FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 2. 6. 2022
 Č.j.: 9/OD/910/2022

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2022

o zřízení funkce studentského ombudsmana

 

Podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze vydávám toto opatření:

Článek 1
Předmět úpravy

Tímto opatřením děkan na základě podnětu Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT (dále jen "AS FSv") zřizuje funkci studentského ombudsmana. Studentský ombudsman je ochráncem práv studentů Fakulty stavební ČVUT v Praze (dále jen "FSv"). Jedná se o volenou a na základní struktuře FSv nezávislou funkci, jež je zřízena za účelem zefektivnění a zrychlení řešení dále definovaných problémů studentů FSv. Cílem je ve stávajícím systému posílit postavení studentů, jež je ze své podstaty do značné míry nerovné. Jedná se o další podpůrný orgán, který doplňuje již existující strukturu na FSv. Ombudsman se ve své funkci může opřít o podporu AS FSv.

Článek 2
Působnost a postavení studentského ombudsmana

 1. Na FSv se zřizuje funkce studentského ombudsmana (dále jen "ombudsman").
 2. Do působnosti ombudsmana náleží chránit studenty zapsané ke studiu na FSv (dále jen "studenti") před takovým jednáním orgánů, akademických pracovníků, dalších zaměstnanců působících na FSv a studentů, které odporuje zákonu o vysokých školách či jiným obecně závazným právním předpisům, vnitřním předpisům nebo jiným normám ČVUT nebo FSv, etickým principům zakotveným v Etickém kodexu ČVUT a poslání vysoké školy. Ombudsman též chrání studenty před nečinností orgánů FSv při řešení jejich problémů.
 3. Ombudsman je funkce zprostředkující, poradní a iniciativní.
 4. Poradním orgánem ombudsmana je AS FSv.
 5. Ombudsman je k dispozici studentům bakalářského, magisterského i doktorského studia.
 6. Povinností ombudsmana je zejména:
  1. zabývat se stížnostmi studentů, kteří jsou přesvědčeni, že jejich práva byla krácena nekorektním jednáním akademických pracovníků či jiných zaměstnanců FSv,
  2. urovnávat konfliktní situace, které nebylo možné urovnat standardními cestami, a to jak mezi studenty a akademickými pracovníky a dalšími zaměstnanci FSv, tak i mezi studenty navzájem,
  3. v případě zjištění situace, kdy je porušen Etický kodex ČVUT, předat v souladu s ním záležitost s veškerými podklady k projednání Etické komisi ČVUT.
 7. Ombudsman je ve své činnosti nezávislý, je povinen jednat nestranně a s maximální snahou o objektivní posouzení dané věci jen na základě zjištěných skutečností a v souladu s ustanoveními předpisů, norem a principů uvedených v odstavci 2 a svým svědomím. Zejména není vázán rozhodnutím vedoucích pracovníků na dotčených pracovištích.
 8. Ombudsman nemá rozhodovací pravomoc, ale svým jednáním přispívá k urovnání a rychlému řešení konfliktních situací. Při výkonu své působnosti postupuje vždy s cílem, aby bylo dosaženo stavu, který co nejlépe odpovídá předpisům, normám a principům uvedeným v odstavci 2.
 9. Ombudsman může z vlastní iniciativy upozorňovat na nesprávné jednání, porušování norem či na protiprávnosti na FSv.
 10. Ombudsman je v jednotlivých případech stěžovatelů vázán mlčenlivostí o konkrétních citlivých skutečnostech, o kterých se při své činnosti dozví. V obecné rovině je však o své činnosti a poznatcích povinen soustavně informovat AS FSv, přičemž tak činí bez uvedení údajů, které by mohly přímo či nepřímo vést ke ztotožnění jednotlivců, kteří v jednotlivých kauzách figurují.
 11. Náklady na činnost ombudsmana (expertízy, cestovní náklady ombudsmana a osob předvolaných ombudsmanem jako jsou odborníci či svědci apod.) se hradí z rozpočtu děkanátu FSv. Tyto náklady lze čerpat po předchozím schválení tajemníkem FSv.

