mimořádného studia v rámci programu CŽV studujícího v anglickém jazyce předměty akreditovaného bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu.
 2. Z důvodu předčasného ukončení mimořádného studia v rámci programu CŽV ze strany účastníka se poplatek za absolvování jednotlivých předmětů nevrací. V případě ukončení studia z vážných osobních či zdravotních důvodů může děkan rozhodnout o vrácení poměrné části úplaty, pokud o to účastník písemně požádá.

 

Článek 5
Účinnost

 1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 2. Tato směrnice nahrazuje Opatření děkana č. 3/2021 o studiu v rámci celoživotního vzdělávání – Mimořádné studium vybraných předmětů Fakulty stavební ČVUT v Praze.

 

v.r.
prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan Fakulty stavební

Úplné znění směrnice v PDF - zde