Vyhláška děkanky č. 11/2015Č.j. VD11/921/2015


STANOVENÍ ROZHODNÉHO ÚSEKU STUDIA
PRO PŘIZNÁNÍ PROSPĚCHOVÉHO STIPENDIA A
STANOVENÍ VÝŠE PROSPĚCHOVÉHO STIPENDIA

 

V souladu s čl. 3 odst. 11 Stipendijního řádu ČVUT stanovuji rozhodný úsek studia (tj. úsek studia, za který se stipendium uděluje) a výši prospěchového stipendia s platností od akademického roku 2015/2016 takto:

 

I. Rozhodný úsek

a) Pro výplatu stipendia v letním semestru prvního akademického roku bakalářského studia je rozhodným úsekem studia pro přiznání prospěchového stipendia zimní semestr prvního akademického roku studia.

b) Ve všech ostatních případech (tj. vyšší ročníky bakalářského studia a magisterské studium) je rozhodným úsekem studia pro přiznání prospěchového stipendia předcházející akademický rok studia.

 

II. Výše prospěchového stipendia:

při váženém studijním průměru Kč za měsíc
1,00 - 1,10 10 . X
1,11 - 1,30  6 . X
1,31 - 1,50  3 . X

 

kde částku "X" stanovuje děkan na základě počtu přiznaných stipendií a v závislosti na výši prostředků určených na prospěchová stipendia v rozpočtu FSv ČVUT. Vážený studijní průměr se pro výpočet stipendia zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

Stipendium je v příslušném akademickém roce přiznáváno v souladu s čl. 2 odst. 3 Stipendijního řádu ČVUT jako měsíční částka po dobu 10ti měsíců. Výplata na účty studentů proběhne ve dvou výplatních termínech: prosinec, duben. V každém výplatním termínu obdrží student stipendium za 5 měsíců.

Návrh na stanovení výše prospěchového stipendia byl dne 14. 12. 2011 souhlasně projednán Akademickým senátem FSv ČVUT.

 

2. listopadu 2015

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v. r.
děkanka