Článek 3
Obsazování funkce ombudsmana

 1. Ombudsmanem může být pouze akademický pracovník, který bude k prvnímu dni voleb po dobu alespoň 1 roku zaměstnán na FSv s úvazkem nejméně 0,5. Změna výše úvazku po volbách nemá na trvání mandátu ombudsmana vliv.
 2. Funkci ombudsmana zastávají dvě osoby - ombudsman a zástupce ombudsmana, a to jeden muž a jedna žena, Tyto osoby nesmí být ze stejného pracoviště FSv. Pro zástupce ombudsmana platí stejná pravidla výkonu funkce jako pro ombudsmana, pokud není výslovně stanoveno jinak.
 3. Funkce ombudsmana je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora a kvestora ČVUT, děkana, proděkana, zástupce proděkana a tajemníka FSv, vedoucího nebo zástupce vedoucího pracoviště FSv, garanta studijního programu FSv a člena Disciplinární komise FSv.
 4. Funkční období ombudsmana je tři roky a je shodné s funkčním obdobím AS FSv. Stejná osoba může být zvolena nejvýše na dvě bezprostředně po sobě jdoucí funkční období.
 5. Volby ombudsmana vyhlašuje a podrobné podmínky voleb stanoví Akademický senát FSv.
 6. Volby řídí volební komise zvolená AS FSv.
 7. Ombudsmana volí studenti v tajném hlasování z kandidátů navržených členy akademické obce FSv.
 8. Po skončení hlasování volební komise následně sestaví pořadí kandidátů dle počtu platných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí kandidátů los, který provede volební komise.
 9. Ombudsmanem je zvolen kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. Zástupcem ombudsmana v souladu s odstavcem 2 se stává další kandidát v pořadí. Ostatní kandidáti se v pořadí dle počtu hlasů stávají náhradníky, jestliže počet jejich hlasů dosahuje nejméně 30% počtu hlasů pro zvoleného kandidáta.
 10. Mandát ombudsmana zaniká:
  1. uplynutím funkčního období,
  2. zánikem členství v akademické obci FSv,
  3. přijetím funkce neslučitelné s funkcí ombudsmana,
  4. vzdáním se funkce ombudsmana doručeným předsedovi AS FSv v písemné formě,
  5. odvoláním AS FSv v případě vážných pochybení nebo nečinnosti ombudsmana, a to nadpolovičním počtem hlasů všech členů AS FSv a současně nadpolovičním počtem hlasů všech členů studentské komory AS FSv.
 11. V případě zániku mandátu ombudsmana před koncem funkčního období se ombudsmanem na zbytek funkčního období stává zástupce ombudsmana. Zástupcem ombudsmana se v souladu s odstavcem 2 stává nejvýše postavený náhradník. V případě, že již není další náhradník, vyhlásí AS FSv na svém nejbližším zasedání doplňovací volby. Náhradníci zvolení v doplňovacích volbách funkci ombudsmana nebo zástupce ombudsmana vykonávají pouze po zbytek příslušného funkčního období.
 12. Doplňovací volby se nemusí konat v případě, že mandát ombudsmana zanikl v posledních deseti měsících funkčního období a pokud se na tom usnese AS FSv.
 13. V případě zániku mandátu ombudsmana i jeho zástupce v období do zvolení nového ombudsmana a zástupce ombudsmana zastává jejich funkce dvojice osob jmenovaná v souladu s odstavcem 2 předsednictvem AS FSv.

Článek 4
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření bylo projednáno AS FSv dne 1. 6. 2022.
 2. Toto opatření děkana nabývá účinnosti dne 2. 6. 2022.
 3. Začátek funkčního období prvního mandátu ombudsmana stanoví AS FSv.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v.r.
děkan